LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 6, 13, 16 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2120

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai kremuojami, medicininį mirties liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu asmuo, kurio palaikus prašoma kremuoti, nebuvo šio įstatymo 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka pareiškęs sutikimo dėl jo palaikų kremavimo, – santuokos liudijimą ar santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka, kai laidojantis asmuo yra sutuoktinis, arba giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą, kai laidojantis asmuo yra artimasis giminaitis. Šiuo atveju laidojantis asmuo taip pat turi pateikti rašytinį patvirtinimą (artimųjų giminaičių parašais patvirtintą susitarimą ir apie tai pažymėti prašyme kremuoti palaikus), kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palaikų kremavimo;“.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudžiama kremuoti žmogaus palaikus jo mirties dieną.

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Žmogaus palaikus galima balzamuoti tik gavus medicininį jo mirties liudijimą.“

 

4 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietą ir datą, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Asmens, kurio mirties faktas patvirtintas iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotu mirties liudijimu, palaikai laidojami, kremuojami ar balzamuojami remiantis šiuo mirties liudijimu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė