LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-647 „DĖL PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 26 d.  Nr. 3D-363

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“:

1.  Papildau V skyriumi:

V SKYRIUS

PAŽANGOS VERTINIMAS DĖL LĖŠŲ SUMANIŲ KAIMŲ BANDOMIESIEMS PROJEKTAMS SKYRIMO

12.  Parama skiriama strategijoms, t. y. sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams, įgyvendinti:

12.1. paramos dydis skaičiuojamas neatsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje esantį gyventojų skaičių kaime, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 gyventojų (be savivaldybių centrų);

12.2. parama finansuojama EURI lėšomis;

12.3.  paramos lėšos skiriamos tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2022 m. liepos 29 d. (įskaitytinai) yra ne žemesnis kaip 90 proc. nuo aktualioje strategijos redakcijoje numatyto tikslo. 90 proc. įgyvendinimo pažangos lygis vertinamas pagal šiuos rodiklius:

12.3.1. finansinio rezultatyvumo – vertinama Agentūros PAK patvirtintiems vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma (Eur), lyginant ją su bendra vietos projektams įgyvendinti numatyta paramos suma (Eur);

12.3.2. fizinio rezultatyvumo – vertinamas Agentūros PAK patvirtintų vietos projektų skaičius (vnt.), lyginant jį su bendru strategijoje numatytu pasiekti įgyvendintų vietos projektų skaičiumi (vnt.);

12.3.3. sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus – vertinamas Agentūros PAK patvirtintuose vietos projektuose numatytas sukurti naujų darbo vietų skaičius (viso etato ekvivalentu), lyginant su strategijoje numatytu sukurti naujų darbo vietų skaičiumi (viso etato ekvivalentu).

13. Jeigu pagal 12.3 papunktyje numatytus vertinimo rodiklius kaip pakankamą VPS įgyvendinimo pažangą pasiekusios įvertinamos daugiau nei 15 VVG, atliekamas antrinis pažangos vertinimas pagal aukštesnę pasiektą finansinio rodiklio reikšmę. Nustatoma 15 VVG, pasiekusių aukščiausią VPS įgyvendinimo finansinio rezultatyvumo pažangą.  

14. Užbaigus pažangos vertinimą ir atrinkus 15 VVG, kiekvienai gali būti skiriama iki 200 tūkst. Eur suma sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti ir iki 40 tūkst. Eur šiems projektams administruoti. Jei atlikus pažangos vertinimą pakankamą pažangos lygį pasiekia mažiau nei 15 VVG, arba dalis pasiekusių pakankamą pažangos lygį atsisako inicijuoti ir įgyvendinti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus, paramos suma atrinktam VVG skaičiui didinama proporcingai.“

2. Buvusį V skyrių atitinkamai laikau VI skyriumi ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Iki 2022 m. sudaromas 3 600 000 Eur (trijų milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų) EURI lėšų rezervas. Šios lėšos neįtrauktos į 11 punkto EURI lėšų sumą.

16. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.“

 

 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas