LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-942 „DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 12 d. Nr. D1-406

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 3 punktą, įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d.“;

1.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2017 m. kovo 1 d. elektroniniu paštu informuoti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašytus ūkio subjektus apie pareigą iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiuo įsakymu pakeisto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimams, o nepateikusius šių dokumentų iki 2017 m. lapkričio 1 d. įspėti apie galimą išbraukimą iš šio sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams pašalinti.“;

1.3. papildau 4 punktu ir jį išdėstau taip:

4. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai, gavus 3 punkte nurodytus dokumentus, įsigaliojus šiam įsakymui, vadovautis Tvarkos aprašo 9, 10, 11, 13 punktuose nustatyta tvarka, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams – vadovautis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.“;

1.4. papildau 5 punktu ir jį išdėstau taip:

5. Nustatau, kad Tvarkos aprašo 5.8, 6.11, 7.7, 8.6 papunkčių nuostatos taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d.“.

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu pakeistą ir nauja redakcija išdėstytą Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5. sutarties (-ių) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra panaudojamų (perdirbamų), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėja;“;

2.2. pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. sutarties (-ių) su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojais, apdorojančiais surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra mišrių komunalinių atliekų apdorotoja, apdorodama mišrias komunalines atliekas atskirianti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, panaudojamas (perdirbamas), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus;“;

2.3. pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. sutarties (-ių) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra išvežamų panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėja; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų eksportuotojas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – vadovo raštą, patvirtinantį, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra eksportuojamų pakuočių atliekų surinkėjas;“;

2.4. pakeičiu 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.7. sutarties (-ių) su mišrių komunalinių atliekų apdorotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra mišrių komunalinių atliekų apdorotoja, apdorodama mišrias komunalines atliekas atskirianti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, išvežamas panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;“;

2.5. pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, ar išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja (perdirbėja), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, ar eksportuotoja panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;“;

2.6. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme ir (ar) pateiktuose dokumentuose, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti Agentūrą (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus Gavėjui ir (ar) kitiems duomenims, dėl kurių buvo pateikti dokumentai, privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius šiuos pasikeitusius duomenis ir jų atitikimą Tvarkos aprašo reikalavimams, įsigaliojus Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomam Europos Sąjungos teisės aktui, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, atitinkamų atliekų naudotojai (perdirbėjai), jau įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, turi iki minėto Europos Sąjungos teisės akto taikymo dienos pateikti Agentūrai dokumentus, įrodančius, kad naudojimas (perdirbimas) yra atliekamas vadovaujantis minėtu Europos Sąjungos teisės aktu. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir atitinkamus patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl Tvarkytojų sąraše esančio Tvarkytojo duomenų patikslinimo, o jeigu duomenims patikslinti būtinas Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytas patikrinimas, Agentūra vadovaujasi Tvarkos aprašo 10, 11, 13  punktuose nustatyta tvarka. RAAD, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, patikrina Tvarkytoją dėl naujų duomenų.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas