VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1s-85 „DĖL KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO IR KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. 1S-56

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtinto Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 2 priedą:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-9

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos (toliau kartu – Komisija) pirmininko, posėdžio sekretoriaus, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Informacija apie kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos  nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, tiekėjai nedalyvauja.

Pirkimą atliekant pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) yra pakvietę stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai), iš kurių bent vienas privalo turėti pirkimų specialisto pažymėjimą. Reikalavimas bent vienam Komisijos nariui turėti pirkimų specialisto pažymėjimą netaikomas vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas.

 

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi Komisijos pirmininko, posėdžio sekretoriaus, tiekėjo ar jų atstovų, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Papildomai „Tiekėjo atstovai“ skiltyje nurodomi ir tiekėjų, kurių atstovai dalyvauja posėdyje, pavadinimai (jei tiekėjas fizinis asmuo – nurodomas jo vardas ir pavardė). Informacija apie tiekėjus ir kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos  nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų, konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu. Tiekėjai arba jų atstovai, dalyvavę derybose ar dialoge, turi teisę atvykti į Komisijos posėdį tik tada, kai jame susipažįstama su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ar sąnaudos ir galutiniai techniniai duomenys. Su pasiūlymais susipažįstama ir tuo atveju, jeigu į Komisijos posėdį tiekėjai ar jų atstovas neatvyksta.

Pirkimą atliekant pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ar Pirkimų įstatymo nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu pirkimo vykdytojas yra pakvietęs stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai), iš kurių bent vienas privalo turėti pirkimų specialisto pažymėjimą. Reikalavimas bent vienam Komisijos nariui turėti pirkimų specialisto pažymėjimą netaikomas vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas. Susipažįstant su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje.“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Vedrickas