LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2016 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. 3D-877

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdama į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“, 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.11 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą:

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2016 metais sąrašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2016 metais taikyti rengiant projektus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

3. N u s t a t a u, kad  šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                      Virginija Baltraitienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-877

 

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS

NORMATYVINIŲ KAINŲ 2016 METAIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Produkcijos pavadinimas

Matavimo vnt.

Normatyvinė kaina, Eur

1

2

3

4

1. Augalai, augalininkystės produkcija ir perdirbta produkcija

1.1. Javai ir techniniai augalai

1

Kviečiai (maistiniai)

t

165

2

Kviečiai (pašariniai)

t

140

3

Rugiai (maistiniai)

t

120

4

Rugiai (pašariniai)

t

100

5

Kvietrugiai

t

125

6

Miežiai (salykliniai)

t

175

7

Miežiai (maistiniai)

t

132

8

Miežiai (pašariniai)

t

130

9

Avižos

t

110

10

Varpinių ir ankštinių mišiniai

t

128

11

Vikiai (pašariniai)

t

125

12

Sėjamieji vikiai sėklai

t

225

13

Žirniai (pašariniai)

t

195

14

Sėjamieji žirniai sėklai

t

290

15

Pupos (pašarinės)

t

170

16

Pupos sėklai

t

270

17

Kukurūzai (grūdai)

t

152

18

Lubinai

t

155

19

Grikiai

t

350

20

Rapsai

t

345

21

Sojos

t

320

22

Linai:

a) linų šiaudeliai

t

130–232

b) sėmeninių (aliejinių) linų sėklos

t

700–1100

c) pluoštinių linų sėklos

t

700–1100

23

Žaliavinės pluoštinės kanapės:

 

 

 

1. Pluoštinių kanapių stiebai:

 

 

 

a) klojėti

t

70−100

 

b) neklojėti

t

50−80

 

2. Klojėtų stiebų pluoštas:

 

 

 

a) trumpasis

t

500−700

 

b) ilgasis

t

980−1680

 

3. Spaliai

t

80−100

 

a) spaliai, iš kurių išvalyti pluošto likučiai

t

240

24

Pluoštinių kanapių sėkla

t

3600−10000

25

Sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklos

t

900−1900

26

Pluoštinių kanapių sėklų aliejus

l

10−25

27

Pluoštinių kanapių sėklų išspaudos

kg

0,70−2,00

28

Cukriniai runkeliai:

a) kvotiniai

t

27,80

b) nekvotiniai

t

26,29

c) pramoniniai nemaistiniai

t

26,29

29

Juodosios garstyčios

t

380–520

30

Juodosios garstyčios (ekologiškos)

t

600−820

31

Daugiamečių žolių sėkla:

a) tikrieji eraičinai sėklai

kg

2,03–4,00

b) raudonieji eraičinai sėklai

kg

1,45–2,32

c) nendriniai eraičinai sėklai

kg

1,50–3,50

d) aviniai eraičinai sėklai

kg

2,03–4,10

e) tarpgentiniai hibridai sėklai

kg

2,10–4,20

f) gausiažiedės svidrės sėklai

kg

0,90–2,30

g) daugiametės svidrės sėklai

kg

1,40–2,23

h) pašariniai motiejukai sėklai

kg

1,90–3,70

i) pievinės miglės sėklai (vejai)

kg

2,60–4,40

j) pelkinės miglės sėklai

kg

2,40–5,60

k) raudonieji dobilai sėklai

kg

2,70–6,30

l) rausvieji dobilai sėklai

kg

3,00–7,00

m) baltieji dobilai sėklai

kg

2,90–7,10

n) mėlynžiedės liucernos sėklai

kg

4,45–6,55

o) apyninės liucernos sėklai

kg

2,30–3,20

p) sėjamieji esparcetai sėklai

kg

2,02–3,00

r) paprastosios šunažolės sėklai

kg

1,80−3,20

q) baltosios smilgos sėklai

kg

4,03−7,90

1.2. Pašarai

32

Silosas

t

25–35

33

Šiaudai (8 proc. vidutinės grūdų kainos)

t

11–14

34

Šiaudai (ritiniuose)

t

22–35

35

Šienainis

t

30–36

36

Šienas

t

45–69

37

Žalioji masė

t

15–21

38

Pašariniai runkeliai

t

35–45

39

Cukrinių runkelių lapai

t

5,00–6,00

40

Miltai

t

150–210

41

Kombinuotieji pašarai (pirkti)

t

210–540

42

Pašaro papildai

t

670–870

1.3. Daržovės

43

Bulvės (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą ir pašarui)

kg

0,16

44

Sėklinės bulvės:

a) superelitinė kategorija:

bulvių minigumbai (m1)

vnt.

0,29

bulvių gumbai (m2)

kg

1,01

b) elitinė kategorija:

pirma klasė (E1)

kg

0,98

antra klasė (E2)

kg

0,75

trečia klasė (E3)

kg

0,65

c) sertifikuota kategorija:

pirma klasė (A)

kg

0,49

antra klasė (B)

kg

0,35

d) nesertifikuota bulvių sėkla

kg

0,17

45

Bulvės pašarui, krakmolui

kg

0,10

46

Topinambai

kg

0,43–0,60

47

Burokėliai

kg

0,15

48

Morkos

kg

0,25

49

Kopūstai (baltagūžiai)

kg

0,20

50

Kopūstai (briuseliniai)

kg

0,75

51

Kopūstai (pekininiai)

kg

0,38

52

Kopūstai (raudonieji)

kg

0,24

53

Kopūstai (savojiniai)

kg

0,44

54

Kopūstai (žiediniai)

kg

0,58

55

Kopūstai (rauginti)

kg

0,50

56

Brokoliai

kg

0,90

57

Svogūnai

kg

0,19

58

Svogūnai (raudonieji)

kg

0,40

59

Svogūnų laiškai

kg

3,50

60

Porai

kg

0,75

61

Česnakai

kg

1,74

62

Agurkai

kg

0,90

63

Agurkai (rauginti)

kg

0,96

64

Pomidorai

kg

0,80

65

Salotos (gūžinės)

kg

1,20

66

Ridikėliai

kg

1,16

67

Ridikai (juodieji)

kg

0,32

68

Kaliaropės

kg

0,52

69

Baklažanai

kg

0,78

70

Saldžiosios paprikos

kg

0,87

71

Cukinijos

kg

0,49

72

Žirniai

kg

0,41

73

Saldieji žirniai su ankštimis

kg

1,45

74

Pupelės

kg

0,67

75

Pupos (maistinės)

kg

0,64

76

Šparaginės pupelės

kg

1,01

77

Krienai

kg

0,87

78

Pastarnokai

kg

0,58

79

Salierai (šakniniai)

kg

0,41

80

Petražolės

kg

1,74

81

Smidrai

kg

4,40–6,00

82

Krapai

kg

2,90

83

Kmynai

kg

2,00–2,40

84

Kmynai (ekologiški)

kg

2,40–2,70

1.4. Grybai

85

Pievagrybiai

kg

1,45

86

Rudieji pievagrybiai

kg

1,59–1,74

87

Kreivabudės

kg

2,32

1.5. Vaistažolės

88

Vaistinės ramunės (žiedai)

kg

5,50

89

Jonažolės

kg

3,50

90

Čiobreliai

kg

4,50

91

Pipirmėtės

kg

3,50

92

Melisos

kg

3,50

93

Medetkos

kg

6,00

94

Rausvažiedės ežiuolės (žolė)

kg

3,50

95

Rausvažiedės ežiuolės (šaknys)

kg

5,00

96

Paprastosios sukatžolės

kg

3,50

97

Raudonėliai

kg

3,50

98

Valerijonai (šaknys)

kg

5,00

1.6. Gėlės ir dekoratyviniai augalai

99

Rožės (skintos)

vnt.

0,50–1,30

100

Gvazdikai

vnt.

0,50–0,70

101

Orchidėjos (vazoninės)

vnt.

3,50–26,00

102

Tulpės (svogūnai)

vnt.

0,06–0,30

103

Chrizantemos (skintos)

vnt.

0,43–0,60

104

Chrizantemos (vazoninės)

vnt.

0,80–4,00

105

Kardeliai (skinti)

vnt.

0,14–0,50

106

Kardeliai (gumbasvogūniai)

vnt.

0,15–0,30

107

Tujos:

a) vazonuose:

12–50 cm

vnt.

1,65–6,00

50–100 cm

vnt.

4,24–14,00

100–120 cm

vnt.

9,00–21,50

b) augintos grunte:

10–50 cm

vnt.

1,25–5,80

50–100 cm

vnt.

3,55–12,00

100–150 cm

vnt.

8,30–17,00

108

Paprastosios eglaitės

a) vazonuose:

15–20 cm

vnt.

0,90–1,80

20–60 cm

vnt.

1,70–3,50

60–100 cm

vnt.

3,00–6,00

100–200 cm

vnt.

5,80–8,80

b) augintos grunte:

15–70 cm

vnt.

0,60–2,00

70–100 cm

vnt.

1,75–3,50

100–130 cm

vnt.

2,90–5,80

109

Eglės (dygiosios, augintos grunte):

30–60 cm

vnt.

2,90–7,00

60–90 cm

vnt.

5,80–12,00

90–140 cm

vnt.

8,70–20,00

140–170 cm

vnt.

15,70–30,00

110

Eglės baltosios

a) vazonuose:

iki 50 cm

vnt.

2,40–7,20

50–100 cm

vnt.

4,10–9,00

daugiau kaip 100 cm

vnt.

7,00–13,00

b) augintos grunte

vnt.

1,65–8,00

111

Kadagiai:

a) vazonuose

vnt.

1,65–10,00

b) auginti grunte

vnt.

1,00–8,00

112

Puskiparisiai žirniavaisiai:

a) vazonuose

15–50 cm

vnt.

2,95–6,10

50–100 cm

vnt.

5,80–12,00

b) auginti grunte

vnt.

2,40–8,20

113

Pušys (paprastosios vazonuose):

a) vazonuose

vnt.

2,00–13,00

b) augintos grunte

vnt.

0,90–9,00

114

Pocūgės

vnt.

2,00–10,00

115

Pušys (kalninės)

vnt.

1,65–17,00

116

Kukmedžiai

vnt.

1,75–12,00

117

Gudobelės gyvatvorėms:

a) vazonuose

vnt.

1,45–2,03

b) augintos grunte

vnt.

0,50–1,24

118

Kauleniai gyvatvorėms:

a) vazonuose

vnt.

1,45–2,32

b) auginti grunte

vnt.

0,58–1,50

119

Ligustrai gyvatvorėms

vnt.

0,83–1,74

120

Slyvaitės gyvatvorėms

vnt.

0,58–1,45

121

Šermukšniai

vnt.

1,50–15,00

122

Medlievos

vnt.

1,20–10,00

123

Buksmedžiai

vnt.

0,90–7,24

124

Lanksvos

vnt.

0,91–5,22

125

Ožekšniai

vnt.

1,24–6,00

126

Pūsleniai

vnt.

0,87–5,50

127

Raugerškiai

vnt.

1,24–5,49

128

Rododendrai

vnt.

2,90–15,00

129

Sausmedžiai

vnt.

2,48–5,25

130

Sidabrakrūmiai

vnt.

2,15–4,00

131

Veigelės

vnt.

2,48–5,50

132

Gluosniai

vnt.

0,87–9,00

133

Jazminai

vnt.

1,49–4,05

134

Forzitijos

vnt.

1,50–4,00

135

Hortenzijos

vnt.

2,50–6,50

136

Putinai

vnt.

2,48–8,69

137

Dyglainės

vnt.

2,00–10,00

138

Lokvos

vnt.

2,00–20,00

139

Fotinijos

vnt.

2,50–20,00

1.7. Vaisiai ir uogos

140

Obuoliai (desertiniai)

kg

0,35–0,50

141

Obuoliai (žaliaviniai)

kg

0,12

142

Kriaušės

kg

0,58–0,72

143

Vyšnios

kg

1,75

144

Trešnės

kg

1,74–2,03

145

Slyvos

kg

0,90

146

Juodieji serbentai

kg

0,20–0,30

147

Raudonieji ir baltieji serbentai

kg

0,40

148

Avietės

kg

1,30−1,74

149

Agrastai

kg

0,87

150

Aronijos (juodavaisės)

kg

0,20–0,25

151

Gervuogės

kg

1,74

152

Braškės

kg

2,00–2,70

153

Svarainiai

kg

0,75

154

Šaltalankių uogos

kg

0,72–0,87

155

Šilauogės

kg

3,50–4,00

156

Šilauogės (užšaldytos)

kg

3,80–4,50

157

Putinų uogos

kg

2,00−5,00

1.8. Sodinukai

158

Obelaitės

vnt.

5,00

159

Kriaušaitės

vnt.

5,50

160

Cidonijos

vnt.

2,61

161

Slyvaitės

vnt.

5,00

162

Vyšnaitės

vnt.

5,00

163

Trešnės

vnt.

5,00

164

Juodieji serbentai

vnt.

0,87

165

Raudonieji ir baltieji serbentai

vnt.

0,87

166

Svarainiai

vnt.

0,87

167

Abrikosai

vnt.

5,50

168

Persikai, nektarinai

vnt.

5,50

169

Agrastai

vnt.

1,45

170

Avietės

vnt.

0,87

171

Šilauogės

vnt.

1,20-8,70

172

Braškių daigai

vnt.

0,30

173

Stambiauogės spanguolės

vnt

1,00-2,50

174

Gluosniniai žilvičiai biokurui (18–20 cm)

vnt.

0,03–0,05

175

Pomidorų sodinamoji medžiaga:

a) pomidorų daigai (5–6 lapų ) žieminiams šiltnamiams

vnt.

1,16–1,74

b) pomidorų daigai (5–6 lapų ) pavasariniams šiltnamiams

vnt.

0,58–0,72

c) pomidorų augalų iki derėjimo žieminiame šiltnamyje kompensuojamoji vertė

vnt.

7,24

d) pomidorų augalų iki derėjimo pavasariniame šiltnamyje arba priedangoje kompensuojamoji vertė

vnt.

2,03

e) pomidorų augalų derėjimo metu šildomame šiltnamyje kompensuojamoji vertė

vnt.

14–2,90*

f) pomidorų augalų derėjimo metu pavasariniame šiltnamyje arba priedangoje kompensuojamoji vertė

vnt.

4,34–1,16**

1.9. Vaismedžiai*** / ****

176

Obelys

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

9,56

antrieji

vnt.

14

tretieji

vnt.

18

ketvirtieji

vnt.

24

penktieji

vnt.

25

šeštieji

vnt.

25

septintieji

vnt.

24

aštuntieji

vnt.

23

devintieji

vnt.

22

dešimtieji

vnt.

21

vienuoliktieji

vnt.

21

dvyliktieji

vnt.

20

tryliktieji

vnt.

19

keturioliktieji

vnt.

18

penkioliktieji

vnt.

18

šešioliktieji

vnt.

17

septynioliktieji

vnt.

16

aštuonioliktieji

vnt.

15

devynioliktieji

vnt.

14

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

14

b) Vidutinio augumo

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

9,21

antrieji

vnt.

17

tretieji

vnt.

24

ketvirtieji

vnt.

32

penktieji

vnt.

33

šeštieji

vnt.

36

septintieji

vnt.

35

aštuntieji

vnt.

35

devintieji

vnt.

34

dešimtieji

vnt.

33

vienuoliktieji

vnt.

32

dvyliktieji

vnt.

31

tryliktieji

vnt.

31

keturioliktieji

vnt.

30

penkioliktieji

vnt.

29

šešioliktieji

vnt.

28

septynioliktieji

vnt.

27

aštuonioliktieji

vnt.

26

devynioliktieji

vnt.

26

dvidešimtieji

vnt.

25

dvidešimt pirmieji

vnt.

24

dvidešimt antrieji

vnt.

23

dvidešimt tretieji

vnt.

22

dvidešimt ketvirtieji ir kt.

vnt.

21

c) Aukštaūgės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

15

antrieji

vnt.

23

tretieji

vnt.

31

ketvirtieji

vnt.

38

penktieji

vnt.

41

šeštieji

vnt.

44

septintieji

vnt.

47

aštuntieji

vnt.

50

devintieji

vnt.

55

dešimtieji

vnt.

53

vienuoliktieji

vnt.

52

dvyliktieji

vnt.

50

tryliktieji

vnt.

49

keturioliktieji

vnt.

47

penkioliktieji

vnt.

45

šešioliktieji

vnt.

44

septynioliktieji

vnt.

42

aštuonioliktieji

vnt.

41

devynioliktieji

vnt.

39

dvidešimtieji

vnt.

37

dvidešimt pirmieji

vnt.

36

dvidešimt antrieji

vnt.

34

dvidešimt tretieji

vnt.

33

dvidešimt ketvirtieji

vnt.

31

dvidešimt penktieji

vnt.

29

dvidešimt šeštieji

vnt.

28

dvidešimt septintieji

vnt.

26

dvidešimt aštuntieji

vnt.

25

dvidešimt devintieji

vnt.

23

trisdešimtieji

vnt.

21

trisdešimt pirmieji ir kt.

vnt.

21

177

Kriaušės

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

9,50

antrieji

vnt.

19

tretieji

vnt.

28

ketvirtieji

vnt.

36

penktieji

vnt.

38

šeštieji

vnt.

37

septintieji

vnt.

36

aštuntieji

vnt.

36

devintieji

vnt.

35

dešimtieji

vnt.

34

vienuoliktieji

vnt.

33

dvyliktieji

vnt.

33

tryliktieji

vnt.

32

keturioliktieji

vnt.

31

penkioliktieji

vnt.

30

šešioliktieji

vnt.

30

septynioliktieji

vnt.

29

aštuonioliktieji

vnt.

28

devynioliktieji

vnt.

27

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

26

b) Aukštaūgės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

16

antrieji

vnt.

38

tretieji

vnt.

60

ketvirtieji

vnt.

82

penktieji

vnt.

85

šeštieji

vnt.

88

septintieji

vnt.

90

aštuntieji

vnt.

93

devintieji

vnt.

99

dešimtieji

vnt.

97

vienuoliktieji

vnt.

95

dvyliktieji

vnt.

93

tryliktieji

vnt.

92

keturioliktieji

vnt.

90

penkioliktieji

vnt.

88

šešioliktieji

vnt.

86

septynioliktieji

vnt.

85

aštuonioliktieji

vnt.

83

devynioliktieji

vnt.

81

dvidešimtieji

vnt.

79

dvidešimt pirmieji

vnt.

78

dvidešimt antrieji

vnt.

76

dvidešimt tretieji

vnt.

74

dvidešimt ketvirtieji

vnt.

72

dvidešimt penktieji

vnt.

71

dvidešimt šeštieji

vnt.

69

dvidešimt septintieji

vnt.

67

dvidešimt aštuntieji

vnt.

65

dvidešimt devintieji ir kt.

vnt.

64

178

Vyšnios

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

8,17

antrieji

vnt.

17

tretieji

vnt.

25

ketvirtieji

vnt.

34

penktieji

vnt.

35

šeštieji

vnt.

34

septintieji

vnt.

34

aštuntieji

vnt.

33

devintieji

vnt.

32

dešimtieji

vnt.

31

vienuoliktieji

vnt.

31

dvyliktieji

vnt.

30

tryliktieji

vnt.

29

keturioliktieji

vnt.

29

penkioliktieji

vnt.

28

šešioliktieji

vnt.

27

septynioliktieji

vnt.

26

aštuonioliktieji

vnt.

26

devynioliktieji

vnt.

25

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

24

179

Trešnės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

18

antrieji

vnt.

45

tretieji

vnt.

72

ketvirtieji

vnt.

99

penktieji

vnt.

100

šeštieji

vnt.

103

septintieji

vnt.

102

aštuntieji

vnt.

100

devintieji

vnt.

98

dešimtieji

vnt.

97

vienuoliktieji

vnt.

95

dvyliktieji

vnt.

93

tryliktieji

vnt.

92

keturioliktieji

vnt.

90

penkioliktieji

vnt.

88

šešioliktieji

vnt.

87

septynioliktieji

vnt.

85

aštuonioliktieji

vnt.

83

devynioliktieji

vnt.

81

dvidešimtieji

vnt.

80

dvidešimt pirmieji ir kt.

vnt.

78

180

Slyvos, abrikosai, persikai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

8,75

antrieji

vnt.

17

tretieji

vnt.

25

ketvirtieji

vnt.

33

penktieji

vnt.

35

šeštieji

vnt.

35

septintieji

vnt.

34

aštuntieji

vnt.

33

devintieji

vnt.

32

dešimtieji

vnt.

31

vienuoliktieji

vnt.

31

dvyliktieji

vnt.

30

tryliktieji

vnt.

29

keturioliktieji

vnt.

28

penkioliktieji

vnt.

27

šešioliktieji

vnt.

27

septynioliktieji

vnt.

26

aštuonioliktieji

vnt.

25

devynioliktieji

vnt.

24

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

23

181

Cidonijos

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

7

antrieji

vnt.

10

tretieji

vnt.

13

ketvirtieji

vnt.

18

penktieji

vnt.

23

šeštieji

vnt.

23

septintieji

vnt.

22

aštuntieji

vnt.

21

devintieji

vnt.

21

dešimtieji

vnt.

19

vienuoliktieji

vnt.

19

dvyliktieji

vnt.

19

tryliktieji

vnt.

18

keturioliktieji

vnt.

17

penkioliktieji

vnt.

17

šešioliktieji

vnt.

16

septynioliktieji

vnt.

16

aštuonioliktieji

vnt.

16

devynioliktieji

vnt.

15

dvidešimtieji

vnt.

14

dvidešimt pirmieji ir kt.

vnt.

6,69

1.10. Vaiskrūmiai****

182

Juodieji serbentai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

1,16

antrieji

vnt.

1,62

tretieji

vnt.

2,09

ketvirtieji

vnt.

2,37

penktieji

vnt.

2,17

šeštieji

vnt.

1,97

septintieji

vnt.

1,74

aštuntieji

vnt.

1,53

devintieji

vnt.

1,33

dešimtieji

vnt.

1,10

vienuoliktieji ir kt.

vnt.

0,9

183

Raudonieji serbentai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

0,96

antrieji

vnt.

1,77

tretieji

vnt.

2,58

ketvirtieji

vnt.

2,93

penktieji

vnt.

2,75

šeštieji

vnt.

2,58

septintieji

vnt.

2,40

aštuntieji

vnt.

2,26

devintieji

vnt.

2,09

dešimtieji

vnt.

1,91

vienuoliktieji

vnt.

1,74

dvyliktieji ir kt.

vnt.

1,59

184

Agrastai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

1,39

antrieji

vnt.

2,61

tretieji

vnt.

3,82

ketvirtieji

vnt.

4,17

penktieji

vnt.

4,00

šeštieji

vnt.

3,82

septintieji

vnt.

3,65

aštuntieji

vnt.

3,45

devintieji

vnt.

3,27

dešimtieji

vnt.

3,10

vienuoliktieji

vnt.

2,93

dvyliktieji

vnt.

2,75

tryliktieji

vnt.

2,58

keturioliktieji ir kt.

vnt.

2,40

185

Svarainiai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

0,90

antrieji

vnt.

1,62

tretieji

vnt.

2,35

ketvirtieji

vnt.

2,43

penktieji

vnt.

2,58

šeštieji

vnt.

2,46

septintieji

vnt.

2,35

aštuntieji

vnt.

2,23

devintieji

vnt.

2,11

dešimtieji

vnt.

2,00

vienuoliktieji

vnt.

1,88

dvyliktieji

vnt.

1,80

tryliktieji

vnt.

1,68

keturioliktieji

vnt.

1,56

penkioliktieji ir kt.

vnt.

1,45

186

Šaltalankiai

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

3,45

antrieji

vnt.

4,89

tretieji

vnt.

6,34

ketvirtieji

vnt.

6,72

penktieji

vnt.

6,34

šeštieji

vnt.

5,97

septintieji

vnt.

5,59

aštuntieji

vnt.

5,21

devintieji

vnt.

4,87

dešimtieji

vnt.

4,49

vienuoliktieji

vnt.

4,11

dvyliktieji

vnt.

3,74

tryliktieji

vnt.

3,36

keturioliktieji ir kt.

vnt.

2,98

187

Vynuogės

Augimo metai:

pirmieji

vnt.

1,94

antrieji

vnt.

3,48

tretieji

vnt.

4,63

ketvirtieji

vnt.

8,08

penktieji

vnt.

12

šeštieji

vnt.

15

septintieji

vnt.

19

aštuntieji

vnt.

22

devintieji

vnt.

25

dešimtieji ir kt.

vnt.

29

1.11. Uoginiai augalai****

188

Avietės

Augimo metai:

pirmieji

m2

0,55

antrieji

m2

0,87

tretieji

m2

1,25

ketvirtieji

m2

1,13

penktieji

m2

1,04

šeštieji

m2

0,93

septintieji

m2

0,81

aštuntieji

m2

0,72

devintieji ir kt.

m2

0,61

189

Žemuogės ir braškės

Augimo metai:

pirmieji

m2

1,59

antrieji

m2

2,35

tretieji

m2

1,85

ketvirtieji ir kt.

m2

0,75

2. Ūkiniai gyvūnai, gyvulininkystės produkcija ir perdirbta produkcija

2.1. Pieninių veislių galvijai

190

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

80–175

191

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

175–350

192

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

290–500

193

Buliai 1–2 m.

vnt.

400–1200

194

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

600–1300

195

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

360–600

196

Telyčios 1–2 m.

vnt.

500–1300

197

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

590–1350

198

Melžiamos karvės

vnt.

475–1400

2.2. Mišrūnai mėsiniai galvijai

199

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

180

200

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

100–200

201

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

200–550

202

Buliai 1–2 m.

vnt.

350−1200

203

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

400−700

204

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

200−400

205

Telyčios 1–2 m.

vnt.

500−1150

206

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

1500

207

Karvės žindenės

vnt.

550−1700

2.3. Grynaveisliai mėsiniai galvijai

208

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

150−250

209

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

250–600

210

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

700–1350

211

Buliai 1–2 m.

vnt.

800−2200

212

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

900−2200

213

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

700−1100

214

Telyčios 1–2 m.

vnt.

1000−2200

215

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

2200

216

Karvės žindenės

vnt.

550−2000

 

2.4. Veislinės kiaulės (grynaveislės)

 

 

217

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

160−190

218

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

260–310

219

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

210–260

220

Kuiliai

vnt.

1135–1790

221

Paršavedės

vnt.

428−508

 

2.5. Veislinės kiaulės (hibridai)

 

 

222

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

112−133

223

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

180–233

224

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

150–190

225

Kuiliai

vnt.

794–1290

226

Paršavedės

vnt.

310−370

 

2.6. Kitos kiaulės

 

 

227

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

55−70

228

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

100–140

229

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

103–126

230

Kuiliai

vnt.

46–100

231

Paršavedės

vnt.

190−235

232

Senos išbrokuotos paršavedės

vnt.

43−119

233

Išbrokuoti naudoti kuiliai

vnt.

23−46

2.7. Sportiniai žirgai

234

2–4 metų prieauglis

vnt.

600–1700

235

4 metų ir vyresni

vnt.

1100–7300

2.8. Veisliniai arkliai

236

Kumeliukai iki 1 metų

vnt.

250–400

237

1–2 metų prieauglis

vnt.

400–600

238

2–3 metų prieauglis

vnt.

600–800

239

3–4 metų eržilai

vnt.

800–1300

240

3–4 metų kumelės

vnt.

800–1100

241

4 metų ir vyresni eržilai

vnt.

1100−7300

242

4 metų ir vyresnės kumelės

vnt.

1000−2000

2.9. Kiti arkliai

243

Kumeliukai iki 1 metų

vnt.

100–200

244

1–2 metų prieauglis

vnt.

200–350

245

2–3 metų prieauglis

vnt.

350–450

246

3–4 metų prieauglis

vnt.

500–600

247

4 metų ir vyresni

vnt.

600–800

2.10. Avys

248

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

30–80

249

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

30–80

250

Ėriukai  4 mėn.–1 m.

vnt.

50–110

251

Avytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

50–110

252

Ėriavedės

vnt.

120–180

253

Avinai

vnt.

200–800

 

2.11. Veislinės avys

 

 

254

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

75–150

255

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

80–150

256

Ėriukai 4 mėn.–1 m.

vnt.

100–200

257

Avytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

100–200

258

Ėriavedės

vnt.

150–250

259

Avinai

vnt.

200–800

2.12. Ožkos

260

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

20–29

261

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

9–12

262

Ožiukai 4 mėn.–1 m.

vnt.

12–15

263

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

29–41

264

Ožkavedės

vnt.

43–87

265

Ožiai

vnt.

15-29

2.13. Veislinės ožkos

266

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

180–220

267

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

90–120

268

Ožiukai 4 mėn.–1 m.

vnt.

120–250

269

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

220–250

270

Ožkavedės

vnt.

300−390

271

Ožiai

vnt.

250−590

2.14. Paukščiai

272

Viščiukai (vienadieniai, mėsiniai, tėvų pulko)

vnt.

4,05−4,34

273

Vištaitės (mėsinės, iki 4 mėn., tėvų pulko)

vnt.

6,37

274

Vištos (mėsinės, tėvų pulko)

vnt.

7,82−8,40

275

Viščiukai (vienadieniai, dėsliųjų tėvų pulko)

vnt.

4,05

276

Vištaitės (dėsliosios,iki 4 mėn., tėvų pulko)

vnt.

6,37−6,95

277

Vištos (dėsliųjų tėvų pulko)

vnt.

7,30

278

Viščiukai (vienadieniai, dėsliųjų prekinių pulkų)

vnt.

0,35−0,43

279

Vištaitės (vienadienės, dėsliųjų prekinių pulkų)

vnt.

0,80

280

Viščiukai (mėsiniai, vienadieniai)

vnt.

0,80

281

Vištaitės iki 4 mėn. (dėsliosios)

vnt.

5,80

282

Vištos (dedeklės, dėsliosios, prekinių pulkų)

vnt.

7,24

283

Viščiukai broileriai (iki 30 d.)

vnt.

2,90−3,52

284

Viščiukai broileriai (per 30 d.)

vnt.

4,34−4,63

285

Dedeklės

vnt.

7,20−8,40

286

Broileriai

vnt.

2,90−4,63

287

Viščiukai iki 16 sav.

vnt.

6,37−7,00

288

Stručiai

vnt.

500–1750

289

Fazanai (medžioklei)

vnt.

10–14

290

Fazanai (dekoratyviniai)

vnt.

10–58

291

Putpelės

vnt.

3,50–5,00

292

Ančiukai (vienadieniai)

vnt.

1,80

293

Antys (dedeklės)

vnt.

10–15

294

Antys (mėsinės)

vnt.

7,24–10,00

295

Antys*****

vnt.

6,30–9,00

296

Kalakučiukai (vienadieniai)

vnt.

4,34−4,50

297

Kalakutai, auginami iki 70 d. amžiaus

vnt.

7,20–17,50

298

Kalakutai, auginami iki 133 d. amžiaus

vnt.

28,60–57,50

299

Žąsiukai (vienadieniai)

vnt.

4,34−6,37

300

Žąsys (iki 4 kg)

vnt.

10–26

301

Žąsys (daugiau kaip 4 kg)

vnt.

17–35

302

Žąsys*****

vnt.

14−25

303

Senos brokuojamos iš reprodukcinių pulkų žąsys

vnt.

7–20

2.15. Žvėreliai ir žvėrys

304

Audinės

vnt.

35−45

305

Lapės (žydrosios)

vnt.

101−145

306

Lapės (juodsidabrės)

vnt.

87−130

307

Šinšilos

vnt.

15−35

308

Triušiai (veisliniai)

vnt.

60–80

309

Triušiai (mėsiniai)

vnt.

9–18

310

Triušiai*****

vnt.

30−75

311

Danieliai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

101–174

312

Danieliai (patelės)

vnt.

174–348

313

Danieliai (patinai)

vnt.

232–1448

314

Taurieji elniai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

87–290

315

Taurieji elniai (patelės)

vnt.

377–1448

316

Taurieji elniai (patinai)

vnt.

377–3475

2.16. Bitės

317

Bičių šeimos iš gamybinio ar mėgėjų bityno (be avilio)

vnt.

45–60

318

Bičių šeimos iš veislinio bityno (be avilio)

vnt.

100–120

319

Bičių motinos:

a) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, elito klasės

vnt.

110–160

b) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, pirmos klasės

vnt.

60–90

c) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos, elito klasės tėvų

vnt.

50–90

d) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmos klasės tėvų

vnt.

30−45

e) laisvai susiporavusios su nežinomų šeimų tranais, elitinių ir pirmos klasės tėvų

vnt.

12–15

f) elitinių tėvų neapvaisintos bičių motinos

vnt.

4,50–6,00

g) pirmos klasės tėvų neapvaisintos bičių motinos

vnt.

3,50–4,50

h) antros–ketvirtos klasės bei neįvertintų / nežinomų tėvų laisvai susiporavę

vnt.

3,00–3,50

i) antros–ketvirtos klasės ir neįvertintų / nežinomų tėvų neapvaisintos

vnt.

2,30–3,00

320

Bičių spiečius

kg

15–30

2.17. Kitas biologinis turtas ir produkcija

321

Vištų kiaušiniai (maistiniai)

1000 vnt.

72–120

322

Vištų kiaušiniai (ekologiški)

1000 vnt.

170–250

323

Vištų kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

300

324

Žąsų kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

1300−1700

325

Kalakučių kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

1100−1400

326

Ančių kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

500−800

327

Karpiai

kg

2,0–2,50

328

Plačiakakčiai

kg

2,10–2,40

329

Upėtakiai

kg

3,20−3,80

330

Karosai

kg

0,96–1,42

331

Lydekos

kg

2,61–3,50

332

Eršketai

kg

5,21–6,00

333

Amūrai

kg

1,80–2,70

334

Medus

kg

2,70–6,00

335

Bičių vaškas

kg

4,30–7,30

336

Žiedadulkės (bičių surinktos)

kg

12–20

337

Bičių duona

kg

12–20

338

Bičių pikis

kg

40–50

339

Bičių pienelis

g

1,50–2,40

340

Pienas (žaliavinis), natūralus

kg

0,17–0,29

341

Grietinė

kg

1,00–2,30

342

Varškė

kg

1,40–3,00

343

Sviestas

kg

2,90–4,50

344

Sūris (varškės)

kg

2,50–5,00

345

Vilna

kg

0,58–1,45

346

Avikailiai (neapdirbti)

vnt.

1,45–3,77

347

Kiauliena (skerdenos)

kg

1,20–1,80

348

Jautiena (skerdenos)

kg

1,80–3,00

349

Veršiena (skerdenos)

kg

3,20–3,90

350

Aviena (skerdenos)

kg

4,00–8,69

351

Triušiena (skerdenos)

kg

3,70–6,50

352

Kalakutiena (skerdenos)

kg

2,50–4,00

353

Žąsiena (skerdenos)

kg

4,00−8,70

354

Vištiena (broileriai)

kg

1,40–1,80

355

Vištiena (broileriai, išauginti ekologiškai)

kg

3,48–3,77

356

Sraigės (maistinės)

kg

1,16–1,75

357

Kalifornijos sliekai

kg

12–20

358

Biohumusas

l

0,09–0,29

3. Biologinis turtas (nebaigta gamyba)

3.1. Sodinukai

359

Obelys

ha

28032

360

Kriaušės

ha

30581

361

Cidonijos

ha

28032

362

Slyvos

ha

28032

363

Vyšnios

ha

30581

364

Trešnės

ha

30581

365

Juodieji serbentai

ha

22475

366

Raudonieji ir baltieji serbentai

ha

22475

367

Svarainiai

ha

15069

368

Avietės

ha

22622

369

Agrastai

ha

25866

370

Braškės

ha

17348

371

Šilauogės

ha

27754

3.2. Žieminiai ir vasariniai augalai

372

Žieminiai javai

ha

330–410

373

Žieminiai rapsai

ha

320–390

374

Dirvos paruošimas vasariniams javams

ha

100–120

375

3.3. Dvimečių ir daugiamečių vaistažolių (rausvažiedžių ežiuolių, vaistinių melisų, vaistinių čiobrelių, paprastųjų jonažolių, paprastųjų sukatžolių, paprastųjų raudonėlių) pirmųjų metų auginimo išlaidos (iš daigų)

ha

2380

3.4. Dirvos paruošimo darbai

376

Rudeninis arimas

ha

40–80

377

Pūdymas (juodasis)

ha

180–300

378

Pūdymas (sideracinis)

ha

380–550

379

3.5.Daugiamečių žolių pasėlių, kultūrinių pievų ir ganyklų atnaujinimas

ha

115−160

4. Šalutinė produkcija

380

Mėšlas

t

7–12

381

Granuliuotas mėšlas

t

190−220

382

Srutos (talpyklose)

t

3,50–6,00


Pastabos:

* Pomidorų augalų derėjimo metu (6 mėn.) kas mėnesį kompensuojamąją vertę mažinti 2,90 Eur.

** Pomidorų augalų derėjimo metu (4 mėn.) kas mėnesį kompensuojamąją vertę mažinti 1,16 Eur.

*** Šios kainos taikomos:

- žemaūgiams ir pusiau žemaūgiams obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankis nuo 1000 iki 5000 vnt 1 ha. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 4x1,5 m (1667 vnt. 1 ha);

- vidutinio augumo obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankis nuo 500 iki 999 vnt. į 1 ha. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 5x3 m (667 vnt. 1 ha);

- aukštaūgių obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankis nuo 499 vnt. 1 ha ir mažesnis. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 7x5 m (286 vnt. 1 ha).

**** Vaismedžių ir uogakrūmių kainos mažinimo normos:

- jeigu 2 paskutinius metus vaismedžiai ar vaiskrūmiai buvo negenėti, yra kenkėjų ir ligų požymių, tarpueiliai nenušienauti, o pomedžiuose ir pokrūmiuose nesunaikintos piktžolės, vaismedžių ir uogakrūmių kaina mažinama iki 40 proc;

- jeigu 3 ir daugiau metų vaismedžiai ar uogakrūmiai buvo negenėti, gausiai apnikti ligų ir kenkėjų, tarpueiliai nešienaujami, pomedžiuose ir pokrūmiuose gausu piktžolių, vaismedžių ir uogakrūmių kaina mažinama iki 90 proc;

- jeigu avietyne ir braškyne piktžolės yra nustelbusios avietes ir braškes, jų kaina mažinama iki 90 proc;

- jeigu sodai ar uogynai yra labai prastos būklės, visiškai negenimi, gausiai apnikti ligų ir kenkėjų, augalų šakos apaugusios samanomis, augalai labai išretėję, atsižvelgiant į projektinę sodinimo schemą, jų vertė mažinama iki 100 proc.

***** normatyvinės kainos, skirtos įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

_____________________________________