herbas-M_nespalvotas

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, VERTINIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMU NR. V-48 „DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. V-102

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodiką, patvirtintą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-21):

1. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Pareiškėjas turėtų teikti dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Akademinį pripažinimą vykdanti institucija gali reikalauti pateikti dokumentų originalus, kai nėra kitų lengvai prieinamų galimybių nustatyti kvalifikacijos suteikimo faktą ar iškilus abejonėms dėl pateiktų dokumentų autentiškumo. Elektroniniai kvalifikaciją liudijantys dokumentai yra priimami, jei kvalifikaciją suteikusi ir (ar) dokumentą išdavusi institucija laiko juos oficialiais kvalifikacijos suteikimą liudijančiais dokumentais ar patvirtinančia informacija.“.

2.  Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Formuluojant reikalavimus dokumentams ir jų pateikimui, turi būti siekiama užtikrinti kvalifikacijos autentiškumą ir informacijos pakankamumą sprendimui priimti bei atsižvelgiama į švietimo sistemų ypatumus ir (ar) ypatingas aplinkybes, nekeliant reikalavimų, kurių neįmanoma įvykdyti. Kai yra nusistovėjusi praktika atitinkamų kvalifikacijų dokumentams ir jų pateikimui kelti specifinius reikalavimus (pvz., visada prašoma pateikti originalius dokumentus), tokie reikalavimai turi būti skelbiami viešai.“.

3.  Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Nors, vadovaujantis Aprašo 8 punktu, atsakomybė už tikros, teisingos ir aiškios informacijos teikimą pirmiausia tenka pareiškėjui, dalis informacijos (kaip numatyta Metodikos 15.2 punkte) gali būti renkama ir sisteminama akademinį pripažinimą vykdančios institucijos, kai kvalifikacijos vertinimui reikalinga sisteminė informacija apie užsienio šalies švietimo sistemą, kvalifikacijas teikiančias institucijas, jų statusą ir išduodamus kvalifikacijos įgijimą liudijančius dokumentus bei jų autentiškumą.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas