LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-1045 „DĖL ŠIRDIES IR PLAUČIŲ KOMPLEKSO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. V-492

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2018 m. gegužės 1 d.“:

1.  P a k e i č i u Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas

 

ŠIRDIES IR PLAUČIŲ KOMPLEKSO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Etapo pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

IX

Recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas apsilankymas)

 

307,21

II mėnesį po išrašymo - ne daugiau 2 paslaugų, 1-us metus po transplantacijos ne daugiau 12 paslaugų,

antrais ir vėlesniais metais – ne daugiau 4 paslaugų

Kiti širdies ir plaučių komplekso transplantacijos etapai yra apmokami pagal faktiškai patirtas išlaidas.

_______________