ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1–64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 24 d. Nr. V1-9

Klaipėda

 

P a k e i č i u Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V1-64 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D–310 „Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu,

t v i r t i n u šią Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisiją (toliau – komisija):

Jūratė Tolušienė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patarėja, komisijos pirmininkė;

Valdas Gečys – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Jūratė Andriukaitienė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Laimutė Bulcienė –  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos  Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnioji specialistė;

Giedrius Ladukas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės  vyriausiasis specialistas;

Ramunė Mickuvienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja;

Tatjana Novikova – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Laima Vaitonytė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės  skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Tomas Kazlauskas