LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-171 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 3D-270

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171

redakcija

(2015 m. balandžio 9 d. įsakymo

Nr. 3D-270 redakcija)

 

PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014 (OL 2014 L 181 p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 639/2014 (OL 2013 L 347 p. 865), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL 2014 L 181 p. 1), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181 p. 48), kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.

2.       Taisyklių tikslas – nustatyti reikalavimus aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, t. y. pagrindinę tiesioginę, žalinimo išmokas, išmokas jaunajam ūkininkui ir už pirmuosius hektarus, susietąją paramą už plotą ir jų administravimo bei kontrolės tvarką.

3.       Aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) ir administruojama atitinkamų žemės ūkio ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

4.       Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1Aktyvus žemės ūkio veiklos subjektasžemės ūkio veiklos subjektas, kuris nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos, išskyrus numatytas išlygas, ir aktyviai ūkininkauja, vadovaudamasis žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijais.

4.2Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiama daugiametė ganykla arba pieva – daugiametė ganykla arba pieva, esanti natūralios buveinės teritorijoje.

4.3Ariamoji žemė žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti, pūdymui ir dažniau nei kas penkeri metai daugiametėms žolėms sėjomainai su kitais žemės ūkio augalais. Žemės ūkio naudmenų, priskiriamų prie ariamosios žemės, kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

4.4Azotą kaupiantys augalai – ariamojoje žemėje auginami augalai, kurių šaknyse kaupiasi gumbelinių bakterijų surišto azoto junginiai. Žemės ūkio naudmenų, priskiriamų prie azotą kaupiančių augalų plotų, kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

4.5Daugiamečių sodinių plotas – ne sėjomainos būdu auginamų sodinių plotas, išskyrus ganyklas arba pievas, įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos želdinių plotus, kuriais žemė apsodinta daugiau nei penkeriems metams ir iš kurių pakartotinai gaunamas derlius. Žemės ūkio naudmenų, priskiriamų prie daugiamečių sodinių plotų, kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

4.6Daugiametė ganykla arba pieva – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus nenaudojamas sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti. Žemės ūkio naudmenų, priskiriamų prie daugiamečių ganyklų arba pievų, kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

4.7Deklaruotas laukas – paramos paraiškoje nurodytas žemės ūkio naudmenų ir (arba) kitas plotas.

4.8Deklaruotas plotas – paramos paraiškoje nurodytų laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų, plotų suma.

4.9Ganykla arba pievaužsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus žemės plotas, įskaitant daugiametes ganyklas arba pievas, gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti.

4.10Ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų.

4.11Juodasis pūdymas – ariamosios žemės plotas, kurio žemė periodiškai įdirbama, tačiau einamaisiais metais nenaudojama produkcijai gauti.

4.12Išmoka jaunajam ūkininkui – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.

4.13Išmoka už pirmuosius hektarus – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.

4.14kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DB5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu).

4.15Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – Valdų registras) – valstybės registras, kuriame įregistruojamos žemės ūkio valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.

4.16Neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ir (arba) miškų ūkio veikla, deklaravimas.

4.17Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką.

4.18Pagrindinė tiesioginė išmoka (toliau – pagrindinė išmoka) – išmoka iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų, pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą, atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais.

4.19Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus išmokoms gauti ir kuriam skiriama parama.

4.20Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška (toliau – paraiška)elektroniniu būdu užpildytas taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas (į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys), kuriuo prašoma einamaisiais metais skirti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas, susietąją paramą už gyvulius ir paramą už plotus pagal KPP priemones.

4.21Pareiškėjas – žemės ūkio veiklos subjektas, taisyklių nustatyta tvarka teikiantis paraišką einamaisiais metais gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas, susietąją paramą už gyvulius ir paramą už plotus pagal KPP priemones.

4.22Sankcija paramos dydžio sumažinimas, paramos teikimo nutraukimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, apribojimo teikti paraiškas nustatymas ir (arba) kitos poveikio priemonės, už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

4.23Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų auginimą.

4.24Tiesioginėmis išmokomis neremiama veiklajuridinio ar fizinio asmens (vieno arba su partneriais) vykdoma su žemės ūkiu nesusijusi veikla, apimanti oro uostų, vandens valymo įrenginių, nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių eksploatavimą, geležinkelio ir nekilnojamojo turto paslaugų teikimą.

4.25Tiesioginė išmoka – pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią gali sudaryti pagrindinė tiesioginė išmoka, žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, išmoka už pirmuosius hektarus ir susietoji parama už plotą.

4.26Tyčinis neteisingas deklaravimas – atvejai, kai pareiškėjas:

a) deklaruoja plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla (nepateikia žemės dirbimo įrodymo dokumentų);

b) prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais krūmais ir piktžolėmis) žemės ūkio naudmenas;

c) deklaruoja 0,1 ha arba didesnį plotą ir nurodo, kad jame augina į Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių (toliau – klasifikatorius) neįtrauktus augalus, t. y. deklaruoja plotą kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“, DAK „Kitos daržovės“, DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“ arba KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai“, tačiau nustatoma, kad auginami klasifikatoriuje esantys augalai (išskyrus atvejus, kai deklaruojami klasifikatoriaus I grupės augalai sujungti į plotus taip, kaip numatyta taisyklių 17 punkte);

d) deklaruoja plotą, už kurį siekia gauti susietąją paramą ir (arba) išmoką už žalinimo reikalavimų įgyvendinimą, tačiau nustatoma, kad šiame plote auginami augalai neatitinka keliamų reikalavimų.

Šiais atvejais tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma, kai bendras neteisingai deklaruotų laukų plotas sudaro daugiau nei 10 proc. paramos paraiškoje deklaruoto ploto.

4.27Žaliasis pūdymasariamosios žemės plotas, kuriame siekiant pagerinti dirvos struktūrą auginti žemės ūkio augalai įterpiami į dirvą.

4.28Žalinimo išmokapapildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.

4.29Žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos) dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.

4.30Žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5.       Tiesiogines išmokas gali gauti tik aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:

5.1.  nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos:

5.1.1. neeksploatuoja oro uostų – nėra oro uostų valdytojas;

5.1.2. neteikia geležinkelio paslaugų: kelių ir geležinkelių tiesimo, požeminių geležinkelių tiesimo, tarpmiestinio ir tarptautinio keleivinio ir krovininio geležinkelio transporto, geležinkelių eksploatavimo, geležinkelio transporto priemonių nuomos;

5.1.3. neeksploatuoja vandens valymo įrenginių – neteikia vandens surinkimo, valymo ir tiekimo paslaugų;

5.1.4.          neteikia šių nekilnojamojo turto paslaugų: nekilnojamojo turto agentūrų ar atitinkamos veiklos, nekilnojamojo turto tvarkybos už atlygį arba pagal sutartį;

5.1.5.          neeksploatuoja nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių – nėra golfo, kito sporto aikštynų, automobilių lenktynių trasų, atrakcionų ir teminių parkų, hipodromų ir žirgynų, aerodromų valdytojas;

5.2neatsižvelgiant į tai, kad vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, taip pat taisyklių 7 punkte numatyta tvarka atrenkamas patikrinti, tačiau Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikia vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba, kad:

5.2.1.     jo metinė tiesioginių išmokų suma, už praėjusius kalendorinius metus, sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos;

5.2.2.     jo vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų;

5.2.3.     jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.

5.3neatsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, už praėjusius metus gavo bendrą Europos Sąjungos tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 500 Eur.

6.       Visi pareiškėjai, įskaitant nurodytus taisyklių 5.3 papunktyje, privalo paraiškoje pažymėti, ar vykdo (jeigu vykdo) tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą (-as) užpildydami paraiškos 3 lentelę „Informacija apie pareiškėjo vykdomą tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą“.

7.       Nustačius (pareiškėjui nurodžius paraiškoje arba kitais atvejais), kad pareiškėjas priskiriamas prie subjektų, vykdančių tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, arba kitais šiame punkte nurodytais atvejais, Agentūra paprašo pareiškėjo pateikti įrodymų dėl žemės ūkio svarbos pareiškėjo veikloje pagal vieną iš įrodymo kriterijų. Įrodymo dokumentai dėl žemės ūkio svarbos pareiškėjo veikloje Agentūrai pateikiami einamaisiais metais ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Agentūros pranešimo išsiuntimo dienos. Reikalavimas teikti įrodymus taikomas ir šiais atvejais: a) tiems pareiškėjams, kurie paraiškoje nurodė, jog vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą; b) Agentūrai atskira tvarka administraciniam patikrinimui atrinktų, ne mažiau kaip 5 proc. visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą ar ne, išskyrus pareiškėjus, kurių atitikčiai nustatytiems kriterijams patikrinti nėra būtina teikti atskirų dokumentų, paprašius pateikti tokius įrodymus, siekiant įsitikinti, jog pareiškėjo pateikti duomenys yra teisingi. Agentūra, siekdama įsitikinti pareiškėjų pateiktos informacijos tikrumu, turi teisę paprašyti ir kitų susijusių dokumentų.

8.       Pareiškėjas, siekiantis pateikti įrodymus, nurodytus taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie gaunamas pajamas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus, numatytos Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

9.       Pareiškėjas, siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo būti įregistravęs ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

10.     Pareiškėjas, siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo Agentūrai pateikti atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą buhalteriniais duomenimis paremtą skaičiavimų formą bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

11.     Pareiškėjas, nepateikęs įrodymų dėl žemės ūkio svarbos pareiškėjo veikloje pagal vieną iš įrodymo kriterijų, arba Agentūrai nustačius, kad pateikti įrodymai yra nepakankami, yra laikomas neaktyviu žemės ūkio veiklos subjektu ir yra netinkamas tiesioginėms išmokoms gauti. Atsižvelgiant į Agentūros pranešimo išsiuntimo datą, pavėluotai pateikus įrodymo dokumentus, išskyrus „nenugalimos jėgos“ (force majeure) atvejus, paraiška toliau neadministruojama.

12.     Pareiškėjo, kaip žemės ūkio valdos valdytojo, žemės ūkio valda (toliau – valda) turi būti įregistruota Valdų registre.

13.     Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos ir neprašo.

14.     Pareiškėjas negali dalyti valdos siekdamas gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalinimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalinimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai nepateiks reikalingų dokumentų.

15.     Pareiškėjas privalo laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Valdymo reikalavimų nustatymo ir kontrolės institucijų, atsakingų už jų vykdymo kontrolę, paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“. Už šiame punkte minimų reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal metodiką, patvirtintą atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

16.     Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už gyvulius, turi atitikti atitinkamų taisyklių, tvirtinamų atskirais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, nuostatas. Pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonėse, turi laikytis reikalavimų, nurodytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

17.     Mažiausias valdos naudmenų plotas, kurį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 ha laukai ir už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos, yra 1 ha. Išmokos yra mokamos už laukus, kurie yra įbraižyti elektroniniu būdu taisyklių nustatyta tvarka. Visi pareiškėjo deklaruojami plotai, kurie yra 0,1 ha arba didesni ir kuriuose auginami žemės ūkio augalai, atsižvelgiant į klasifikatoriuje nurodytas augalų rūšis, turi būti deklaruojami kaip atskiri plotai. Plotus, mažesnius nei 0,1 ha gali sudaryti daugiau nei viena augalų rūšis. Klasifikatoriaus I grupės augalai gali būti jungiami į plotus, kuriuos sudaro daugiau nei viena auginamų augalų rūšis, tačiau tokie plotai negali būti didesni nei 0,3 ha. Tokie klasifikatoriaus I grupės sujungti plotai turi būti deklaruojami kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“.

18.     Taisyklių 17 punkte nurodytas reikalavimas dėl mažiausio naudmenų ploto netaikomas, jei laukai skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams. Leidžiama prašyti pagrindinės tiesioginės išmokos už mažesnius kaip 0,1 ha dydžio laukus, bet ne mažesnius kaip 0,01 ha. Parama už šiuos laukus bus skiriama tik tada, jei pareiškėjas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Agentūrai pateiks papildomų dokumentų (selekcinės sėklos atestatą, išduotą mokslo įstaigų), kuriais bus įrodoma, kad šie laukai yra skirti sėklininkystei arba juose vykdoma mokslinė veikla, arba sutartis, sudarytas su juridiniais asmenimis, užsiimančiais sėklininkyste ir moksliniais tyrimais.

19.     Už plotus, ne mažesnius kaip 0,1 ha, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal KPP priemones, išmokos mokamos, kai šie plotai atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamais žemės ūkio ministro įsakymais.

20.     Naudmenos, nurodytos taisyklių 2 priedo V skyriuje pateiktame klasifikatoriuje, turi būti įdirbamos ir prižiūrimos. Augalai turi būti auginami bent jau iki jų žydėjimo pradžios. Baltymingų augalų derliaus negalima nuimti anksčiau, nei pasiekiama pieninė branda.

21.     Jei patikros vietoje metu nustatoma, kad augalai, kurie jau buvo pradėję žydėti ar pasiekę atitinkamą brandą, yra nuimti ir dirva pradėta ruošti kitiems žemės ūkio augalams auginti, pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti papildomų įrodymų vietoje, kad tikrinamame lauke buvo auginami paraiškoje deklaruoti žemės ūkio augalai.

22.     Tiesiogines išmokas galima gauti tik už geros agrarinės būklės naudmenas. Jei patikros vietoje metu nustatoma, kad prašoma paramos už medžiais, krūmais ir piktžolėmis apaugusius plotus, ir juose nėra vykdoma žemės ūkio veikla, pareiškėjui taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo nuostatos. Deklaruojant šiuos plotus, turi būti suteikiamas klasifikatoriaus kodas „Netinkami paramai plotai“.

 

III SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS VYKDYMO KRITERIJAI

 

23.     Pareiškėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų:

23.1ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų liepos 15 d;

23.2užliejamų pievų teritorijose (Priekulės, Lumpėnų, Natkiškių, Pagėgių, Stoniškių, Vilkyškių, Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijos) žolės ritiniai turės būti išvežti iš laukų iki spalio 1 d.;

23.3ganyklų arba pievų laukuose (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių;

23.4pūdyme nevykdoma jokia žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti, todėl žaliajame pūdyme negali būti ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Žaliajame pūdyme auginami dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą. Juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas taip, jog jame nebūtų subrendusių piktžolių. Juodajame pūdyme negali būti naudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės;

23.5neatsižvelgiant į žemės ūkio vykdymo kriterijais nustatytus reikalavimus, taikomus ganykloms arba pievoms, ganykloms arba pievoms, patenkančioms į „Natura 2000“ teritorijas ir kuriose vykdomi įsipareigojimai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas arba ganykloms arba pievoms, dalyvaujančioms programoje „Ekologinis ūkininkavimas“, gali būti nustatyti, kiti reikalavimai, kurie tiesiogiai taikomi atsižvelgiant į atitinkamuose teisės aktuose patvirtintas nuostatas. Jeigu atskira ganyklų arba pievų priežiūra nėra numatyta kituose nacionaliniuose teisės aktuose, taikomi šiose taisyklėse numatyti reikalavimai.

24.     Ganyklų arba pievų šienavimas (ganymas) atliekamas vadovaujantis šiais principais:

24.1nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius) iki nustatytųjų šienavimo terminų.

24.2visiškai nuganytas laukas visas turi būti geros agrarinės būklės, t. y. visi lauko plotai turi būti nuganyti, žolė nuėsta, o ūkinių gyvūnų nenuganyti plotai – nušienauti vadovaujantis 24.1 papunktyje nurodyta tvarka. Jeigu nustatoma, kad pareiškėjo, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas laiko ūkinius gyvūnus ar jų nelaiko, deklaruojamas laukas visas arba jo dalis visiškai nuganyta, o kita dalis lauko nušienauta vadovaujantis taisyklių 24.1 papunktyje nustatyta tvarka, tai laikoma reikalavimų atitikimu;

24.3pareiškėjams, kurių bendras tinkamų paramai ganyklų arba pievų plotas sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro paramai tiesioginėmis išmokomis tinkamo ploto ir (arba) kurių einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG/ha (vertinamas visų deklaruojamų ganyklų arba pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), siekiant sutvarkyti tuos laukų plotus, galima atlikti žaliosios masės susmulkinimą ir tolygų paskleidimą. Pareiškėjams, kurie numatytuoju laikotarpiu laikė tinkamą kiekį ūkinių gyvūnų (0,3 SG/ha), tačiau, kurių bendras tinkamų paramai ganyklų arba pievų plotas sudaro daugiau nei 10 proc. bendro paramai tiesioginėmis išmokomis tinkamo ploto, taikant šį lauko priežiūros būdą yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan., t. y. neganomi laukai turi būti tvarkomi vadovaujantis taisyklių 24.1 papunktyje nustatytąja tvarka;

24.4pareiškėjai, numatyti taisyklių 24.3 papunktyje – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis.

25.     Siekiant įsitikinti 23.1 ir 23.4 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų vykdymu, pareiškėjo deklaruojamų laukų patikros atliekamos konkretaus deklaruoto lauko mastu, t. y. vertinama, ar numatytas lauko priežiūros būdas taikomas visam laukui, t. y., jei plotas, kuriame nustatomas neatitikimas, sudaro daugiau nei 1 ha arba daugiau nei 10 proc. viso lauko ploto, laikoma, kad visas laukas neatitinka įsipareigojimo.

26.     Piktžolėmis apaugę ganyklų arba pievų plotai laikomi neatitinkančiais paramos skyrimo sąlygų, kaip nurodyta 23.3 papunktyje, jeigu:

26.1.  ganyklų arba pievų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose yra sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių. Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu. Pavienės piktžolės yra tokios piktžolės, kurios nevyrauja auginamų augalų atžvilgiu;

26.2piktžolės vyrauja ganyklose arba pievose, kai jų paplitimas apima daugiau nei 50 proc. deklaruoto lauko ploto ir yra pastebimas auginamų augalų atžvilgiu.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKos JAUNAJAM ŪKININKUI REIKALAVIMAI

 

27.     Fizinis asmuo yra tinkamas gauti išmoką jaunajam ūkininkui, kai:

27.1teikdamas paraišką, kurioje pirmą kartą siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui, yra ne vyresnis kaip 40 metų ir tais metais jam nesueis 41 metai;

27.2žemės ūkio valdą, kaip valdos valdytojas, kuria pirmą kartą arba jau yra įkūręs ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki teikiamos paraiškos, kurioje pirmą kartą siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui, pateikimo dienos.

28.     Išmoka jaunajam ūkininkui skiriama kasmet ne ilgesnį nei penkerių metų vieną laikotarpį vienam pareiškėjui, kai jis einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus.

29.     Išmokos jaunajam ūkininkui teikimo laikotarpis trumpinamas metų skaičiumi, praėjusiu nuo valdos įkūrimo iki paraiškos, kurioje pirmą kartą siekiama gauti išmoką jaunajam ūkininkui, pateikimo.

30.     Jeigu pareiškėjo valda yra įkurta ankstesniais metais nei buvo pateikta paraiška, kurioje pirmą kartą siekiama gauti išmoką jaunajam ūkininkui, ir nuo valdos įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei vieneri, dveji, treji, ketveri ar penkeri metai, pareiškėjas turi teisę į išmoką jaunajam ūkininkui atitinkamai penkerių, ketverių, trejų, dviejų ar vienerių metų laikotarpiui.

31.     Jeigu pareiškėjas išmokos jaunajam ūkininkui teikimo laikotarpiui nebepateikia paraiškos, tais metais jis išmokos negauna, tačiau dėl praleistų metų išmokos laikotarpis nepailgėja. Pareiškėjas, vėliau pateikęs paraišką, išmoką jaunajam ūkininkui gaus likusiam išmokų teikimo laikotarpiui.

32.     Pareiškėjai, kurie valdą, kaip valdos valdytojai, pirmą kartą įkūrė jau esančios valdos pagrindu, laikomi atitinkančiais taisyklių 27.2 papunkčio reikalavimus, jeigu valdos įkūrimas (po valdos perėmimo) įvyko ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki pirmą kartą pateiktos paraiškos gauti tiesiogines išmokas.

33.     Išmoka jaunajam ūkininkui mokama už kiekvieną deklaruotą reikalavimus pagrindinei tiesioginei išmokai gauti atninkantį naudmenų hektarą paraiškoje iki 90 ha.

 

V SKYRIUS

ŽALINIMO IŠMOKOS REIKALAVIMAI

 

34.     Pareiškėjas, siekiantis gauti žalinimo išmoką, privalo atitikti žalinimo išmokos reikalavimus t. y. įvairinti pasėlius, išlaikyti esamas daugiametes ganyklas arba pievas, naudmenose deklaruoti ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (toliau – EASV).

35.     Pasėlių įvairinimas, tai kelių pasėlių deklaravimas priklausomai nuo pareiškėjo deklaruoto 10 ha ir daugiau ariamosios žemės ploto, kai:

35.1pareiškėjas, deklaravęs nuo 10 iki 30 ha imtinai ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent du skirtingus pasėlius, iš kurių vienas turi užimti 75 proc. ar mažiau viso deklaruoto ariamosios žemės ploto;

35.2pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 30 ha ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent tris skirtingus pasėlius. Pasėlis, kurio deklaruota daugiausiai, turi užimti 75 proc. ar mažiau, o du didžiausi pagal plotą pasėliai 95 proc. ar mažiau ariamosios žemės ploto;

35.3paraiškoje deklaruotos ganyklos arba pievos iki 5 metų arba pūdymas sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, likusioje ariamojoje žemėje vienas pasėlis turi užimti mažiau nei 75 proc. ploto, jei šis pasėlis nėra ganyklos arba pievos iki 5 metų arba pūdymas.

36.     Pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių, t. y. jis atitinka pasėlių įvairinimo reikalavimą, kai:

36.1paraiškoje deklaruotos ganyklos arba pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

36.2daugiau nei 50 proc. einamaisiais metais deklaruotos ariamosios žemės praėjusiais metais pareiškėjo nebuvo deklaruota, o visoje deklaruotoje žemėje praėjusiais metais buvo auginami kiti pasėliai nei einamaisiais metais;

36.3paraiškoje deklaruoti vien daugiamečių sodinių plotai. Tokia paraiška iš karto atitinka žalinimo išmokos reikalavimus.

37.     Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad patikros vietoje metu Agentūros darbuotojas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį arba, jei jo lauke nebėra, pasėlio liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis.

38.     Žemės ūkio augalų mišinys yra vertinamas kaip atskiras pasėlis. Kai mišinyje vieno žemės ūkio augalo yra lauke daugiau nei 80 proc., mišinys vertinamas kaip to žemės ūkio augalo pasėlis.

39.     Skirtingu pasėliu (neatsižvelgiant, ar jame yra įsėlis) pasėlių įvairinimui laikomi klasifikatoriuje nurodyti augalai, pažymėti skirtingais kodais, išskyrus šiuos tarpusavyje:

39.1.  visos IV grupės naudmenos;

39.2KMY „Kmynai“ ir KMP „Pirmamečiai kmynai“;

39.3BUL „Bulvės“ ir BUP „Bulvės pašarui“;

39.4PDŽ „Žaliasis pūdymas“ ir PDJ „Juodasis pūdymas“;

39.5KUK „Kukurūzai grūdams“ ir KUP „Kukurūzai pašarui“;

39.6LUB „Lubinai“ ir LUP „Lubinai pašarui“;

39.7.  V–VI grupių naudmenos netinkamos pasėlių įvairinimui, kadangi jos nepriskiriamos prie ariamosios žemės. Šioms naudmenoms netaikomi pasėlių įvairinimo reikalavimai, tačiau skiriama žalinimo išmoka, jei plotai atitinka bendruosius reikalavimus pagrindinei tiesioginei išmokai gauti;

39.8plotai, deklaruoti naudmenų klasifikatoriaus kodais: KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ ir (arba) DAK „Kitos daržovės“ ir (arba) DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“ ir (arba) SKP „Daržovių ir šakniavaisių sėklojai ir pasodai“ gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. viso pareiškėjo deklaruojamos ariamosios žemės ploto tokiu atveju, kai pareiškėjas deklaruoja ne daugiau kaip 30 ha ariamosios žemės, ir ne daugiau kaip 5 proc. viso ariamosios žemės ploto, kai pareiškėjas deklaruoja daugiau nei 30 ha ariamosios žemės. Šiais kodais deklaruoti augalai neskaičiuojami kaip pasėlių įvairinimo atskiri pasėliai.

40.     Pasėlių įvairinimui pareiškėjas savo paraiškoje privalo deklaruoti naudmenų klasifikatoriuje nurodytus augalus. Tokiu atveju, jei klasifikatoriuje nėra nurodyta pareiškėjo deklaruotinos augalų, pareiškėjas privalo deklaruoti juos kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės“ (uždarajame grunte) arba KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai“ nurodydamas, augalą, jeigu jo bendras plotas paraiškoje yra 1 ha arba daugiau.

41.     Pareiškėjai, 2012 m. ir (arba) 2015 m. paraiškoje deklaravę daugiametes ganyklas arba pievas, arba plotus, kurie 2010–2014 m. laikotarpiu buvo deklaruojami kaip ganyklos arba pievos iki 5 m., privalo jų plotą išlaikyti, t. y. negali suarti ir neatkurti.

42.     Pareiškėjas, neišlaikęs daugiamečių ganyklų arba pievų, jas privalės atkurti tame pačiame arba kitame plote. Kitas plotas yra tinkamas atkurti daugiamečių ganyklų arba pievų plotą tada, kai jame nuo 2012 m. imtinai nė karto nebuvo deklaruota daugiametė ganykla arba pieva.

43.     Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių ganyklų arba pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Agentūra iki einamųjų metų gruodžio 31 d. apie asmeninę pareigą atkurti jas iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos informuoja pareiškėjus, kurie, pagal 2015 m. trejų ankstesnių, o nuo 2016 m. dviejų ankstesnių, metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės ganyklos arba pievos vykdoma kita veikla.

44.     Atkurtos daugiametės ganyklos arba pievos laikomos daugiametėmis ganyklomis arba pievomis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes ganyklas arba pievas mažiausiai 5 metus.

45.     Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas t. y. patenkančias į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“, draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą.

46.     Nustačius, kad pareiškėjas išarė arba ėmė vykdyti ne žemės ūkio veiklą aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamose daugiametėse ganyklose arba pievose – Agentūra informuoja, kad pareiškėjas privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę ganyklą arba pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

47.     Daugiamečių ganyklų arba pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku, išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.

48.     Pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, t. y. jis atitinka šiuos reikalavimus, kai paraiškoje deklaruotos ganyklos arba pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

49.     Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti EASV, kuria gali būti:

49.1.  pūdymas, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 ha atitinka 1 ha EASV ploto;

49.2azotą kaupiantys augalai, nurodyti klasifikatoriaus II ir III grupėse, kurių 1 ha atitinka 0,7 ha EASV ploto.

50.     Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus plotuose, kuriuose deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje, privalo, nuėmęs jų derlių, minėtus plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti minėtų augalų ražienas per žiemą.

51.     Pareiškėjui nereikia deklaruoti EASV, t. y. jis atitinka šį reikalavimą, kai paraiškoje deklaruotos ganyklos arba pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) azotą kaupiantys augalai sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

52.     Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo taisyklių nuostatas, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Kai pareiškėjas paraiškoje deklaruoja ne tik ekologinei gamybai sertifikuotus laukus, paraiškos dalis be sertifikuotų laukų privalo atitikti žalinimo išmokos reikalavimus. Jei toks pareiškėjas visa paraiška siekia atitikti žalinimo išmokos reikalavimus, tai privalo nurodyti 1 priedo 11 lentelėje, tačiau tokiu atveju jo deklaruoti sertifikuoti laukai nebus vertinami atskirai kaip atitinkantys žalinimo išmokos reikalavimus.

53.     Pareiškėjai, kurie laikosi visų tam tikrai vietovei taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB įgyvendinimu, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais, pripažįstami atitinkančiais žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Likusiems pareiškėjo deklaruotiems plotams, kurie nepatenka į šiame punkte nurodytų apribojimų ir reikalavimų teritoriją ar jų nesilaikoma, taikoma tokia pat tvarka žalinimo išmokai gauti, kaip nurodyta 52 punkte.

54.     Apskaičiuojant plotą, tinkamą žalinimo išmokos reikalavimams, skaičiuojami ir laukai nuo 1 iki 10 arų, nors už juos tiesioginės išmokos, įskaitant žalinimo, neskiriamos.

55.     Kai deklaruotas plotas paraiškoje yra mažesnis už nustatytą plotą, žalinimo išmoka skaičiuojama deklaruotam plotui, o kai – didesnis už nustatytą plotą, žalinimo išmoka skaičiuojama nustatytam plotui, neatsižvelgiant į su žalinimo išmoka susijusias sankcijas.

 

VI SKYRIUS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PLOTĄ REIKALAVIMAI

 

56.     Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų (klasifikatoriaus V grupės 1–13 kodai) ir daržovių (išskyrus bulves) (klasifikatoriaus I grupės 20–53 kodai) auginimą atvirajame grunte, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. privalo nuimti užaugintą derlių.

57.     Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) (klasifikatoriaus I grupės 17 ir 18 kodai) privalo:

57.1.  deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha uždarajame grunte auginamų daržovių plotą;

57.2.  realizuoti ne mažiau kaip 2 900 kg užaugintų daržovių iš aro per metus. Pareiškėjas Agentūrai turi pateikti informaciją apie realizuotą produkciją: sąskaitų, sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių, kasos aparato kvitų arba pinigų priėmimo kvitų, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kopijas;

57.3.  šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose ant žemės. Gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, pasirašytą komisijos, sudarytos iš Lietuvos šiltnamių asociacijos įgaliotų atstovų ir pareiškėjų. Gamybinės veiklos pabaiga nustatoma po 30 kalendorinių dienų išrašius paskutinius produkcijos realizavimo dokumentus, pateikiant paskutinį išrašytą produkcijos realizavimo dokumentą;

57.4.  turėti veikiančias stacionarias (nuolatinę, ilgalaikę sistemą, kuri užtikrintų tolygų šilumos paskirstymą visame šiltnamyje) šildymo ir automatines laistymo sistemas;

57.5.  šiltnamius įregistruoti, kaip statinius, nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2017 m. – Nekilnojamojo turto registre;

57.6.  neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

57.7.  vykdyti buhalterinę apskaitą;

57.8.  nemažinti šiltnamiuose įdarbintų asmenų skaičiaus, palyginti su 2011 m. dirbusiųjų skaičiumi arba su vidutiniu šalies dirbančiųjų šiltnamiuose skaičiumi, kuris yra lygus 10,21 darbuotojo šiltnamio hektarui gamybinės veiklos laikotarpiu, nurodytu 57.3 papunktyje. Vienas dirbantysis – asmuo, įdarbintas visu etatu. Pareiškėjas Agentūrai pateikia darbo sutartis, laiko apskaitos žiniaraščius, įmokų Sodrai sumokėjimo įrodymo dokumentus;

57.9.  pareiškėjas 57.2, 57.3 ir 57.8 papunkčiuose minimus dokumentus privalo pateikti vykdomų patikrų ūkyje metu ir (arba) iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Agentūrai.

58.     Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, privalo deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų, tokių kaip: žirniai, pupos, lubinai, liucernos, dobilai, vikiai, gargždeniai, seradėlės, esparcetai, barkūnai, ožiarūčiai, lęšiai, žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys, plotą.

59.     Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš ŽŪIKVC apie pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už daržovių (išskyrus bulves), auginamų atvirajame ir uždarajame grunte, vaisių, uogų ir baltyminių augalų auginimą, deklaruotą plotą.

60.     Jei pareiškėjas neatitinka 56–58 punktuose nurodytų reikalavimų susietajai paramai gauti, susietoji parama jam nemokama.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO IR DUOMENŲ APDOROJIMO TVARKA

 

61.     Paraiškų teikimo pradžios data (toliau – paraiškų teikimo pradžia) nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

62.     Pareiškėjas (arba pareiškėjo įgaliotas asmuo):

62.1nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 15 d., seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam seniūnijos darbuotojui arba viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuro (toliau – konsultavimo biuras) darbuotojui pateikia:

62.1.1.        laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą arba brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais);

62.1.2.        deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai. Minėti dokumentai naudojami tik apytikslei deklaruojamų plotų vietai nustatyti;

62.1.3.        žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškos antrojo lapo lentelėje. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą. Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;

62.1.4.        teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo;

62.2kai pareiškėjo deklaruotų kvietrugių, kviečių, miežių, avižų, rugių, rapsų, linų, lubinų, liucernų, pupų, vikių, žirnių, plotų suma 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulvių, plotų suma 10 ha ir daugiau, PPIS nurodo taisyklių 3 priede pažymėtas augalų veisles ir tai, ar jos sertifikuotos. Pareiškėjui, paraiškoje nurodžiusiam augalų veisles, kartu su paraiška išspausdinamas papildomas paraiškos lapas (4 priedas);

62.3nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 15 d. gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti):

62.3.1.        prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros įgaliotiems asmenims sukuriama, pateikus ŽŪIKVC prašymą (forma nurodyta taisyklių 7 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);

62.3.2.        jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, ŽŪIKVC pateikiamas asmens, kuris pateiks įgaliojančio asmens paraišką, prašymas (forma nurodyta taisyklių 7 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);

62.3.3.        jei pareiškėjas – juridinis asmuo, ŽŪIKVC pateikiamas asmens, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas (forma nurodyta taisyklių 7 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija). Juridinio asmens vadovui prieiga prie PPIS sukuriama pateikus tik prašymą (forma nurodyta taisyklių 7 priede) ŽŪIKVC;

62.3.4.        prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros įgaliotam fiziniam asmeniui panaikinama pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui arba prašyme nurodytam terminui. Jei įgaliotojas panaikina įgaliojimą anksčiau, jis privalo apie tai raštu informuoti ŽŪIKVC;

62.4pildydamas paraišką PPIS nurodo, kad atnaujino valdos duomenis, jeigu nuo ankstesnio valdos atnaujinimo Valdų registre iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pasikeitimų. Jei valdoje vyko pasikeitimai, pareiškėjas su pasikeitimų įrodymo dokumentais kreipiasi į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Valdų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

62.5pildydamas paraišką, nurodo duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotas trąšas;

62.6pats arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo, naudodamasis PPIS, elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus naudmenų ir (arba) kitus plotus (jei prašo paramos už juos pagal KPP priemones), taip pat privalo nurodyti bei aprašyti KŽS ribų pasikeitimus (jei tokių pasikeitimų esama) taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka bei pateikti kitus paraiškos duomenis;

62.7pildydamas paraišką gali nurodyti papildomą vieną iš siūlomų (raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) jo informavimo būdų apie paraiškos administravimo eigą. Tada, kai pareiškėjas pageidauja, jog informacija apie jo paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, paraiškoje tai nurodo. Nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto papildomo būdo, informacija apie pareiškėjo pateiktą paraišką pateikiama Agentūros informaciniame portale (https://portal.nma.lt) (toliau – Portalas);

62.8seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui išspausdinus taisyklių 1 priede nurodytos paraiškos formą, užpildytą pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir pagal taisyklių 2 priede nurodytą pildymo instrukciją, patikrina paraiškos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydamas paraiškoje. Pareiškėjo ir seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo parašais patvirtintas paraiškos egzempliorius lieka pareiškėjui. Pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, PPIS patvirtinami paraiškos duomenys, sudaromas ir išspausdinamas paraiškos registracijos dokumentas (5 priedas), kuris yra paraiškos dalis, jame pateikiamas iš paraiškos duomenų sudarytas keturiasdešimties skaitmenų kodas, kuriuo yra užkoduoti paraiškos duomenys. Pareiškėjui bei seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pasirašius paraiškos registracijos dokumentą, paraiška laikoma pateikta;

62.9kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, privalo pasirašyti ją elektroniniu parašu arba išsispausdinti paraiškos registracijos dokumentą, jį pasirašyti ir iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. išsiųsti ŽŪIKVC (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) paštu arba skenuotą jo kopiją elektroniniu paštu e-ibraizymas@vic.lt. Pareiškėjui iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. ŽŪIKVC nepateikus pasirašyto paraiškos registracijos dokumento ar PPIS nepasirašius paraiškos elektroniniu parašu, Agentūra paraišką atmeta;

62.10.            gali pateikti tik vieną paraišką;

62.11.            ketinantis sertifikuoti gyvulius pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, tvirtinamų atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, reikalavimus, pildydamas paraišką nurodo, kokias gyvūnų grupes pageidauja sertifikuoti;

62.12.            pareiškėjas, kuris pasibaigus einamųjų metų deklaravimui buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais nuo einamųjų metų liepos 10 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pasikeitimus.

62.13.            PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje turi būti aprašyti jau natūroje įvykdyti KŽS ribų pasikeitimai. Pvz.: pareiškėjas iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar sutvarkė kitus netinkamus paramai plotus. Taip pat išankstinių KŽS aprašymų modulyje turi būti aprašyti ir netinkamų paramai plotų atsiradimas t. y. pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.;

62.14.            deklaravimo metu aprašytus KŽS ribų pasikeitimus ŽŪIKVC patikslina iki einamųjų metų gruodžio 1 d., o išankstinių KŽS aprašymų modulyje aprašytus pasikeitimus iki kitų metų balandžio 1 d.

63.     Pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Į PPIS įvedami paraiškos duomenys, paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties nurodymo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai kartu su pasirašytu registracijos dokumentu siunčiami paštu Agentūrai, kuri priima sprendimą dėl tokios paraiškos priėmimo. ŽŪIKVC, gavęs Agentūros sprendimą, kad tokia paraiška gali būti priimta, elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau paraiškos nepriimamos. Po birželio 15 d. pareiškėjų paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.

64.     Pasikeitus deklaruotiems duomenims po paraiškos pateikimo, pareiškėjas iki einamųjų metų liepos 10 d.:

64.1gali seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikti prašymą pakeisti paraiškos duomenis. Tokiu atveju pareiškėjas pasirašo seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo sudarytame ir išspausdintame prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumente. Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo einamųjų metų birželio 16 d. iki liepos 10 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinama 1 proc., išskyrus 64.3 papunktyje nurodytus atvejus;

64.2gali pakeisti juos pats, prisijungęs prie PPIS, tokiu atveju prašymą pakeisti paraiškos duomenis elektroniniu būdu užpildęs pareiškėjas privalo pasirašyti jį elektroniniu parašu arba išsispausdinti prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentą, jį pasirašyti ir iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. išsiųsti ŽŪIKVC paštu arba skenuotą jo kopiją elektroniniu paštu e-ibraizymas@vic.lt. Pareiškėjui iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. ŽŪIKVC nepateikus pasirašyto prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumento ar PPIS elektroniniu parašu jo nepasirašius, prašymas pakeisti paraiškos duomenis atmetamas;

64.3gali taisyti įbraižytų laukų grafinį vaizdą (netikslaus deklaruojamų laukų įbraižymo atveju), kai toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto) keitimo;

65.     Jeigu prieš tai, kai pareiškėjas pateikia prašymą pakeisti paraiškos duomenis (arba prieš tai, kai pareiškėjas pakeičia juos pats, prisijungęs prie PPIS), Agentūra buvo pranešusi pareiškėjui apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar apie paraiškoje aptiktas klaidas, pareiškėjui taikomos sankcijos, nurodytos taisyklių 87 punkte.

66.     Taisyklių 63 punkto reikalavimai dėl paramos sumos mažinimo pavėluotai teikiant prašymus pakeisti paraiškos duomenis netaikomi, jei norima keisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis ar atsisakyti paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką (išskyrus taisyklių 65 punkte nurodytus atvejus).

67.     Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu.

68.     Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą Agentūrai arba per Portalą. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas.

69.     Informaciją apie savo duomenis pareiškėjas gali rasti Portale arba teirautis Agentūroje telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, elektroniniu paštu (info@nma.lt) arba raštu ar atvykęs į Agentūrą (Blindžių g. 17, Vilnius), taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes (seniūnijas) arba konsultavimo tarnybos rajonų konsultavimo biurus. Pareiškėjas, teikdamas prašymą raštu ar elektroniniu paštu, turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą ir kodą (juridinis asmuo), adresą, telefono numerį, valdos numerį.

70.     Pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas nuo informacijos apie jas atsiradimo Portale dienos.

71.     Seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojas:

71.1pagal pareiškėjo pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižo pareiškėjo deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas ir pagal taisyklių 2 priede pateiktą pildymo instrukciją užpildo taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įveda duomenis į PPIS);

71.2pareiškėjui informavus, kad žemės ūkio valdoje neįvyko pokyčių nuo paskutinio valdos atnaujinimo, PPIS nurodo, kad pareiškėjas atnaujina valdos duomenis. Jei valdoje vyko pasikeitimai, seniūnijos darbuotojas, turintis prieigą prie Valdų registro informacinės sistemos, pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, atnaujina valdos duomenis;

71.3pagal pareiškėjo pateiktą informaciją įrašo duomenis apie valdoje praėjusiais metais naudotas trąšas;

71.4pagal pareiškėjo pateiktą informaciją PPIS pažymi EASV;

71.5išspausdina užpildytą taisyklių 1 priede pateiktą paraiškos formą (vieną egzempliorių) ir pateikia ją pareiškėjui patikrinti ir parašu patvirtinti duomenų teisingumą;

71.6pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, pasirašo paraiškoje, patvirtina paraiškos duomenis PPIS, suformuoja ir išspausdina paraiškos registracijos dokumentą, kurį parašu patvirtina pareiškėjas bei paraišką priėmęs darbuotojas;

71.7padėdamas pareiškėjui elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas, privalo nurodyti bei aprašyti PPIS KŽS ribų pasikeitimus (jei tokių pasikeitimų esama) taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka;

71.8teikia pareiškėjams jų ir seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo pasirašytos paraiškos egzempliorių pagal taisyklių 1 priede patvirtintą formą;

71.9priima iš pareiškėjų kitus dokumentus;

71.10.            nustačius įbraižytų laukų grafinius persidengimus, per 10 kalendorinių dienų informuoja apie tai, tuos pareiškėjus, kurių laukai persidengia;

71.11.            pareiškėjui pateikus prašymą pakeisti paraiškos duomenis iki einamųjų metų liepos 10 d., juos pakeičia.

72.     Savivaldybė (seniūnija) ir konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuras:

72.1teikia informaciją paramos teikimo klausimais;

72.2gavusi iš Agentūros arba ŽŪIKVC informaciją apie paraiškose nustatytus netikslumus ar paraiškų vertinimo rezultatus, informuoja pareiškėjus apie tai;

72.3norėdama gauti informaciją apie pareiškėjus, kreipiasi į Agentūrą;

72.4atsako už jai teikiamų asmens duomenų apie pareiškėjus apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

72.5nustatyta tvarka perduoda ŽŪIKVC paraiškų arba prašymų pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentus;

72.6perduoda Agentūrai kitus dokumentus.

73.     Agentūra:

73.1skelbia informaciją Portale, praneša pareiškėjams vienu iš būdų, kuriuo pareiškėjas sutiko būti papildomai informuotas: raštu, elektroniniu paštu arba trumpąja žinute mobiliuoju telefonu, taip pat savivaldybėms apie paraiškose ar kituose dokumentuose nustatytas klaidas ar neatitikimus, kai nustatomi: neteisingas deklaravimas, deklaruotų plotų persidengimas, paraiškos duomenų neatitikimas (nesutampant bendriesiems duomenims ir pan.), neteisingų pareiškėjo banko sąskaitos duomenų pateikimas ir kitos deklaravimo klaidos;

73.2apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus ir klaidas pareiškėjas informuojamas Portale, elektroniniu paštu arba raštu siunčiant patikros vietoje arba nuotolinės patikros ataskaitos kopiją. Nurodžiusiems informavimo būdą „el. paštu“, skenuota patikros vietoje arba nuotolinės patikros ataskaitos kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu;

73.3nustačiusi deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės dirbimo (žemės ūkio veiklą) įrodymo dokumentus ir žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas minėtos veiklos faktas. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, dvigubas deklaravimas neišsprendžiamas, Agentūra atlieka patikrą vietoje;

73.4nustačiusi, kad deklaruotas plotas KŽS viršija paramai skirti tinkamą plotą, nustato pareiškėjus, kurių įbraižyti plotai kerta KŽS ribas ar apima mažesnius KŽS, ir įvertinusi patikros vietoje tikslingumą atlieka patikrą;

73.5vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatomis, už neteisingai deklaruotą plotą pareiškėjams sumažina mokėtiną arba susigrąžina išmokėtą paramą;

73.6iki žemės ūkio augalų vegetacijos pabaigos arba iš karto po jos iki tol, kol įmanoma neabejotinai nustatyti deklaruotų naudmenų ir kitų plotų ribas, atlieka patikrą vietoje ir (arba) nuotolinę patikrą. Pareiškėjų pageidavimu elektroniniu paštu teikia skaitmeninius patikrų vietoje duomenis *.shp formatu;

73.7administruoja paraiškas, informuoja pareiškėjus jų pasirinktu būdu apie paraiškos ar kitų dokumentų atmetimą, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis;

73.8teikia ŽŪIKVC patikrų duomenis, reikalingus KŽS_DB5LT tikslinti: nuo einamųjų metų patikrų vietoje ar nuotolinių patikrų pradžios iki kitų metų sausio 15 d. planinių patikrų, kitų patikrų iki kitų metų vasario 15 d., KPP patikrų – iki kitų metų kovo 15 d. Po kitų metų vasario 15 d. perduoti patikrų duomenys naudojami ateinančių metų KŽS_DB5LT tikslinimui;

73.9teikia ŽŪIKVC paraiškų duomenis, kurie pasikeitė po einamųjų metų liepos 10 d.;

73.10.            skelbia aktualiausius atsakymus į dažniausiai pareiškėjų užduodamus klausimus Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“;

73.11.            nepažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų turi teisę teikti duomenis pareiškėjams ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų numatyta tvarka;

73.12.            gavusi visus reikiamus duomenis, apskaičiuoja galutinę tiesioginių išmokų sumą. Žalinimo išmoka mokama pagal Agentūros atliktą atitikties žalinimo reikalavimams patikrinimą;

73.13.            baigusi administruoti paraišką, informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas skelbia Portale ir, jei pareiškėjas pateikė pageidavimą būti kitu būdu informuotas – vienu iš šių būdų. Informaciniame pranešime pareiškėjams administravimo metu nustatyti neatitikimai nedetalizuojami, pateikiama tik rezultatų visuma. Informaciniame pranešime turi būti nurodyta, kad informacija apie fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą (pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, savivaldybė, pašto kodas, iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai gautos paramos suma, finansuojamų priemonių pobūdis ir aprašymas) bus paskelbta viešai (nurodant laiką, kada informacija bus paskelbta) visuomenei informuoti, taip pat gali būti perduota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus;

73.14.            nepažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, pagal poreikį teikia duomenis savivaldybėms, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, kitoms institucijoms, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia ataskaitas Europos Komisijai bei ataskaitas jų pareikalavusioms institucijoms;

73.15.            prašymų ir skundų nagrinėjimo bei paraiškos administravimo sistemos tobulinimo tikslais suteikia galimybę Žemės ūkio ministerijai prisijungti ir naudotis Portalo duomenimis;

73.16.            tais atvejais, kai pareiškėjui apskaičiuotos paramos tiesioginėmis išmokomis sumos negalima pervesti dėl paraiškoje pateiktų neteisingų atsiskaitomosios sąskaitos duomenų, dėl pareiškėjo mirties, kai valdos perėmėjų pagal paveldėjimo teisę nėra, arba dėl to, kad valdos perėmėjas nepraneša Agentūrai apie valdos perėmimą taisyklių 94.1 papunktyje nurodyta tvarka, Agentūra ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 10 d. pareiškėjui ir savivaldybei (pareiškėjo mirties atveju – tik savivaldybei) arba rajono konsultavimo biurui, kuriam iš jų pareiškėjas yra pateikęs paraišką, išsiunčia prašymą per Agentūros nurodytą terminą patikslinti paraiškos duomenis. Jei pareiškėjas arba valdos perėmėjas nepatikslina paraiškos duomenų, reikalingų paramai pervesti, Agentūra ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems kalendoriniams metams po minėto prašymo išsiuntimo pareiškėjui ir (arba) savivaldybei arba rajono konsultavimo biurui, anuliuoja pareiškėjui apskaičiuotą paramą tiesioginėmis išmokomis ir patikslintų paraiškos duomenų, reikalingų pinigams pervesti, nepriima;

73.17.            įtarusi, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus), pareikalauja pareiškėjo pateikti visų šių plotų žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) įrodymo dokumentus ir žemės nuosavybės ar žemės valdymo teisės (nuomos, panaudos sutartys ar kita) patvirtinimo dokumentus. Pareiškėjui nepateikus atsakymo į išsiųstą pranešimą dėl duomenų patikslinimo, Agentūra siunčia pranešimą dėl duomenų patikslinimo praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam pareiškėjui, prašydama paaiškinti plotų sumažinimo priežastis. Pareiškėjui, įrodžiusiam, kad plotas nebuvo sumažintas, siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus, išmoka už pirmuosius hektarus šiam pareiškėjui mokama;

73.18.            gali sustabdyti paraiškos administravimą, kilus abejonių, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, kol bus gautos išvados dėl jų teisingumo. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, Agentūra gali sustabdyti paraiškos administravimą, kol bus baigti teisiniai procesai;

73.19.            vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, apskaičiuoti ir Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinti paramos mažinimo koeficientą, apie jį informuoti Žemės ūkio ministeriją ir Europos Komisiją.

74.     Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl EŽŪOGF garantijų skyriaus lėšų, gaunamų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą, ir EŽŪGF lėšų gavimo iš Europos Komisijos, apskaitos ir išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

75.     Pareiškėjus patikrai vietoje ar nuotolinei patikrai atrenka Agentūra atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu. Prireikus gali būti skiriamos užsakomosios patikros. Jei pareiškėjo įbraižyti laukai ar jų dalys patenka į KŽS, kurių GKODAS yra bl1b, bl2, Agentūra deklaravimą šiuose plotuose įtraukia į rizikos analizės kriterijus ir atlieka atrinktų deklaruotų plotų planines patikras. Jei pareiškėjo įbraižyti laukai ar jų dalys patenka į KŽS, kurio GKODAS yra bl3 daugiau nei 0,1 ha, o į KŽS bl9 – daugiau nei 0,05 ha, arba jei mažiau, ir pareiškėjas paprašo, Agentūra atlieka patikras vietoje. Tuo atveju, jei Agentūra jau buvo atlikusi patikrą vietoje bl1b, bl2, bl3 KŽS, pakartotinės patikros šiuose sklypuose neatliekamos. Agentūra neatlieka patikrų vietoje tuose KŽS ar jų dalyse, kurie patenka į einamųjų metų palydovinių ir (arba) ortofotografinių vaizdų teritoriją, taip pat ŽŪIKVC atliktų KŽS tikslinimo darbų vietose.

76.     ŽŪIKVC:

76.1priima iš savivaldybių, konsultavimo biurų, pareiškėjų ir perduoda Agentūrai: paraiškų ir (arba) prašymų pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentus po to, kai patikrina, ar minėti dokumentai yra pasirašyti pareiškėjo ir savivaldybės ar seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojo;

76.2nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų turi teisę teikti duomenis pareiškėjams ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka. Statistinę naudmenų ir kitų plotų deklaravimo informaciją teikia institucijoms ir kitiems duomenų gavėjams. Tinklalapyje www.vic.lt skelbia statistinę naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenų informaciją;

76.3patikslina KŽS_DB5LT: pagal PPIS paties pareiškėjo ar pareiškėjo, padedant seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui aprašytus KŽS ribų pasikeitimus ir taisyklių 81.7 papunktyje nurodytus duomenis, pagal palydovinius vaizdus ir dalį naujausios ortofotografinės medžiagos – iki einamųjų metų gruodžio 1 d., pagal Agentūros patikros vietoje ar nuotolinių patikrų metu nustatytų (išmatuotų) laukų plotų patikslintus duomenis planinių patikrų ir kitų, išskyrus KPP patikras, išankstinių KŽS ribų pasikeitimų ir naujausią ortofotografinę medžiagą – iki kitų metų balandžio 1 d., pagal patikras, gautas po kitų metų vasario 15 d., KŽS_DB5LT tikslinama iki liepos 1 d.;

76.4užtikrina galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos duomenis;

76.5vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, atlieka KŽS_DB5LT kokybės vertinimą, rengia ataskaitą ir prireikus teikia siūlymus dėl priemonių, skirtų nustatytiems KŽS_DB5LT trūkumams pašalinti;

76.6nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios žiniatinklio tarnybos pagalba perduoda Agentūrai einamųjų metų aktualią KŽS_DB5LT;

76.7atlieka sutartinių gyvulių perskaičiavimo funkciją. Sutartinių gyvulių skaičiavimo duomenys turi būti perduoti Agentūrai iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Esant poreikiui pagal Agentūros atskiru raštu nurodytus terminus ir programas, atlieka sutartinių gyvulių perskaičiavimą ir teikia Agentūrai informaciją apie pasikeitusius sutartinių gyvulių vienetus.

77.     Taisyklių 74, 75 punktuose nurodyti veiksmai atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus, taisyklių 71, 72 ir 76 punktuose nurodyti veiksmai atliekami pagal ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

 

VIII SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ RIBŲ ELEKTRONINIO ĮBRAIŽYMO TVARKA

 

78.     visi pareiškėjai privalo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS. Įbraižomi visi pareiškėjo naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat įbraižomi visi pareiškėjo valdomi naudmenų plotai, už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų.

79.     Elektroninį žemėlapį sudaro:

79.1ortofotografinis žemėlapis;

79.2KŽS_DB5LT duomenys:

79.2.1.        kontrolinis dirbamos žemės sklypas bl1 – tai sklypas, kuriame vyraujantis ūkinis naudojimas yra dirbama žemė (ariamoji žemė, ganykla arba pieva, sodai ir uogynai). Išskiriamas tinkamas paramai skirti plotas;

79.2.2.        kontrolinis dirbamos žemės sklypas bl1b – tai sklypas, kuriame vyraujantis ūkinis naudojimas yra dirbama žemė (ariamoji žemė, ganykla arba pieva, sodai ir uogynai) ir kuriame praėjusiais metais nebuvo prašyta išmokų. Šio KŽS tinkamas tiesioginėms išmokoms skirti plotas prilygintas 0, tačiau gali būti tinkamas paramai gauti pagal KPP priemones;

79.2.3.        kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose bl2. Tinkamas paramai skirti plotas lygus 0;

79.2.4.        kontrolinis miško žemės sklypas bl3 – sklypas, kuriame vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija ir vyraujantis ūkinis naudojimas yra miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.). Šio KŽS tinkamas tiesioginėms išmokoms skirti plotas prilygintas 0, tačiau gali būti tinkamas paramai gauti pagal KPP priemones;

79.2.5.        kontrolinis mišrus žemės sklypas bl9 – tai sklypas, kuriame vyraujantis dangos tipas yra žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.). Šio KŽS tinkamas tiesioginėms išmokoms skirti plotas, prilygintas 0, tačiau gali būti tinkamas paramai gauti pagal KPP priemones;

79.2.6.        KŽS ribos, atpažinties numeriai ir GKODAI (bl1, bl1b, bl2, bl3, bl9);

79.2.7.        KŽS bl6 elektroniniame žemėlapyje nevaizduojamas. Įbraižyti laukus ar jų dalis šiame KŽS draudžiama, išmokos už jį nėra skiriamos;

79.3„Natura 2000“ teritorijų ribos naudmenose ir miškuose;

79.4rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos;

79.5šlapynių teritorijų ribos;

79.6praėjusiais metais elektroniniu būdu įbraižytų laukų ribos;

79.7dvejų vėliausių praėjusių metų Agentūros atliktų patikrų vietoje ar nuotolinių patikrų ribos;

79.8specifinių pievų tvarkymo teritorijų ribos – EB svarbos natūralių buveinių pievų ir joms artimų buveinės;

79.9ekstensyvaus šlapynių tvarkymo teritorijos ribos – EB svarbos natūralių buveinių pelkių buveinės;

79.10.            nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose ar šlapynėse teritorijų ribos;

79.11.            aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių ganyklų arba pievų „Natura 2000“ teritorijoje ribos – EB svarbos natūralių buveinių pievų ir joms artimų buveinės, pelkių buveinės, miškų buveinių medžiais apaugusios ganyklos arba pievos;

79.12.            vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių teritorijų ribos: didelio nepalankumo, mažo nepalankumo, potvynių užliejamos, intensyvaus karsto zona;

79.13.            Agentūros administravimo sluoksnis;

79.14.            apleistos žemės ūkio paskirties žemės sluoksnis;

79.15.            palydovinių vaizdų sluoksnis;

79.16.            patikslinti KŽS_DB5LT duomenys, t. y. aktualios KŽS ribos ir jų numeriai;

79.17.            daugiamečių ganyklų arba pievų sluoksnis, kuriame penkis paskutiniuosius metus iš eilės buvo deklaruotos ganyklos arba pievos iki 5 m.

80.     Elektroniniame žemėlapyje duomenys vaizduojami:

80.1ortofotografinis žemėlapis – spalvotas;

80.2KŽS ribos linija – baltos spalvos 1 pt storio, patikslintos KŽS ribos linija – mėlynos spalvos 1 pt storio, „Natura 2000“ ir „rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos linija – baltos spalvos 0,85 pt storio, praėjusiais metais elektroniniu būdu įbraižytų laukų ribos linija – geltonos spalvos 1,5 pt storio, praėjusiais metais Agentūros atliktų patikrų vietoje matavimų būdu nustatytos ribos linija – violetinės spalvos 1,5 pt storio, vėlesnių metų Agentūros atliktų patikrų vietoje matavimų būdu nustatytos ribos linija – rožinės spalvos 1,5 pt storio, šlapynių ribos linija – rudos spalvos 0,85 pt storio, nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose ar šlapynėse teritorijų ribos linija – oranžinės spalvos 1,5 pt storio, specifinių pievų tvarkymo teritorijų ribos linija – šviesiai žalios spalvos 1,5 pt storio, ekstensyvaus šlapynių tvarkymo teritorijos ribos linija – šviesiai mėlyna 1,5 pt storio, aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių ganyklų arba pievų „Natura 2000“ teritorijoje ribos linija – rožinės spalvos 1,5 pt storio, vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių teritorijų ribos linija – raudonos spalvos 1,5 pt storio;

80.3užrašai elektroniniame žemėlapyje – juodos spalvos, 6 dydžio ARIAL šriftu baltame fone;

80.4sutartiniais ženklais žymimos:

80.4.1.        „Natura 2000“ teritorijos naudmenose – baltos spalvos ženklas „^^“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.2.        „Natura 2000“ teritorijose uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai medyne, kuris yra pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių – baltos spalvos ženklas „“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.3.        „Natura 2000“ teritorijose draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha – geltonos spalvos ženklas „“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.4.        „Natura 2000“ teritorijose pagrindinių plynų miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių – šviesiai žalios spalvos ženklas „“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.5.        „Natura 2000“ teritorijose vykdant sanitarinius kirtimus retinimo amžių (21 metai) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose, kai negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai, teritorijos – rudos spalvos ženklas „“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.6.        „Rizikos“ vandens telkinių teritorijos – baltos spalvos 0,5 pt dydžio taškai kas 5 mm;

80.4.7.        šlapynių teritorijos – rudos spalvos ženklas „“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka. Žemėlapyje pateikiama ši teritorijos atributinė informacija;

80.4.8.        nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose teritorijos – meldinės nendrinukės atvaizdas „“ su apačioje esančiu užrašu MNP, kas 20 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.9.        nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių saugojimas šlapynėse teritorijos – meldinės nendrinukės atvaizdas „“ su apačioje esančiu užrašu MNŠ, kas 20 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.10.      specifinių pievų tvarkymo teritorijos – žalios spalvos ženklas „\“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.11.      ekstensyvaus šlapynių tvarkymo teritorijos – žydros spalvos ženklas “, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.12.      aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių ganyklų arba pievų „Natura 2000“ teritorijos – rožinės spalvos linija, kas 25 mm pasvirusi 45° kampu;

80.4.13.      vietovių, kuriose esama didelio nepalankumo teritorijos – rožinės spalvos ženklas „p“, kas 20 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.14.      vietovių, kuriose esama mažo nepalankumo teritorijos – geltonos spalvos ženklas „p“, kas 20 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.15.      vietovių, kuriose esama potvynių užliejamos teritorijos – mėlynos spalvos ženklas „~“, kas 10 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

80.4.16.      vietovių, kuriose esama intensyvaus karsto zonų teritorijos – rožinės spalvos ženklas „¥“, kas 20 mm išdėstytas šachmatine tvarka;

81.     Elektroninio įbraižymo reikalavimai:

81.1įbraižant laukus pareiškėjui suteikiama galimybė naudotis jo praėjusių metų, kitų gretimai laukus įbraižiusių pareiškėjų einamųjų metų įbraižytų laukų ribomis, Agentūros administravimo sluoksniu ir dvejų vėliausių praėjusių metų Agentūros atliktų patikrų vietoje ar nuotolinių patikrų duomenimis. Laukai įbraižomi taip, kaip yra dirbami, o PPIS pateikti duomenys naudojami kaip pagalbiniai;

81.2įbraižyto lauko plotas, įbraižius lauką, apskaičiuojamas automatiškai ir įrašomas paraiškos antrojo lapo lentelėje:

81.2.1.        automatiškai apskaičiuotas įbraižyto lauko plotas paraiškos antrojo lapo lentelėje gali būti sumažintas rankiniu būdu, tačiau jo ir įbraižyto lauko plotai gali skirtis ne daugiau kaip dydžiu, apskaičiuotu pagal formulę 0,75 x P/10000 (ha), čia P – lauko išorinis perimetras metrais, bet ne daugiau kaip 1 ha;

81.2.2.        kiekvienam įbraižytam laukui taikoma leistina persidengimo paklaida. Ji skaičiuojama persidengiančiam laukui pagal formulę 0,75 x P/10000 (ha), čia P – mažesnio perimetro persidengiančio lauko išorinis perimetras metrais. Persidengiančio lauko paklaida negali būti didesnė kaip 1 ha. Lauko persidengimo paklaidą apskaičiuoja PPIS, o Agentūra, administruodama paraiškas, netaiko sankcijų dėl neteisingo deklaravimo, kai laukas persidengia iki leistinos deklaravimo paklaidos. Kai visų KŽS deklaruotų laukų, persidengiančių iki leistinos persidengimo paklaidos, ploto suma viršija KŽS plotą, Agentūra pritaiko sankciją viršpločiui padalydama jį proporcingai kiekvienam laukui, išskyrus atvejus, kai Agentūra gali nustatyti konkrečius neteisingai laukų plotus deklaravusius pareiškėjus – tokiu atveju sankcija taikoma tik šiems pareiškėjams;

81.2.3.        pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai, kurie deklaruoja iki šiol nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus seniūnijos ar rajono konsultavimo biuro darbuotojui pateikia visų minėtų deklaruojamų plotų, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais). Dokumentų pateikimo faktas pažymimas pirmajame paraiškos lape (nepažymėjus šių dokumentų pateikimo PPIS, negalima išsaugoti paraiškos). Pareiškėjas, kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir pareikalavus siunčia jų kopijas Agentūrai paštu. Iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. nepateikus visų pareiškėjo deklaruotų laukų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, Agentūra paraišką atmeta;

81.2.4.        įbraižytas gyvatvorių, melioracijos griovių, šiltnamių, grybų, sraigių, sliekų plotas ir paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodytas plotas gali skirtis, tačiau turi sutapti su išmatuotu vietovėje gyvatvorės, melioracijos griovio, šiltnamio, grybų, sraigių, sliekų augimviečių plotu. Jei šiltnamis yra kelių aukštų, paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodomas tik apatinio aukšto plotas. Šiame punkte minimų plotų numeracija paraiškoje tęsiama iš eilės;

81.3įbraižytiems laukams taikoma vidutinė kvadratinė 3 m įbraižymo paklaida, t. y. elektroniniu būdu įbraižyto lauko ribos posūkio taškai 3 m gali nesutapti su realiai dirbamo lauko ribomis. Kai ši paklaida neviršijama, Agentūra, administruodama paraiškas, netaiko sankcijų dėl neteisingo deklaravimo;

81.4melioracijos griovių šlaitas arba šlaitai įbraižomi kaip vienas laukas, jų numeracija paraiškoje tęsiama iš eilės, o plotas apskaičiuojamas vadovaujantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punkto nuostatomis ir įrašomas paraiškos antrojo lapo lentelėje;

81.5jei lauką dalija KŽS riba, toks laukas įbraižomas dalimis kiekviename KŽS, į kurį jis patenka, išskyrus tuos atvejus, kai KŽS bl3 ar bl9 riba yra išnykusi;

81.6jei lauką dalija natūralus ar dirbtinis objektas, neišskirtas KŽS_DB5LT, kuris gali būti KŽS riba, toks laukas įbraižomas kaip du ar daugiau laukų ir aprašomas KŽS ribų pasikeitimas arba pažymimas pasikeitimas iš sąrašo;

81.7pareiškėjas, įbraižydamas deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas, turi išskirti didesnius nei 0,01 ha netinkamus paramai plotus, esančius deklaruojamuose plotuose (pastatus, vandens telkinius, medžius, krūmynus, medžių grupes ir kt.), kurie nėra išskirti KŽS_DB5LT kaip atskiri KŽS. Tokie plotai turi būti išmatuoti ir į plotą, už kurį skiriama parama, neįskaitomi. Deklaruojant šiuos plotus, turi būti suteikiamas klasifikatoriaus kodas „Netinkami paramai plotai“ ir pažymimas pasikeitimas iš KŽS ribų pasikeitimų sąrašo;

81.8jei laukas kerta „Natura 2000“ naudmenose ir miškuose, „Rizikos“ vandens telkinių, šlapynių, specifinių pievų tvarkymo, ekstensyvaus šlapynių tvarkymo, nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose ar šlapynėse, aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių ganyklų arba pievų „Natura 2000“ teritorijoje ir vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių teritorijų ribas, kuriose nustatyti skirtingi veiklos apribojimai ir pareiškėjas dalyvauja KPP priemonėse, turi būti įbraižomi atskiri laukai atsižvelgiant į apribojimus;

81.9ekologinės gamybos laukai ir jų apsauginės juostos, kaip nustatyta Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“, įbraižomos atskirai;

81.10.            išskirtinės kokybės vaisių, uogų ir daržovių auginimo laukai, ne mažesni kaip 0,1 ha, ir jų apsauginės juostos, numatytos Išskirtinės kokybės šviežių vaisių uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“, įbraižomos atskirai;

81.11.            už laukus ar jų dalis, patenkančias į KŽS bl3, bl9, kuriuose tinkamas paramai tiesioginėmis išmokomis skirti plotas yra prilygintas 0, pareiškėjai gali prašyti paramos už plotus pagal KPP priemones. Tais atvejais, kai pareiškėjai prašo tiesioginių išmokų už laukus ar jų dalis, patenkančias į KŽS bl1b, bl2, bl3, bl9, Agentūra atlieka patikras vietoje, atsižvelgdama į taisyklių 75 punkte nurodytus reikalavimus. Pareiškėjams, prašantiems tiesioginių išmokų už minėtus laukus, PPIS aprašomas KŽS ribų pasikeitimas arba pažymimas pasikeitimas iš sąrašo (neaprašius KŽS ribų pasikeitimų, PPIS negalima išsaugoti tokio lauko). Sankcijos dėl neteisingo ar tyčinio neteisingo deklaravimo netaikomos, jei Agentūra, atlikusi patikrą, nustato, kad laukas ar jo dalis, patenkanti į KŽS bl1b, bl2, bl3, bl9, yra dirbama (prižiūrima) ir tinkama paramai tiesioginėmis išmokomis gauti;

81.12.            įbraižomų laukų ribos negali kirsti ortofotografinėje nuotraukoje matomų pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.), išskyrus atvejus, kai tokie objektai yra įbraižomi kaip paramai netinkami plotai;

81.13.            įbraižant laukus einamaisiais metais ir esant Agentūros ankstesnių metų patikrų vietoje bei nuotolinių patikrų matavimo duomenims, tiems pareiškėjams, kurie buvo tikrinti, rekomenduojama naudotis minėtais duomenimis;

81.14.            visas šiltnamių ir tarp jų įsiterpusių naudmenų, atitinkančių reikalavimus paramai tiesioginėmis išmokomis skirti, plotas gali būti įbraižomas kaip vienas laukas, pažymint jame auginamus augalus. Minėtų reikalavimų neatitinkantis, tarp šiltnamių įsiterpęs plotas iš paramai skirti tinkamo naudmenų ploto atimamas (t. y. paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodomas tik paramai skirti tinkamas plotas);

81.15.            KPP priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ laukų įbraižymas:

81.15.1.      želdinamas plotas ir apsauginės juostos braižomi kaip vientisas plotas pagal projekto apželdinti žemės ūkio paskirties žemę mišku ribą;

81.15.2.      kai įbraižomas plotas patenka į KŽS bl3, bl9 ar kerta jų ribas, PPIS aprašomas KŽS ribų pasikeitimas arba pažymimas pasikeitimas iš sąrašo (neaprašius KŽS ribų pasikeitimų, PPIS negalima išsaugoti tokio lauko). Vadovaujantis Agentūros patikros vietoje duomenimis, KŽS_DB5LT želdinamiems plotams priskiriamas GKODAS bl3, o apsauginėms juostoms GKODAS pagal situaciją;

81.16.            deklaruojant lauką klasifikatoriaus kodu GPŽ „Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 m.“ plote, kuriame penkis paskutiniuosius metus iš eilės buvo deklaruotos ganyklos arba pievos iki 5 m., laukas turi būti deklaruojamas klasifikatoriaus kodu DGP „Daugiametės ganyklos arba pievos 5 m. ir daugiau“ (deklaruojant kodu GPŽ PPIS negalima išsaugoti tokio lauko).

82.     Jei pareiškėjo laukų plotai nustatomi elektroniniais geodeziniais prietaisais, pareiškėjas, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojas laukų plotų duomenis įkelia į PPIS, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

82.1koordinačių sistema – Lietuvos koordinačių sistema LKS-94 (x, y koordinatės);

82.2duomenų formatas – *.shp;

82.3grafinė lauko išraiška – plotas (lauko išraiška negali būti linija, taškas, multipoligonas);

82.4lauko plotas, matuojamas pažymint tik charakteringus matuojamo ploto ribos posūkio taškus (rekomendacinis).

 

IX SKYRIUS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

83.     Jei naudmenų ar kitų plotų nedeklaravęs, tačiau jų nuosavybės ar valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris einamaisiais arba praėjusiais metais neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, arba yra gaunamas skundas, pranešimas ar kita informacija apie galbūt netiksliai ir (arba) neteisėtai pareiškėjo einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotą plotą, parama už šiuos plotus pareiškėjui mokama, o išmokėta parama nesusigrąžinama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimo (žemės ūkio veiklą, kuri įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus minėtos veiklos fakto patvirtinimo dokumentus) bei žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus, o jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su žemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir valdymo teisės pagrindimo dokumentais, rašytiniais bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos (dirbimo) faktą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype ir žemės valdymo teisę (pagal žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus ir bendraturčių sutikimus, nustačius deklaravimo teisėtumą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype), išmokos mokamos, o išmokėta parama nesusigrąžinama. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

84.     Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos išmokos sumos.

85.     Sankcijos pagrindinei tiesioginei išmokai ir kitoms plotinėms priemonėms taikomos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinės dalies IV skyrių.

86.     Tiesioginėms išmokoms taikomos sankcijos (išmokai už pirmuosius hektarus sankcijos pritaikomos, kai jos imamos taikyti paraiškos paskutiniesiems 30 ha):

86.1už pareiškėjo deklaruotą pluoštinių kanapių lauką, nemokant pagrindinės tiesioginės išmokos, kai Agentūrai iki einamųjų metų spalio 30 d. nepateikiama Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kanapių augintojo pažyma;

86.2tai paraiškos daliai, apie kurią pareiškėjas iki kitų metų birželio 15 d. Agentūrai nepateikė prašomos informacijos.

86.3nustatytos ilgalaikės sankcijos išskaičiuojamos iš bet kokios pareiškėjams priskaičiuotos paramos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytojas yra Žemės ūkio ministerija). Ilgalaikės sankcijos gali būti pradėtos išskaičiuoti iš paramos pažeidimo nustatymo metais, tačiau gali būti išskaičiuojamos ne ilgiau nei trejus kalendorinius metus, po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas;

87.     Pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje bent viename jo deklaruotų laukų, jam parama nemokama ir taikomos ilgalaikės sankcijos. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai).

88.     Pareiškėjams, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. nepateikusiems 73.17 papunktyje nurodytų dokumentų ar pateikusiems ne viso ploto dokumentus, arba, vadovaujantis pateiktais dokumentais nustačius, kad valda buvo padidinta, siekiant gauti didesnę paramos sumą, išmoka už pirmuosius 30 ha nemokama tiek deklaruotą plotą padidinusiems, tiek jį sumažinusiems pareiškėjams. Nuo lapkričio 1 d. pateikti dokumentai nebeadministruojami.

89.     Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas. Už paramai netinkamą plotą, nustatytą atnaujinus KŽS_DB5LT arba einamųjų metų patikros vietoje metu, išmokėta parama iš deklaravusių pareiškėjų susigrąžinama už ketverius metus (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas mažiau nei ketverius metus – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai) skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas tačiau ne ilgiau nei iki paskutiniųjų prieš tai darytų ortofotografinių žemėlapių metų (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas ilgiau nei iki paskutiniųjų prieš tai darytų ortofotografinių žemėlapių metų – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai, bet ne daugiau kaip už ketverius metus).

90.     Teisė į išmoką neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas to įrodymo dokumentus.

91.     Žalinimo išmoka mažinama ir taikomos sankcijos dėl šios išmokos reikalavimų pažeidimų pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinės dalies IV skyriaus 3 skirsnį.

92.     Sankcijos išmokai jaunajam ūkininkui taikomos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 640/2014 21 straipsnį.

93.     Pareiškėjams, nesilaikantiems taisyklių III skyriuje nurodytų įsipareigojimų, parama už netinkamą paramai plotą (lauką su nustatytu pažeidimu) nemokama ar jau išmokėta paramos suma susigrąžinama, jeigu:

93.1nesilaikoma taisyklių 23.1 ir 23.5 papunkčiuose nurodytų šienavimo (ganymo) terminų;

93.2nesilaikoma taisyklių 23.2 punkte nurodyto reikalavimo iš laukų laiku išvežti žolės ritinius;

93.3nesilaikoma taisyklių 23.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo išlaikyti lauko gerą agrarinę būklę jį nuolat įdirbant arba lauke auginamų augalų įterpimo į dirvą termino;

93.4ganyklų arba pievų priežiūra vykdoma nesilaikant taisyklių 24 punkte nurodytos tvarkos arba tokia priežiūra nėra vykdoma;

93.5nustatomas taisyklių 26 punkte nurodytų kriterijų neatitikimas;

 

X SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PERDAVIMAS

 

94.     Jei valda ar valdos dalis perduodama (valdos dalį galima perduoti tik paraišką pateikusiam valdos perėmėjui) po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų tiesioginėms išmokoms gauti (t. y. išmokos jam dar negali būti mokamos), parama skiriama valdos perėmėjui, kai:

94.1valdos perėmėjas nuo einamųjų metų birželio 16 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) savivaldybei (seniūnijai) arba viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biurui pagal valdos registravimo vietą;

94.2valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perdavėjo paraiškos gauti tiesiogines išmokas einamaisiais metais;

94.3valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

95.     Jei valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką ir yra įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus tiesioginėms išmokoms gauti, jis turi pranešti Agentūrai apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejus, kai prisiimti atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal taisyklių 94.1 ir 94.2 punktuose nurodytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

96.     Jei valda perduodama kitam žemės ūkio veiklos subjektui, kuris buvo įregistravęs valdą iki perdavimo, sujungtoms valdoms paliekamas perėmėjo valdos atpažinties kodas, o valdos perdavėjo valdos atpažinties kodas pripažįstamas negaliojančiu.

97.     Valdos perdavėjas pagal Valdų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Valdų registre.

98.     Žemės ūkio valdos perdavimo atveju valdos perėmėjui pereina ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama už paramos teikimo reikalavimus atitikusį naudmenų plotą nustatytu atskaitos laikotarpiu.

99.     Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti. Šis reikalavimas netaikoma pareiškėjams, kurie einamaisiais metais patvirtinti paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

100.   Valdos perdavimo atveju išmoka už pirmuosius hektarus mokama daugiau nei už 30 ha remiamą plotą tada, kai perduodama mirusio asmens valda.

 

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

101.   Už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.

102.   Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškos duomenų įvedimą ir patvirtinimą PPIS, kai paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui, atsakingos savivaldybės (seniūnijos), kai paraiška pateikiama viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biurui – konsultavimo biurai.

103.   Už tinkamą PPIS veikimą, paraiškų priėmimo darbų organizavimą, paraiškų registravimo dokumentų surinkimą ir perdavimą Agentūrai atsako ŽŪIKVC.

104.   Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

105.   Pareiškėjai, nesilaikę taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir reikalavimų, taip pat gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

106.   Pareiškėjų pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų Europos Sąjungos šalių institucijų, Europos Sąjungos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos audito rūmų bus apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.

107.   Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus atnaujina savo valdų registracijos duomenis Valdų registre.

 

XII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

108.   Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros priimtais sprendimais ar veiksmais (neveikimu), turi teisę juos apskųsti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

109.   Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

110.   ŽŪIKVC konkrečių darbuotojų veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti ŽŪIKVC direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

111.   Agentūros ir ŽŪIKVC sprendimai arba veikimas (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________


 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus

paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei

kontrolės taisyklių

1 priedas

 

(Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos forma)

 

Pildo seniūnijos ar viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuro darbuotojas

Savivaldybė (kodas |__|__|)

Dokumento pateikimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr., parašas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(savivaldybė – pagal gyvenamąją vietą)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(seniūnija – pagal gyvenamąją vietą)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(kaimas, miestelis ir kt. – pagal gyvenamąją vietą)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr. – pagal gyvenamąją vietą)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška

 

___________________ Nr.______________

(data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Fizinio / juridinio asmens valdos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pageidauju, kad išmokų suma būtų pervesta

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pageidauju papildomai informaciją gauti:

¨ Elektroniniu paštu

¨ Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu

¨ Paštu

Pareiškėjai, praėjusiais metais nedeklaravę naudmenų ir (arba) kitų plotų, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus pateikė (pažymėti „x“): ¨

Pareiškėjai, deklaruojantys valstybinėje ir iki šiol nedeklaruotoje žemėje tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą pateikė (pažymėti „x“): ¨

Pageidauju, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams (pažymėti „x“): ¨

 

II. DUOMENYS APIE ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS*

FIZINIO / JURIDINIO ASMENS VALDOS NR. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Turi būti nurodyti visi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos prašoma paramos. Detalus naudmenų sąrašas ir jų kodai pateikti paraiškos pildymo taisyklėse. Žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai turi būti nurodyti hektarais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

1 lentelė

Eil.Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Naudmenos, už kurias mokamos tiesioginės išmokos,

ha

Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos,

ha

Azotą kaupiančių augalų laukas, skirtas EASV (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Naudmenos, už kurias prašoma susietoji parama už plotą (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse

Pageidaujami sertifikuoti laukai pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Genetiškai modifikuoti augalai (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Žemės valdymo teisė

Dokumentų pateikimas dvigubo deklaravimo atveju (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Ekologinis ūkininkavimas arba Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos

„Natura 2000“

Nepalankios ūkininkauti vietovės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

*Kai deklaruojamų laukų yra daugiau, pildomi papildomi lapai.

Papildomų lapų skaičius:________lapų (-ai).

_______________________________________                                  ______________________                                    __________________________________________

(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                                                     (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

Dokumentą priėmęs darbuotojas___________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

2 lentelė.

Mažesni kaip 0,1 ha, bet ne mažesni kaip 0,01 ha laukai yra skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

3 lentelė. Informacija apie pareiškėjo vykdomą neremiamą veiklą.

Vykdoma (jeigu vykdoma) viena iš taisyklėse apibrėžtų tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų (Eksploatuojami oro uostai, vandens valymo įrenginiai, nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės, teikiamos geležinkelio ir (arba) nekilnojamojo turto paslaugos)

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

4 lentelė.

Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ „Ekoagros“.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

5 lentelė.

Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

6 lentelė. Informacija apie susietąją paramą už gyvulius.

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už mėsines avis.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pienines karves.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pieninių veislių bulius.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pienines ožkas.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Paraiška teikiama siekiant gauti papildomą nacionalinę susietąją išmoką už ėriavedes.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

7 lentelė. Informaciją apie valdą ir joje naudojamas trąšas.

Ar paraiškos teikimo metu valda buvo atnaujinta?

Turi būti pažymėta*X

Taip

¨

Ne

¨

Paraiškos teikimo metu pateikti duomenys apie žemės ūkio valdoje praėjusiais metais naudotas trąšas.**

Turi būti nurodyta**

Mineralinės trąšos, kg

 

Organinės trąšos, t

 

Pastaba. *Jei valdoje vyko pasikeitimai, pareiškėjas su pasikeitimų įrodymo dokumentais turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje.

**Jei praėjusiais metais žemės ūkio valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės langelį įrašomas nulis.

8 lentelė. Informacija apie atitinkamų KPP pagal 2007–2013 m. priemonių įsipareigojimų nutraukimą, tęsimą arba naujų KPP pagal 2014–2020 m. priemonių įsipareigojimų prisiėmimą.

„Ražienų laukai per žiemą“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

„Ekologinis ūkininkavimas“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu „Perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo“ įsipareigojimus tam tikriems metams

2 m. ¨

3 m. ¨

prisiimu naujus įsipareigojimus 5 metams

¨

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ / „Šlapynių tvarkymas“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

„Melioracijos griovių tvarkymas, kai žolė bus nupjauta ir išvežta“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

„Melioracijos griovių tvarkymas, kai žolė bus susmulkinta ir paskleista ant griovio šlaito“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“:

Atitinkamas langelis pažymimas X

nutraukiu anksčiau prisiimtus įsipareigojimus

¨

tęsiu prisiimtus įsipareigojimus visą juose numatytą laiką

¨

prisiimu naujus įsipareigojimus tam tikriems metams

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ tam tikriems metams:

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Specifinių pievų tvarkymas“ tam tikriems metams:

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ tam tikriems metams:

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ tam tikriems metams:

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Dirvožemio apsauga“ tam tikriems metams:

5 m. ¨

6 m. ¨

7 m. ¨

9 lentelė. Informacija apie auginamas pluoštines kanapes.

Eil.Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Lauko plotas, ha

Veislė

Pasėtos sėklos kiekis lauke, kg

Pasėtos sėklos kiekis lauke,

kg į ha

Sertifikato ar atitinkamo dokumento Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento data

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

10 lentelė. Informacija išmokai jaunajam ūkininkui gauti.

Paraiška atitinka išmokai jaunajam ūkininkui keliamus reikalavimus ir ją teikiu siekdamas ją gauti už plotą.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

11 lentelė. Informacija apie paraiškos vertinimą žalinimo reikalavimų atitikimui.

Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant ekologinio ūkininkavimo laukų.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant „Natura 2000“ plotų.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

12 lentelė. Informacija apie KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Eil.Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Pirmais priemonėje dalyvavimo metais pateiktos paraiškos registracijos numeris (laukelis nepildomas, jei pareiškėjas paraišką paramai gauti teikia pirmą kartą)

1

2

3

4

5

6

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

13 lentelė. Informacija apie pareiškėjo paraišką „Natura 2000“ miškų teritorijoje

Eil.Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Vidinės miškotvarkos projekto Nr.

VMT pažymos Nr.

Išvados rengėjas

Leidimo serijos Nr.

„Natura 2000“ teritorijos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lentelė. Informacija apie pareiškėjo paraišką saugomoje teritorijoje

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Apribojimai (atitinkamas langelis pažymimas X):

Saugomos teritorijos pavadinimas

Draudžiama suarti pievas ar ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis

Draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą

Draudžiama naudoti trąšas ir pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas

Apribotas ganomųjų gyvulių skaičius 1 ha, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

2.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

3.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ĮSIPAREIGOJIMAI

Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:

1. Esu susipažinęs su Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėmis.

2. Įsipareigoju iki Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėse nustatyto termino atnaujinti valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3. Per 15 darbo dienų nuo įvykusio fakto raštu informuoti Agentūrą apie išskirtines aplinkybes, nepriklausančias nuo pareiškėjo valios (force majeure), savo kontaktinių duomenų, banko sąskaitos ar kitų su paramos gavimu susijusių duomenų pasikeitimus.

4. Žinau, kad visa paraiškoje pateikta informacija gali būti patikrinta ir įsipareigoju, neatsižvelgiant į paraiškos 3 lentelėje nurodytą informaciją, Agentūrai paprašius pateikti įrodymą dėl žemės ūkio svarbos mano veikloje pagal vieną iš taisyklėse nurodytų kriterijų. Suprantu, kad nepateikus reikalaujamos informacijos arba pateikus ją neatsižvelgiant į nurodytus terminus, mano paraiška toliau nebus administruojama, o išmokėta paramos suma bus susigrąžinta;

5. Žinau, kad paraiškoje privalau deklaruoti visus valdomus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos prašau paramos, ir visus valdomus žemės ūkio naudmenų plotus, už kuriuos nepageidauju paramos.

6. Žinau, kad pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas, kai informacija apie jas atsirado Portale.

7. Įsipareigoju laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Valdymo reikalavimų nustatymo ir kontrolės institucijų, atsakingų už jų vykdymo kontrolę, paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“.

8. Suteikiu Agentūrai teisę patikrinti pateiktus duomenis ir gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą.

9. Sutinku, kad Agentūra neįspėjusi gali atlikti patikrinimą mano ūkyje.

10. Įsipareigoju parodyti Agentūros darbuotojams savo valdą.

11. Žinau, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti išmokų sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

12. Paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi ir žinau, kad pareiškėjai, neteisėtai gavę išmokas, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Esu informuotas, kad duomenys apie juridinių asmenų gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

15. Sutinku, kad paramos paraiškoje pateikti mano asmens / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

16. Esu susipažinęs (-usi) su išmokos skyrimo tvarka, Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-73 „Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo“, ir Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytais reikalavimais.

17. Sutinku, kad pozityvios Patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita gali būti pateikta man paprašius. Taip pat esu informuotas, kad su patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaitos duomenimis galiu susipažinti Portale. Žinau, kad pasirašyta patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita nereiškia, jog sutinku su patikros vietoje ar nuotolinės patikros rezultatais, o tik esu apie juos informuotas.

18. Žinau, kad turiu laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių“, reikalavimų.

19. Žinau, kad Ūkinių gyvūnų registre nustačius neteisingai registruotus gyvulius, kurie potencialiai gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus, bus laikoma, kad tokie gyvuliai neatitinka 2014 m. kovo 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 640/2014 30–34 straipsniuose nurodytų reikalavimų.

20. Žinau, kad tęsdamas likusius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas prisiimtus įsipareigojimus, išlaikysiu tą patį plotą.

21. Laikysiuos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ numatytų įsipareigojimų;

22. Laikysiuos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, numatytų įsipareigojimų;

23. Žinau, kad parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ skiriama už žemės ūkio paskirties žemę.

24. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

25. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

26. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

27. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu numatytų įsipareigojimų;

28. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-249 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

29. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

30. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

 

 

 

_______________________________                                        _________                           ____________________

(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                          (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

________________________________________                   _________                           ____________________

(dokumentą priėmusio darbuotojo pareigų pavadinimas)         (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

 


 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus

paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei

kontrolės taisyklių

2 priedas

 

 

PARAIŠKOS GAUTI TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR kitus PLOTUS, SUSIETĄJĄ PARAMĄ UŽ GYVULIUS IR PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, MOKAMĄ UŽ PLOTUS, PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos (toliau – paraiška) siekiant gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų (toliau – naudmenos) ir kitus plotus, susietąją paramą už gyvulius ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, duomenys įvedami elektroniniu būdu į paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS). Išspausdintos paraiškos taisymai retušuojant korektoriumi ar neįvestų duomenų įrašymas ranka paraiškoje (popieriniame paraiškos egzemplioriuje, teikiamame pareiškėjui) ir paraiškos bei prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumente draudžiami.

2. Kiekvienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.

3. Deklaruojamų laukų plotai ir apskaičiuojamos plotų sumos hektarais nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vienas deklaruojamas laukas įrašomas paraiškoje tik vieną kartą, nurodant naudmenų kodą pagal šios instrukcijos V skyriuje pateiktą Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių (toliau – klasifikatorius).

4. Paraišką pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, vadovaudamasis šia instrukcija, užpildo pats pareiškėjas arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo.

 

II. PARAIŠKOS PIRMOJO LAPO PILDYMAS

 

5. Išspausdintos paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje tam skirtoje vietoje pasirašo seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojas, priėmęs paraišką. Savivaldybės seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris paraiškoje įrašomi automatiškai.

6. Pareiškėjo nurodomi duomenys (išskyrus 6.5 papunktyje nustatytuosius):

6.1. fizinio asmens – vardas ir pavardė, juridinio asmens – juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

6.2. fizinio arba juridinio asmens kodas;

6.3. tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą: savivaldybė, seniūnija, miestelis, kaimas ar kt., gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

6.4. jei pareiškėjas turi, jo telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

6.5. paraiškos užpildymo data, kuri paraiškoje įrašoma automatiškai;

6.6. juridinio asmens paraiškos numeris.

7. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys“ nurodomas valdos numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma, numeris. Taip pat X ženklu pažymima:

7.1. kaip pareiškėjas papildomai pageidauja gauti su paraiška susijusią informaciją: el. paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba paštu, pažymėdamas vieną iš išvardytų būdų;

7.2. jei pareiškėjai, praėjusiais metais nedeklaravę naudmenų ir (arba) kitų plotų, pateikė žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus;

7.3. jei pareiškėjai, deklaruojantys valstybinėje žemėje ir iki šiol nedeklaruotoje, pateikė tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus;

7.4. jei pareiškėjas pageidauja, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams.

 

iii. PARAIŠKOS ANTROJO LAPO PILDYMAS

 

8. Paraiškos antrojo lapo viršutinėje dalyje nurodomas valdos numeris.

9. Lentelėje nurodomi duomenys apie visas pareiškėjo valdomas naudmenas ir kitus plotus:

9.1. pirmajame stulpelyje – eilės numeris (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS);

9.2. antrajame stulpelyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Deklaruojant gyvatvores, melioracijos griovius, grybus, sraiges, sliekus ši skiltis nepildoma;

9.3. trečiajame stulpelyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Laukai numeruojami eilės tvarka kontroliniame žemės sklype, o deklaruoti melioracijos grioviai, gyvatvorės, grybai, sraigės, sliekai numeruojami eilės tvarka paraiškoje;

9.4. ketvirtajame stulpelyje – atitinkamo lauko naudmenų kodas pagal klasifikatorių;

9.5. penktajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį mokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais;

9.6. šeštajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį pareiškėjas neprašo tiesioginių išmokų, plotas hektarais;

9.7. septintajame stulpelyje X ženklu pažymimi tie azotą kaupiančių augalų laukai, kurie skirti ekologiniu atžvilgiu svarbiai vietovei žalinimo reikalavimui įgyvendinti;

9.8. aštuntajame stulpelyje X ženklu pažymimi atitinkamo naudmenų kodo laukai, jei pareiškėjas prašo už juos susietosios paramos už plotą;

9.9. devintajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemones ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ arba ,,Ekologinis ūkininkavimas“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: EK – Ekologinis ūkininkavimas, ĮS – Įsėlis ekologiniame ūkininkavime, SĖ – Daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime, PA – Javai pašarams ekologiniame ūkininkavime, RA – Atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą, TS – Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema, DV – Dirvožemio apsauga, GY – Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.), ŽO – Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas;

9.10. dešimtajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonę, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: AR – „Natura 2000“ ariamoje žemėje, PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose, PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

9.11. vienuoliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: MA – mažo nepalankumo vietovės, DI – didelio nepalankumo vietovės, PO – potvynių užliejamos teritorijos, KR – intensyvaus karsto zona;

9.12. dvyliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi visi (ir tie, kurie jau yra pažymėti aštuntoje skiltyje sutartiniu kodu) atitinkamo naudmenų kodo laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus;

9.13. tryliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi laukai, kuriuose pareiškėjas deklaruoja genetiškai modifikuotus augalus;

9.14. keturioliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, nurodant atitinkamo lauko valdymo teisę. Sutartinių kodų reikšmės: SŽ – nuosava pareiškėjo žemė, VŽ – valstybinės žemės nuoma, NŽ – privačios žemės nuoma, KŽ – kitais pagrindais naudojama žemė;

9.15. penkioliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi laukai, kuriems pateikiami žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai dvigubo deklaravimo atveju;

9.16. lentelės paskutinėje eilutėje įrašomos deklaruojamų laukų plotų sumos, apskaičiuotos pagal penktąjį ir šeštąjį stulpelius.

10. Kiekvienas naudmenų ar kitas laukas, gyvatvorė, melioracijos griovys, grybai, sraigės, sliekai nurodomas atskiroje lentelės eilutėje, o jų plotas – viename iš 9.5, 9.6 papunkčiuose minimų stulpelių.

11. Jei pareiškėjas deklaruoja daugiau kaip 20 laukų, atitinkama likusi informacija pateikiama papildomuose lapuose, sunumeruotuose viršutinėje dalyje ir kurie pildomi pagal 9 punkte nurodytą instrukciją.

12. Paraiškos antrasis lapas ir kiekvienas papildomas duomenų apie naudmenas ir kitus plotus lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas. Paraiškos antrajame lape ir kiekviename papildomame lape paraišką priėmęs savivaldybės, seniūnijos arba rajono konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

13. Pridedamų papildomų lapų skaičius nurodomas antrojo paraiškos lapo apatinėje dalyje tam skirtoje vietoje.

 

iv. KITOS PARAIŠKOS DALIES PILDYMAS

 

14. Antrojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškiama, kad deklaruoti laukai, mažesni kaip 0,1 ha, atitinka išvardytas sąlygas gauti tiesiogines išmokas už naudmenų plotus einamaisiais metais.

15. Trečiojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškėjas vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą (-as).

16. Ketvirtojoje ir penktojoje lentelėse tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jo paraiškos duomenys būtų perduoti atitinkamai VšĮ „Ekoagros“ ir (arba) VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

17. Šeštojoje lentelėje pareiškėjas, pažymėdamas atitinkamus tuščius langelius, ženklu X informuoja, kokią pageidauja gauti susietąją paramą už gyvulius. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas PPIS turi parodyti einamaisiais metais valdoje ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų ir suženklintų mėsinių avių, pieninių ožkų ir (ar) ne jaunesnių nei 12 mėn. mėsinių galvijų ir (ar) pieninių veislių bulių skaičių. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už pienines karves PPIS turi parodyti valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d.  registruotų pieninių karvių aritmetinį vidurkį.

18. Septintojoje lentelėje langelis „Taip“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei nuo ankstesnio atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pokyčių ir pareiškėjas prašo laikyti atnaujintais nepakitusius žemės ūkio valdos duomenis. Langelis „Ne“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei žemės ūkio valdoje vyko pasikeitimų, ir pareiškėjas turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujintų žemės ūkio valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje. Apatinėje lentelės eilutėje teikiami duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio valdoje naudotas mineralines ir organines trąšas. Ir mineralinių, ir organinių trąšų skiltys turi būti užpildytos. Jei praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės skiltį įrašomas nulis.

19. Aštuntojoje lentelėje pareiškėjas, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti pasirinktose KPP programos priemonėse, atitinkamus tuščius langelius pažymi ženklu X atsižvelgdamas į planuojamus veiksmus (nutraukti, pratęsti esamus, prisiimti naujus įsipareigojimus tam tikriems metams) kiekvienoje iš KPP programų, pažymėdamas tik po vieną ženklą X.

20. Devintojoje lentelėje pareiškėjas, deklaravęs pluoštines kanapes (naudmenų kodas KAN), nurodo duomenis apie jas:

20.1. pirmasis – ketvirtasis stulpeliai užpildomi, o septintojo duomenys – pasėtos sėklos kiekis lauke apskaičiuojami automatiškai;

20.2. penktajame stulpelyje – kanapių veislė;

20.3. šeštajame stulpelyje – pasėtos sėklos atitinkamame lauke kiekis, kilogramais;

20.4. aštuntajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar jį atitinkančio dokumento numeris;

20.5. devintajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar jį atitinkančio dokumento data.

21. Dešimtojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui ir pareiškia, kad atitinka tai išmokai keliamus reikalavimus.

22. Vienuoliktojoje lentelėje atitinkami tušti langeliai pažymimi ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas pageidauja, kad vertinant paraiškos atitiktį reikalavimams gauti žalinimo išmoką, paraiška būtų vertinama neišskiriant ekologinio ūkininkavimo ar „Natura 2000“ plotų.

23. Dvyliktojoje – keturioliktojoje lentelėje atitinkamai pareiškėjas nurodo duomenis apie dalyvavimą KPP priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir paraišką „Natura 2000“ miškų teritorijoje ir (arba) saugomoje teritorijoje.

24. Paraiškos įsipareigojimų lapų apatinėje dalyje pareiškėjas patvirtina, kad pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus, nurodydamas vardą, pavardę ir pasirašydamas. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraišką priėmęs seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

v. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUS

 

23. Pildant paraišką, naudmenų ir kitų plotų kodai surašomi pagal šį klasifikatorių:

I grupė Augalai ariamojoje žemėje, pūdymas

Eil. Nr.

Kodas

Auginamų augalų ar kitų plotų pavadinimas

1

AVI

Avižos

2

GRI

Grikiai

3

KRV

Vasariniai kvietrugiai

4

KRŽ

Žieminiai kvietrugiai

5

KUK

Kukurūzai grūdams

6

KUP

Kukurūzai pašarui

7

KVV

Vasariniai kviečiai

8

KVŽ

Žieminiai kviečiai

9

MIV

Vasariniai miežiai

10

MIŽ

Žieminiai miežiai

11

RAV

Vasariniai rapsai

12

RAŽ

Žieminiai rapsai

13

RUV

Vasariniai rugiai

14

RUŽ

Žieminiai rugiai

15

RAP

Rapsukai

16

KTŽ

Kiti augalai ariamoje žemėje

17

AGU

Agurkai (uždarajame grunte)

18

POM

Pomidorai (uždarajame grunte)

19

DUK

Kitos daržovės (uždarajame grunte)

20

AGK

Agurkai

21

POD

Pomidorai

22

DAK

Kitos daržovės

23

AGR

Aguročiai

24

ART

Artišokai

25

BAK

Baklažanai

26

KOP

Baltagūžiai kopūstai

27

RID

Baltieji, juodieji ridikai

28

KOB

Briuselio kopūstai

29

BRO

Brokoliai

30

BUR

Burokėliai

31

CUK

Cukinijos

32

ČES

Česnakai

33

GRE

Griežčiai

34

KAL

Kaliaropės

35

KOK

Kininiai kopūstai

36

KRA

Krapai

37

KRI

Krienai

38

MOL

Moliūgai

39

MOR

Morkos

40

PAP

Paprikos

41

PAS

Pastarnokai

42

PAT

Patisonai

43

POR

Porai

44

RAB

Rabarbarai

45

RDK

Ridikėliai

46

ROP

Ropės

47

RŪG

Rūgštynės

48

SAL

Salierai

49

SLO

Salotos

50

SVO

Svogūnai

51

ŠPA

Šparagai

52

ŠPI

Špinatai

53

KOŽ

Žiediniai kopūstai

54

BUL

Bulvės

55

BUP

Bulvės pašarui

56

CUR

Cukriniai runkeliai

57

PAR

Pašariniai runkeliai

58

GAB

Baltosios garstyčios

59

GAJ

Rudosios, juodosios garstyčios

60

ALR

Aliejiniai ridikai

61

KMY

Kmynai

62

KMP

Pirmamečiai kmynai

63

KAN

Pluoštinės kanapės

64

LIN

Linai

65

SAU

Saulėgrąžos

66

SRS

Soros

67

SRG

Sorgas

68

STR

Strypainiai (kanarėlių lesalas)

69

SJO

Sojos

70

TAB

Tabakas

71

APY

Apyniai

72

AMP

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai (mėtos, kalendros, medetkos, čiobreliai, ramunėlės, mairūnai, šalavijai, pankoliai, bazilikai, melisos, valerijonai ir petražolės, raudonėliai kt.)

73

BMI

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys

74

NMI

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys

75

SKP

Daržovių ir šakniavaisių sėklojai ir pasodai

76

PDŽ

Žaliasis pūdymas

77

PDJ

Juodasis pūdymas

II grupė Azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje

1

PUP

Pupos

2

VIK

Vikiai

3

ŽIR

Žirniai

4

LEŠ

Lęšiai

5

LUB

Lubinai

6

LUP

Lubinai pašarui

III grupė Azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje ir kartu ganyklos arba pievos iki 5 metų

1

DOB

Dobilai

2

ESP

Esparcetai

3

BAR

Barkūnai

4

LIC

Liucernos

5

GAR

Gargždeniai

6

OŽI

Ožiarūčiai

7

SER

Seradelės

IV grupė Ganyklos arba pievos iki 5 metų

1

GPŽ

Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų

2

GPS

Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų sėklai

3

RZV

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas

4

5PT-8

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

5

5PT-7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

V grupė Daugiamečiai sodiniai

1

OBS

Obelų sodai

2

KRS

Kriaušių sodai

3

SLS

Slyvų sodai

4

VYS

Vyšnių ar trešnių sodai

5

KTS

Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai

6

SVA

Svarainiai

7

AGS

Agrastai

8

JSU

Juodųjų serbentų uogynai

9

RSU

Raudonųjų serbentų uogynai

10

BSU

Baltųjų serbentų uogynai

11

AVU

Aviečių uogynai

12

ARU

Aronijų uogynai

13

BRA

Braškių uogynai

14

BRU

Braškių uogynai (uždarajame grunte)

15

PSU

Pirmamečiai ir antramečiai sodai ir uogynai

16

MED

Medelynai

17

GĖL

Daugiametės gėlės ir dekoratyviniai augalai (uždarajame grunte)

18

GLU

Gluosnis

19

TUO

Tuopa

20

BAL

Baltalksnis

21

ŽIL

Žilvitis

22

DRA

Drambliažolė

23

TOP

Topinambas

VI grupė Daugiametės ganyklos, natūralios ir pusiau natūralios pievos

1

DGP

Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau

2

EPT

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

3

NPT

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

4

SPT

Specifinių pievų tvarkymas

5

5PT-2

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas (mokamos tiesioginės išmokos)

6

VTP

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose

7

MNP

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

8

MNŠ

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas šlapynėse (mokamos tiesioginės išmokos)

VII grupė Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos

1

TPN

Tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų

2

NEP

Netinkami paramai plotai

3

MNN

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas šlapynėse

4

5PT-3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

5

5PT-9

Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas

6

5PT-11

Melioracijos griovių tvarkymas kai žolė bus nupjauta ir išvežta

7

5PT-12

Melioracijos griovių tvarkymas kai žolė bus susmulkinta ir paskleista ant griovio šlaito

8

GRY

Grybai

9

GRS

Grybai ir substrato gamyba

10

SRA

Sraigių auginimas

11

SLE

Sliekų auginimas

VIII grupė Kaimo plėtros programos priemonės miškuose

1

MVP

Miško veisimas

2

ŽM-1

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

3

ŽM-2

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

4

ŽM-3

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

5

ŽM-4

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

6

ŽM-5

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt. į ha ąžuolo sodmenų

7

ŽM-6

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

8

ŽM-7

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

9

NM-1

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

10

NM-2

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

11

NM-3

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

12

NM-4

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

13

NM-5

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt. į ha ąžuolo sodmenų

14

NM-6

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

15

NM-7

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

16

AI-1

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse (miško plotas už kurį mokama parama)

17

AI-2

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų (miško plotas, už kurį mokama parama)

18

NTM

„Natura 2000“ miškuose

 

 


 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus

plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų

administravimo bei kontrolės taisyklių

3 priedas

 

 

Augalų veislių klasifikatorius

 

Augalo pavadinimas ir kodas

Veislė

Avižos AVI

Aveny

 

Ascot

 

Belinda

 

Bingo

 

Bison

 

Carron

 

Circle

 

Celer

 

Cwal

 

Dominik

 

Duffy

 

Flamingsgold

 

Flamingsprofi

 

Husky

 

Ivory

 

Jaugila

 

Korok

 

KWS Contender

 

Mina DS

 

Migla DS

 

Neklan

 

Nelson

 

Obelisk

 

Poseidon

 

Rajtar

 

Scorpion

 

Selma

 

Symphony

 

Steinar

 

SW Ingeborg

 

SW Kerstin

 

Szakal

 

Typhon

 

Vendela

 

Įrašyti auginamą veislę

Vasariniai miežiai MIV

Adonis

 

Advent

 

Afrodite

 

Aktiv

 

Alisa DS

 

Amber

 

Anakin

 

Annabell

 

Arka DS

 

Aukusti

 

Aura DS

 

Avalon

 

Azit

 

Barabas

 

Barke

 

Baronesse

 

Beatrix

 

Britney

 

Carbona

 

Calcule

 

Chronicle

 

Class

 

Conchita

 

Cropton

 

Cruiser

 

Dragoon

 

Edvin

 

Ema DS

 

Eunova

 

Evergreen

 

Explorer

 

Flika

 

Grace

 

Gustav

 

Henni

 

Henley

 

Honey

 

Ingmar

 

Invictus

 

Iron

 

Isabella

 

Yukata

 

JB Flavour

 

Justina

 

Kangoo

 

Keops

 

Kerstin

 

Kristina DS

 

KWS Asta

 

KWS Atrika

 

KWS Bambina

 

KWS Irina

 

KWS Orphelia

 

KWS Spectra

 

Lilly

 

Luokė

 

Marthe

 

Mauritia

 

Melius

 

Mercada

 

Milford

 

Montoya

 

Nagradowski

 

NFC Tipple

 

Noja DS

 

Odyssey

 

Orthega

 

Otis

 

Overture

 

Passenger

 

Paustian

 

Pinocchio

 

Power

 

Prestige

 

Promyk

 

Propino

 

Publican

 

Quench

 

Ronny

 

Rosalina

 

Rubinek

 

Salome

 

Sanette

 

Scarlett

 

Sebastian

 

Simba

 

Soldo

 

Soulmate

 

Streif

 

Sunshine

 

Suweren

 

Tocada

 

Tolar

 

Trixi

 

Troon

 

Vandela

 

Waldemar

 

Westminster

 

Wilma

 

Xanadu

 

Įrašyti auginamą veislę

Žieminiai miežiai MIŽ

Alinghi

 

Alissa

 

Amarena

 

Cinderella

 

Fridericus

 

KWS Meridian

 

Įrašyti auginamą veislę

Vasariniai ir žieminai rugiai RUV, RUŽ

Agronom

 

Amato

 

Askari

 

Bojko

 

Brasetto

 

Caspian

 

Conduct

 

Dankowskie Amber

 

Evolo

 

Fernando

 

Fugato

 

Helltop

 

Hellvus

 

Joniai

 

Palazzo

 

Placido

 

Recrut

 

Balistic

 

Virgiai

 

Kapitän

 

Kustro

 

KWS Magnifico

 

Matador

 

Motto

 

Palazzo

 

Recrut

 

Rūkai DS

 

SU Drive

 

SU Stakkato

 

VB Duoniai

 

Virgiai

 

Visello

 

Walet

 

Įrašyti auginamą veislę

Žieminiai kviečiai KVŽ

Ada

 

Agil

 

Akteur

 

Alma DS

 

Altos

 

Ambition

 

Anduril

 

Angelus

 

Anthus

 

Ararat

 

Arktika

 

Arktis

 

Aron

 

Astrid

 

Audi

 

Bamberka

 

Banga S

 

Beduin

 

Brilliant

 

Bussard

 

Cardos

 

Chevalier

 

Compliment

 

Dagmar

 

Dekan

 

Ebi

 

Ellvis

 

Esperia

 

Ethos

 

Famulus

 

Fidelius

 

Flayr

 

Forum

 

Franckenkorn

 

Fredis

 

Frontal

 

Genius

 

Henrik

 

Hereward

 

Hybred

 

Janne

 

Julius

 

Kena DS

 

Kepler

 

Kerubino

 

Korweta

 

Kovas DS

 

Kosack

 

Kranich

 

Kris

 

KWS Ozon

 

KWS Pius

 

Lars

 

Legenda

 

Leiffer

 

Linus

 

Lucius

 

Lukullus

 

Mariboss

 

Marshal

 

Meunier

 

Mewa

 

Midas

 

Milda DS

 

Mulan

 

Norin

 

Olivin

 

Operetka

 

Ostroga

 

Papageno

 

Patras

 

Portal

 

Rainer

 

Ramiro

 

Rigi

 

Rywalka

 

Sailor

 

Skagen

 

Skalmeje

 

SW Harnesk

 

SW Magnifik

 

SW Maxi

 

Širvinta 1

 

Tacitus

 

Tarso

 

Tauras DS

 

Tonacja

 

Toras

 

Torrild

 

Türkis

 

Urho

 

Vikaras DS

 

Zentos

 

Zeppelin

 

Zunda DS

 

Įrašyti auginamą veislę

Vasariniai kviečiai KVV

Amaretto

 

Amulett

 

Arabella

 

Azurite

 

Baldus

 

Berlock

 

Brawura

 

Calixo

 

CH Campala

 

Cornetto

 

Demonstrant

 

Diskett

 

Epos

 

Ethos

 

Fasan

 

Favorit

 

Fiorina

 

Granary

 

Granny

 

Hamlet

 

Henika

 

Hewilla

 

IS Jarissa

 

Izera

 

Izzy

 

Kandela

 

Koksa

 

KWS Buran

 

KWS Chamsin

 

KWS Collada

 

KWS Scirocco

 

KWS Willow

 

Lagwa

 

Licamero

 

Manu

 

Monsun

 

Munk

 

Nandu

 

Nawra

 

Nimbus

 

Ostka Smolicka

 

Passat

 

Picolo

 

Quintus

 

Raweta

 

Rospuda

 

Sonett

 

Specifik

 

SW Estrad

 

SW Kungsjet

 

Taifun

 

Tercie

 

Thasos

 

Tybalt

 

Tjalve

 

Trappe

 

Triso

 

Vanek

 

Vinjett

 

Werbena

 

Wicki

 

Zadra

 

Zebra

 

Įrašyti auginamą veislę

Žieminiai kvietrugiai KRŽ

Adverdo

 

Agostino

 

Baltiko

 

Borowik

 

Cosinus

 

Cultivo

 

Dinaro

 

Fidelio

 

Fredro

 

Grenado

 

Gringo

 

Inpetto

 

IS Flavius

 

Leontino

 

Marko

 

Milkaro

 

Moderato

 

Mungis

 

Pigmej

 

Remiko

 

Sequenz

 

SW Falmoro

 

SW Talentro

 

SW Valentino

 

Todan

 

Tomko

 

Tornado

 

Trimester

 

Tritikon

 

Tulus

 

Vitalis

 

Woltario

 

Įrašyti auginamą veislę

Vasariniai kvietrugiai KRV

Andrus

 

Dublet

 

Gabo

 

Kargo

 

Legalo

 

Logo

 

Matejko

 

Milkaro

 

Nagano

 

Nilex

 

Wanad

 

Įrašyti auginamą veislę

Žieminiai rapsai RAŽ

Abakus

 

Admiral<