VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO APLANKYMO AKTO IR VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) PERŽIŪROS AKTO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. BV-62

Vilnius

 

Vadovaujantis Vaiko globos (rūpybos) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 53 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto formą (pridedama).

1.2. Vaiko globos (rūpybos) peržiūros akto formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 2 d.

3. P a v e d u Vidaus administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę Maženai Ivanovai su šiuo įsakymu supažindinti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                              Alina Jakavonienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. BV-62

 

(Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

______________________________________________________________

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO APLANKYMO AKTAS

 

20       -        -           Nr.  _______________

(registracijos data) (registracijos numeris)

 

 

Vaiko vardas, pavardė:

 

Vaiko gimimo data:

 

Vaiko globėjas (rūpintojas):

 

Globos (rūpybos) nustatymo

Data:

 

Globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamoji vieta ir aplankymo data (jei vaikas aplankytas ne jo gyvenamojoje vietoje, nurodyti adresą ir to priežastis):

Globojamo (rūpinamo) vaiko ankstesnio aplankymo data:

 

1. SAUGI APLINKA IR VAIKO FIZINIAI POREIKIAI (išklausoma globėjo (rūpintojo) ir globojamo (rūpinamo) vaiko nuomonė, nurodomi Tarnybos atstovo pastebėjimai / pastabos):

Vaiko nuomonė:1.1. būstas (būsto saugumas, vaiko buities sąlygos, privati erdvė ir galimybės ja naudotis, poilsio, žaidimų, ugdymo ir kitos sąlygos):

Tarnybos atstovo pastebėjimai ir apibendrinimas:Globėjo (rūpintojo) nuomonė:

Tarnybos atstovo pastebėjimai ir apibendrinimas:Vaiko nuomonė:Globėjo (rūpintojo) nuomonė:1.2. maistas (vaiko maitinimo sąlygos, mitybos įpročiai, maisto kokybė, papildomas maitinimas ugdymo įstaigoje ir kt.):

 

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:


1.3. sveikata (vaiko sveikatos priežiūra, sveikatos būklė, nustatytos ligos, paskirtas gydymas, kada paskutinį kartą lankėsi pas bendrosios praktikos gydytoją, kitus specialistus ir kt.):

Vaiko nuomonė:Tarnybos atstovo pastebėjimai ir apibendrinimas:Globėjo (rūpintojo) nuomonė:1.4. aprūpinimas (vaiko apranga, avalynė, patalynė, higienos priemonės, žaislai, ugdymo priemonės, ar atsižvelgiama į vaiko norus dėl aprangos ir būtiniausių priemonių, vaiko dalyvavimas parenkant ir / ar perkant jo aprūpinimo priemones):

 

2. UGDYMAS, EMOCINIAI IR SOCIALINIAI POREIKIAI:

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:2.1. ugdymas (vaiko auklėjimas, elgesys, savikontrolės įgūdžiai, skatinimo ir drausminimo priemonės, ribų nustatymas, savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas (maisto ruošimas, drabužių, avalynės priežiūra, buitinių įgūdžių formavimas, finansų naudojimas ir kt.):

Vaiko nuomonė:2.2. formalusis ugdymas (vaiko mokymosi pasiekimai ir sunkumai, ugdymo įstaigos lankymas, reikalinga pagalba, globėjo (rūpintojo) dalyvavimas ugdymo įstaigos susirinkimuose, šventėse ir kt.):

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:2.3. neformalusis ugdymas ir laisvalaikis (vaiko pomėgiai, jo meniniai ir (ar) sportiniai gabumai, saviraiškos galimybės, popamokinė veikla, būreliai ir kt.):

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:2.4. emocinė aplinka (ar vaikas jaučiasi saugus, reikalingas, su kuriuo iš globėjo (rūpintojo) šeimos arba budinčio globotojo šeimos, šeimynos nariu (-iais) ar socialinės globos įstaigos darbuotoju (-jais) jo ryšys artimiausias, kuo jis gali pasitikėti, aptarti asmeninius klausimus, problemas, tikėtis paramos ir / ar palaikymo ir kt.):

Vaiko nuomonė:2.5. socialiniai ryšiai (ar vaikas turi draugų, vaiko ryšiai su bendraamžiais, jaunesniais / vyresniais asmenimis, ar jis gali pasikviesti į šeimą, šeimyną ar vaikų globos instituciją draugų, ar gali išeiti pas draugus; bendravimo sunkumai, reikalinga pagalba ir kt.):

 

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:

3. VAIKO RYŠIAI SU TĖVAIS IR KITAIS GIMINAIČIAIS:

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:3.1. vaiko ryšiai su tėvais (tarpusavio santykiai, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui, vaiko emocinė savijauta po bendravimo):

 

Globėjo (rūpintojo) nuomonė:Vaiko nuomonė:3.2. vaiko ryšiai su giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais (vaiko santykiai su broliais, seserimis, seneliais ir kitais giminaičiais, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui ir kt.):

4. GLOBĖJO (RŪPINTOJO) NUOMONĖ APIE VAIKĄ IR JO GLOBĄ (RŪPYBĄ):

4.1. globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globojamą (rūpinamą) vaiką (jo santykiai su vaiku, geroji patirtis, kylantys sunkumai, kokios pagalbos reikia jų santykiams gerinti, geroji patirtis, kylantys sunkumai ir galimi jų sprendimo būdai, kiti susirūpinimą keliantys dalykai, gaunamos paslaugos, jų poreikis ir kt.)

4.2. globėjo (rūpintojo) požiūris į vaiko biologinę šeimą, sunkumai, padedant vaikui bendrauti su biologine šeima, santykiai su vaiko tėvais, pagalbos poreikis dėl vaiko ir jo tėvų ryšio palaikymo ir / ar gerinimo ir kt.:

 

4.3. globėjo (rūpintojo) bendradarbiavimas su globos centru, socialiniais darbuotojais, vaiko teisių apsaugos specialistais, bendravimas su kitomis vaikus globojančiomis (rūpinančiomis) šeimomis, šeimynomis ir kt.:

5. KITI KARTU GYVENANTYS ASMENYS (vardai, pavardės, amžius, įvertinamas kartu su vaiko globėju (rūpintoju) gyvenančių kitų asmenų santykis su globojamu (rūpinamu) vaiku):

 

6. VAIKO INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO ĮVERTINIMAS (ISGP) (Jei vaikas globojamas (rūpinamas) vaikų globos institucijoje): ar ISGP yra išsamiai įvertinti individualūs vaiko poreikiai, ar informacija ISGP sutampa su asmens poreikių vertinime pateikta informacija, ar atliekama ISGP pokyčių analizė (analizuojami nepasiekti rezultatai, kokios to

 

 priežastys, įvardijamos netinkamos priemonės ir pan.) ar numatyti trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai ir pan.:

Vaiko nuomonė:Tarnybos atstovo pastebėjimai ir apibendrinimas:Globėjo pateikta informacija:7. GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO TURTO ADMINISTRAVIMAS (įvertina vaikui priteisto išlaikymo, gaunamų išmokų naudojimą, iš vaiko turto gaunamų pajamų ir išlaidų valdymas):

 

8. KITA SVARBI SU VAIKO GLOBA (RŪPYBA) SUSIJUSI INFORMACIJA:

 

9. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI:

 

10. KITO NUMATOMO APLANKYMO PRELIMINARI DATA: ___________________

 

 

______________________________________________     _______________     _____________________________

(Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus atstovo (parašas)                 (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

 

11. VAIKO GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PASTEBĖJIMAI / PASTABOS:

 

 

 

Susipažinau:________________________________________       ___________     ___________

(vaiko atstovo pagal įstatymą ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)                       (parašas)                        (data)

 

 

part_d8008f0a271b4b6ea64e5754a69017f5_end


 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. BV-62

 

(Vaiko globos (rūpybos) peržiūros akto forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

______________________________________________________________

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) PERŽIŪROS AKTAS

 

20 - - __Nr. _______

(registracijos data) (registracijos numeris)

 

 

Vaiko vardas, pavardė:

 

Vaiko gimimo data:

 

Vaiko globėjas (rūpintojas):

 

Globos (rūpybos) nustatymo

data:

Globos (rūpybos) peržiūros data:

Ankstesnės globos (rūpybos) peržiūros data:

 

Globos (rūpybos) peržiūra (reikiamą pabraukti): eilinė / neeilinė

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 patvirtintų Vaiko globos organizavimo nuostatų, 52, 53.1.2, 57 punktais atlikus vaiko globos (rūpybos) peržiūrą, nustatytos šios globos (rūpybos) sąlygos:

 

1. priežastys, dėl kurių vaikui nustatyta globa (rūpyba) (Įvertinama, ar išnyko priežastys, dėl kurių vaikui nustatyta globa (rūpyba)):

 

 

 

 

 

 

 

2. VAIKO NUOMONĖS APIE GLOBOS (RŪPYBOS) KOKYBĘ APIBENDRINIMAS (apie santykius su globėju (rūpintoju), vaikų globos institucijos darbuotojais, globos (rūpybos) sąlygas ir gaunamas paslaugas, vaiko santykiai su kitais šeimos nariais, jo ryšiai su tėvais, giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais, jo pageidavimai ir kt.):

 

 

 

 

 

 

 

3. Vaiko globėjo (rūpintojo) NUOMONĖS APIE GLOBOS (RŪPYBOS) KOKYBĘ APIBENDRINIMAS (apie globos (rūpybos) vykdymą, jo santykius su vaiku ir jo tėvais ar artimaisiais giminaičiais, kitais giminaičiais, su kuriais globojamas (rūpinamas) vaikas susijęs emociniais ryšiais, atvejo vadybininku, globos centro globos (rūpybos) koordinatoriumi. Išsiaiškinama, kokios pagalbos reikia globėjui (rūpintojui)):

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TĖVŲ RYŠYS IR ELGESYS SU VAIKU (Nurodoma, ar atvejo vadybos proceso metu stebimi pokyčiai tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų šeimoje, jei tėvams apribota tėvų valdžia – ar tėvai kreipėsi dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, kokie yra vaiko ir tėvų santykiai, ar bendravimas ir ryšio palaikymas su tėvais, atitinka geriausius vaiko interesus, kitos svarbios aplinkybės):

 

 

 

 

 

 

 

5. VAIKO GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PAREIGŲ VYKDYMO APIBENDRINIMAS (įvertinama, kaip globėjas (rūpintojas) rūpinasi vaiko poreikių patenkinimu, jo saugumu, sveikata ir ugdymusi, kaip vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REKOMENDACIJOS GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI) (nustatomos (jeigu reikia) rekomendacijos globėjui (rūpintojui) dėl bendradarbiavimo su specialistais, kurių pagalba reikalinga, globos centru ir / ar kitos rekomendacijos):

 

 

 

 

 

 

 

7. KITA SVARBI SU VAIKO GLOBA (RŪPYBA) SUSIJUSI INFORMACIJA:

 

 

 

 

 

 

 

8. APLINKYBĖS, SUDARANČIOS PAGRINDĄ ATLEISTI / NUŠALINTI GLOBĖJĄ (RŪPINTOJĄ)* (pagrindžiama, ar vaiko globėjas (rūpintojas) dėl objektyvių aplinkybių nebegali toliau vykdyti globėjo (rūpintojo) pareigų ar netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir geriausių interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais ar  kt.):

 

 

 

 

 

 

 

*PASTABA: pildoma vaiko globos (rūpybos) peržiūros metu, nustačius aplinkybes, sudarančias pagrindą atleisti / nušalinti vaiko globėją (rūpintoją) nuo pareigų.

 

9. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. KITA GLOBOS (RŪPYBOS) PERŽIŪRA NUMATOMA: ________________

 

 

 

............................................... ............................. ...............................................................

(pareigų pavadinimas)                                       (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Peržiūroje dalyvavę kiti asmenys:

 

............................................... ............................. ...............................................................

(pareigų pavadinimas)                                             (parašas) (vardas ir pavardė)

 

............................................... ............................. ...............................................................

(pareigų pavadinimas)                                            (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

 

Susipažinau:________________________________________ ___________ __________

(vaiko atstovo pagal įstatymą ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (parašas) (data)

part_965aba07f7204ea4a77bb2a5f26f983b_end