LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMO NR. X-1207 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. XIII-1215

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 5 dalį.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 7 punktą.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra);“.

 

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros funkcijos tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos srityje

1. Žemės ūkio ministerija tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos srityje:

1) formuoja tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos politiką;

2) nustato valstybės paramos tautinio paveldo produktams išsaugoti, sukurti, realizuoti ir populiarinti teikimo tvarką;

3) sudaro, keičia ir tvirtina Tautinio paveldo produktų klasifikatorių ir Tradicinių amatų sąvadą;

4) sudaro, keičia ir tvirtina Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, atitikties specifikaciją;

5) nustato tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijus ir tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklius;

6) tvirtina ekspertų komisijos, sudarytos teikti siūlymus žemės ūkio ministrui dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo, sudėtį, nustato jos darbo tvarką;

7) iki 2025 m. gruodžio 31 d., remdamasi ekspertų komisijos teikimu, priima sprendimus dėl pripažinimo sertifikuotais tautinio paveldo produktais, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programomis ir atestuotais tradicinių amatų meistrais;

8) nustato tautinio paveldo produktų ženklus ir jų naudojimo tvarką;

9) teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai rekomendacijas dėl tradicinių amatų mokymo;

10) bendradarbiauja su tautinio paveldo produktus, tradicinius amatus tyrinėjančiomis ir (arba) propaguojančiomis institucijomis;

11) pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka populiarina tradicinius amatus, tradicinių amatų centrų veiklą, tradicines muges, parodas ir kitus renginius;

12) Vyriausybės nustatyta tvarka skiria valstybės stipendijas tradiciniams amatininkams, tradicinių amatų meistrams ir tradicinio amato pameistriams;

13) atlieka kitas įstatymų priskirtas funkcijas.

2. Agentūra tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos srityje:

1) konsultuoja ir priima prašymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus;

2) tvarko šio įstatymo 12 ir 14 straipsniuose nurodytus prašymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus ir prie jų pridedamus dokumentus;

3) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka organizuoja ekspertų komisijos, sudarytos teikti siūlymus žemės ūkio ministrui dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo, posėdžius;

4) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka organizuoja sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amatininko ir tradicinių amatų centro apdovanojimus;

5) skelbia informaciją apie tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų meistrus, tautinio paveldo produktus Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje;

6) pagal kompetenciją populiarina tradicinius amatus, tradicines muges ir kitus renginius, užtikrina informacijos apie juos sklaidą.“

 

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, viešųjų įstaigų, kitų institucijų ir organizacijų informaciją, kurios reikia Tautinio paveldo produktų tarybos funkcijoms atlikti;“.

 

6 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimas

1. Prašymą sertifikuoti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programą gali teikti atestuotas tradicinių amatų meistras. Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programomis pripažįstamos programos, skirtos mokyti tradicinio amato, kuriuo užsiima tradicinių amatų meistras.

2. Tradicinių amatų meistras, teikiantis prašymą sertifikuoti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą tradicinių amatų meistro pažymėjimą;

2) turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą – kai sertifikuojama vaikų neformaliojo mokymo programa;

3) turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, arba turėti ne mažesnę kaip 3 metų tradicinio amato mokymo patirtį – kai sertifikuojama suaugusiųjų neformaliojo mokymo programa.

3. Sprendimą dėl tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo, remdamasis ekspertų komisijos teikimu, priima žemės ūkio ministras. Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimas patvirtinamas dokumentu – tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatu.

4. Sertifikuotą tradicinių amatų neformaliojo mokymo programą gali vykdyti tik atestuotas tradicinių amatų meistras, kuris turi sertifikuotą tradicinių amatų neformaliojo mokymo programą.“

 

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Informacijos apie tautinio paveldo produktų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų išdavimą skelbimas ir jų priežiūros vykdymas

1. Informacija apie tautinio paveldo produkto sertifikato ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo, ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato išdavimą skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos.

2. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. Agentūra kartu su ekspertų komisijos nariais atlieka tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties nustatytiems kriterijams ir rodikliams priežiūrą.“

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 3 dalį.

 

9 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Sprendimų dėl tautinio paveldo produktų sertifikatų ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimų galiojimo sustabdymo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo priėmimo ir paskelbimo tvarka

1. Sprendimą dėl tautinio paveldo produkto sertifikato ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo ekspertų komisijos teikimu priima žemės ūkio ministras. Žemės ūkio ministerija informuoja tautinio paveldo produktų kūrėją ar tradicinių amatų meistrą apie priimtą šioje dalyje numatytą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos. Informacija apie tautinio paveldo produkto sertifikato ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos paskelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

2. Sprendimą dėl tautinio paveldo produktų sertifikato ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo galiojimo panaikinimo ekspertų komisijos teikimu priima žemės ūkio ministras. Žemės ūkio ministerija informuoja tautinio paveldo produktų kūrėją ar tradicinių amatų meistrą apie priimtą šioje dalyje numatytą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos. Priėmus šioje dalyje numatytą sprendimą, tautinio paveldo produktų kūrėjas ar tradicinių amatų meistras neturi teisės kreiptis dėl tautinio paveldo produkto sertifikato ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo gavimo vienus metus nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos. Informacija apie tautinio paveldo produkto sertifikato ir (arba) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato, ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo dienos paskelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras iki 2018 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir atlieka kitus būtinus šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo veiksmus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos išduoti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatai galioja ir po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateikti prašymai sertifikuoti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas nagrinėjami ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatai išduodami pagal reikalavimus, kurie buvo taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė