LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų ASMENIMS, NORINTIEMS TĘSTI STUDIJAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE, pripažinimo KAIP STUDIJŲ PROGRAMOS DALIES TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-277

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. balandžio 24 d.

įsakymu Nr. V-277

 

 

formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų ASMENIMS, NORINTIEMS TĘSTI STUDIJAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE, pripažinimo KAIP STUDIJŲ PROGRAMOS DALIES TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kaip studijų programos dalies (toliau – kompetencijų pripažinimas) Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – aukštoji mokykla, aukštosios mokyklos) bendruosius principus ir įforminimo tvarką.

2. Aprašas taikomas:

2.1. asmenims, kurie yra įgiję arba jiems yra pripažinta ne žemesnio kaip 4 lygio kvalifikacija pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, ir priimtiems į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas;

2.2. aukštosioms mokykloms, kurios atlieka kompetencijų pripažinimą savo nustatyta tvarka, kuri viešai skelbiama aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

iI SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS PAgal suderintą profesinio mokymo ir studijų turinį

 

4. Tuo atveju, kai asmens įgytos kompetencijos pripažįstamos pagal profesinio mokymo teikėjo ir aukštosios mokyklos sudarytą sutartį, kuria suderinamas atitinkamos profesinio mokymo programos ir studijų programos turinys, asmuo, pageidaujantis, kad būtų pripažintos kaip studijų programos dalis jo formaliojo švietimo būdu įgytos kompetencijos, aukštajai mokyklai turi pateikti:

4.1. prašymą pripažinti jo įgytas kompetencijas;

4.2. profesinio mokymo diplomą ar kvalifikacijos pažymėjimą ir jo priedus (jei tokie yra), kuriuo patvirtinama asmens įgyta ne žemesnio kaip 4 lygio kvalifikacija;

4.3. profesinio mokymo programos ar modulio aprašą arba prašyme nurodyti internetinę svetainę, kurioje šis aprašas patalpintas.

5. Aukštoji mokykla, įvertinusi asmens įgytas kompetencijas, pripažįsta jas kaip studijų modulį (dalyką) vadovaudamasi aprašo 4 punkte nurodyta sutartimi.

 

III SKYRIUS

KOmpetencijų pripažinimas pagal nesuderintą profesinio mokymo ir studijų turinį

 

6. Tuo atveju, kai atitinkamos profesinio mokymo programos ir studijų programos turinys nesuderintas, asmuo, pageidaujantis, kad jo įgytos kompetencijos būtų pripažintos kaip studijų programos dalis, aukštajai mokyklai turi pateikti:

6.1. prašymą pripažinti jo įgytas kompetencijas;  

6.2. profesinio mokymo diplomą ar kvalifikacijos pažymėjimą ir jo priedus (jei tokie yra), kuriuo patvirtinama asmens įgyta ne žemesnio kaip 4 lygio kvalifikacija;

6.3. profesinio mokymo programos aprašą arba prašyme nurodyti internetinę svetainę, kurioje šis aprašas patalpintas;

6.4. Švietimo ir mokslo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos sprendimą dėl asmens kvalifikacijos, įgytos pagal užsienio valstybių ir (ar) tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo ir atitikmens Lietuvos kvalifikacijų sandarai.

7. Aukštoji mokykla įvertina ir nustato:

7.1. įgytos kvalifikacijos lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (prireikus gali kreiptis į kitas valstybines institucijas dėl papildomos informacijos gavimo);

7.2. kokias kompetencijas galima pripažinti kaip studijuojamos programos dalį.

8. Aukštoji mokykla, įvertinusi asmens įgytas kompetencijas, gali pripažinti jas kaip studijų modulį (dalyką), jeigu jos iš esmės atitinka studijuojamoje programoje numatyto panašaus modulio (dalyko) studijų rezultatus ir tikslus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Sprendimas dėl asmens įgytų kompetencijų pripažinimo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos ir įforminamas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

10. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl jo įgytų kompetencijų pripažinimo, jis turi teisę per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui.

11. Aukštoji mokykla turi sudaryti komisiją apeliacijoms dėl kompetencijų pripažinimo nagrinėti. Bent vienas komisijos narys turi būti darbdavių atstovas. Apeliacijos nagrinėjamos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

______________