LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-77 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 14 d. Nr. 1V-52

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą.

2. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

3.3.1. yra darbingas;

3.3.2. nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

3.3.3. nesiverčia individualia veikla;

3.3.4. neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (ar) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).“

3. Papildau 3.15 papunkčiu:

3.15. Ūkinė veikla – bet kokia veikla, kurios metu konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos, nepriklausomai nuo to, ar veiklą vykdantis subjektas yra įsteigtas pelnui siekti.“

4. Pakeičiu 3.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.16. Verslas – juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais (akcininkais) nėra valstybė, savivaldybė (-ės) ir (ar) jų institucijos, ar savarankišką darbą dirbančių fizinių asmenų vykdoma prekių ir (ar) paslaugų gamyba ir (ar) jų realizacija, siekiant pelno ar kitos ekonominės naudos.“

5. Pakeičiu 3.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.17. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – vietos plėtros strategijoje, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, apibrėžta teritorija, kurioje numatyta įgyvendinti vietos plėtros strategiją.“

6. Pakeičiu 3.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.18. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas (toliau – gyventojas) – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą (savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį), kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.“

7. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti 7 500 000 eurų (septynis milijonus penkis šimtus tūkstančių eurų), iš kurių iki 6 891 892 eurų (šešių milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 608 108 eurų (šešių šimtų aštuonių tūkstančių šimto aštuonių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

8. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų Aprašo
10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis); šiame papunktyje nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalintis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo;“

9. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. Užimtumo tarnyboje bedarbiais registruotų asmenų profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;“

10. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ vykdomos verslo subjektų konsultavimo veiklos; įmonių, kurios yra gavusios finansavimą pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę
Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“, konsultavimas, jeigu nėra pasibaigęs pagal nurodytą priemonę įmonei skirtos dotacijos sutarties galiojimo laikotarpis;“

11. Pakeičiu 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.9. verslo pradžiai reikalingos pagalbos, vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytą veiklą, ar kitos ekonominės naudos, vykdant Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą, teikimas ūkio subjektams, kurie vykdo verslą žuvininkystės, akvakultūros ar pirminės žemės ūkio produktų gamybos (taip pat produktų paruošimo pardavimui pirmą kartą ir produktų pardavimo perpardavėjams arba perdirbėjams pirmą kartą) sektoriuose ir (ar) platinimo tinklų užsienio valstybėse kūrimo ir veikimo srityje;

12. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms). Pareiškėjais ir partneriais negali būti tie juridiniai asmenys, kuriems, kaip jauno verslo subjektams, projekto įgyvendinimo metu bus teikiama pagalba verslo pradžiai.“

13. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.  Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

14. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių pavyzdžiai pateikiami Aprašo 4 priede).“

15. Pakeičiu 22.5. papunktį ir jį išdėstau taip:

22.5. Vykdant Aprašo 10.4 ir 10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas:

22.5.1. gyventojai ir besiribojančių teritorijų gyventojai;

22.5.2. asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, ir šių asmenų darbuotojai;

22.5.3. juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, darbuotojai, vienasmeniai valdymo organai ir kolegialių valdymo organų nariai;

22.5.4. savanoriai (taikoma, kai vykdomi Aprašo 10.5 papunktyje nurodytą veiklą atitinkantys savanorių mokymo, reikalingo savanorius parengti savanoriškai veiklai, veiksmai).“

16. Pakeičiu 241 punktą ir jį išdėstau taip:

241. Projekto vykdytojas taip pat turi siekti vietos plėtros strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, ir vietos plėtros projektų sąraše, kuris patvirtintas Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka, nurodytų stebėsenos rodiklių. Projekto vykdytojas vietos veiklos grupės prašymu turi teikti jai informaciją, susijusią su šių stebėsenos rodiklių reikšmių siekimu, įgyvendinant ir (ar) baigus įgyvendinti projektą.“

17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pagal Aprašą gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka Komisijos reglamento nuostatas. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris projekto lėšomis vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą (toliau – ūkinės veiklos vykdytojas) ir kurio veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos šalių. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju gali būti:

32.1. projekto vykdytojas ir (ar) partneris (projekto vykdytojas ar partneris nėra laikomas nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju, jei jis visą projekto lėšomis gautą naudą perduoda tikslinėms grupėms, pats negaudamas jokios ekonominės naudos);

32.2. ir (ar) projekto vykdytoju ar partneriu nesantis juridinis asmuo ar fizinis asmuo, kuris:

32.2.1. vykdant Aprašo 10.2.1.310.2.1.5 papunkčiuose nurodytas veiklas dalyvauja kaip projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija;

32.2.2. ar vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas yra pagalbą verslo pradžiai gaunantis jauno verslo subjektas;“

32.2.3. ar ūkinės veiklos vykdytojas, kuris, vykdant Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas veiklas, dalyvauja bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrime ir (ar) palaikyme ir dėl to gauna ar gali gauti ekonominę naudą (išskyrus ūkinės veiklos vykdytojus, kurie vykdo verslą žuvininkystės, akvakultūros ar pirminės žemės ūkio produktų gamybos (taip pat produktų paruošimo pardavimui pirmą kartą ir produktų pardavimo perpardavėjams arba perdirbėjams pirmą kartą) sektoriuose ir (ar) platinimo tinklų užsienio valstybėse kūrimo ir veikimo srityje).“

18. Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.2. paraiškos vertinimo ir (ar) projekto sutarties įgyvendinimo metu iš projekto vykdytojo gavusi Aprašo 75.5.1.1, 75.6.1.1 ir (ar) 75.7.1.1, ir (ar) 75.8.1.1, ir (ar) 75.9 papunkčiuose nurodytą informaciją, nustato, ar kiekviena projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija, kuri nėra projekto vykdytoju ar partneriu, kiekvienas jauno verslo subjektas, kuriam bus teikiama pagalba verslo pradžiai, ir kiekvienas ūkinės veiklos vykdytojas, gausiantis ekonominę naudą, vykdant Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą, bus nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju;“

19. Pakeičiu 34.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.3. atlikusi Aprašo 34.1 ar 34.2 papunktyje numatytus veiksmus, patikrina kiekvieno nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos
(de minimis) pagalbos registre patikrina, ar teikiama pagalba (t. y. pagal Aprašą skiriamas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, taip pat savivaldybių biudžeto lėšų, kuriomis, kaip pareiškėjo (partnerio) nuosavu įnašu, prisidedama prie projekto finansavimo) neviršys leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, nurodyto Aprašo 35 punkte, ir užpildo Projekto atitikties nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklėms patikros lapo formą, pateikiamą Aprašo 2 priede.“

20. Papildau 371 punktu:

371. Vadovaujantis Komisijos reglamento 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, tuo atveju, jeigu de minimis pagalba išmokama dalimis, jos vertė turi būti diskontuojama de minimis pagalbos suteikimo metu.“

21. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnoja-masis turtas

Prie tinkamų finansuoti išlaidų gali būti įtraukiamas projekto veikloms vykdyti reikalingas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas, kuris gali būti numatomas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

– nekilnojamojo turto vertė nėra didesnė už rinkos vertę (kai rinkos vertę patvirtina turto vertintojas arba nepriklausoma turto vertinimo įmonė, atlikę nepriklausomą vertinimą);

– nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą;

– nekilnojamajam turtui pirkti, statyti ar rekonstruoti per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių.

 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos šioje išlaidų kategorijoje nurodyto nekilnojamojo turto nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos.

 

Jeigu tik dalis nekilnojamojo turto yra susijusi su projektu, ši dalis turi būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą.

3.

Statyba, rekonstravi-mas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms (išskyrus Aprašo 10.1.2, 10.2, 10.3.1, 10.3.2.1, 10.4 ir 10.5 papunkčiuose numatytas veiklas atitinkančias projekto veiklas) vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto (patalpų), kurį projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, paprastojo remonto (t. y. nekilnojamojo turto (patalpų) atnaujinimo, jo (jų) nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant) darbų išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, montavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), su šių veiklų vykdymu susijęs darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurioms vykdyti įsigyjama nurodyta įranga, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris, o tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projektų veiklų dalyvius priimanti organizacija.

 

Šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdė projekto veiklas, išlaidos. Projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos. Tuo atveju, kai vykdomos socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, šiame papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo.

Vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą ar Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, tinkamos finansuoti yra projekto vykdytoju ar partneriu esančios projekto veiklų dalyvius priimančios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokėjimų išlaidos, kurios apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo laiką, kurio metu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojas (-ai):

organizuoja ir vykdo projekto veiklų dalyvio (-ių) teorinį ir praktinį mokymą, vadovauja projekto dalyvio (-ių) praktiniam mokymui (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis mokosi pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) darbinę veiklą, praktinį mokymą ir (ar) vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) praktiniam mokymui, vykdomam darbo vietoje (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos veiklos atlikimą, informuoja, konsultuoja projekto veiklų dalyvį (-ius) (taikoma Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytos savanoriškos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja atlikdamas savanorišką veiklą pagal savanoriškos veiklos sutartį); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria projekto veiklų dalyviui (-iams) ir jį (juos) konsultuoja (taikoma Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytos praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį, nesudarius mokymo sutarties); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos praktikos atlikimo procesui, prižiūri savanoriškos praktikos atlikimą ir teikia konsultacijas projekto veiklų dalyviui savanoriškos praktikos metu (taikoma Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius darbo įgūdžius įgyja pagal savanoriškos praktikos sutartį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis jų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių atitinkamų teisės aktų nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis).

Projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.2. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriška veikla, tiesiogiai susijusi su projekto veiklų vykdymu (t. y. veikla, kurią atlieka savanoriai vykdydami projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas); projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorių savanoriška veikla, ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbas. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nepiniginis nuosavas įnašas, kuris apskaičiuojamas:

5.2.1. taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje
Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį);

5.2.1. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų dalyvių – savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį ir projekto veiklų dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbo nepiniginio įnašo dydį);

 

5.3. projekto veiklų dalyvių – juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais nėra valstybė ar savivaldybė arba kuriuose valstybei ar savivaldybei priklauso ne daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.3.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.3.2 ir 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.3.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir 10.3.1 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.4. projekto veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų (t. y. biudžetinių įstaigų, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose) darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.4.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.4.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir 10.3.1 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto nuomos išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

5.5.1. projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojamas nekilnojamasis turtas, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris;

5.5.2. projekto vykdytojas ir (ar) partneris pagrindžia, kad:

5.5.2.1. projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos;

5.5.2.2. projekto vykdytojas ir partneris, siekdami įgyti teisę projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų tą teisę įgyti;

 

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingo ir projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (patalpų) eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan. išlaidos); šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto veiklas (arba jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ar partneris.

 

5.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos ir eksploatavimo išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto vykdytojas ar partneris pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojama (-os) transporto priemonė
(-ės)
; degalų išlaidos apmokamos taikant degalų ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos, programinės įrangos nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui nuomojamas šiame papunktyje nurodytas turtas, vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris arba tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija);

 

5.9. projekto vykdytojui ar partneriui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto (baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos), kuris naudojamas projekto veikloms vykdyti, nusidėvėjimo išlaidos (kiek tai susiję su projekto veiklų vykdymu); šios išlaidos tinkamos tuo atveju, jei turtas yra įsigytas nuosavomis lėšomis;

 

5.10. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytas remiamas veiklas, dalyvių (savanorių) mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškai veiklai atlikti, išlaidos;

 

5.11. projektą vykdančiam personalui (t. y. projekto tiesiogines veiklas vykdantiems fiziniams asmenims, su projekto vykdytoju ar partneriu susijusiems darbo santykiais, jų esmę atitinkančiais santykiais arba dirbančiais pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar savanoriškos veiklos sutartis) projekto veikloms, atitinkančioms Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, vykdyti, taip pat Aprašo 10.1 ar 10.2.1 papunktyje nurodytose veiklose dalyvaujantiems projekto veiklų dalyviams reikalingų specialių drabužių ir individualios saugos priemonių įsigijimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai to reikia pagal vykdomos projekto veiklos pobūdį);

 

5.12. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, dalyvių (savanorių) pašto, telefono išlaidos;

 

5.13. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių (savanorių) savanoriškos veiklos vykdymo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos;

 

5.14. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 ar 10.2.1.1–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytą remiamą veiklą, dalyvių maitinimo išlaidos; maitinimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai projekto veiklas vykdančio savanorio ar projekto veiklų dalyvio tiesioginis dalyvavimas, vykdant projekto veiklas, trunka ne trumpiau kaip 2 valandas per parą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos finansuojant projekto dalyvių maitinimą, kuris vykdomas projekto dalyviams teikiant maitinimo organizavimo socialinę paslaugą, atitinkančią Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą;

 

5.15. projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo priemonių, darbo priemonių ir medžiagų, taip pat kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) įsigijimo ir nuomos išlaidos; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti reikalingų maisto produktų, higienos prekių įsigijimo išlaidos tinkamos tuo atveju, kai šios prekės nėra skirtos perduoti (išdalinti) tikslinėms grupėms sunaudoti;

 

5.16. projekto veikloms vykdyti reikalingos kelionių išlaidos; kelionių išlaidos apmokamos taikant degalų ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.17. dokumentų, reikalingų nustatyti asmens priklausymo tikslinei grupei faktą, išdavimo apmokėjimo išlaidos;

 

5.18. projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju renginio moderatoriui mokamo darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo;

 

5.19. projekto veikloms vykdyti reikalingų projekto personalo ir projekto veiklų dalyvių dalyvavimo renginiuose, užsiėmimuose išlaidos (t. y. bilietų į renginius, užsiėmimus; renginių, užsiėmimų dalyvio mokesčio išlaidos);

 

5.20. projekto veikloms vykdyti reikalingo svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

 

5.21. projekto veikloms vykdyti reikalingų interneto svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos, leidinių ir informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų rengimo ir transliavimo išlaidos;

 

5.22. projekto veiklų dalyvių, kurie dalyvauja Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir (ar) 10.2.1.5 papunkčiuose nurodytose neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, ar praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose, civilinės atsakomybės už projekto veiklų dalyvio darbdaviui padarytą turtinę žalą projekto veiklų dalyviui (-iams) mokantis ir dirbant pagal pameistrystės darbo sutartį arba atliekant praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį draudimo išlaidos (per sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei nustatyta Aprašo 49 punkte);

 

5.23. kitos projekto veikloms įvykdyti ir projekto tikslui, taip pat Aprašo 9 punkte nurodytam priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

6.

Informavi-mas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.4 papunkčiuose, rengimo išlaidos, taip pat su projekto pristatymu  susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui). Informavimui apie projektą skirtų renginių organizavimo išlaidos apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Informavimo apie projektą išlaidos turi neviršyti 3 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

7.

Netiesiogi-nės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti su projekto administravimu susijusios išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą, kuri projektui apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.“

 

22. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

„56. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui, kuris yra įtrauktas į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.“

23. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 60 punkte nurodytais priedais teikia ją per DMS, o jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

24. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjui praleidus nurodytame projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į objektyvias termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.“

25. Pakeičiu 75.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.8.2. savanoriškos praktikos sutartį projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija sudarytų ir vykdytų nepažeisdama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tokioms sutartims sudaryti ir vykdyti nustatytų reikalavimų;

26. Papildau 75.9 papunkčiu:

75.9. Jeigu numatoma, kad vykdant Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas veiklas ekonominę naudą gaus projekto lėšomis kuriamo ar veikiančio bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis – konkretus (-ūs) ūkinės veiklos vykdytojas (-ai), įgyvendinančiajai institucijai būtų pateikta vertinti ši informacija iki ūkinės veiklos vykdytojo (jo atstovų) įtraukimo į Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas veiklas:

75.9.1. ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimas ir ūkinės veiklos sritis pagal ūkinės veiklos vykdytojo įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ar kitus jo teisę vykdyti ūkinę veiklą įrodančius dokumentus;

75.9.2. ekonominės naudos, kurią ūkinės veiklos vykdytojas gaus iš projekto lėšomis kuriamo ar veikiančio bendradarbiavimo ir informacijos tinklo, apibūdinimas;

75.9.3. ūkinės veiklos vykdytojo užpildyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.“

27. Papildau 761 punktu:

761. Projekto vykdytojas turi rinkti ir įgyvendinančiajai institucijai teikti informaciją apie kiekvieną Iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklų dalyvį Projektų taisyklių 23 skirsnyje ir projekto sutartyje nustatyta tvarka. Jei projekto veiklų dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (ar) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie projekto veiklų dalyvius arba turi informaciją apie projekto veiklų dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu pateikdamas projekto veiklų dalyvio ar teisėto atstovo sutikimą teikti dalyvio duomenis), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto veiklų dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš projekto veiklų dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.“

28. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedą „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

29. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedą „Projekto, pateikto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

30. Papildau 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą 4 priedu „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių pavyzdžiai“ (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas

 

 

 

„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal Aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir siekiamą rezultatą.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas negali apimti veiksmų, kurie nurodyti Aprašo 11 punkte.

Projekto veiklos turi būti skirtos Aprašo 22 punkte nurodytoms tikslinėms grupėms.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 19 punkte.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (ar) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (ar) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 24 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o šie – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (ar) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projekte numatyti veiksmai, kurie rodo, kad projekto veiklos ir rezultatai bus prieinami visiems projekto veiklų dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (taikoma, jei tinka pagal Aprašo 28 punkto reikalavimus).

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Projektui teikiamas finansavimas negali viršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 32 ir 33 punktuose.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

Projekto pareiškėju (partneriu) yra juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas ar atstovybė, kaip nurodyta Aprašo 13, 14 ir 15 punktuose.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkami pareiškėjai yra nurodyti Aprašo 13 punkte. Tinkami partneriai yra nurodyti Aprašo 14 punkte. Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti Aprašo 141–16 punktuose nustatytus reikalavimus (jei taikoma).

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (ar) vykdyti, ir (ar) plėtoti skirtas projektas.

Pareiškėjas (partneris) pagal savo įstatus (nuostatus) gali užsiimti ta veikla, kuriai pradėti ir (ar) vykdyti, ir (ar) plėtoti skirtas projektas.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis
(-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų
(tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (ar) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondo ir Europos investicijų banko);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra; (Netaikoma)

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

(Netaikoma)

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

(Netaikoma)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjas atitinka Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas atitinka Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus (taikoma, kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)).

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Pareiškėjas paraiškoje pagrindžia partnerio įtraukimo į projektą būtinumą (taikoma, kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu
(-iais).

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projekte numatyti veiksmai, kurie rodo, kad pareiškėjas ir (ar) partneris užtikrins: 1) Aprašo 75.2 papunktyje nustatytų reikalavimų įvykdymą, t. y. projekto lėšomis suremontuoto nekilnojamojo turto (patalpų) naudojimą projekto tikslą atitinkančių veiklų vykdymui ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (taikoma, kai projekto vykdymo metu numatoma projekto lėšomis suremontuoti nekilnojamąjį turtą (patalpas);

2) Aprašo 75.7.3 papunktyje nustatytų reikalavimų įvykdymą, t. y. projekto lėšomis įsigytų verslo pradžiai skirtų priemonių (t. y. techninės, biuro ar kitos įrangos) naudojimą jauno verslo subjektams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos tol, kol pasibaigs 3 metų laikotarpis po priemonės (-ių) įsigijimo (taikoma, kai projekte, vykdant Aprašo 10.3.2.2 papunktyje nurodytą veiklą, atitinkančią projekto veiklą, verslo pradžiai skirtą priemonę (-es) projekto lėšomis numatoma įsigyti iki projekto veiklų pabaigos likus mažiau nei 3 metams).

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (ar) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (ar) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo pabaigos terminas turi atitikti Aprašo 20 punkte nustatytą terminą.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas negali viršyti Aprašo 45 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 43 ir 51 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet Europos Sąjungos teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– Europos Sąjungos teritorijoje;

– ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 21 punkte nustatytą reikalavimą.

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

____________________________________ ______________________                                                         ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)                                      (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

 

(Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĘ

„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie projektą

Projekto numeris

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas
(-ai)

 

Projekto veiklų dalyvius priimančios
(-ių) organizacijos (-ų), kuri (-ios) nėra projekto pareiškėja / projekto vykdytoja / partnerė (-ės), pavadinimas (-ai)

 

Jauno verslo subjekto (-ų), esančio (-ių) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis), pavadinimas (-ai) ir jauno verslo subjekto (-ų), esančio (-ių) fiziniu (-iais) asmeniu (-imis), vardas, pavardė, gimimo metai

 

 

 

3. Projekto veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

N

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 104/20001 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2000 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas,
p. 198)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) / projekto veiklų dalyvius priimančiai (-ioms) organizacijai (-oms) / jauno verslo subjektui (-ams) / bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyviui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas
(-ai) /
bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pvz., atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-čios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) / bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo dalyvis (-iai) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 eurų viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 eurų ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajam arba įsigyjančiajam ūkio subjektui viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriam iš susijungiančių ūkio subjektų? (jei taikoma)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į du ar daugiau atskirų ūkio subjektų, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriamam ūkio subjektui, kuris ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų ūkio subjektų nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal de minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ PAVYZDŽIAI

 

Vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas – socialinę atskirtį patiriančiais gyventojais laikomi:

1. daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų;

2. likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

3. socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę, ar kuriems kyla pavojus patirti, psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);

4. socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę, ar kuriems kyla pavojus patirti, psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) ir jų šeimos nariai (t. y. sutuoktinis ar kartu gyvenantis ir bendrą ūkį vedantis asmuo, tėvai, vaikai, įvaikiai, seneliai) (toliau – šeimos nariai);

5. socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui); socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba);

6. esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);

7. nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);

8. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje (pabėgėlio statusas, laikinoji arba papildoma apsauga);

9. neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;

10. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

11. smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;

12. asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;

13. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;

14. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų, kurių rūšys nurodytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, ir jų šeimos nariai;

15. nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra ar buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;

16. tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka valstybinę kalbą ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu;

17. asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas);

18. asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų, nei šio priedo 1–17 punktuose nurodytų priežasčių.

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.