Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 22 d. Nr. 513

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1.   Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką.“

1.2.   Papildyti 21 punktu:

21. Dirbant su dokumentais, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą (toliau – įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai).

1.3.   Papildyti 22 punktu:

22. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą (toliau – asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai).“

1.4.   Papildyti 8 punktą antrąja pastraipa:

„Jeigu Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdžių protokolams parengti (surašyti) Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos pirmininko (posėdžio pirmininko) ar darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) sprendimu daromas garso įrašas, protokolus įforminantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atsako už šių garso įrašų darymą ir už tai, kad jie ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo posėdžio dienos iš garso įrašymo įrenginių (diktofonų) būtų ištrinti.“

1.5.   Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Vyriausybės komisijų ir darbo grupių teisės aktų projektams rengti sudarymui ir veiklai šio skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 10 straipsnis.“

1.6.   Papildyti 101 punktu:

101. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija sudaro ir tvirtina Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, valdo projektų riziką, prižiūri ir vertina projektų įgyvendinimą ir gali atlikti kitas su šio portfelio valdymu susijusias funkcijas, kurių tikslas – veiksmingai ir laiku įgyvendinti portfelio projektus.

Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelis sudaromas remiantis prioritetiniais Vyriausybės programos darbais.“

1.7.   Papildyti 102 punktu:

102. Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų projektų portfelius sudaro ir tvirtina, projektų riziką valdo, šių projektų įgyvendinimą prižiūri ir vertina atitinkamos institucijos vadovo sudaryta institucijos projektų portfelio komisija.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų institucijų projektų portfeliai sudaromi remiantis prioritetiniais Vyriausybės programos darbais ir prioritetiniais atitinkamos institucijos darbais.“

1.8.   Papildyti 103 punktu:

103. Reglamento 101 ir 102 punktuose nurodytų projektų, projektų programų ir portfelių inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir naudos vertinimo tvarką nustato Vyriausybė.“

1.9.   Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai.

Vyriausybei teikiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų rengimo ir pateikimo Vyriausybei terminai turi būti planuojami taip, kad įstatymų, prireikus kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimamų teisės aktų projektai būtų pateikiami Seimui svarstyti laikantis Vyriausybės pasiūlymuose dėl atitinkamos Seimo sesijos darbų programos suplanuotų terminų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai – laikantis planavimo dokumentuose ar kituose Vyriausybės priimtuose teisės aktuose suplanuotų terminų, o Vyriausybės nutarimų, kaip įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų, projektai – vadovaujantis Reglamento 127 punkto antrosios pastraipos nuostatomis.“

1.10. Papildyti 121 punktu:

121. Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniu, su visuomene paprastai konsultuojamasi teisėkūros iniciatyvos pareiškimo stadijoje, sudarant sąlygas suinteresuotiems asmenims (fiziniams asmenims, asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems subjektams), kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paveiks ar gali paveikti numatomas reguliavimas (toliau – suinteresuoti asmenys), pateikti pastabas ir pasiūlymus. Konsultacijos su visuomene gali būti skelbiamos ir (arba) vykdomos ir portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“.“

1.11. Pakeisti 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

13. Vyriausybė Seimo Pirmininko ar Seimo valdybos prašymu teikia Seimui išvadas dėl Seime svarstomo teisės akto projekto. Atsižvelgiant į tokį prašymą, Ministro Pirmininko pavedimu, kuris gali būti įforminamas ir Vyriausybės kanclerio rezoliucija, pavedama ministerijai parengti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame teikiama Vyriausybės išvada dėl Seime svarstomo teisės akto projekto.“

1.12. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Teisės aktų (išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus teisės aktus) projektai rengiami vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Reglamento nuostatomis.

Teisės taikymo aktų ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami Reglamento nustatyta tvarka mutatis mutandis taikant Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar konfidencialios informacijos pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą ar kitus įstatymus (toliau – komercinę paslaptį sudaranti informacija), projektai rengiami netaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo 17 straipsnio reikalavimų.

Teisės aktų projektai turi atitikti teisingumo ministro patvirtintų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus.“

1.13. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Teisės akto projektą rengianti institucija, Vyriausybės komisija ar darbo grupė (toliau – rengėjas) turi užtikrinti tinkamą teikiamo Vyriausybei teisės akto projekto parengimą, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, konsultavimąsi su visuomene, Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planuose, kituose planavimo dokumentuose ar kituose Vyriausybės priimtuose teisės aktuose nustatytų terminų laikymąsi.“

1.14. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Parengti teisės aktų projektai (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) teikiami derinti Reglamento 25 ir 26 punktuose nurodytoms institucijoms (toliau – išvadas teikiantys subjektai, suinteresuotos institucijos) per Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS). Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms tokiu būdu, kuris užtikrintų atitinkamos informacijos apsaugą (teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami suinteresuotoms institucijoms įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir (ar) teisės aktų projektų lydimieji dokumentai, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar asmens duomenų, kurių viešinimas neatitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų (toliau – neviešinami asmens duomenys), teikiami suinteresuotoms institucijoms registruotu paštu, prireikus pristatomi per kurjerius, e. pristatymo sistemą arba dokumento gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau – būdas, užtikrinantis atitinkamos informacijos apsaugą).

Teisės aktų projektai suinteresuotoms institucijoms paprastai teikiami derinti ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės akto projekto pateikimo Vyriausybei dienos.

Suinteresuotos institucijos dėl teisės aktų projektų teikia išvadas.“

1.15. Pakeisti 19.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.1. su įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektu – Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnyje nurodytus teisės akto projekto lydimuosius dokumentus;“.

1.16. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Rašte, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, turi būti nurodyta:

21.1. teisės akto projekto pavadinimas;

21.2. teisės akto projektu sprendžiama problema, teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – problemos sprendimas (sprendimo priemonės), sprendimo įgyvendinimo kaštai, nauda ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimais;

21.3. teisės akto projektu įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos, jeigu teisės akto projektas įgyvendina Vyriausybės programą;

21.4. teisės akto projektu perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (kai kurios jų nuostatos), jeigu teisės akto projektas šiuos teisės aktus (jų nuostatas) perkelia ir (ar) įgyvendina, taip pat kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuos reikia priimti, kad būtų užtikrintas visiškas susijusių Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimas ir (ar) įgyvendinimas;

21.5. notifikavimo Europos Komisijai data, jeigu teisės akto projektas notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus;

21.6. teisės aktai, kuriuos reikia priimti, jeigu teisės aktui į teisės sistemą įtraukti reikės priimti kitus teisės aktus (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.7. informacija apie sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų įvertinimą Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės akto projekte yra apibrėžiamos sąvokos (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.8. jeigu buvo konsultuotasi su visuomene, – konsultavimosi tikslas (tikslai), būdas (būdai), terminas ir apibendrinti konsultacijų rezultatai. Jeigu su visuomene konsultuojamasi ar numatoma konsultuotis, – konsultavimosi tikslas (tikslai), būdas (būdai) ir terminas, per kurį visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus;

21.9. teisės akto projekto rengimą inicijavę, teisės akto projektą parengę ir (ar) rengiant teisės akto projektą dalyvavę asmenys, kurie nėra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojai (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.10. teisės akto projektą rengusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė, administracijos padalinio pavadinimas, telefonų ryšių numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė Vyriausybės komisija arba darbo grupė, – Vyriausybės komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų ryšių numeriai, elektroninio pašto adresai;

21.11. kita, rengėjų nuomone, reikalinga informacija.

1.17. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Raštui, kuriuo teikiamas išvadoms gauti teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 21.3–21.8 papunkčių reikalavimai. Šiame rašte taip pat turi būti motyvuotai išdėstytos teigiamos ir neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti priėmus teisės aktą.“

1.18. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Dėl Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų (išskyrus Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus) turi būti gautos išvados pagal kompetenciją iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar organizacijų.“

1.19. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Išvadas teikiantys subjektai privalo pateikti savo išvadas dėl jiems pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje pastraipoje ir Reglamento 28 punkte) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami dideli (10 ar daugiau puslapių) ir (ar) sudėtingi teisės aktų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 12 darbo dienų.

Dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.“

1.20. Papildyti 271 punktu:

27.1 Suinteresuotų asmenų pastaboms ir pasiūlymams dėl teisės aktų projektų pateikti turi būti numatytas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų terminas, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytus atvejus.

Reglamento 27 punkto antrojoje pastraipoje ir 28 punkte nustatytais atvejais suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų turi būti nustatyti terminai, ne trumpesni, kaip nurodyta šiuose Reglamento punktuose.

Su visuomene nesikonsultuojama dėl teisės aktų projektų, teikiamų Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, ir dėl teisės aktų projektų, kuriuose siūlomi redakciniai ir (ar) teisės technikos pakeitimai.“

1.21. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant, institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) išimtiniais atvejais:

28.1. kai teisės akto projektas rengiamas įgyvendinant įstatymą ar kitą Seimo priimtą teisės aktą, kuris įsigalioja anksčiau nei per 2 mėnesius nuo jo priėmimo Seime;

28.2. kai įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų rengimo nebuvo įmanoma suplanuoti ir bus prašoma Seimo juos svarstyti skubos arba ypatingos skubos tvarka;

28.3. kai įstatymuose nustatytas specialus terminas, per kurį Vyriausybė turi priimti sprendimą, todėl negalima laikytis Reglamente nustatytų įprastų terminų;

28.4. kai teikiami derinti teisės taikymo aktų, kurie turi įsigalioti nedelsiant, projektai;

28.5. kai Vyriausybės nutarimų projektų rengimo nebuvo įmanoma suplanuoti ir jais būtina spręsti neatidėliotinus klausimus.“

1.22. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku išvadų nepateikia, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime dėl šio teisės akto projekto pastabų nebeteikia, išskyrus atvejus, jeigu po derinimo su suinteresuotomis institucijomis teisės akto projektas pasikeitė iš esmės ar buvo papildytas nuostatomis, kurių derinimo metu nebuvo.“

1.23. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Dėl TAIS skelbiamų teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 27, 27ir 28 punktuose nustatytą laiką gali teikti visi suinteresuoti asmenys.“

1.24. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Išvadų dėl teisės aktų projektų (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus ar teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto paskelbimo ir išvadas teikiančių subjektų nurodymo TAIS. Išvadų dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto gavimo suinteresuotoje institucijoje.“

1.25. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas ir jo priedai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, jeigu teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, ministro (jeigu jo nėra, – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia ministras, atitinkamos valdymo srities ministro (jeigu jo nėra, – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia savivaldybės taryba ar kitas subjektas, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai.

Vyriausybei teikiamą teisės akto projektą ir jo priedus taip pat vizuoja projektą teikiančios institucijos teisininkas ir kalbos redaktorius.

Kai Vyriausybei teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, teisės akto projektą ir jo priedus vizuoja Vyriausybės kanceliarijos teisininkas ir kalbos redaktorius.“

1.26. Pakeisti 38.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

38.1. Reglamento 21.1–21.7, 21.9–21.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;“.

1.27. Pakeisti 38.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

38.4. informacija apie konsultavimosi su visuomene tikslą (tikslus), būdą (būdus) ir gautas suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus, šių pastabų ir pasiūlymų įvertinimas, jeigu buvo konsultuotasi su visuomene ir jeigu suinteresuotų asmenų pastabų ir pasiūlymų įvertinimas nepateikiamas derinimo pažymoje.“

1.28. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Teikimui, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 21.2–21.8, 38.4 papunkčių reikalavimai. Šiame teikime taip pat turi būti motyvuotai išdėstytos teigiamos ir neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti priėmus teisės aktą.“

1.29. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Teisės aktų projektai (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus, taip pat teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) Vyriausybei teikiami per TAIS. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir (ar) teisės aktų projektų lydimieji dokumentai, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, teikiami Vyriausybei Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.30. Pakeisti 42 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės kanceliarijoje teisės aktų projektai neregistruojami, jeigu jie nevizuoti Reglamento 36 punkte nustatyta tvarka, pateikti per TAIS nesilaikant teisingumo ministro nustatytos TAIS naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) arba pateikti ne visi teikime nurodyti dokumentai. Tokie teisės aktų projektai nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo projekto gavimo Vyriausybės kanceliarijoje, per TAIS grąžinami rengėjams. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.31. Pakeisti 44 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės kanceliarijoje nevertinamas teisės akto projektas, jeigu jis Reglamento nustatyta tvarka nederintas su Reglamento 25 ir 26 punktuose nurodytomis suinteresuotomis institucijomis. Toks projektas per TAIS grąžinamas rengėjams derinti, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą, teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.32. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Vyriausybei pateiktą teisės akto projektą vertina:

45.1. už teisės aktų projektų teisinį vertinimą atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys, pateikdamas išvadą dėl teisės akto projekto atitikties įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams;

45.2. už tam tikras sritis atsakingi Vyriausybės kanceliarijos padaliniai, pateikdami teisės akto projekto dalykinio vertinimo išvadą.“

1.33. Pakeisti 46 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

46. Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai teisės akto projektas pateikiamas Vyriausybei, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą atvejį. Jeigu gautas didelis ir (ar) sudėtingas teisės akto projektas, Ministras Pirmininkas ar jo pavedimu Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas gali nustatyti ir ilgesnį išvadų pateikimo terminą, tačiau jis negali būti ilgesnis nei 12 darbo dienų.“

1.34. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Reglamento 45 punkte nurodytos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų), laikantis Reglamento 46 punkte nurodytų terminų, pateikiamos per TAIS, o išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų, laikantis Reglamento 46 punkte nurodytų terminų, pateikiamos rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.35. Pakeisti 49 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Teisės akto projektas, dėl kurio Vyriausybės kanceliarijos padaliniai pateikė esminių pastabų ir pasiūlymų (iš esmės keičiančių galiojantį ar siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą) (toliau – esminės pastabos) ir (ar) daug neesminių pastabų, nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadų pateikimo, per TAIS grąžinamas rengėjams tobulinti, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą ir teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.36. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (skaitmeninėmis jos kopijomis), išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiama Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DIVIS) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).“

1.37. Pakeisti 55 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės kanceliarijos padalinių pakartotinės išvados skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelio ir (ar) sudėtingo teisės akto projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto pateikimo Vyriausybei. Vyriausybės kanceliarijos padalinių pakartotinės išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikiamos rengėjams per šioje pastraipoje nustatytus terminus Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.38. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Patikslintas po pateikimo Vyriausybei teisės akto projektas (kiekviena jo versija) ir jo lydimieji dokumentai vizuojami Reglamento 36 ir 37 punktuose nustatyta tvarka ir teikiami Vyriausybei Reglamento 41 punkte nustatyta tvarka.“

1.39. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Svarbiausi klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi teisės aktų projektai, dėl kurių nesutarimų nepavyko išspręsti, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų, Vyriausybei pateiktos ataskaitos, taip pat gali būti aptariamos Vyriausybės pozicijos dėl Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje numatomų svarstyti klausimų, Vyriausybės komisijų, darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.

Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomi teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo rezultatai.

Vyriausybės kancleris gali siūlyti Ministrui Pirmininkui neteikti klausimo dėl teisėkūros iniciatyvos poveikio vertinimo rezultatų svarstyti Vyriausybės pasitarime, jeigu pateikta informacija neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytų teisėkūros principų ir nepagrindžiama atliktų kiekybinių ir (ar) kokybinių vertinimų rezultatais.“

1.40. Papildyti 591 punktu:

591. Vyriausybės pasitarimai, kuriuose svarstoma valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės aktų projektai, organizuojami vadovaujantis įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vyriausybės pasitarimams, kuriuose svarstoma komercinę paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės taikymo aktų projektai, organizuoti mutatis mutandis taikomos įslaptintų Vyriausybės pasitarimų organizavimo nuostatos ir saugumo užtikrinimo priemonės, atitinkančios Vyriausybės pasitarimams, kuriuose svarstoma informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatytus reikalavimus.“

1.41. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (darbotvarkės ir pasitarimo medžiagos skaitmeninėmis kopijomis, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų) skelbiama DIVIS ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo.

Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė ir medžiaga, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, taip pat skelbiamos Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, Vyriausybės pasitarimai tiesiogiai transliuojami internetu, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus.

Jeigu būtina skubiai svarstyti atitinkamą klausimą, ministras, ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki Vyriausybės pasitarimo, kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl klausimo įtraukimo į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Sprendimą, ar įtraukti tokį klausimą į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, priima Ministras Pirmininkas.

Kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus.

1.42. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Be Ministro Pirmininko ir ministrų, Vyriausybės pasitarime gali dalyvauti Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, kiti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę įrašyti asmenys. Vyriausybės pasitarimuose prireikus dalyvauja į darbotvarkę įtrauktų klausimų rengėjai, taip pat kiti asmenys Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu.“

1.43. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Vyriausybės pasitarimai protokoluojami. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, daromas Vyriausybės pasitarimo garso įrašas, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Vyriausybės pasitarimo protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija. Protokole nurodomi pasitarimo dalyviai, svarstyti klausimai, kalbėtojai ir priimti sprendimai. Protokolas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po pasitarimo darbo dieną. Vyriausybės pasitarimo protokolą, išskyrus protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, pasirašo Ministras Pirmininkas DIVIS Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentų pasirašymo posistemyje ELPAS (toliau – ELPAS) elektroniniu parašu. Vyriausybės pasitarimo protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, Ministras Pirmininkas pasirašo rašytiniu parašu.

Vyriausybės pasitarimų protokolai, išskyrus protokolus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiami DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo.

Vyriausybės pasitarimų garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Vyriausybės kanceliarijoje Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.44. Papildyti 64 punktą antrąja pastraipa:

„Vyriausybės posėdžiams, kuriuose svarstoma komercinę paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės taikymo aktų projektai, organizuoti mutatis mutandis taikomos įslaptintų Vyriausybės posėdžių organizavimo nuostatos ir saugumo užtikrinimo priemonės, atitinkančios Vyriausybės posėdžiams, kuriuose svarstoma informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatytus reikalavimus.

1.45. Pakeisti 68 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

68. Parengtas darbotvarkės projektas teikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti ELPAS elektroniniu parašu.“

1.46. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Kai Ministras Pirmininkas pasirašo Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija posėdžio darbotvarkės ir posėdžio medžiagos skaitmenines kopijas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio (jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės nutarimą, – per Ministro Pirmininko nustatytą laiką), išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, per DIVIS pateikia Vyriausybės nariams, Seimo Pirmininkui, Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui, kitiems posėdžio dalyviams.“

1.47. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė ir medžiaga, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiamos DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).“

1.48. Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Ministras turi teisę, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, kreiptis į Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti į darbotvarkę naują klausimą (ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki Vyriausybės posėdžio pranešus apie tai suinteresuotoms institucijoms), nurodydamas motyvus, kodėl klausimas turi būti svarstomas nedelsiant. Kaip papildomi klausimai gali būti siūlomi svarstyti tik Reglamento nustatyta tvarka su suinteresuotomis institucijomis derinti klausimai, kurių priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus. Jeigu Ministras Pirmininkas pritaria ministro pasiūlymui, dėl įtrauktino naujo klausimo balsuojama, o jeigu nepritaria, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Reglamento nustatyta tvarka.“

1.49. Pripažinti netekusiu galios 73 punktą.

1.50. Pakeisti 75 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

75. Vyriausybės posėdžiuose, be Vyriausybės narių, dalyvauja asmenys, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, rengėjai, į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įrašyti asmenys.“

1.51. Pakeisti 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

81. Vyriausybės posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus.“

1.52. Pakeisti 82 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

82. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, daromas Vyriausybės posėdžio garso įrašas, išskyrus Vyriausybės įstatymuose ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas.“

1.53. Pakeisti 83 punktą ir jį išdėstyti taip:

83. Protokole nurodomi posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo prieš ar susilaikė), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Reglamento 97 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais protokole nurodomos konkrečios siūlomos naujos teisės akto projekto nuostatos, kuriomis buvo nuspręsta patikslinti teisės akto projektą.“

1.54. Pakeisti 84 punktą ir jį išdėstyti taip:

84. Protokolo projektas parengiamas ir pateikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti ne vėliau kaip antrą po posėdžio darbo dieną. Vyriausybės posėdžio protokolą, išskyrus protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, pasirašo Ministras Pirmininkas ELPAS elektroniniu parašu. Vyriausybės posėdžio protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, Ministras Pirmininkas pasirašo rašytiniu parašu.“

1.55. Pakeisti 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

85. Vyriausybės posėdžių garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Vyriausybės kanceliarijoje Reglamento (ES) 2016/679 ir Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.56. Pakeisti 86 punktą ir jį išdėstyti taip:

86. Vyriausybės posėdžių protokolai, išskyrus protokolus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiami DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).“

1.57. Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

96. Reglamento 93–95 punktuose nurodyti dokumentai (išskyrus priimtus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos) vizuojami ir pasirašomi ELPAS elektroniniu parašu.

Priimti Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, vizuojami ir pasirašomi rašytiniu parašu.“

1.58. Pakeisti 97 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu iki Vyriausybės posėdžio per TAIS ar Vyriausybės posėdyje buvo pasiūlytos konkrečios naujos teisės akto projekto nuostatos ir teisės akto projektas, atsižvelgiant į pasiūlymus, priimtas su naujomis teisės akto projekto nuostatomis, toks teisės aktas teikiamas pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministrui ir Ministrui Pirmininkui tik patikslintas pagal šiuos pasiūlymus. Tokį teisės aktą pagal posėdžio sprendimą (protokolą) patikslina rengėjai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Vyriausybės posėdžio dienos. Rengėjų patikslintas teisės aktas, suredaguotas teikiančios institucijos kalbos redaktoriaus, turi būti vizuotas Reglamento 36 punkte nustatyta tvarka.“

1.59. Pakeisti 99 punktą ir jį išdėstyti taip:

99. Vyriausybės nutarimai (išskyrus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos) registruojami, skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.“

1.60. Pakeisti 100 punktą ir jį išdėstyti taip:

100. Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės nutarimui, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos, įslaptintų Vyriausybės nutarimų registro eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Tokie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą, toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

Vyriausybės nutarimui, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos, Vyriausybės nutarimų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, registro eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Tokie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą, toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka turi teisę disponuoti komercinę paslaptį sudarančia informacija.“

1.61. Papildyti 1001 punktu:

100.1 Vyriausybės nutarimų rengimo dokumentai (teikimas, teikiamo Vyriausybės nutarimo projektas, jo lyginamasis variantas, Vyriausybės nutarimo projekto derinimo pažyma, suinteresuotų institucijų derinimo raštai, kiti su nutarimo rengimu susiję dokumentai ir visų teikiamų projektų variantai) saugomi institucijose, teikiančiose Vyriausybės nutarimų projektus, Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.62. Pakeisti 104 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ministrui Pirmininkui nusprendus klausimą įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, pateiktos medžiagos skaitmeninės kopijos nedelsiant įdedamos į DIVIS, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų.“

1.63. Pakeisti 105 punktą ir jį išdėstyti taip:

105. Jeigu Vyriausybės pasitarime dėl svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos pateikiama esminių pastabų, iki Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos teikimo Ministrui Pirmininkui pasirašyti Lietuvos Respublikos poziciją patikslina už jos rengimą atsakinga institucija ir suderina ją su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija ir suinteresuotomis institucijomis, pasitarime teikusiomis pastabų ir pasiūlymų patikslinti Lietuvos Respublikos poziciją. Patikslinta Lietuvos Respublikos pozicija derinama ir pateikiama Užsienio reikalų ministerijai per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.“

1.64. Pakeisti 106 punktą ir jį išdėstyti taip:

106. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime visų Vyriausybės narių balsų dauguma ir pasirašomi Ministro Pirmininko ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo.

Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės sprendimui, išskyrus Vyriausybės sprendimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas, data. Taip pat registruojamos ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės rezoliucijas, kuriose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Vyriausybės sprendimui ar Vyriausybės rezoliucijai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal atitinkamą bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir atitinkamo registro – įslaptintų Vyriausybės sprendimų registro ar įslaptintų Vyriausybės rezoliucijų registro – eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas ar Vyriausybės rezoliucija, data.“

1.65. Pakeisti 107 punktą ir jį išdėstyti taip:

107. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos (išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) pasirašomi (vizuojami) ELPAS elektroniniu parašu.

Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, pasirašomi (vizuojami) rašytiniu parašu.“

1.66. Pakeisti 108 punktą ir jį išdėstyti taip:

108. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, jų pasirašymo dieną registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja Vyriausybės įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, jų pasirašymo dieną taip pat turi būti paskelbiami Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).“

1.67. Papildyti 1081 punktu:

1081. Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų rengimo dokumentai (teikimas, teikiamo Vyriausybės sprendimo arba Vyriausybės rezoliucijos projektas, atitinkamos valdymo srities ministro arba jo rašytiniu pavedimu viceministro vizuota Lietuvos Respublikos pozicija) saugomi institucijose, teikiančiose Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektus, Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.68. Pakeisti 136 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ministrai, valstybės tarnautojai ir valstybės pareigūnai, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai tarnybos klausimus sprendžia atitinkamos valdymo srities ministras. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija, liudijančia, kad prašymas suderintas su Ministru Pirmininku.“

1.69. Pakeisti 138 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

138. Ministrams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos pagal atostogų grafiką, kurį potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai tarnybos klausimus sprendžia atitinkamos valdymo srities ministras. Atostogų grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų, valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, pageidavimus.“

1.70. Papildyti VIII1 skyriumi:

VIII1 SKYRIUS

MINISTRO PIRMININKO PADĖKŲ TEIKIMO TVARKA

 

1401. Švenčių ir atmintinų dienų, profesinių švenčių dienų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų ir kitų organizacijų jubiliejinių datų ir kitų svarbių įvykių progomis Lietuvos Respublikos valstybės, švietimo, kultūros, meno ir mokslo veikėjams ir kitiems asmenims gali būti teikiamos Ministro Pirmininko padėkos. Ministro Pirmininko padėkas rengia ir jų įteikimą organizuoja Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi rašytinį motyvuotą fizinio ar juridinio asmens pasiūlymą įteikti padėką (toliau – pasiūlymas).

1402. Pasiūlymai Vyriausybės kanceliarijai turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos padėkos įteikimo dienos. Pasiūlyme turi būti nurodyta kandidato Ministro Pirmininko padėkai gauti:

1402.1. vardas, pavardė, gimimo data;

1402.2. darbovietė, pareigos;

1402.3. ankstesnė profesinė veikla;

1402.4. nuopelnai, už kuriuos siūloma įteikti padėką;

1402.5. padėkos teikimo proga ir renginio, kuriame bus teikiama padėka, data, laikas ir vieta.

1403. Už Reglamento 1402 punkte nurodytų duomenų tikrumą atsako pasiūlymus teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys.

1404. Sprendimą dėl Ministro Pirmininko padėkos įteikimo priima Ministras Pirmininkas.“

2Nustatyti, kad teisės aktų projektams, pateiktiems derinti suinteresuotoms institucijoms iki šio nutarimo įsigaliojimo, taip pat teisės aktų projektams, pateiktiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomi iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento reikalavimai.

3Šio nutarimo 1.61.8 papunkčiai įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

vidaus reikalų ministrą                                                                    Elvinas Jankevičius