VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-101 „DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. VA-177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

1. Pakeičiu Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.6. nuo 2015 m. sausio 1 d. išmokėtų ir / ar gautų dividendų sumos bei fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno (ar jo dalies) sumos, apmokestinamos pagal PMĮ 401 straipsnį, nurodomos eurais; įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru;“.

1.2. Pakeičiu 32.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.5. G5 laukelyje – iš užsienio vieneto gauta apmokestinamų dividendų suma. Užsienio valiuta gautos apmokestinamų dividendų sumos, įskaitant užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuotą mokestį, turi būti nurodomos eurais pagal dividendų gavimo dieną taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Jei užsienio vienetas, išmokėdamas dividendus Lietuvos vienetui, iš jų išskaičiavo mokestį, tai deklaracijos G5 laukelyje įrašoma gautų dividendų suma turi būti apskaičiuojama, prie faktiškai gautos dividendų sumos pridėjus toje užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą.

Pavyzdys: Lietuvos vienetas 2015 m. sausio mėn. iš užsienio vieneto (užsienio valstybės rezidento) gavo 50 000 Eur dividendų. Užsienio vienetas nuo Lietuvos vienetui išmokamų dividendų išskaičiavo 15 proc. pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį), t. y. išskaičiavo 7 500 Eur [(50 000 x 15)/100]. Lietuvos vienetas faktiškai gavo 42 500 Eur (50 000 – 7 500) dividendų. Apskaičiuodamas nuo gautų dividendų Lietuvoje sumokėtiną mokestį, Lietuvos vienetas prie iš užsienio vieneto faktiškai gautų 42 500 Eur dividendų turi pridėti 7 500 Eur (užsienio valstybėje išskaičiuoto mokesčio sumą) ir 50 000 Eur sumą turi įrašyti deklaracijos G5 laukelyje;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                      Dainoras Bradauskas