LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-276 „DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. kovo 10 d. Nr. A1-147

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 12 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 26 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosius nuostatus (toliau – Nuostatai; pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. įsigaliojus šiam įsakymui, iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais ir jais suteikiama teisė atlikti atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

2.2. asmenims, baigusiems aukštojo mokslo studijų programos modulį, kuriame yra įtrauktos visos temos, nurodytos Nuostatų 2 priede, ir turintiems aukštojo mokslo diplomo priedėlį, kuriame nurodytas atsiskaitytas darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto modulis (dalykas) ir ekonominės veiklos sritys, kuriose šis specialistas turi kompetenciją vykdyti veiklą, arba aukštojo mokslo studijų pažymėjimą, kuriame nurodyta darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacija arba yra įrašas apie suteiktą teisę vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto veiklą ir nurodytos ekonominės veiklos sritys, kuriose šis specialistas turi kompetenciją vykdyti veiklą, Nuostatų reikalavimai, išskyrus Nuostatų 7 punkto reikalavimus, netaikomi.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                    Monika Navickienė