LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1831

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims ir šios dalies 12 punkte nurodytai sričiai finansuoti:“.

2. Pakeisti 4 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims finansuoti:“.

3. Papildyti 4 straipsnio 5 dalį 12 punktu:

12) socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti.“

4. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 5 dalies 12 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 4 dalis ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Savivaldybių institucijos iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė