NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. 1P-50-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. spendimą Nr. T-289 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinius žemės sklypus“:

1. P e r d u o d u Šakių rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai vykdyti:

1.1. 1,0929 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5042-4852; kadastro
Nr. 8486/0008:47; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Šakių mieste, Kęstučio g. 39A,ūkinei komercinei veiklai vykdyti (gamybiniams pastatams statyti);

1.2. 2,4874 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5043-9257; kadastro
Nr. 8486/0008:48; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Šakių mieste, Kęstučio g. 39B,ūkinei komercinei veiklai vykdyti (gamybiniams pastatams statyti);

1.3. 1,9275 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5042-7711; kadastro
Nr. 8486/0008:49; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Šakių mieste, Kęstučio g. 39C,ūkinei komercinei veiklai vykdyti (gamybiniams pastatams statyti).

2. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėją pasirašyti Šakių rajono savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui prižiūrėti, kad Šakių rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas