PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T1-113

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 22 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 


 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. gegužės 25 d. 

sprendimu Nr. T1-113

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija.

Plungės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Socialinių paslaugų išvystymo normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 „Dėl Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“,  ir kitais teisės aktais.

Socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams planuoja ir organizuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Socialinių paslaugų teikėjai – Savivaldybės, valstybės socialinių paslaugų įstaigos bei visuomeninės organizacijos. Socialinės paramos skyrius, siekdamas organizuoti ir teikti geros kokybės paslaugas gyventojams, sistemingai ir kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias jų plėtros apimtis, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus.

Identifikuojant Plungės rajono savivaldybės pagrindines socialines problemas, remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos, Buhalterinės apskaitos skyrių kaupiamais duomenimis, taip pat Plungės rajono seniūnijų, socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų pateiktais duomenimis.

Plungės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas atitinka Plungės rajono savivaldybės 2010 - 2020 metų Strateginio plėtros plano 1 prioriteto „Rajono infrastruktūra“ 1.4. tikslą „Padidinti socialinio sektoriaus viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ ir šio tikslo uždavinius, taip pat atitinka Plungės rajono savivaldybės 2017 - 2020 metų Strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje“ 04 „Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programą“. Remiamasi Plungės rajono sveikatos ir socialinių paslaugų plėtros galimybių studija.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai.

Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų plėtros tikslai:

v tobulinti ilgalaikės, trumpalaikės ir bendruomenių socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams ir užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims;

v plėtoti pagalbos į namus paslaugų teikimą, gerinti jų kokybę seniems ir neįgaliems

asmenims bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdienėje veikloje;

v didinti stacionarių socialinių paslaugų įstaigų prieinamumą gyventojams, įsteigti savarankiško gyvenimo namus nesavarankiškiems asmenims;

v skatinti  nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas įvairių socialinių

grupių asmenims, veiklą, remti jų švietėjiškas, sociokultūrines bei kitas programas;

v plėtoti socialinių paslaugų pasiūlą ir galimybę gauti pageidaujamas paslaugas arčiau

gyvenamosios vietos;

v užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų plėtrą ir tęstinumą.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai.

2017 metų Socialinių paslaugų plano parengimą organizavo Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Rengiant planą, dalyvavo socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, socialiniai darbuotojai.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas.

Plungės rajono savivaldybės privalumais laikoma palyginti patogi geografinė padėtis, Klaipėdos uosto įtakos zona, magistralės Šiauliai-Palanga, Tauragė-Mažeikiai, turizmo plėtrai tinkami gausūs rekreaciniai ištekliai. Rajono plotas -110 540 hektarų.

Rajone yra: 1 miestas – Plungė;

4 miesteliai: Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai ir Žemaičių Kalvarija;

206 kaimai;

11 seniūnijų: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų ir Plungės miesto.

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

 

Gyventojų skaičius

 

 

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.

Gyventojų skaičius

43169

42762

37082

36524

36066

37874

34788

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

mieste

22311

22032

19483

19162

18919

18904

18042

1.2.

kaime

20858

20730

17599

17362

17147

18970

16746

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojų

7722

7998

8084

8117

7976

7836

7749

2.2.

darbingo amžiaus gyventojų

23194

22799

22799

22582

22390

22120

22016

2.2.

neįgaliųjų skaičius

3247

3833

2953

2853

2611

2551

2551

2.3.

vaikų iki 18 metų, iš jų:

9505

9590

7782

7112

6953

7304

6527

2.3.1.

vaikų su negalia

230

233

236

224

206

208

208

2.3.2.

globojamų (rūpinamų) vaikų

130

109

101

113

119

98

99

3.

Socialinės rizikos šeimos, esančios VTAS apskaitoje

150

151

154

153

154

156

165

3.1.

vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

353

353

357

366

351

340

363

 

2017 metų pradžioje, Statistikos departamento duomenimis, Plungės rajono savivaldybėje gyveno 34 788 gyventojai. Rajono centre – Plungėje – gyvena apie 51,9 proc. visų savivaldybės gyventojų, 48,1 procento gyvena seniūnijų centruose ir kaimuose.

Plungės rajone nemažą gyventojų dalį sudaro pagyvenę ir neįgalūs asmenys. Palyginti su bendru rajono gyventojų skaičiumi, jie sudaro 29,6 procento. Tai žmonės, kuriems reikalingos   kompleksiškai teikiamos kitokios socialinės paslaugos.

Plungės rajono savivaldybėje dėl mažo vaikų gimstamumo ir didelio žmonių mirtingumo nuolat mažėja gyventojų skaičius. Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2016 metais užregistruoti 433 gimusieji vaikai ir 479 mirę asmenys:

 

Rodikliai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Gimė vaikų

412

411

410

372

449

433

Mirė asmenų

530

465

541

481

494

479

Prieaugis (vnt.)

-118

-54

-131

-109

-45

-46

 

4.2.Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai.

Plungės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemia panašūs veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas.

Visuomenės senėjimas. Šį veiksnį rodo demografinis senatvės koeficientas, kuriuo nustatomas pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.  Plungės rajono savivaldybėje per 2012–2016 metų laikotarpį  demografinis senatvės koeficientas nuolat didėjo, yra mažesnis už Lietuvos Respublikos vidurkį. Spartūs amžiaus struktūros pokyčiai turi įtakos naujų socialinių problemų atsiradimui,  didėja poreikis socialines paslaugas teikti vyresnio amžiaus asmenims.

 

Antraštė: Demografinis senatvės koeficientas šalyje ir Plungės r. sav. 2012-2016 m. - Aprašas: Demografinis senatvės koeficientas šalyje ir Plungės r. sav. 2012-2016 m.

 

Negalia. Neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys – tai viena labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė, reikalaujanti pagalbos. Vienas iš socialinių paslaugų tikslų – asmens (šeimos) socialinių ryšių su visuomene palaikymas, socialinės atskirties įveikimas nepaisant turimos negalios. Negalia sąlygoja poreikį bendrosioms, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti paslaugas pagyvenusiesiems ir neįgaliesiems bei jų šeimoms, užtikrinti lygias galimybes jiems dalyvauti visose gyvenimo srityse.

Neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų skaičius  nuolat kinta, įstatymo nustatyta tvarka jiems yra įvertinami specialieji poreikiai socialinėms paslaugoms gauti,  nustatomi specialiųjų poreikių lygiai ir išduodami  neįgaliojo pažymėjimai.

Asmenims nustatyti specialieji poreikiai:       

 

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1.

Asmenų skaičius, kuriems nustatytas:

615

699

571

487

888

1297

1.1.

specialusis nuolatinės slaugos poreikis

256

352

301

228

459

561

1.2.

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)  poreikis

359

347

270

259

429

736

2.

Asmenų skaičius, kuriems nustatyti specialiųjų poreikių lygiai:

436

473

377

289

268

243

2.1.

didelių specialiųjų poreikių lygis

344

407

309

238

213

195

2.2.

vidutinių specialiųjų poreikių lygis

89

64

63

50

54

48

2.3.

nedidelių specialiųjų poreikių lygis

3

2

5

1

1

0

 

Socialinė rizika – tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį. Socialinės rizikos šeima apibrėžiama kaip šeima, kurioje auga iki 18 metų vaikai ir bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ir negali tinkamai prižiūrėti savo vaikų, naudoja smurtą  prieš vaikus, ir todėl iškyla  pavojus vaikų vystymuisi bei saugumui. Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius tvarko apskaitą šeimų, kurios įrašomos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 

 

Socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, situacija savivaldybėje:

Eil.

Nr.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje įrašyta

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1.

Socialinės rizikos šeimų skaičius

151

154

153

154

156

165

2.

 

Vaikų, augančių šiose šeimose, skaičius

353

357

366

351

340

363

 

Socialinėmis paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas Krizių centre, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir kitos) galima sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas nuo 2017 m. sausio teikia 17 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis.

Socialinės rizikos asmenys dažniausiai neturi gyvenamojo būsto, piktnaudžiauja alkoholiu, smurtauja, vykdo nusikalstamą veiklą ir yra visiškai praradę gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Jie sunkiai prisitaiko prie socialinėse įstaigose keliamų vidaus tvarkos taisyklių.   

Nedarbas. Nedarbas siejamas su asmens (šeimos) mažomis pajamomis, negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės ir kitomis prekėmis, apmokėti mokesčių, sveikatos draudimo nebuvimu.

Plungės rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis nuolat mažėja; 2017 m. sausio 1 d. nedarbo lygis sudarė 7,7  proc., ir jis yra mažesnis, palyginti   su Telšių apskrities bei šalies vidurkiais.  

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais

(proc.)

2011-01-01

2012-01-01

2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

Plungės rajono savivaldybė

14,4

11,4

11,53

10,5

8,7

8,0

7,7

Rietavo savivaldybė

14,8

11,5

11,97

10,0

8,1

7,5

7,5

Vidutiniškai Telšių apskrityje

 

14,4

14,37

13,3

11,1

9,7

9,2

Vidutiniškai Lietuvoje

14,4

11,7

13,3

11,1

9,5

8,7

8,7

 

Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriuje 2017-01-01 buvo įregistruota 3 183 ieškantys darbo asmenys, iš kurių 3 081 asmuo - bedarbis. Tarp bedarbių žmonių moterys sudarė 42 proc., kaimo gyventojai – 39,7 proc., jaunesni kaip 25 metų amžiaus bedarbiai - 21,9 procento ir vyresni nei 50 m. amžiaus sudarė 11,3 procento.

 

2011-2017 metų darbo rinkos apžvalga Telšių apskrities Plungės r. sav.

Rodikliai

2011-01-01

2012-01-01

2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

1. Įregistruota ieškančių darbo asmenų

4657

3495

3318

3000

2382

2296

3183

2. Įregistruota bedarbių, iš jų:

3942

2822

2629

2499

1953

1903

3081

2.1. moterų

2.2. gyvenančių kaimo vietovėse

2.3. jaunimo iki 25 m. amžiaus

2.4. vyresnių nei 50 m. amžiaus

1767

1397

1285

1233

960

923

1294

1708

1173

1166

1166

862

867

1223

712

530

409

374

237

206

674

894

747

765

764

700

356

347

3. Darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai

3336

2898

3096

2087

1588

1519

2084

 

Migracija. Analizuojant gyventojų migraciją, remiamasi Lietuvos statistikos departamento informacija, kurioje fiksuoti tik registruotos migracijos duomenys. Šie duomenys šiek tiek skiriasi nuo realaus gyventojų judėjimo. Daugiausia emigruoja jauni darbingo amžiaus žmonės.

 

Vidaus ir tarptautinė migracija Plungės rajono savivaldybėje 2010 - 2016 metais:

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Atvyko asmenų 

822

953

911

994

1009

1172

Išvyko asmenų

1381

1392

1342

1286

1464

1871

Neto migracija

-559

-429

-431

-292

-455

-699

 

Mažos pajamos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės pašalpos. Vidutiniškai 2016 metais socialinės pašalpos buvo mokamos 1 177 gavėjams, per metus išmokėta 606 846 eurai. Socialinė pašalpa buvo skiriama ne tik bedarbiams, bet ją gaudavo ir dalis dirbančiųjų šeimų, nes jų gaunamų pajamų dydis buvo mažesnis nei valstybės remiamų pajamų dydis. Asmenų (šeimų) bedarbystės ar nepritekliaus atvejais teikiama ne tik piniginė socialinė parama, bet ir socialinės paslaugos: daug dėmesio skiriama informavimui, tarpininkavimui, atstovavimui, aprūpinimui maisto produktais. Bedarbiai skatinami integruotis į darbo rinką.

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Socialinių paslaugų tinklą Plungės rajono savivaldybėje sudaro stacionarios ir nestacionarios paslaugų įstaigos, kurios yra sukoncentruotos Plungės mieste, taip pat paslaugos, perkamos iš kito pavaldumo socialinių įstaigų.

 

Plungės rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūra:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes[1]

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas[2]

Gavėjų skaičius

Iš viso

Iš jų -finansuojamų Savivaldybės

1.

Socialinės globos namai seniems ir suaugusiems su negalia asmenims

 

VšĮ Plungės parapijos globos namai

Religinės bendruomenės

28

28

Žemaičių Kalvarijos „Carito“ skyriaus globos namai

30

21

VšĮ Rietavo parapijos globos namai

30

20

Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Plungės rajono savivaldybė

5

5

Dūseikių socialinės globos namai

 

SADM

 

4

4

Stonaičių socialinės globos namai

21

21

Padvarių socialinės globos namai

2

2

Antavilių pensionatas

1

1

Prūdiškių socialinės globos namai

1

1

Viliaus Gaigalaičio globos namai

 

Klaipėdos r. savivaldybė

3

3

2.

Socialinės globos namai tėvų globos netekusiems vaikams

Plungės vaikų globos namai

Plungės rajono savivaldybė

60

39

Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“

SADM

2

2

3.

Laikino gyvenimo namai

Plungės krizių centras, iš jų:

Nakvynės namų skyrius

Moterų krizių centro skyrius

Plungės rajono savivaldybė

 

51

33

 

51

33

4.

Dienos socialinė globa

Plungės socialinių paslaugų centras

14

14

5.

Savarankiško gyvenimo namai

-

 

-

-

6.

Socialinės priežiūros centrai

Viešoji įstaiga Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“

NVO

 

44

44

Vaikų ir jaunimo centras „Vilties vėrinėliai“

35

35

Viešoji įstaiga Šateikių vaikų dienos centras

37

37

Biudžetinė įstaiga Plungės socialinių paslaugų centras

Plungės rajono savivaldybė

264

264

7.

Bendruomeninės įstaigos

 

 

-

-

-

8.

Švietimo/ugdymo įstaigos

Plungės specialiojo ugdymo centras

Plungės rajono savivaldybė

83

83

Vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“

17

17

9.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“.

NVO

82 nariai

 

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

NVO

54

narių

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės rajono filialas

NVO

55

nariai

 

Telšių apskrities sergančiųjų nervų – raumenų ligomis asociacija

NVO

50 narių

 

Plungės rajono neįgaliųjų draugija

NVO

168 nariai

 

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

NVO

90

narių

 

Cerebralinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius

NVO

77

nariai

 

 

Plungės rajono savivaldybėje pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įtaigos, viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Ugdymo ir lavinimo paslaugos yra teikiamos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ globos grupėje bei Plungės specialiojo ugdymo centre.

Plungės socialinių paslaugų centras yra įsikūręs Mendeno g. 4, Plungėje. Neįgaliųjų poreikiams pritaikytos 800 kv. m patalpos.

Socialinių paslaugų centras gyventojams teikia šias socialines paslaugas:

1. Bendrąsias socialines paslaugas.

2. Socialinės priežiūros paslaugas.

3. Dienos socialinės globos paslaugas negalią turintiems asmenims.

4. Teikiamos kompleksinės – integralios pagalbos paslaugos asmenims jų namuose pagal projektą „Integrali pagalba“.

5. Vykdoma Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo programa.

6. Specialaus transporto paslauga.  

7. Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika.

8. Nemokamo maitinimo paslauga.

9. Dalyvauja  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte ir bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“.

10. Vykdo asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo funkciją.

Plungės socialinių paslaugų centrui suteikta licencija institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia teikti ir licencija asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Plungės krizių centras, įsikūręs Dariaus ir Girėno g. 50, Plungėje, teikia šias socialines paslaugas suaugusiems socialinės rizikos asmenims bei krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms:

1. Bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo).

2. Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims:

2.1. laikino apnakvindinimo paslaugos (iki 3 parų);

2.2. apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugos;

2.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Krizių centro klientams ugdomi darbiniai įgūdžiai, organizuojamos sociokultūrinės paslaugos, mokoma tėvystės įgūdžių, organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos. Klientai motyvuojami ieškoti darbo ir įsidarbinti. Įstaiga bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, dalyvauja rengiamose akcijose.

Plungės vaikų globos namai, įsikūrę V. Mačernio g. 31, Plungėje, dirba nuo 1980 metų. Šiuo metu įstaigoje gyvena 45 vaikai nuo 1 iki 18 metų arba kol įgyja bendrąjį išsilavinimą. Įstaiga užtikrina globojamam ar laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui socialinę globą bei kitas socialines paslaugas. Vaikai gyvena šeimynomis. Įstaigai suteiktos licencijos ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vaikams ir vaikams su negalia teikti.

Plungės vaikų globos namai dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame Stacionarių socialinės globos įstaigų pertvarkos projekte, kuris vyks iki 2020 metų. Įgyvendinus pertvarkos projektą, visi tėvų globos netekę vaikai bus globojami šeimose arba gyvens bendruomeniniuose šeimos namuose.

Plungės parapijos senelių globos namai ir Žemaičių Kalvarijos „Carito“ skyriaus globos namai teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus bei negalią turintiems asmenims. Juose šiuo metu gyvena po 28-30 asmenų.

Stonaičių socialinės globos namai, esantys Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, teikia socialinės globos paslaugas 160 proto ir psichinę negalią turintiems  asmenų. 

Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia bei asocialiems asmenims.

Nevyriausybinės neįgaliųjų įstaigos teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, ypač sociokultūrines, tarpusavio pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas.

Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“„Vilties vėrinėliai“ ir Šateikių vaikų dienos centras teikia dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams. Juos lanko 117 mokyklinio amžiaus vaikų.

VšĮ „Edukacija kitaip“ teikia kompleksines paslaugas Bendruomeniniuose šeimos namuose, esančiuose M. Oginskio rūmų  patalpose.

Plungės specialiojo ugdymo centras yra įsikūręs Mendeno g. 4, Plungėje. Čia  teikiamas pradinis ir pagrindinis specialusis ugdymas 83 vaikams su intelekto ir fizine negalia, atidarytas Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius  autizmo sindromą turintiems vaikams, jų tėvams ir pedagogams. Centre veikia bendrabutis, skirtas atokiau gyvenantiems vaikams, vaikai, gyvenantys iki 3 km nuo centro, nemokamai vežami specialiu transportu.

Vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ vaikų su negalia grupėje teikiamos ugdymo paslaugos 17 vaikų su negalia nuo 3 iki 7 metų amžiaus.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Plungės rajono savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos bei jose augantys vaikai.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vykdydamas teisės aktais nustatytas socialinių paslaugų organizavimo funkcijas,  seniūnijų socialiniai darbuotojai teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas, vykdo kitas  nustatytas administravimo procedūras: socialinių paslaugų skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, finansinių galimybių vertinimą. Plungės rajono savivaldybės gyventojams siekiama teikti kuo daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, atsižvelgiant į jų poreikius.

 

 

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[3]

Asmenų skaičius, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis

Socialinių paslaugų tenka 1000 gyventojų

/34788/

Įvertintas

Nepatenkintas

Tenka vietų

 

1

2

3

4

5

1.

Ilgalaikė socialinė globa

153

x

4,4

1.1.

Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

110

9

x

1.2.

Vaikams su negalia

2

x

x

1.3.

Likusiems be tėvų globos vaikams

41

x

x

 

 

 

 

 

2.

.

Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia Plungės rajono savivaldybės ligoninėje

13

 

x

 

0,37

 

3.

Dienos socialinė globa

19

25

0,5

3.1.

Sunkią negalią turintiems asmenims institucijoje Plungės socialinių paslaugų centre

14

x

x

3.2

Sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose (integralios pagalbos paslaugos)

5

25

x

4.

Socialinės priežiūros paslaugos

814

x

23,4

4.1.

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

10

10

x

4.2.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos specialiųjų poreikių turintiems asmenims

168

x

x

4.3.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus

165 šeimos

363 juose augantys vaikai

x

x

4.4.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos proto negalią turintiems asmenims Socialinių paslaugų centre

17

x

x

4.5.

Laikino apnakvindinimo (iki 3 parų) paslaugos teikiamos  Plungės krizių centre

21

x

x

4.6.

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos Plungės krizių centre

70

x

x

5.

Bendrosios socialinės paslaugos

1357

x

39,0

5.1.

Maitinimo organizavimas (karštas maistas valgykloje, sauso maisto daviniai)

1320

x

x

5.2.

Transporto organizavimas

37

 

x

5.3.

Kitos bendrosios paslaugos

Pagal poreikį

x

x

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė.

Plungės rajono savivaldybėje teikiamos žemiau išvardytos socialinės paslaugos.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems  reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir  artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jais pasirūpinti. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos taip pat teikiamos ir be tėvų globos likusiems vaikams.

2017 metų sausio 1 d. stacionarios socialinės globos paslaugos buvo perkamos iš parapijinių Plungės, Rietavo ir Žemaičių Kalvarijos globos namų bei kitų valstybinių socialinės globos įstaigų 101 Plungės rajono savivaldybės gyventojui, iš kurių 65 asmenys buvo su sunkia negalia ir 36 - senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. Per 2016 metus globos namuose apgyvendinta 12 asmenų.

Skiriant ilgalaikes socialinės globos paslaugas asmenims, yra vertinamas socialinės globos poreikis ir jų finansinės galimybės mokėti už teikiamas paslaugas. Asmuo už paslaugas kiekvieną mėnesį moka 80 proc. gaunamų pajamų, 1 proc. nuo turimo turto vertės, viršijančios normatyvą, ir 100 proc. gaunamos tikslinės slaugos ar tikslinės priežiūros (pagalbos) kompensacijos. Susidariusį skirtumą tarp nustatytos paslaugos kainos per mėnesį ir asmens įmokų nuo gaunamų pajamų apmokama iš specialiosios tikslinės dotacijos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra teikiamos asmenims, kuriems dėl ligos,  nepriežiūros, neįgalumo, senatvės ar sveikatos privalomuoju draudimu nedraustiems asmenims ši paslauga yra reikalinga. Poreikis išauga šaltuoju metų laiku, kai vieniši asmenys nebegali savarankiškai pasirūpinti savo buitimi, asocialūs asmenys neturi nuolatinio šildomo būsto. 2016 metais šia paslauga pasinaudojo 13 Plungės rajono gyventojų, iš kurių 7 turėjo sunkią negalią.

Socialinės globos paslaugos teikiamos tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa arba rūpyba. 2017 metais šios paslaugos teikiamos 45 vaikams Plungės vaikų globos namuose ir 2 vaikams su negalia Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“. Plungės VTAS duomenimis, šiais metais, kaip ir kasmet, išlieka šiek tiek didesnis globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius šeimose.

 

 

Metai

Nustatomų globų (rūpybų)

skaičius per metus

Bendras globojamų

(rūpinamų) vaikų skaičius

Iš bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus:

šeimoje

institucijoje

2011

14

104

53

51

2012

21

101

88

13

2013

29

113

60

53

2014

27

119

60

59

2015

11

98

50

48

2016

24

99

59

41

 

Nustatant globą, siekiama laikytis globos nustatymo šeimoje prioriteto ir tenkinti pagrindinį vaiko interesą – augti šeimos aplinkoje, tačiau tai įgyvendinti gana sudėtinga, nes nuolat mažėja šeimų, pageidaujančių globoti ir įvaikinti vaikus.

Dienos socialinės globos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims teikia Plungės socialinių paslaugų centras. Neįgaliems asmenims teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu nuo 3 iki 8 val. per dieną kiekvieną darbo dieną. Ši paslauga teikiama 14 lankytojų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės  priežiūros ar specialusis  nuolatinės slaugos poreikis.

Socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Integrali pagalba“ ir nuo 2017-05-02 pradėjo teikti slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose. Kompleksines paslaugas teikia mobili komanda, kurią sudaro slaugytoja, socialinė darbuotoja ir jų padėjėjos, reabilitacijos specialistas bei psichologas. Planuojama paslaugas teikti 30 sunkią negalią turintiems asmenims.

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (negalia, sutrikimai, mokymosi sunkumai), pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatytą poreikį yra teikiama švietimo specialistų pagalba. Lopšelyje – darželyje „Pasaka“ organizuojamas ikimokyklinis ugdymas neįgaliems vaikams nuo 3 iki 7 metų amžiaus. Šiuo metu ugdymo ir lavinimo paslaugas gauna 17 neįgalių vaikų, iš kurių 3 naudojasi ir apnakvindinimo paslauga 5 dienas per savaitę. Plungės specialiojo ugdymo centras teikia specialiojo ugdymo paslaugas vaikams su intelekto ir fizine negalia. Centrą lanko 83 mokiniai iki 21 metų amžiaus, iš kurių 2 neįgalūs vaikai mokomi namuose. Centre pradėjo veikti Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius, teikiantis pagalbą  darbuotojams, vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, ir vaikų tėvams. Švietimo specialistų pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama visose bendrojo ugdymo mokyklose.

Socialinės priežiūros paslaugos.

Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.  Teikiamos šios socialinės priežiūros paslaugos:

·  socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos užimtumo grupėje;

·  socialinių įgūdžių  ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos Plungės mieste

gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus;

·  pagalbos namuose paslaugos senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos yra teikiamos Socialinių paslaugų centre dienos metu sutrikusio intelekto asmenims virš 18 metų amžiaus. Centras lankytojus atsiveža iš Plungės miesto, Platelių, Žlibinų ir Babrungo seniūnijų. Jį lanko 17 asmenų. Jiems teikiamos šios paslaugos:

Ø bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmens higienos paslaugų organizavimas);

Ø kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant,

atliekant namų ruošos darbus ir pan.);

Ø darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, audimas, keramika, darbai iš popieriaus);

Ø  sociokultūrinės paslaugos (kūrybinė veikla, tradicinių švenčių šventimas, sportinė veikla) ir sveikatos stiprinimo paslaugos.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus. Socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą administruoja Vaiko teisių apsaugos skyrius. Į apskaitą įrašytos 165 šeimos dėl tėvų socialinių įgūdžių stokos, tėvų girtavimo, tėvų smurto prieš vaikus, vaikui nustatytos laikinosios globos bei kitų priežasčių. Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, pasiskirstymas seniūnijose yra labai netolygus.

Šeimų pasiskirstymas seniūnijose:

Seniūnijos pavadinimas

Etatų sk.

Socialinės rizikos šeimų, esančių VTAS apskaitoje, skaičius

Vaikų skaičius šiose šeimose

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Alsėdžių

1

8

8

7

7

8

8

25

22

20

23

23

22

Babrungo

1

7

6

6

6

9

11

15

13

14

14

20

19

Kulių

1

11

11

8

8

7

5

30

26

17

18

15

12

Nausodžio

1

6

12

9

10

10

13

16

33

30

28

22

30

Paukštakių

0,5

4

4

3

3

3

5

6

7

5

5

6

13

Platelių

1

13

15

14

13

12

13

24

22

21

21

20

23

Stalgėnų

0,5

3

2

3

3

3

3

9

9

9

8

3

3

Šateikių

2

14

14

14

17

21

16

32

35

34

43

53

43

Žemaičių Kalvarijos

1

17

15

15

12

13

14

52

47

43

34

27

29

Žlibinų

1

9

8

9

10

11

12

20

19

26

31

32

33

Plungės m.

6,5

59

59

65

65

59

65

124

124

147

134

119

136

IŠ VISO:

16,5

151

154

153

154

156

165

353

357

366

351

340

363

 

Paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikia 11 socialinių darbuotojų (10 etatų) seniūnijose ir 7 darbuotojai (6,5 etato) Plungės socialinių paslaugų centre. Vidutiniškai vienam socialiniam darbuotojui, 2017-01-01 duomenimis, teko aptarnauti po 10 šeimų ir jose augančius 22 vaikus.

Šių paslaugų organizavimo ir jų kokybės gerinimo procese aktyviai dalyvauja Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai. Atliekamo socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis analizė rodo, jog socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu situacija šeimose gerėja, nuosekliai teikiant paslaugas šeimai ir vaikui, situacija kinta – sprendžiamos įsisenėjusios problemos, mažinama socialinė atskirtis.

Socialinės priežiūros paslaugas vaikams iš socialinės rizikos bei skurdžiai gyvenančių šeimų teikia 3 vaikų dienos centrai. Vaikams teikiamos įvairios socialinės bei ugdymo paslaugos: socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba, organizuojamas vaikų maitinimas bei parvežimas namo po užsiėmimų, vaikų higieninių poreikių tenkinimas, prasmingas užimtumas.

Didžiausią patirtį yra sukaupusi Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“, dirbanti nuo 1997 m. Agentūros vaikų dienos užimtumo ir socialinės paramos centrą „Cyruliukai“ 2017 m. lanko 44 vaikai. Žemaičių Kalvarijoje nuo 2005 m. veikia jaunimo dienos centras „Vilties vėrinėliai“, kurį lanko 37 vaikai. Šateikių vaikų dienos centras savo veiklą vykdo nuo 2011 metų tam pritaikytose patalpose. Šiuo metu Centrą lanko 36 vaikai.  Centrai išsilaiko  iš Savivaldybės biudžeto, rėmėjų ir projektinių lėšų.

Plateliuose veikia Universalus daugiafunkcis centras, kuris teikia neformaliojo švietimo paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams ir suaugusiems asmenims. Vaikų grupes nuo 1,5 iki 6 m. lanko 41 vaikas, neformaliojo švietimo programoje dalyvauja 37 mokyklinio amžiaus vaikai 7-19 m., popamokinėje užimtumo veikloje dalyvauja apie 50 vaikų. Universaliajame daugiafunkciame centre veikia Dailės skyrius, kurį 2 kartus per savaitę lanko 40 vaikų. Centro veikloje dalyvauja ir suaugę asmenys. Per metus apsilanko apie 1000 žmonių.

Pagalbos į namus paslaugas asmenims teikia Plungės socialinių paslaugų centras. Teikiamų socialinių paslaugų į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, bet susidedanti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Paslaugas namuose teikia 16 lankomosios priežiūros darbuotojų, iš kurių Plungės mieste teikia 6 darbuotojai ir seniūnijose -10 darbuotojų. Pagalbos namuose paslaugas šiuo metu gauna 168 asmenys (84 asmenys - Plungės mieste ir 84 asmenys - seniūnijose), tačiau šis skaičius nuolatos kinta. Plungės mieste nuolat auga paslaugų gavėjų skaičius, todėl poreikis nėra visiškai patenkintas. Darbuotojai turi per didelius krūvius, būtų tikslinga skirti finansavimą vienam lankomosios priežiūros darbuotojo etatui įsteigti.

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugas socialinės rizikos asmenims ir smurtą patyrusioms šeimoms teikia Plungės krizių centras. Laikino  apnakvindinimo (iki 3 parų) paslaugos 2016 metais buvo suteiktos 22 asmenims; apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 70 asmenų. Nakvynės namų skyriuje šią paslaugą per metus gavo 51 asmuo. Moterų krizių skyriuje ši paslauga suteikta 18 moterų kartu su 15 vaikų.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama nukentėjusiems nuo smurto šeimose ar atsidūrusiems kritinėse situacijose asmenims. Šiai paslaugai teikti tikslinga stiprinti jau teikiamą psichologinę pagalbą Centre gyvenantiems asmenims ir plėtoti šios paslaugos teikimą kitiems savivaldybės gyventojams.

Bendrosios paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos  asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu gali būti ugdomi be specialistų pagalbos. Bendrosios paslaugos savivaldybės gyventojams yra teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose, socialinėse įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose. Socialinio darbo organizatoriai ir darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, bendradarbiaudami su švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojais, įvertina asmens (šeimos) poreikį socialinėms paslaugoms, skiria ir teikia bendrąsias socialines paslaugas.       

Nemokamo maitinimo paslaugas teikia Plungės socialinių pasaugų centras. Labdaros valgykloje nemokamo maitinimo paslaugas kasmet gauna apie 40 Plungės miesto gyventojų ir 27 dienos centro lankytojų.

Plungės socialinių pasaugų centras dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte „Parama maisto produktais“. 2016 metais parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims buvo dalijama šešis kartus; 3 250 savivaldybės gyventojų  išdalyta 70 799 kg maisto produktų už 121 862 eurus. Produktus gavo 1 258 Plungės miesto gyventojai ir 1 992 - seniūnijose gyvenantys asmenys. Nepanaudotas maisto produktų likutis visada perduodamas labdaros valgyklai.

Bendradarbiaudamas su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, teikia paramą mažas pajamas turintiems Plungės rajono gyventojams. Per 2016  m. iš „Iki“ parduotuvių surinkti   produktų paketai  išdalyti  1 320  asmenų. „Maisto banko“ akcijos metu surinkti  maisto produktų paketai išdalyti 113  asmenų.                

Specialaus transporto paslaugas Plungės socialinių paslaugų centras teikia asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl sveikatos ar pajamų trūkumo negali naudotis visuomeniniu transportu. Transporto paslaugos nuolat teikiamos 17 neįgalių asmenų, lankančių Socialinių paslaugų centro dienos užimtumo grupę, 10 neįgalių asmenų vežami dializės procedūras atlikti, taip pat 8 kartus suteiktos vienkartinio pobūdžio specialaus transporto paslaugos, kai  asmenys buvo vežami į gydymo įstaigas.

Gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis vykdo Plungės socialinių paslaugų centras. Per 2016 m. įstaiga priėmė 217 prašymų kompensacinei technikai išduoti, sudarė 235 sutartis ir išdavė kompensacinės technikos priemones, atliko 198 techninės pagalbos priemonių gražinimus.

Globėjų ir įtėvių mokymo programą Plungės socialinių paslaugų centras vykdo pagal projektą „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių socialinių kompetencijų ugdymas ir teikiamų socialinių paslaugų plėtra Plungės rajone“. 2016 metais 2 atestuotų socialinių darbuotojų pravestuose trijuose GIMK įvadiniuose mokymuose dalyvavo 27 asmenys (14 šeimų), iš kurių 16 asmenų (8 šeimos) susiję su globojamu vaiku giminystės ryšiais.

GIMK darbuotojai taip pat teikia rekomendacijas fiziniams asmenims dėl pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams teikia konsultavimo, informavimo, tęstinių mokymų bei kitas paslaugas, taip pat organizuoja  nuolatinį GIMK veiklos viešinimą.

Būsto pritaikymo paslauga. Judėjimo negalią turintiems asmenims iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų pritaikomas jų gyvenamasis būstas. Taip sudaroma žmonėms palankesnė gyvenamoji aplinka. Įgyvendinant Neįgalių žmonių būsto pritaikymo programą, 2016 metais buvo pritaikyti 3 būstai, darbams atlikti panaudota  23 415,84 Eur, iš jų: 16 391,09 Eur  - valstybės biudžeto lėšų ir 7 024,75 Eur - Savivaldybės biudžeto lėšų. Dviem pareiškėjams, turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, buvo pritaikytos dušinės, įrengti biologiniai valymo įrenginiai. Jiems būsto pritaikymo darbus atliko UAB „Farera“. Trečias pareiškėjas būsto pritaikymo darbus neįgaliajam atliko savarankiškai.

Plungės rajono savivaldybėje yra daug visuomeninės paskirties pastatų, nepritaikytų neįgaliųjų poreikiams.

Nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai gyventojams. 8 nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos yra įsikūrusios pagrindinėje Plungės miesto gatvėje - Vytauto g. 7 - savo veiklai naudoja 300 kv. metrų patalpas, kurios  yra nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams: sunku patekti į antrame aukšte esančias patalpas bei į salę. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės filialas yra įsikūręs nuošalioje gatvėje -Vandentiekio g. 17, Plungės m.,  sąjungai nuosavybės teise priklausančiame dviejų aukštų pastate.

Plungės rajono savivaldybė skatina neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą, sėkmingai organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektams įgyvendinti 2017 metais skyrė 49 449  eurus, Plungės rajono savivaldybės taryba - 9 900 eurų. Paraiškas pateikė 7 nevyriausybinės organizacijos.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymas 2012 - 2017 metais

/eurai/

 

organizacijos pavadinimas

Skirta lėšų iš viso

2017 m.

2012 m.

(tūkst. lt)

2013 m.

(tūkst. lt)

2014 m. (tūkst. lt)

2015 m.

2016 m.

valstybės biudžeto

Savivaldybės biudžeto

1

Viešoji įstaiga Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras

25,0

26,0

30,0

9268

9827

6800

1000

2

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

22,0

19,0

26,0

7240

7400

7100

1700

3

Plungės sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“

25,0

25,0

30,0

9847

8135

7600

1900

4

Plungės rajono neįgaliųjų draugija

72,0

74,0

83,0

19487

15800

8549

2100

5

Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius

8,0

9,0

14,0

4055

5900

6600

1300

6

Telšių apskrities sergančiųjų nervų- raumenų ligomis asociacijos Plungės skyrius

x

5,0

0,0

1738

4500

5500

900

7.

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

x

x

15,0

4344

4580

7300

1000

8.

Viešoji įstaiga Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

X

X

X

2027

0

0

0

 

Iš viso

152,0

158,0

198,0

58006

56143

49449

9900

Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jose augantiems vaikams pradėtos teikti nuo 2017 metų sausio 1 dienos, įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose“. Įgyvendinant šį projektą, bus siekiama padėti šeimoms spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, saviraiškos poreikių tenkinimu, taip pat sudaryti palankias sąlygas derinti šeimos nariams darbo įsipareigojimų, profesinės veiklos ir šeimos, vaikų priežiūros pareigas.

Projektui įgyvendinti atrinkta nevyriausybinė organizacija - viešoji įstaiga „Edukacija kitaip“ - ir jai pavesta vieno langelio principu vykdyti Kompleksinių paslaugų teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose projekto organizavimą, koordinavimą ir šių paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybės gyventojams:

·    psichosocialinė pagalba;

·    šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

·    pozityvios tėvystės mokymai;

·    vaikų priežiūros paslaugos.

Projektas parengtas vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projekto veiklos vykdomos 48 mėnesius ir planuojama jas teikti 588 gavėjams.

Įgyvendinamas projektas „ Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“, finansuojamas Regioninio plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyriaus, ir planuojama Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpas, esančias Vytauto g. 29, Plungėje (pirmojo cokolinio aukšto patalpos), pritaikyti neįgaliųjų NVO poreikiams ir veiklai. Pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos jungtinės veiklos sutartį projektą įgyvendins Plungės parapijos klebonas. Projekto vertė - 252 190 eurų. 2017 metais planuojama panaudoti 150 000 eurų.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje.

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė labai priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, kompetencijos ir gebėjimų tinkamai atlikti pareigas. Socialinių paslaugų įstaigose ir seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai  kelia  savo kvalifikaciją  įvairiuose mokymuose bei seminaruose.  Seniūnijos bei socialinių paslaugų  įstaigos ne visada turi galimybę apmokėti savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidas.

Socialinių darbuotojų skaičius 2017 metais

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Individualios priežiūros personalo skaičius

iš viso

iš jų -finansuojamų iš valstybės biudžeto

1,

Socialinių paslaugų įstaigose:

15

7

38

Plungės socialinių paslaugų centras

11

7

19

Plungės krizių centras

2

-

4

Plungės vaikų globos namai

2

 

15

2.

Savivaldybės administracijoje:

22

10

-

kaimiškose seniūnijose socialinio darbo organizatoriai

10

-

-

socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis

11

11

-

Socialinės paramos skyriuje socialiniai darbuotojai

2

-

-

 

Iš viso

37

17

38

 

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, Socialinių paslaugų planas sudaromas dešimtą kartą. Savivaldybė yra pagrindinė institucija, planuojanti, organizuojanti ir garantuojanti socialines paslaugas savo rajono gyventojams. Įgyvendinant 2016 metų Socialinių paslaugų planą, didelę įtaką turėjo padidėjęs rajono gyventojų poreikis socialinėms paslaugoms ir skiriamos lėšos.

Įgyvendinant plano priemonę Organizuoti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams“, buvo sumažintas vaikų, gyvenančių Plungės vaikų globos namuose, skaičius. 2017 metų pradžioje juose gyveno 39 Plungės rajono savivaldybės ir 3 kitų savivaldybių vaikai.

Įgyvendinant plano priemonęStiprinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, didinant socialinių darbuotojų skaičių seniūnijose ir Plungės socialinių paslaugų centre“, buvo prašoma skirti didesnį valstybės finansavimą darbuotojų darbo užmokesčiui, ir 2017 metais darbuotojų skaičius padidėjo nuo 11 iki 16,5 etato, tuo pačiu sumažėjo šeimų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui.

Įgyvendinant plano priemonęMotyvuoti Plungės rajono savivaldybės šeimas pradėti savo šeimose globoti tėvų globos netekusius vaikus“, VTAS specialistai ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai informaciją apie globėjų paiešką nuolatos viešino įvairiomis priemonėmis, dalyvavo susitikimuose su bendruomenėmis, kalbėjosi asmeniškai su potencialiais globėjais. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pradėti mokėti pagalbos pinigai paskirtiems globėjams, globojantiems vaikus šeimoje, - po 2 BSĮ (76 eurai) per mėnesį.

Įgyvendinant plano priemonę „Pradėti teikti integralios pagalbos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose“, dėl vėluojančio projekto sutarties pasirašymo, finansavimo gavimo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų paslaugos pradėtos teikti tik 2017 metais.

Įgyvendinant plano priemonę „Steigti savarankiško arba grupinio gyvenimo namus seniūnijoje“, buvo ieškoma tinkamo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato ir finansinių galimybių jį pritaikyti savarankiško gyvenimo namams. Ši priemonė išlieka aktuali ir 2017 metais.

Įgyvendinant plano priemonę „Plėtoti specialaus transporto paslaugų teikimą neįgaliems asmenims, skirti lėšas  transporto priemonei įsigyti“,  iš Savivaldybės biudžeto lėšų Socialinių paslaugų centras įsigijo naują specialiąją transporto priemonę.

Įgyvendinant plano priemonę „Teikti psichologo pagalbą smurtą patyrusiems ar krizėje atsidūrusiems asmenims ir šeimoms“, paslaugos buvo teikiamos bendradarbiaujant su Telšių krizių centru, teikiančiu specializuotą pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.  Centras paslaugas teikia telefonu, retais atvejais lanko nukentėjusius namuose bei periodiškai atvyksta į Plungę (į Savivaldybės pagal panaudą suteiktas patalpas) ir konsultuoja nukentėjusius asmenis ir šeimas.

Dauguma numatytų priemonių buvo įgyvendintos, tačiau socialinei paslaugų plėtrai Savivaldybės biudžeto lėšų reikėtų skirti daugiau. Didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės, turi būti plečiamas ne tik socialinių paslaugų įstaigų tinklas, bet ir užtikrinama bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pagalba.

 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

9. Plungės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

9.1. 2017 metų prioritetinės paslaugų rūšys:

·  Plėtoti teikiamas bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas

socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, jų namuose, vaikų dienos centruose, bendruomenėje, gerinti jų prieinamumą.

·  Mažinti socialinės globos paslaugų teikimą institucijose vaikams, netekusiems tėvų

globos, ir kurti jiems alternatyvias socialinių paslaugų teikimo formas (mažinti globojamų vaikų skaičių Plungės vaikų globos namuose, steigti Budinčio globotojo pareigybes, savarankiško gyvenimo namus buvusiems globotiniams, vaikus apgyvendinti bendruomeniniuose namuose).

·    Skatinant vaikų, likusių be tėvų globos, globą šeimoje, skirti lėšas Budinčio globotojo

paslaugoms apmokėti, stiprinti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimą. Paruošti perėjimo nuo institucinės vaikų globos prie paslaugų bendruomenėje priemonių planą. Teikti integralios pagalbos paslaugas asmens namuose ir plėtoti dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

·  Plėsti socialinių paslaugų teikimą psichinę negalią turintiems asmenims: pagalbos namuose, dienos užimtumo institucijose bei grupiniuose gyvenimo namuose.

·  Įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“ ir

pritaikyti patalpas neįgaliųjų  poreikiams, kad jose savo veiklą  ir socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galėtų vykdyti neįgaliųjų organizacijos; sukurti tinkamas sąlygas neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, ypač turintiems sunkią negalią, dalyvauti projektų veiklose.

·    Kurti savarankiško ar  grupinio gyvenimo namus negalią turintiems  asmenims,

bendruomeninius namus vaikams, netekusiems tėvų globos.

9.2. Prioritetinės žmonių socialinės grupės:

·    našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

·    socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai;

·    psichinę negalią turintys ir kiti neįgalūs asmenys;

·    senyvo amžiaus asmenys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis bei išnagrinėjus Plungės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį, socialinė parama bei paslaugos asmeniui (šeimai) ir toliau bus teikiamos atsižvelgus į individualius asmens (šeimos) poreikius ir interesus.

10. Priemonių planas.

Lentelėje naudojami sutrumpinimai: SB Savivaldybės biudžetas, VB valstybės biudžeto tikslinė dotacija, V valstybės biudžetas, AM  asmens mokėjimas PL- projekto lėšos.

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

(eurais),

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

1. Organizuoti  socialinės priežiūros, dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą neįgaliems vaikams, tėvų globos netekusiems vaikams bei socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams

1. Mažinti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų  tėvų globos netekusiems vaikams mastą

VB-73 000;

SB-370 000

K-15 000

Plungės vaikų globos namai

Teikiamos socialinės globos paslaugos vaikams, siekiama mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius institucijoje

 

2. Įgyvendinant perėjimo nuo institucinės vaiko globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo tikslus:

-steigti Plungės globos centrą;

- įvesti Budinčių globotojų pareigybes;

-organizuoti bendruomenines paslaugas vaikams

SB-25 000

Plungės vaikų globos namai

Suteikti Plungės vaikų globos namams papildomas funkcijas- organizuoti 2-3 Budinčių globotojų veiklą, palydimosios globos bei bendruomeninių paslaugas, įsigyti transporto priemonę.

 

3. Aktyvinti GIMK veiklą, skatinti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimą

K-21000

Socialinių paslaugų centras

Rengiami ir konsultuojami  asmenys,  pageidaujantys globoti  ir įvaikinti vaikus savo šeimos aplinkoje, bei teikiama pagalba jau esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

 

4. Plėsti vaikų dienos centrų veiklą kiekvienoje seniūnijoje ir teikti dienos užimtumo paslaugas vaikams iš socialinės rizikos bei skurdžiai gyvenančių šeimų („Cyrulis“, „Vilties vėrinėliai“, Šateikių vaikų dienos centras)

SB-20 000;

Socialinės paramos skyrius,

Vaiko teisių apsaugos skyrius, NVO

Remti organizacijas, teikiančias dienos socialinės priežiūros paslaugas  vaikams iš socialinės rizikos ar mažas pajamas gaunančių šeimų; įsteigti jas kiekvienoje seniūnijoje

 

5.Stiprinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, keliant socialinių darbuotojų kvalifikaciją ir aprūpinimą priemonėmis

VB- 162 000; SB-60 000

Socialinių paslaugų centras,

seniūnijos

Mažinti lankomų šeimų skaičių, tenkančių vienam darbuotojui, ir

pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, ieškoti galimybės aprūpinti transporto priemonėmis

 

6. Motyvuoti Plungės rajono savivaldybės šeimas pradėti savo šeimose globoti tėvų globos netekusius vaikus

SB-60 000

Socialinės paramos skyrius

Mokėti pagalbos pinigus Budintiems globotojams ir globėjams, globojantiems vaikus

šeimoje

 

2. Organizuoti dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą

nesavarankiškiems arba iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims

1. Teikti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

VB- 247 000;

SB-170 000;

Socialinės paramos skyrius

Apmokėti už socialinių paslaugų 110 negalią  

turinčių asmenų teikimo išlaidas  globos namams ir Savivaldybės ligoninei

 

2. Teikti dienos socialinės globos paslaugas  negalią turintiems asmenims

VB-20 000

K-4 200;

Socialinių paslaugų centras

Teikti dienos globos paslaugas 14 suaugusių asmenų su negalia

 

3. Teikti integralios pagalbos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose 

VB-20 000

ES 80 000

K -2 000

Socialinių paslaugų centras

Teikti kompleksines (socialines ir slaugos) paslaugas 30 asmenų

 

4. Steigti savarankiško arba grupinio gyvenimo namus seniūnijoje

PL-1448 000;

Savivaldybės

taryba

Planuojama pritaikyti pastatą savarankiško / grupinio gyvenimo namams

 

3. Plėtoti socialinės priežiūros paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams

1. Teikti pagalbos  namuose paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą

SB-80000;

K-4000;

 

Socialinių paslaugų centras

Teikiamos pagalbos namuose paslaugos   168 senyvo  amžiaus ir vienišiems asmenims

 

2. Teikti dienos užimtumo paslaugas proto negalią turintiems asmenims

SB-40000;

K-1000;

Socialinių paslaugų centras

Dienos centre teikiamos užimtumo paslaugos 17 asmenų su proto negalia virš 18 metų amžiaus.

 

3. Teikti laikino  apnakvindinimo  (iki 3 parų) ir apgyvendinimo paslaugas Plungės krizių centre  suaugusiems socialinės rizikos asmenims  ir šeimoms 

SB-152 000;

K -9000

Krizių centras

Suaugusiems socialinės rizikos asmenims ir motinoms su vaikais teikiamos paslaugos

 

 

4. Pradėti teikti laikino nakvynės suteikimo paslaugas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai (išblaivinimas)

SB -10 000

Krizių centras,

Socialinės paramos skyrius

Teikti laikino apnakvindinimo paslaugas (išblaivinimas) asmenims, organizuojant paslaugos pirkimus iš SB lėšų.

4. Plėtoti bendrąsias socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje

 

 

1. Teikti nemokamo maitinimo paslaugas labdaros valgykloje, ieškoti kitų maitinimo organizavimo būdų

SB-14 000

Socialinių paslaugų centras

Teikti pietus Centro lankytojams ir kitiems asmenims, neturintiems

sąlygų pasigaminti karšto maisto savo namuose

2. Dalyvauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto „Parama maisto produktais“ veikloje bei kitose „Maisto banko“ ir prekybos centrų „Iki“ organizuojamose akcijose

SB-12 600

ES-6 000

Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras, seniūnijos

Sudaryti mažas pajamas gaunančių asmenų sąrašus, pirkti produktų sandėliavimo, transportavimo paslaugas, išdalyti produktus gyventojams

3. Plėtoti specialaus transporto paslaugų teikimą neįgaliems asmenims

SB-20 000;

AM-700;

Socialinių paslaugų centras

Gerinti teikiamas specialaus transporto

paslaugas ir pradėti jas teikti su lydinčiu asmeniu (dializės procedūroms)

4. Organizuoti aprūpinimą būtiniausiais daiktais ir avalyne

 

Krizių centras, Socialinių paslaugų centras,  NVO

Aprūpinti asmenis ir šeimas būtiniausiais daiktais

5. Teikti psichologo pagalbą smurtą patyrusiems ar krizėje atsidūrusiems asmenims ir šeimoms

SB-15 000;

 

Socialinės įstaigos, NVO, Plungės PPT

Teikti nemokamas konsultacijas krizių įveikimo klausimais, bendradarbiauti su Telšių krizių centru ir sudaryti sąlygas Plungėje Centro specialistams nemokamai naudotis patalpomis.

5. Sukurti saugią aplinką visiems bendruomenės nariams

1. Socialinės rizikos asmenims,  besigydantiems priklausomybių ligas,  teikti vienkartinę materialinę  paramą

SB-5000

Socialinės paramos skyrius

Apmokamos detoksikacijos ir

„kodavimo“ paslaugų išlaidos

2. Pradėti teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas (pirties) socialinės rizikos asmenims

SB-3 000

 

Socialinės paramos skyrius

Apmokėti skurde ir be patogumų gyvenantiems socialinės rizikos

asmenims pirties (dušo) paslaugas

3. Aprūpinti neįgalius žmones techninės pagalbos priemonėmis

VB-31 000

Socialinių paslaugų centras

Organizuoti techninių pagalbos priemonių parvežimą ir išdalijimą pagal poreikius negalią turintiems asmenims

4. Pritaikyti gyvenamąjį būstą žmonėms su negalia

VB-21 400;

SB-9 000;

Socialinės paramos ir Vietos ūkio ir turto  skyriai

Pagal neįgalių žmonių specialiuosius poreikius bus pritaikyti  4  gyvenamieji būstai neįgaliesiems

5. Organizuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos įgyvendinimą

VB-50 000; SB -10 000;

 

Socialinės paramos skyrius

Organizuoti programų vykdymą ir paslaugų teikimą

6. Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklai suteikti patalpas, pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms

PL-100 000;

Savivaldybės taryba

Pritaikyti Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpas, esančias Vytauto g. 29, Plungėje,  neįgaliųjų NVO veiklai ir poreikiams

7. Teikti kompleksines paslaugas šeimai Bendruomeniniuose šeimos namuose

PL-75 000

VšĮ „Edukacija kitaip“

Projektas vykdomas 48 mėnesius, planuojamas 588 gavėjų skaičius

8. Per įvairias sklaidos priemones teikti informaciją gyventojams apie Savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, organizuoti bendrus renginius, seminarus

SB

Socialinės paramos skyrius

Teikti informaciją Savivaldybės tinklalapyje, rajoniniuose laikraščiuose

2017 metais tikimasi sėkmingai įgyvendinti ES finansuojamus „Integralios pagalbos“ ir „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Bendruomeniniuose šeimos namuose“ projektus bei pradėti įgyvendinti „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“ projektą. Taip pat šiais metais būtina ruoštis ir ieškoti priemonių institucinės vaikų globos sistemos pertvarkai: paruošti priemonių planą Plungės vaikų globos namų pertvarkai įgyvendinti; surasti ir paruošti 2-3 Budinčius globotojus, kurie nuolat galės priimti į savo šeimą tėvų globos netekusius vaikus ir juos prižiūrėti iki 12 mėnesių; planuoti naujas paslaugas vaikams - palydimąją globą ir bendruomenines paslaugas atskiruose gyvenamosiose namuose (butuose), taip pat atokvėpio paslaugas globėjams ir Budintiems globotojams.

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2017 m.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos yra perkamos iš valstybės ir kitų savivaldybių pavaldumo įstaigų:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa

Dūseikių socialinės globos namai

4

Stonaičių socialinės globos namai

21

Padvarių socialinės globos namai

2

Antavilių pensionatas

1

Prūdiškių socialinės globos namai

1

Viliaus Gaigalaičio socialinės globos namai

3

2.

Trumpalaikė socialinė globa psichinėmis ligomis sergantiems asmenims

Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento skyrius Švėkšnoje

2

3.

Kitos socialinės paslaugos

 

 

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

12. Socialinių paslaugų finansavimas.

Socialinių paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybėje finansavimo šaltiniai yra Savivaldybės biudžeto ir tikslinės valstybės biudžeto lėšos, skirtos darbuotojų, teikiančių paslaugas socialinės rizikos šeimoms, darbo užmokesčiui apmokėti, ir asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti. Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis socialinėms paslaugoms teikti nuolat auga, nes didėja paslaugų gavėjų skaičius, siekiama teikti kokybiškas paslaugas.

 

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai:                                                           

Eil. Nr.

 

Faktinės

Planinės

Palyginti 2017 m. su 2016 m., proc.

išlaidos

2016 m.

(eurais)

išlaidos

2017 m.

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms

1203 200

1201 500

99,9

 

Savivaldybės biudžetas

33295 500

32773 600

98,4

1.1.

palyginti su bendru Savivaldybės biudžetu, proc.

3,61

3,66

x

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

733 050

730 700

99,7

 

iš jų:

 

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

117 300

161300

137,5

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

232 400

246 900

106,2

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokos globojamiems vaikams

172 500

200000

115,9

2.4.

Plungės vaikų globos namų išlaikymo išlaidos

160300

73 000

45,5

2.5

socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

50 550

49 500

97,9

3.

ES struktūrinių fondų lėšos Integralios pagalbos paslaugų programai, Kompleksinių paslaugų šeimai programai ir Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtros Plungės rajone programai

0

303 400

 

4.

Asmenų mokėjimas už socialines paslaugas

20 000

38 000

190,0

5.

Kitos lėšos (būsto pritaikymas, kompensacinė technika)

17 343

21 400

 

 

Iš viso, Eur

(Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos)

1973 593

2295 000

116,3

 

12.2. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas.            

Plungės rajono savivaldybė socialinėms paslaugoms teikti 2017 metais iš Savivaldybės biudžeto skyrė 3,66 proc. lėšų nuo visų suplanuotų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti. Socialinių paslaugų teikimas finansuojamas iš įvairių šaltinių: didžiausia dalis -52,4 proc. - iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 31,8 proc. - iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų, 13,2 proc. sudaro vykdomų projektų ES struktūrinių fondų lėšos. Palyginti su 2016 m., finansavimo šaltinai keičiasi nedaug. Tai priklauso nuo kintančio gavėjų skaičiaus, teisinių aktų pasikeitimų, parengtų ir 2017 metais pradėtų vykdyti projektų.

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto būdai:

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Faktinės

Planinės

2017 m., palyginti su 2016 m., proc.

lėšos

2016 m.

(eurai)

lėšos

2017 m. (eurai)

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

1162 600

1094 500

94,1

2.1.

iš jų: Savivaldybės įstaigos

966 600

987 500

102,2

Plungės socialinių paslaugų centras

382 600

339 100

88,6

Plungės krizių centras

157 800

160 400

101,6

Plungės vaikų globos namai

426 200

458 000

107,5

2.2.

 

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos seniems ir neįgaliems asmenims

196 000

170 000

86,7

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms

40 600

107 000

263,5

3.1.

Neįgaliųjų organizacijų teikiamos paslaugos ir kultūrinė veikla

8 000

10 000

125,0

3.2.

Vaikų dienos užimtumo centrai (vaikų globos agentūra „Cyrulis“, Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“, Šateikių vaikų dienos centras).

15 000

20 000

133,3

3.4.

Kitos socialinės paslaugos (ES maisto produktai, būsto pritaikymas, pagalbos pinigai ir kt.)

17 600

77 000

4 k

 

IŠ VISO

1203 200

1201 500

99,9

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai.

Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų kvalifikaciją, numatoma sudaryti sąlygas tolesniam profesiniam tobulėjimui. 2017 metais socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtos lėšos - 3 900 eurų  (2,5 proc. nuo socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų) jų supervizijoms ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimui finansuoti.

Socialinis darbas seniūnijose žymiai pagerėtų, jei darbuotojai būtų aprūpinti transporto priemonėmis. Siūloma seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams paslaugų teikimui nupirkti transporto priemones, nes pasiekti atokiai gyvenančius žmones yra labai sudėtinga.

Socialinius darbuotojus ir individualios priežiūros darbuotojus (socialinių darbuotojų padėjėjus, lankomosios priežiūros darbuotojus, asmeninius asistentus), tiesiogiai dirbančius su klientais, būtina aprūpinti reikalingomis saugos priemonėmis (pirštinės, dezinfekcinės priemonės ir kt.), apdrausti nuo galimo smurto ir nelaimingų atsitikimų darbe.         

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu.

Savivaldybė iš savo biudžeto 2016 metais socialinėms paslaugoms teikti skyrė 925 800 eurų, arba 3,28 procento viso Savivaldybės biudžeto lėšų. Ši suma tik minimaliai patenkina socialinių paslaugų  poreikį, nes auga paslaugų poreikis.  Sėkmingai savivaldybės gyventojams teikiamos šios socialinės paslaugos:

·        bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, specialaus transporto organizavimas);

·        socialinės priežiūros paslaugos (pagalbos namuose, dienos užimtumo paslaugos proto negalią turintiems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugos);

·    socialinės globos paslaugos globos namuose.

Didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės, turi būti plečiamas ne tik socialinių paslaugų įstaigų tinklas, bet ir užtikrinama bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pagalba. Plungės rajone trūksta arba visai neteikiamos šios socialinės paslaugos:

·  globėjų, Budinčių globotojų ir bendruomeninių paslaugų tėvų globos netekusiems

vaikams, ypač vaikams iki 3 metų amžiaus;

·  apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos vienišiems

nesavarankiškiems ar neįgaliems asmenims, ypač psichinę negalią asmenims;

·  grupinio gyvenimo namų ar palydimosios globos paslaugų  jaunuoliams, paliekantiems

globos namus ar globėjus;

·  asmens higienos paslaugos socialinės rizikos asmenims;

·  trūksta aktyviai veikiančių NVO, teikiančių bendruomenines paslaugas gyventojams.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas     

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 patvirtinti Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai. Vertinant pagal normatyvuose nustatytus socialinių paslaugų poreikius, Plungės rajono savivaldybės gyventojams tenka:

Socialinių paslaugų rūšys

Pagal normatyvą

2017 m. esama situacija

Skirtumas

(„+“ trūksta iki normatyvo, „-“ viršija normatyvą)

10000 gyventojų tenka

Normatyvinis vietų sk.

10000 gyventojų tenka

Vietų skaičius

1. Dienos socialinė globa institucijoje:

1.1. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia

7

24,3

1,4

5

-5,5

1.2. vaikams su negalia

2

6,9

0

0

-2

2. Dienos socialinė globa asmens namuose:*

2.1. suaugusiems asmenims su negalia/integrali pagalba

7

24,3

8,6

30

1,6

2.2. vaikams su negalia

0,5

1,7

0

0

-0,5

3. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje:

3.1. suaugusiems asmenims su negalia

1,5

5,2

3,7

13

2,2

3.2. vaikams su negalia

2

6,9

0

0

-2

3.3. socialinės rizikos suaugusiems asmenims (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose)

1

3,4

0

0

-1

4. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje:

4.1. suaugusiems asmenims su negalia

7

24,3

10,0

35

3,0

4.2. vaikams su negalia

0,2

0,7

0,57

2

0,37

4.3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa   

2

6,9

11,78

41

9,78

4.4.likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa bendruomeniniuose namuose

4

13,9

0

0

-13,9

4.5. senyvo amžiaus asmenims

20

70

21,6

75

1,6

5. Socialinė priežiūra asmens (šeimos) namuose:*

5.1. pagalba į namus senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia

50

173

48,3

168

-1,7

5.1.4. socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jų namuose

43

149,6

47,4

165

4,4

6. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose:

6.1. suaugusiems asmenims su negalia

4,0

13,9

0

0

-4,0

6.2. senyvo amžiaus asmenims

2

6,9

0

0

-2,0

6.3. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

3,5

12,17

0

0

-2,0

7. Apgyvendinimas laikino gyvenimo įstaigose:

7.1. socialinės rizikos suaugusiems asmenims nakvynės namuose ir krizių centre

3,5

12,2

14,3

50

10,8

8. Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.):*

8.1. socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų

30

104,3

33,3

116

3,3

8.2. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia

60

208,7

3,7

13

-56,3

8.3. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

8

27,8

0,0

0,0

-8

8.4. vaikams su negalia

11

38,2

0

0

-11

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖS

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija.

Plungės rajono savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – sukurti gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų įstaigų tinklą, siekti socialinių paslaugų teikimo optimizavimo bendruomenėje ir šeimose, užtikrinti reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą. Sukurti paslaugų tinklą, kad tėvų globos netekę vaikai gyventų bendruomenėje.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos.

Per ateinančius 3 metus numatoma plėtoti šias socialines paslaugas:

·        sukurti ir kompleksiškai teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus,  kad kuo mažiau vaikų liktų be tėvų globos; organizuoti tėvų mokymus, padedančius nepatekti į socialinės rizikos šeimų gretas; siekti, kad visoms socialinės rizikos šeimoms būtų teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, gerinti jų kokybę;

·        stiprinti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos ir rengimo paslaugos teikimą, siekiant vaikus globoti (rūpinti) šeimos aplinkoje ar juos įvaikinti, skatinti globėjus ir Budinčius globotojus periodinėmis piniginėmis išmokomis bei teikti jiems profesionalią pagalbą;

·        vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų pertvarką, savivaldybėje būtina plėtoti ir remti nestacionarias bendruomenines paslaugas; pertvarkyti vaikų globos sistemą, be tėvų globos likusiems vaikams kurti alternatyvias paslaugas bendruomenėje, skatinti globą šeimoje; labiau rūpintis pilnametystės sulaukusiais  globotiniais - kurti grupinio gyvenimo namus, ruošti savarankiškam gyvenimui;

·    teikti socialines paslaugas pagal poreikį visiems socialiai pažeidžiamiems savivaldybės

gyventojams arčiausiai gyvenamosios vietos, pradėti teikti negalią turintiems asmenims integralios (slaugos ir socialines) pagalbos paslaugas jų namuose;

·    sukurti kompleksinę  paslaugų sistemą psichinę negalią  turintiems asmenims: pasiekti,

kad jie nuolatos tikrintųsi sveikatą ir vartotų skiriamus vaistus; teikti paslaugas namuose, dienos užimtumo centruose; suteikti galimybę gyventi grupiniuose gyvenimo namuose;

·    steigti ir išlaikyti  savarankiško gyvenimo ar grupinio gyvenimo namus; siekti, kad  savarankiško gyvenimo namuose būtų teikiamos  paslaugos asmenims, nereikalaujantiems nuolatinės intensyvios priežiūros, tačiau jiems būtų sukuriamos namų gyvenimo sąlygos; kad savarankiško gyvenimo namuose paslaugos būtų teikiamos nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems socialinės rizikos asmenims, turintiems judėjimo negalią, užaugusiems vaikų globos namų globotiniams, turintiems vidutinį neįgalumą, našlaičiams bei vienišiems sunkiai save apsitarnaujantiems asmenims;

·        skatinti socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų glaudesnį bendradarbiavimą su seniūnijų bendruomenėmis, siekiant sukurti efektyvesnį socialinių paslaugų tinklą; suteikti socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms pritaikytas patalpas, sukurti gerą materialinę bazę;

·        skatinti socialinius darbuotojus kelti savo kvalifikaciją, semtis naudingų darbo žinių ir įgūdžių bei kvalifikuotai atlikti socialinį darbą.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Plečiantis socialinių paslaugų infrastruktūrai ir didėjant paslaugų kainai socialinėms paslaugoms skiriamų lėšų dalis kiekvienais metais turėtų didėti.

 

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams.

Reikalingi materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai ir politiniai sprendimai, norint teikti savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias ir kokybiškas socialines paslaugas:

·        vaikų globos institucijos  pertvarkai vykdyti ir vaikams, netekusiems tėvų globos,  teikti  paslaugas bendruomenėje, apmokėti Budinčių globotojų  paslaugas lėšos skiriamos iš Savivaldybės biudžeto bus žymiai didesnės, nes brangs Plungės vaikų globos namų išlaikymas, be to, mažės ir visiškai neliks valstybės biudžeto tikslinės dotacijos;

·        reikalingos papildomos lėšos dirbančių ir naujai  priimamų socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijai kelti;

·        didėja institucijose teikiamų  ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos, daugėja paslaugų gavėjų, todėl nuolatos didėja išlaidos;

·        įkurti seniūnijose socialinės priežiūros dienos centrus, pritaikyti patalpas šioms paslaugoms teikti.

 

20. Siūlomos plėsti valstybės ir kitų savivaldybių teikiamos socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas:

Socialinių paslaugų rūšys:

Mastas

(vietų skaičius)

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su  psichine negalia

10

Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims su psichine negalia

4

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su fizine negalia

0

Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims su fizine negalia

4

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ir priežiūros vykdytojai.

Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano vykdytojai: Socialinės paramos skyrius, kaimiškosios seniūnijos, Plungės socialinių paslaugų centras, Plungės krizių centras, socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos. Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Plano įgyvendinimą kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai.

Plungės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas bus vertinamas metams pasibaigus. Plano vertinimo metu pasiekti rezultatai bus aptariami su socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais bei Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovais.

Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, numatoma:

·          visas savivaldybėje teikiamas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas registruoti Socialinės paramos informacinėje duomenų bazėje (SPIS);

·          kelti darbuotojų kvalifikaciją bei didinti žmogiškuosius išteklius, siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę;

·          bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant gerinti socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę;

·          2017 m. Socialinių paslaugų planą skelbti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt

 

23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas.

Pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai vertinami pagal Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104:

1. Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Eur.

2. Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

3. Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose).

4. Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

5. Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

6. Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst, savivaldybės gyventojų.

 

________________________[1] Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus.

[2] Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.

[3] Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis.