LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. sausio 11 d. ĮSAKYMO NR. V-14 „DĖL paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m.  gegužės 26 d.  Nr. V-672

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų apraštą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 8 punktą išdėstau taip:

„8. Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos pacientams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis, nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis, išvardytomis Aprašo 1 priede. Asmenims, kuriems taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, Bartelio indeksas netaikomas. Diagnozės turi būti patvirtintos gydytojų konsultacinės komisijos ir įrašytos į medicinos dokumentaciją.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Juras Požela