LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-660 „DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, PRIPAŽINIMO APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-722

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-660 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos sudarymo“ ir 1.9 papunktį išdėstau taip:

1.9. Živilė Krikštaponytė, Lietuvos studentų sąjungos akademinių reikalų vadovė;“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė