herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl Pertvarkymo fondo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. 03-60

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 32 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Pertvarkymo fondo administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 03-216 „Dėl Pertvarkymo fondo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                      Vitas Vasiliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2015 m. gruodžio 31 d.

nutarimu Nr. 03-216

(Lietuvos banko valdybos

2017 m. balandžio 13 d.

nutarimo Nr. 03-60 redakcija)

 

 

Pertvarkymo fondo administravimo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pertvarkymo fondo administravimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta Pertvarkymo fondo (toliau – Fondas) administravimo tvarka, įskaitant Fondo finansavimą ir lėšų naudojimą, įmokų surinkimo ir tikrinimo, taip pat įmokų mokėjimo tvarką ir terminus, atsakomybę už neteisingų duomenų įmokoms apskaičiuoti pateikimą ir mokėjimą ne laiku, Fondo administravimo finansavimą. Fondo administravimas apima Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų subjektų, kurie nepatenka į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 taikymo sritį, (toliau – Fondo dalyviai) įmokų mokėjimo į Fondą administravimą.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymu, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu.

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka minėtuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.  Fondas nėra juridinis asmuo, jį administruoja valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė).

 

II SKYRIUS

fondo finansavimas ir lėšų naudojimas

 

5.    Fondo lėšas sudaro lėšos, nurodytos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

6.    Fondas nuo 2016 m. sausio 1 d. finansuojamas Fondo dalyvių lėšomis.

7.    Fondo lėšos naudojamos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje numatytais tikslais.

8.    Draudimo įmonė, gavusi pertvarkymo institucijos sprendimą dėl Fondo lėšų panaudojimo, nedelsdama lėšas perveda į pertvarkymo institucijos nurodytą sąskaitą.

 

III SKYRIUS

ĮMOKŲ SURINKIMO IR TIKRINIMO TAISYKLĖS

 

9.    Periodinės ex ante įmokos į Fondą skaičiuojamos vadovaujantis 2014 m. spalio 21 d. Europos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (toliau – Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63).

10Pertvarkymo institucija kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos nustato periodinių ex ante įmokų bendrą metinę normą ir kiekvienos įstaigos tais metais mokėtinos periodinės ex ante įmokos dydį.

11.  Iki kiekvienų metų sausio 31 dienos Draudimo įmonė pertvarkymo institucijai pateikia visų įstaigų apdraustųjų indėlių vidutinės ankstesnių metų sumos, apskaičiuojamos kas ketvirtį, duomenis, kurie naudojami metiniam periodinių ex ante įmokų tiksliniam lygiui ir kiekvienos įstaigos bazinei metinei įmokai apskaičiuoti.

12.  Kai Fonde esančių lėšų nepakanka reikalingiems pertvarkymo veiksmams finansuoti ir trūkstamai sumai padengti, Draudimo įmonė, gavusi pertvarkymo institucijos nurodymą, nedelsdama surenka iš Fondo dalyvių pertvarkymo institucijos nurodyto dydžio specialiąsias ex post įmokas.

13.  Kai Fonde esančių lėšų nepakanka reikalingiems pertvarkymo veiksmams finansuoti, o galimybės per būtiną laikotarpį surinkti trūkstamą sumą iš specialiųjų ex post įmokų nėra arba galimų per šį laikotarpį surinkti specialiųjų ex post įmokų nepakanka, pertvarkymo institucija informuoja Fondo dalyvius ir Draudimo įmonę apie priimtus sprendimus dėl poreikio skolintis iš įstaigų, finansų įmonių arba kitų trečiųjų asmenų. Tais atvejais, kai skolinamos valstybės lėšos, sprendimą dėl skolinimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

IV SKYRIUS

ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

14.  Įstaigų mokėtinos įmokos už 2016 ir vėlesnius metus mokamos šia tvarka:

14.1pertvarkymo institucija, nustačiusi Fondo dalyvių periodines ex ante įmokas, apie nustatytas įstaigų periodines ex ante įmokas įstaigoms ir Draudimo įmonei praneša (elektroniniu būdu su gavimo patvirtinimu) iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos;

14.2įstaigos, gavusios pertvarkymo institucijos pranešimą dėl periodinės ex ante įmokos, kurią turi sumokėti už einamuosius metus, nurodytą sumą perveda į pertvarkymo institucijos nurodytą Draudimo įmonės sąskaitą ne vėliau kaip iki birželio 13 dienos;

14.3Draudimo įmonė iki birželio 20 dienos informuoja pertvarkymo instituciją apie gautas lėšas.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ NETEISINGŲ DUOMENŲ ĮMOKOMS APSKAIČIUOTI PATEIKIMĄ IR MOKĖJIMĄ NE LAIKU

 

15.  Jeigu įstaigos nepateikia prašomos informacijos iki pertvarkymo institucijos nurodyto termino, ji atitinkamai įstaigai gali priskirti didžiausią rizikos koregavimo koeficientą, nurodytą Europos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/63. Jeigu įstaigų pateiktą informaciją reikia tikslinti, pertvarkymo institucija metinę įmoką koreguoja pagal atnaujintą informaciją skaičiuodama įstaigos metinę įmoką kitam įmokos mokėjimo laikotarpiui. Bet koks metinės įmokos, apskaičiuotos ir sumokėtos pagal informaciją, kurią reikia patikslinti, ir metinės įmokos, kuri turėjo būti sumokėta po metinės įmokos koregavimo, skirtumas panaikinamas koreguojant metinės įmokos, mokėtinos už kitą įmokų mokėjimo laikotarpį, sumą. Šis koregavimas atliekamas mažinant arba didinant įmokas už kitą įmokų mokėjimo laikotarpį.

16.  Pagal Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 nuostatas, kai įstaiga per nurodytą terminą nesumoka visos arba dalies mokėtinos sumos, atitinkamai įstaigai skaičiuojami delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Dienos delspinigiai skaičiuojami kiekvieną dieną nuo mokėtinos sumos, taikant palūkanų normą, kurią Europos Centrinis Bankas taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir kuri paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, galiojusią to mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją aštuoniais procentiniais punktais nuo dienos, kai įmoka turėjo būti sumokėta.

 

VI SKYRIUS

FONDO ADMINISTRAVIMO FINANSAVIMAS

 

17.  Pertvarkymo fondo administravimas finansuojamas iš Fondo dalyvių įstaigų mokamų administravimo įmokų.

18.  Fondo dalyvių administravimo įmokų apskaičiavimo metodiką nustato Draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

_______________