LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-45 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1-444

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 „Dėl Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 6.3.7 papunktį.

2. Pakeičiu 41.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.2. patikrina, ar yra įrengimo projektas ir savininko deklaracija apie surinkto pramoginio įrenginio atitiktį gamintojo, teisės aktų ir šių Taisyklių reikalavimams;“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė