LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-647 „DĖL DONORYSTĖS ŽYMŪNO IR NUSIPELNIUSIO DONORO PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. V-314

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. V-647 „Dėl Donorystės žymūno ir nusipelniusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos donorystės žymūno pažymėjimo forma ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo forma nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS DONORYSTĖS ŽYMŪNO IR LIETUVOS NUSIPELNIUSIO DONORO PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“, 3 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos donorystės žymūno pažymėjimo formą;

1.3. Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo formą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-647

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-314 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS DONORYSTĖS ŽYMŪNO IR LIETUVOS NUSIPELNIUSIO DONORO PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašas reglamentuoja dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimui gauti tvarką bei Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų įteikimą.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

2. Kraujo donorystės įstaigos / donorų asociacijos, turinčios pretendentų Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro  pažymėjimui gauti, Ministerijai (kopiją – VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui) pateikia:

2.1.užpildytą teikimą dėl Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo gavimo (priedas);

2.2. kiekvieno pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos teikianti Kraujo donorystės įstaiga / donorų asociacija.

4. Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimai gaminami iš Neatlygintinos donorystės propagavimo programai skiriamų lėšų. Šių pažymėjimų gaminimą organizuoja VšĮ Nacionalinis kraujo centras.

5. Ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius pateiktus teikimus dėl Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo gavimo nagrinėja 1 kartą per ketvirtį ir pateikia išvadas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui. Sprendimai dėl Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos  nusipelniusio donoro pažymėjimų išdavimo įforminami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

6. Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimai teikiami donorų dienos, valstybinių ir kitų švenčių progomis.

7. Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimus iškilmingoje aplinkoje įteikia  Ministerijos atstovas  ar jos įgaliota Lietuvos Respublikos  kraujo donorystės įstaiga. Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimą praradusiam jo turėtojui, kuris pateikia Ministerijai prašymą išduoti Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo dublikatą, Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos išduoda Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

8. Ministerija, atsisakiusi išduoti Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimus, per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja teikimą pateikusią kraujo donorystės įstaigą / donorų asociaciją.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Lietuvos donorystės žymūno ar Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų apskaitą tvarko Ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius.

______________


 

Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos

nusipelniusio donoro

pažymėjimų teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

 

 

TEIKIMAS

20 m. ______________________ d.

 

DĖL LIETUVOS DONORYSTĖS ŽYMŪNO AR LIETUVOS NUSIPELNIUSIO DONORO PAŽYMĖJIMO GAVIMO

(pabraukti)

 

_______________________________________________________________________________

(kraujo donorystės įstaigos / donorų asociacijos pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas

Nemokamų kraujo ir (ar) plazmos davimų skaičius

Nemokamų kraujo ir (ar) plazmos davimų laikotarpis (nurodant metus, mėnesį, dieną)

Papildoma informacija apie nuopelnus (aktyvų dalyvavimą telkiant nemokamus donorus, visuomeninę veiklą, apdovanojimus)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo donorystės įstaigos / donorų asociacijos

vadovo ar atsakingo asmens vardas ir pavardė                                                                            

                                                                                                                                (parašas)