LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 m. sausio 17 d. ĮSAKYMO NR. V-50DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V-793

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo – 2020 m. balandžio 1 d. sprendimą        Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ (toliau – Sprendimas):

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ ir papildau 4 punktu:

4. N u s t a t a u, kad pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo paslauga, teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ priede nurodytose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, prilyginama Reabilitacijos II paslaugai. Pacientams, sergantiems lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kompensuojama visa šiame punkte nurodytos paslaugos bazinė kaina, numatyta šiuo įsakymu patvirtintame Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše.“

2. N u s t a t a u , kad šiuo įsakymu pakeisto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ 4 punktas taikomas nuo Sprendimo įsigaliojimo dienos iki tol, kol iš Sprendimo priede nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išrašomas paskutinis pacientas, kuriam pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo paslauga pradėta teikti karantino laikotarpiu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga