Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KITO KILNOJAMOJO AR NEKILNOJAMOJO TURTO REKVIZICIJOS IR (AR) LAIKINOJO PAĖMIMO, laikinai paimto turto grąžinimo IR atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tVARKOS APRAŠO, Ginklų, šaudmenų IR sprogmenų Rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo IR nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, SAUGOJIMO, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 12 d. Nr. 141
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 28 straipsnio 4 ir 11 punktais ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 6 punktu ir 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašą;

1.2. Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašą;

1.3. Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 16 d. nutarimą Nr. 51 „Dėl Daiktų ir (ar) kito turto laikino paėmimo (laikino atlygintino panaudojimo) ir (ar) rekvizicijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 141

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KITO KILNOJAMOJO AR NEKILNOJAMOJO TURTO REKVIZICIJOS IR (AR) LAIKINOJO PAĖMIMO, LAIKINAI PAIMTO TURTO GRĄŽINIMO IR ATLYGINIMO UŽ REKVIZUOTĄ IR (AR) LAIKINAI PAIMTĄ TURTĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto (toliau – turtas) rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo (toliau – paėmimas) organizavimą ir vykdymą, laikinai paimto išlikusio turto (toliau – išlikęs turtas) grąžinimą ir atlyginimą už paimtą turtą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Paėmimo objektu Apraše laikomas iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų (savininkų ar turto valdytojų (toliau – savininkai) paimamas civilinių mobilizacijos institucijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Krašto apsaugos ministerija) ir ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planuose numatytas turtas, kurio mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu nepaėmusios civilinės mobilizacijos institucijos, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė (toliau kartu – institucijos), kitos ginkluotąsias pajėgas karo padėties metu sudarančios institucijos negalėtų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų valstybinių mobilizacinių, priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių ir (ar) kitų joms pavestų funkcijų, susijusių su mobilizacija, karo ar nepaprastąja padėtimi, atlikimo. Paėmimo objektas negali būti pagal tarptautinę teisę imunitetą Lietuvos Respublikos jurisdikcijai turintis turtas.

4. Aprašo nuostatos netaikomos ginklams, šaudmenims, sprogmenims, nuodingosioms, psichiką veikiančioms (narkotinėms, psichotropinėms) ir radioaktyviosioms medžiagoms. Šie daiktai paimami, saugomi ir grąžinami, taip pat atlyginama už jų paėmimą vadovaujantis kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

 

TURTO PAĖMIMO organizavimas

 

5. Institucijos, Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879  „Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka rengdamos arba keisdamos mobilizacijos planus, taikydamos Aprašo 6 punkte nurodytą formulę, nustato turto paėmimo poreikį pagal juose numatomų veiksmų ir priemonių turinį ir apimtį, parengia arba pakeičia (keičia taip pat atsižvelgdamos į Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka joms pateiktą informaciją apie turto savininkų duomenų pasikeitimus) reikalingo paimti turto sąrašus (1, 2 ir 3 priedai) ir juos raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) pateikia Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Mobilizacijos departamentas).

6. Turto paėmimo poreikis nustatomas pagal šią formulę:

TPP = BTP - (TT + Tmus), kur:

TPP – institucijos turto paėmimo poreikis (turtas, kuris gali būti paimtas paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį ir kurio institucijai trūksta, kad šiais atvejais būtų atliekamos institucijai paskirtos valstybinės mobilizacinės, priimančiosios šalies paramos teikimo užduotys ir (ar) kitos joms pavestos funkcijos, susijusios su mobilizacija, karo ar nepaprastąja padėtimi);

BTP – bendras institucijos nustatytas turto poreikis jai paskirtoms valstybinėms mobilizacinėms užduotims, priimančiosios šalies paramos teikimo užduotims ir (ar) kitoms jai pavestoms funkcijoms, susijusioms su mobilizacija, karo ar nepaprastąja padėtimi, atlikti;

TT – institucijos turimas (valdomas) turtas;

Tmus – turtas, kuris mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu institucijos bus gautas pagal sudarytas mobilizacinio užsakymo, priimančiosios šalies paramos teikimo ar kitas su ūkio subjektais sudarytas sutartis.

7. Mobilizacijos departamentas per 15 darbo dienų (mobilizacijos, karo padėties ar nepaprastosios padėties metu – per 5 darbo dienas) nuo institucijų pateiktų reikalingo paimti turto sąrašų gavimo pagal turto registruose esančius duomenis surenka ar patikslina su institucijoms reikalingu turtu susijusius duomenis (turto kiekybinius ir kokybinius parametrus, registracijos numerį, turto vertę, nurodytą turto registre, savininkus (jeigu savininkas fizinis asmuo, – jo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; jeigu savininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinio asmens vardą, pavardę ir pareigų pavadinimą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį).

8. Jeigu renkant turto registruose esančius duomenis, susijusius su institucijoms reikalingu turtu, paaiškėja, kad turto, atitinkančio institucijų pateiktuose reikalingo paimti turto sąrašuose nurodytus duomenis, yra daugiau, nei numatyta minėtuose sąrašuose, Mobilizacijos departamentas, atsižvelgdamas į teritoriją, kurioje yra šis turtas, privažiavimo ir transportavimo galimybes ir (ar) kitus kriterijus, atrenka turtą, kuris galėtų būti paimamas mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu, o tuo atveju, kai pagal minėtus kriterijus atrinkti turto neįmanoma, jis atrenkamas atsitiktinės atrankos būdu.

9. Jeigu institucijos pateiktuose reikalingo paimti turto sąrašuose nurodytus duomenis atitinkantis turtas neįregistruotas nė viename iš turto registrų, Mobilizacijos departamentas raštu kreipiasi į tos savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma paimti šiuose sąrašuose nurodytus duomenis atitinkantį turtą, administraciją su prašymu surasti tokį turtą.

10. Savivaldybės administracija, gavusi Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą, per 15 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 5 darbo dienas) nuo prašymo gavimo suranda turtą ir jo duomenis, nurodytus Aprašo 7 punkte, raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) pateikia Mobilizacijos departamentui arba informuoja jį, kad tokio turto savivaldybės teritorijoje nėra.

11. Mobilizacijos departamentas Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytais atvejais ir tvarka surinktus ar patikslintus duomenis apie turtą, o Aprašo 9 punkte nurodytu atveju – savivaldybės administracijos pateiktus duomenis kartu su registracijos ar kitu turto identifikavimo numeriu (turto registracijos numeris atitinka turto registre esantį numerį, o turto identifikavimo numerį, jeigu turtas neregistruotas turto registre, suteikia Mobilizacijos departamentas) per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo duomenų gavimo raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) pateikia institucijai, pateikusiai reikalingo paimti turto sąrašus, taip pat savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma šį turtą paimti, administracijai.

12. Institucija, gavusi iš Mobilizacijos departamento Aprašo 11 punkte nurodytus duomenis, papildo (patikslina) reikalingo paimti turto sąrašus – įrašo turto ir (ar) turto savininko duomenis, taip pat turto registracijos ar kitą turto identifikavimo numerį, ir šiuos sąrašus įtraukia į institucijos rengiamą arba keičiamą mobilizacijos planą.

13. Mobilizacijos departamentas per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo Aprašo 3 punkte nurodytų patvirtintų (pakeistų) mobilizacijos planų kopijų gavimo departamente apie instituciją, kurios mobilizacijos plane atitinkamas turtas numatomas paimti, ir jo savininkus, jeigu jie anksčiau neinformuoti apie galimą jų turto paėmimą (pasikeitus savininkams arba numačius naują paėmimo objektą), raštu, pridėjęs optinę duomenų laikmeną (vienkartinio įrašymo kompaktinį diską), informuoja savivaldybių, kurių teritorijose numatoma atitinkamą turtą paimti, administracijas.

14. Savivaldybės administracija per 15 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodytos informacijos gavimo informuoja turto savininkus apie galimą jų turto paėmimą, išsiųsdama jiems pranešimą apie galimą turto paėmimą (4 priedas) ir (ar) pranešimą apie galimą transporto priemonės paėmimą (5 priedas). Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju savininkai apie galimą turto paėmimą neinformuojami.

15. Savininkas, gautame Aprašo 14 punkte nurodytame pranešime pastebėjęs netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytu turtu ar jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas kitiems asmenims, turtas prarandamas ar pakinta jo naudojimo paskirtis, apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas)  nuo šio pranešimo gavimo ar  nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu informuoja šį pranešimą atsiuntusią savivaldybės administraciją. 

16. Savivaldybės administracija, gavusi iš savininko Aprašo 15 punkte nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 2 darbo dienas) šią informaciją raštu pateikia institucijai, kurios Mobilizacijos plane numatytas atitinkamas turtas.

17. Reikalingo paimti turto sąrašai keičiami ir įkeliami į Aprašo 3 punkte nurodytus mobilizacijos planus Aprašo 5–12 punktuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

 

TURTO PAĖMIMAS ir PAIMTO TURTO perdavimas

 

18. Turtas, numatytas Aprašo 3 punkte nurodytuose mobilizacijos planuose, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje gali būti paimamas, kai teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl visuotinės mobilizacijos paskelbimo arba teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl dalinės mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ir jame nurodoma vykdyti paėmimą:

18.1. paskelbus visuotinę mobilizaciją ir (ar) įvedus karo ar nepaprastąją padėtį visoje valstybėje, gali būti paimamas visas Aprašo 3 punkte nurodytuose mobilizacijos planuose numatytas turtas;

18.2. paskelbus dalinę mobilizaciją, gali būti paimamas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytose savivaldybių teritorijose esantis Aprašo 3 punkte nurodytuose mobilizacijos planuose numatytas turtas;

18.3. įvedus karo ar nepaprastąją padėtį tam tikroje valstybės teritorijos dalyje, gali būti paimamas tik tas Aprašo 3 punkte nurodytuose mobilizacijos planuose numatytas turtas, kuris yra toje valstybės teritorijos dalyje, kurioje įvesta karo ar nepaprastoji padėtis.

19. Paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, institucija, atsižvelgdama į susidariusias faktines aplinkybes, nustačiusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtoms valstybinėms mobilizacinėms, priimančiosios šalies paramos teikimo užduotims ir (ar) kitoms jai pavestoms funkcijoms, susijusioms su mobilizacija, karo ar nepaprastąja padėtimi, atlikti reikalingo turto faktinį poreikį, teikia savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma paimti turtą, administracijos direktoriui prašymą paimti tam tikrą turtą, numatytą jos mobilizacijos plane, nurodydama šio turto duomenis, paėmimo būdą (rekviziciją ar laikinąjį paėmimą), tikslą ir prireikus kitą su turtu ar paėmimu susijusią informaciją.

20. Rekvizicija taikoma tik tokiam mobilizacijos plane nurodytam turtui, kuris, panaudotas visuomenės reikmėms, neišliks (bus sunaudotas), neteks savo vertės arba kurio paskirtis bus pakeista. Laikinąjį paėmimą institucija taiko kitam mobilizacijos plane numatytam turtui, kurio nebūtina rekvizuoti.

21. Savivaldybės administracija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytą institucijos prašymą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki turto paėmimo, informuoja savininką apie prašyme nurodyto turto paėmimą, išsiųsdama pranešimą apie turto paėmimą (6 priedas) ar pranešimą apie transporto priemonės paėmimą (7 priedas). Turto savininkas, gavęs šį pranešimą, apie turto paėmimą per 2 darbo dienas raštu informuoja turto naudotoją, jeigu toks yra.

22. Jeigu nėra galimybės įteikti savininkui Aprašo 21 punkte nurodyto pranešimo, savivaldybės administracija apie turto paėmimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paėmimo, skelbia per visuomenės informavimo priemones (nacionalinį radiją, televiziją ir (ar) regioniniame laikraštyje).

23. Skelbiant apie turto paėmimą per Aprašo 22 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones, pateikiama bendra su turto paėmimu susijusi informacija (turto pavadinimas, turto registracijos ar kitas turto identifikavimo numeris), turto paėmimo vieta, data ir laikas ir savivaldybės administracijos, atsakingos už paėmimą, kontaktiniai duomenys, o jeigu yra savininkų, kurie visai neinformuoti apie turto paėmimą, skelbiami savininkų kontaktiniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės ar juridinių asmenų pavadinimai), taip pat jiems primenama, kad perduodami turtą su savimi turėtų Aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus.

24. Savininkas, gavęs Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą ar apie turto paėmimą sužinojęs per Aprašo 22 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones, privalo būti turto paėmimo vietoje nustatytu laiku ir su savimi turėti asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, taip pat kitus su paimamu turtu susijusius dokumentus (techninį pasą, jeigu paimama transporto priemonė, paimamo turto naudojimo instrukcijas (jeigu jos turi būti), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus), siekiant užtikrinti saugų paimamo turto naudojimą. Jeigu paėmimo metu paaiškėja, kad savininkas ar kitas turto perduoti atvykęs asmuo neturi visų ar dalies šiame punkte nurodytų dokumentų, turtas paimamas ir apie tai pažymima Aprašo 28 punkte nurodytame akte, o nepateiktus dokumentus savininkas, jo raštu įgaliotas asmuo arba atstovas pristato turtą paimant dalyvavusiai savivaldybės administracijai per jos direktoriaus įgalioto asmens nurodytą terminą.

25. Savininkas, negalintis perduoti turto nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ar kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos perduoti turtą. Tokiu atveju turtą gali perduoti kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, galintis atlikti turto perdavimo procedūras (jeigu perduodamas nekilnojamasis turtas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro), o apie neatvykimą į turto paėmimo vietą ir jo priežastis, taip pat turtą perduodantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto po minėtų priežasčių atsiradimo, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki nustatyto turto paėmimo laiko) telefonu ar elektroniniu paštu pranešti Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą pateikusiai ar per Aprašo 22 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones paskelbtai savivaldybės administracijai.

26. Jeigu dėl Aprašo 25 punkte nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti perduoti turto ir nėra numatęs asmenų, galinčių tai atlikti, jis nedelsdamas, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto šio turto paėmimo laiko, telefonu ar elektroniniu paštu informuoja Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą pateikusią ar per Aprašo 22 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones paskelbtą savivaldybės administraciją, kuri, suderinusi su institucija, kuriai reikia šio turto, Mobilizacijos departamentu ir savininku, organizuoja šio turto paėmimą.

27. Turtą paimant dalyvauja Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą pateikusios ar per Aprašo 22 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones paskelbtos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, policijos pareigūnas, institucijos, kuriai reikia šio turto, atstovas, taip pat savininkas arba jo įgaliotas asmuo (išskyrus Aprašo 26 ir 30 punktuose nurodytus paėmimo atvejus). Savininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo su savimi turėti Aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus.

28. Turto paėmimo vietoje savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo patikrina savininko arba jo įgalioto asmens tapatybę ir teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, įgaliojimą (jeigu turtą perduoda savininko raštu įgaliotas asmuo), paima Aprašo 24 punkte nurodytų su paimamu turtu susijusių dokumentų kopijas, įvertina paimamo turto būklę ir surašo 4 egzemplioriais turto paėmimo ir perdavimo aktą (8 priedas) ar transporto priemonės paėmimo ir perdavimo aktą (9 priedas). Paimamo turto būklei nustatyti savivaldybės administracijos direktorius tuo atveju, jeigu savivaldybės administracija neturi užtektinai specialistų, galinčių įvertinti turto būklę, kviečiasi kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka perka šią paslaugą.

29. Vieną Aprašo 28 punkte nurodyto akto egzempliorių savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo įteikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui, kitą – institucijos, kuriai numatyta šį turtą paimti, atstovui, trečią – turtą paimant dalyvaujančiam policijos pareigūnui, o ketvirtą pasilieka sau (šis egzempliorius lieka paėmimo procedūras atliekančioje savivaldybės administracijoje).

30. Savininkui arba jo įgaliotam asmeniui neatvykus į turto paėmimo vietą nustatytu laiku ir apie tai neinformavus, kaip nustatyta Aprašo 26 punkte, arba atsisakius pasirašyti Aprašo 28 punkte nurodytą aktą, turtas (išskyrus gyvenamąjį būstą) vis tiek gali būti paimamas. Kad turtas paimtas nedalyvaujant savininkui arba jo įgaliotam asmeniui arba jie atsisakė pasirašyti aktą, nurodoma akte.

31. Institucija paimtu turtu gali pradėti naudotis iš karto po to, kai surašomas Aprašo 28 punkte nurodytas aktas.

32. Prieš paimant gyvenamąjį būstą, jame gyvenantiems asmenims, jeigu jie neturi kito gyvenamojo būsto, turi būti suteikiamas kitas gyvenamasis būstas. Kitas gyvenamasis būstas suteikiamas, iki paimtas gyvenamasis būstas bus grąžintas arba bus atlyginta už rekvizuotą ar laikinai paimtą, bet neišlikusį gyvenamąjį būstą.

 

IV SKYRIUS

 

IŠLIKUSIO TURTO GRĄŽINIMAS

 

33. Išlikęs turtas grąžinamas iškart po to, kai juo pasinaudojama mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu, kai išnyksta priežastys, dėl kurių jis laikinai paimtas, arba per kuo trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per metus nuo minėtų priežasčių išnykimo.

34. Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu išlikusį turtą savininkui grąžina institucija, kuri šiuo turtu naudojosi, o po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo – jį paėmusi savivaldybės administracija kartu su institucija, kuri šiuo turtu naudojosi. Šiame punkte nurodytais atvejais išlikusį turtą grąžinant, be jame išvardytų subjektų, dalyvauja ir policijos pareigūnas.

35. Apie mobilizacijos metu grąžinamą išlikusį turtą savininką elektroniniu paštu, telefonu ar kita informacijos perdavimo priemone, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šio turto grąžinimo, informuoja institucija, kuri šiuo turtu naudojosi, nurodydama grąžinimo datą, vietą, laiką, turtą grąžinančios institucijos kontaktinius duomenis, taip pat savininkui primenama, kad grąžinimo metu turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisę į grąžinamą turtą patvirtinančius dokumentus (jeigu turtą atsiimti atvyks kitas turto savininkas, ne nurodytas šio turto paėmimo ir perdavimo akte). Karo ar nepaprastosios padėties metu, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, gali būti laikomasi kitų, ne nurodytų šiame punkte, savininko informavimo terminų.

36. Grąžinant išlikusį turtą mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu, turtą grąžinanti institucija patikrina turto atsiimti atvykusio asmens tapatybę, įgaliojimą (jeigu turtą atsiima savininko raštu įgaliotas asmuo), taip pat teisę į grąžinamą turtą patvirtinančius dokumentus (jeigu turto atsiimti atvyksta kitas turto savininkas, ne nurodytas šio turto paėmimo ir perdavimo akte) ir 4 egzemplioriais surašo vieną iš Aprašo 39 punkte nurodytų aktų.

37. Vieną Aprašo 36 punkte nurodytu atveju surašyto akto egzempliorių turtą grąžinanti institucija pasilieka sau, kitą perduoda turto atsiimti atvykusiam asmeniui, trečią nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą dieną po turto grąžinimo, paštu, faksu, elektroniniu paštu ar kita priemone pateikia šį turtą paimant dalyvavusiai savivaldybės administracijai, o ketvirtą – dalyvavusiai teritorinei policijos įstaigai.

38. Apie išlikusio turto, kuris savininkui atiduodamas po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo, grąžinimą savivaldybės administracija ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki grąžinimo informuoja jo savininką, raštu išsiųsdama jam pranešimą apie laikinai paimto išlikusio turto grąžinimą (10 priedas) ar pranešimą apie laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimą (11 priedas).

39. Grąžinant išlikusį turtą Aprašo 38 punkte nurodytu metu, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo patikrina turtą atsiimančio asmens tapatybę, įgaliojimą (jeigu turtą atsiima savininko raštu įgaliotas asmuo), teisę į grąžinamą turtą patvirtinančius dokumentus (jeigu turtą atsiima kitas turto savininkas, ne nurodytas šio turto paėmimo ir perdavimo akte), įvertina grąžinamo turto būklę ir 3 egzemplioriais surašo laikinai paimto išlikusio turto grąžinimo aktą (12 priedas) ir (ar) laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimo aktą (13 priedas). Vienas šio akto egzempliorius lieka turtą grąžinančioje savivaldybės administracijoje, antras perduodamas turtą atsiimti atvykusiam asmeniui, trečias – turtą mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu naudojusiai ir grąžinant jį dalyvaujančiai institucijai.

40. Aprašo 39 punkte nurodytuose aktuose pateikiami duomenys apie turto būklę, kuriai nustatyti savivaldybės administracija ar mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu turtą grąžinanti institucija tuo atveju, jeigu neturi užtektinai specialistų, galinčių ją įvertinti, gali kviestis kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka pirkti šią paslaugą.

41. Kai savininkas ar kitas turto atsiimti atvykęs asmuo atsisako atsiimti grąžinamą turtą ir (ar) pasirašyti Aprašo 39 punkte nurodytus aktus, apie tai juose pažymima ir nurodomos priežastys, dėl kurių aktas nepasirašomas. Šiame punkte nurodytais atvejais ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Jeigu apie turto grąžinimą informuotas savininkas dėl Aprašo 25 punkte nurodytų priežasčių negali atvykti jo atsiimti, šis turtas gali būti grąžinamas turto naudotojui, jeigu toks yra, ar kitam savininko raštu įgaliotam asmeniui, o apie neatvykimą, jo priežastis ir turtą atsiimti atvyksiantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto nuo minėtų priežasčių atsiradimo ir ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto turto grąžinimo) telefonu, elektroniniu paštu ar kita informacijos perdavimo priemone informuoti turtą mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu grąžinančią instituciją ar po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo turtą grąžinančią savivaldybės administraciją.

43. Jeigu dėl Aprašo 25 punkte nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti atsiimti grąžinamo turto ir nėra numatęs ar neturi asmenų, galinčių atvykti šio turto atsiimti, jis apie tai nedelsdamas (ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto turto grąžinimo) telefonu, elektroniniu paštu ar kita informacijos perdavimo priemone informuoja turtą mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu grąžinančią instituciją ar po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo turtą grąžinančią savivaldybės administraciją, kurios organizuoja šio turto grąžinimą savininkui (suderina su juo kitą turto grąžinimo laiką, o jeigu savininkas negali atvykti atsiimti grąžinamo turto dėl priežasčių, ribojančių jo judėjimo galimybę, jį pristato jam pačios).

44. Už išlikusio turto saugojimą, iki jis grąžinamas savininkui, atsako institucija, kuri šiuo turtu naudojosi.

 

V SKYRIUS

 

ATLYGINIMAS UŽ PAIMTĄ TURTĄ

 

45. Už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtą turtą savininkams atlyginama (atlyginimas apima Aprašo 46 punkte nurodytus vertę, nuostolius ir išlaidas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš Lietuvos valstybės rezervo ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo. Jeigu trūksta piniginių lėšų, savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

46. Atlyginama rekvizuoto, laikinai paimto, tačiau neišlikusio turto vertė, nuostoliai dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo, taip pat dėl paimto turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Rekvizuoto ir laikinai paimto, tačiau neišlikusio turto vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais vertės nustatymo principais, atsižvelgiant į Aprašo 47 punkte nurodyto prašymo nagrinėjimo metu esančią tos pačios rūšies turto (rūšiniais požymiais apibūdintų daiktų) rinkos vertę. Nuostoliai dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo nustatomi įvertinus turto paėmimo ir perdavimo ar transporto priemonės paėmimo ir perdavimo aktuose ir laikinai paimto išlikusio turto grąžinimo ar laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimo aktuose nurodytos turto būklės pokyčius. Išlaidos dėl turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

47. Turto savininkai iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje iš jų paimtas turtas, administraciją su prašymu atlyginti už paimtą turtą (toliau – prašymas).

48. Prašyme turi būti nurodyta: savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris); turtas, kuris mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtas, ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusį turtą, nuostolių dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo suma, taip pat dėl paimto turto parengimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos paėmimo ir perdavimo akto (-ų) (jeigu savininkas turi tokį (-ius) akto (-ų) egzempliorių (-ius), grąžinimo akto (jeigu turtas savininkui grąžintas) kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

49. Savivaldybės administracija, gavusi iš savininko prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų jį išnagrinėja: patikrina šiame prašyme pateiktus duomenis, nustato Aprašo 46 punkte nurodytą atlyginimo už paimtą turtą dydį, taip pat patikrina, ar turtas grąžintas savininkui, ar nėra išlikusio turto, kurį galima grąžinti.

50. Savivaldybės administracija, nustačiusi prašyme pateiktų duomenų netikslumų, kreipiasi į savininką su prašymu patikslinti duomenis. Savininkas juos patikslina ir informuoja savivaldybės administraciją per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo. Patikslintam prašymui išnagrinėti nustatomas Aprašo 49 punkte nurodytas terminas.

51. Sprendimus dėl prašymų pagrįstumo ar nepagrįstumo priima savivaldybės administracijos direktorius. Apie priimtą sprendimą savivaldybės administracija prašymą pateikusį asmenį informuoja per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

52. Kiekvieną einamųjų metų ketvirtį savivaldybės administracija sudaro Aprašo 51 punkte nurodytų sprendimų suvestines, kurias ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija). Suvestinėje nurodomi savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais ir kuriems turi būti atlyginama rekvizuoto, laikinai paimto, tačiau neišlikusio turto vertė, nuostoliai dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo, taip pat dėl paimto turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos, duomenys, paimtas turtas ir atlyginimo dydis (aiškiai nurodomos jo sudedamosios dalys).

53. Gavusi iš savivaldybių administracijų Aprašo 52 punkte nurodytas suvestines, Finansų ministerija, atsižvelgdama į lėšų poreikį, valstybės rezerve esančias ir turimas ar numatomas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą dėl lėšų atlyginti už paimtą turtą šaltinių, lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms ir skyrimo Krašto apsaugos ministerijai. Sprendimą dėl lėšų atlyginti už paimtą turtą šaltinių, lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms ir skyrimo Krašto apsaugos ministerijai priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

54. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Aprašo 53 punkte nurodytą sprendimą, Krašto apsaugos ministerija jai skirtas lėšas paskirsto savivaldybių administracijoms, kurios išmoka atlyginimą paimto turto savininkams.

55. Savivaldybių administracijos, gavusios lėšas atlyginti už paimtą turtą, per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo pagal savininkų prašymų pateikimo datą sudaro savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais, eilę ir informuoja turto savininkus, kuriems pagal šią eilę gautomis lėšomis bus mokamas atlyginimas, raštu išsiųsdamos pranešimą apie atlyginimo už paimtą turtą išmokėjimą (14 priedas) ar pranešimą apie atlyginimo už paimtą transporto priemonę išmokėjimą (15 priedas).

56. Turto savininkas, gavęs Aprašo 55 punkte nurodytą pranešimą ir jame pastebėjęs netikslumų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai raštu informuoja šį pranešimą pateikusią savivaldybės administraciją.

57. Aprašo 55 punkte nurodytą pranešimą pateikusi savivaldybės administracija atlyginimą savininkui į prašyme nurodytą banko sąskaitą perveda ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo lėšų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Parengti ar pakeisti Aprašo 5 punkte nurodyti sąrašai įslaptinami teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Ginčai, susiję su Aprašo nuostatų taikymu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
1 priedas

 

(Reikalingų paimti transporto priemonių sąrašo forma)

 

REIKALINGŲ PAIMTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

______________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

______________________

(data, Nr.)

 

Transporto priemonė

Funkcija (užduotis), dėl kurios numatyta šį turtą paimti

Funkcijos (užduoties) vykdymo vieta (teritorija, kurioje reikia transporto priemonės)

Savininko duomenys*

Turto registracijos ar kitas turto identifikavimo numeris*

charakteristikos

Eil. Nr.

kategorija

markė / modelis

degalų tipas

leidžiama maksimali masė (kg)

krovinio masė (kg)

variklio darbinis tūris (kub. cm)

variklio galia (kW)

transporto priemonės grupė
(ir kėbulo tipo kodas)

kiti duomenys

kiekis (vnt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Skiltys pildomos gavus Mobilizacijos departamento informaciją. Savininko duomenis sudaro: jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; jeigu savininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

**Skiltis pildoma atsižvelgiant į reikalingo paimti turto charakteristiką.

 

____________________________________ ____________________________ __________________________________________

(sąrašo (-ų) rengėjo pareigos)                                                                                 (parašas)                                                                                     (vardas, pavardė)

 

––––––––––––––––––––


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Reikalingo paimti kito kilnojamojo turto sąrašo forma)

 

REIKALINGO PAIMTI KITO KILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

______________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

______________________

(data, Nr.)

 

Eil. Nr.

Kitas kilnojamasis turtas

Funkcija (užduotis), dėl kurios numatyta šį turtą paimti

Funkcijos (užduoties) atlikimo vieta (teritorija, kurioje reikia turto)

Savininko duomenys*

Turto registracijos ar kitas turto identifikavimo numeris*

pavadinimas

charakteristikos

paskirtis

kiti duomenys**

kiekis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Skiltys pildomos gavus Mobilizacijos departamento informaciją. Savininko duomenis sudaro: jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; jeigu savininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

**Skiltis pildoma atsižvelgiant į reikalingo paimti turto charakteristiką.

 

____________________________________ ____________________________ _________________________________________

(sąrašo (-ų) rengėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

––––––––––––––––––––


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Reikalingo paimti nekilnojamojo turto sąrašo forma)

 

REIKALINGO PAIMTI NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

______________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

______________________

(data, Nr.)

 

Eil. Nr.

Nekilnojamasis turtas

Funkcija (užduotis), dėl kurios numatyta šį turtą paimti

Funkcijos (užduoties) atlikimo vieta (teritorija, kurioje reikia turto)

Savininko duomenys*

Turto registracijos ar kitas turto identifikavimo numeris*

pavadinimas

kriterijai

paskirtis

plotas

vieta (adresas)

kiti duomenys**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Skiltys pildomos gavus Mobilizacijos departamento informaciją. Savininko duomenis sudaro: jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; jeigu savininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

**Skiltis pildoma atsižvelgiant į reikalingo paimti turto charakteristiką.

 

____________________________________ ____________________________ __________________________________________

(sąrašo (-ų) rengėjo pareigos)                                                                                  (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė

 

––––––––––––––––––––

 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Pranešimo apie galimą turto paėmimą forma)

pranešimas APIE GALIMĄ TURTO pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

____________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodytas turtas, paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, gali būti rekvizuojamas ir (ar) laikinai paimamas.

 

Turto pavadinimas

 

Turto registracijos Nr. (jeigu nėra, – kitas turto identifikavimo Nr.)

 

Kiti turto požymiai*

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudaro daiktų rinkinys)

 

Kiti reikalavimai (pildoma, jeigu reikia)

 

*Eilutė pildoma atsižvelgiant į turto charakteristiką.

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastabos: 1. Šiame pranešime nurodytas turtas paimamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

2. Informavimas apie šiame pranešime nurodyto turto paėmimą, paėmimo mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu procedūros, laikinai paimto išlikusio turto grąžinimas, taip pat atlyginimas už šio turto paėmimą, paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, reglamentuoti Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu gavęs pranešimą apie turto paėmimą ar apie turto paėmimą sužinojęs per visuomenės informavimo priemones, savininkas privalo būti turto paėmimo vietoje nustatytu laiku ir su savimi turėti asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, taip pat kitus su paimamu turtu susijusius dokumentus (paimamo turto naudojimo instrukcijas (jeigu jos turi būti), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus), siekiant užtikrinti saugų paimamo turto naudojimą.

Pastebėjęs duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytu turtu ar jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas kitiems asmenims, turtas prarandamas ar pakinta jo naudojimo paskirtis, savininkas apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo privalo raštu informuoti pranešimą atsiuntusią savivaldybės administraciją.

Gavęs pranešimą apie turto paėmimą, savininkas per 2 darbo dienas raštu turi informuoti apie tai turto naudotoją, jeigu jis yra.

Savininkas, negalintis perduoti turto nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ar kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos perduoti turtą. Tokiu atveju turtą gali perduoti turto naudotojas (jeigu jis yra) ar kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, galintis atlikti turto perdavimo procedūras (jeigu perduodamas nekilnojamasis turtas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro), o apie neatvykimą į turto paėmimo vietą ir jo priežastis, taip pat turtą perduodantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto po minėtų priežasčių atsiradimo, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki nustatyto turto paėmimo laiko) telefonu ar elektroniniu paštu pranešti pranešimą apie turto paėmimą pateikusiai ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusiai savivaldybės administracijai.

Jeigu dėl pirmiau nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti perduoti turto ir nėra numatęs asmenų, galinčių tai atlikti, jis nedelsdamas, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto šio turto paėmimo laiko, telefonu ar elektroniniu paštu informuoja pranešimą apie turto paėmimą pateikusią ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusią savivaldybės administraciją.

Savininkui ar kitam turtą perduodančiam asmeniui neatvykus į turto paėmimo vietą nustatytu laiku ir apie tai neinformavus pirmiau nurodyta tvarka, turtas (išskyrus gyvenamąjį būstą) vis tiek paimamas.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu laikinai paimtą išlikusį turtą (jis turi būti grąžintas per kuo trumpiausią laiką, ne vėliau kaip per metus po to, kai išnyksta priežastys, dėl kurių jis laikinai paimtas);

už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtą turtą gauti teisingą atlyginimą:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuoto, laikinai paimto, tačiau neišlikusio turto vertė (nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais vertės nustatymo principais, atsižvelgiant į prašymo atlyginti už paimtą turtą nagrinėjimo metu esančią tos pačios rūšies turto (rūšiniais požymiais apibūdintų daiktų) kaip rekvizuoto ir laikinai paimto, bet neišlikusio turto rinkos vertę), nuostoliai dėl išlikusio ir grąžinamo turto sužalojimo (nustatomi įvertinus turto paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimto išlikusio turto grąžinimo aktuose nurodytos turto būklės pokyčius), taip pat išlaidos dėl turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, turto savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtą turtą turi kreiptis į jį paėmusią savivaldybės administraciją ir pateikti jai prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris); turtas, kuris mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtas, ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusį turtą, nuostolių dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo suma, taip pat dėl paimto turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos paėmimo ir perdavimo akto (-ų) (jeigu savininkas turi tokį (-ius) akto (-ų) egzempliorių (-ius), grąžinimo (jeigu turtas savininkui grąžintas) akto kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą turto savininkas informuojamas raštu.

 

Atsakomybė

 

Turto savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

 

––––––––––––––––––––


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Pranešimo apie galimą transporto priemonės paėmimą forma)

pranešimas APIE GALIMĄ transporto priemonės pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

______________

(vieta)

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodyta transporto priemonė, paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, gali būti rekvizuojama ir (ar) laikinai paimama.

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos ar kitas identifikavimo Nr.

Kategorija

Markė, modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris (kub. cm)

Variklio galia (kW)

Kiti duomenys (pildoma, jeigu reikia)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastabos: 1. Šiame pranešime nurodytas turtas (transporto priemonė) paimamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

2. Informavimas apie šiame pranešime nurodyto turto (transporto priemonės) paėmimą, paėmimo mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu procedūros, laikinai paimto išlikusio turto grąžinimas, taip pat atlyginimas už šio turto paėmimą, paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, reglamentuoti Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu gavęs pranešimą apie transporto priemonės paėmimą ar apie transporto priemonės paėmimą sužinojęs per visuomenės informavimo priemones, savininkas privalo būti paėmimo vietoje nustatytu laiku ir su savimi turėti asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, taip pat kitus su paimama transporto priemone susijusius dokumentus (techninį pasą, naudojimo instrukciją (jeigu ji turi būti), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus), siekiant užtikrinti saugų paimamos transporto priemonės naudojimą.

Gavęs pranešimą apie turto paėmimą, savininkas per 2 darbo dienas raštu turi informuoti apie tai transporto priemonės naudotoją, jeigu jis yra.

Savininkas, negalintis perduoti transporto priemonės nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ar kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos perduoti ją. Tokiu atveju transporto priemonę gali perduoti jos naudotojas (jeigu jis yra) ar kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, galintis atlikti transporto priemonės perdavimo procedūras, o apie neatvykimą į transporto priemonės paėmimo vietą ir jo priežastis, taip pat ją perduodantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto po minėtų priežasčių atsiradimo, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki nustatyto paėmimo laiko) telefonu ar elektroniniu paštu pranešti pranešimą apie transporto priemonės paėmimą pateikusiai ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusiai savivaldybės administracijai.

Jeigu dėl pirmiau nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti perduoti transporto priemonės ir nėra numatęs asmenų, galinčių tai atlikti, jis nedelsdamas, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto paėmimo laiko, telefonu ar elektroniniu paštu informuoja pranešimą apie transporto priemonės paėmimą pateikusią ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusią savivaldybės administraciją.

Transporto priemonės savininkui ar kitam ją perduodančiam asmeniui neatvykus į paėmimo vietą nustatytu laiku ir apie tai neinformavus pirmiau nurodyta tvarka, transporto priemonė vis tiek paimama.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu laikinai paimtą transporto priemonę (ji turi būti grąžinta per kuo trumpiausią laiką, ne vėliau kaip per metus po to, kai išnyksta priežastys, dėl kurių ji laikinai paimta);

už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtą transporto priemonę gauti teisingą atlyginimą:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuotos, laikinai paimtos, tačiau neišlikusios transporto priemonės vertė (nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais vertės nustatymo principais, atsižvelgiant į prašymo atlyginti už paimtą transporto priemonę nagrinėjimo metu esančią tos pačios rūšies transporto priemonės kaip rekvizuotos ir laikinai paimtos, bet neišlikusios transporto priemonės rinkos vertę), nuostoliai dėl išlikusios ir grąžinamos transporto priemonės sužalojimo (nustatomi įvertinus transporto priemonės paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimo aktuose nurodytos būklės pokyčius), taip pat išlaidos dėl transporto priemonės paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, turto savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtą transporto priemonę turi kreiptis į jį paėmusią savivaldybės administraciją ir pateikti jai prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris); transporto priemonė, kuri mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimta, ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusią transporto priemonę, nuostolių dėl laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės sužalojimo suma, taip pat dėl paimtos transporto priemonės paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos paėmimo ir perdavimo akto (-ų) (jeigu savininkas turi tokį (-ius) akto (-ų) egzempliorių (-ius), grąžinimo (jeigu turtas savininkui grąžintas) akto kopijos ir kiti savininko patirtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą turto savininkas informuojamas raštu.

 

Atsakomybė

 

Transporto priemonės savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
6 priedas

 

 

(Pranešimo apie turto paėmimą forma)

pranešimas APIE TURTO pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

______________

(vieta)

_____________________________________________________________________________,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodytas turtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymu, rekvizuojamas ir (ar) laikinai paimamas (nereikalingą žodį išbraukti):

 

Turto pavadinimas

 

Turto registracijos Nr. (jeigu nėra, – kitas turto identifikavimo Nr.)

 

Kiti turto požymiai*

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudaro daiktų rinkinys)

 

Kiti reikalavimai

 

 

*Eilutė pildoma atsižvelgiant į turto charakteristiką.

 

 

Turto paėmimo data ir laikas _______ m. __________  ____ d. ______ val.

 

Turto paėmimo vieta ___________________________________

(adresas)

 

 

_____________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Gavęs šį pranešimą, savininkas privalo būti turto paėmimo vietoje nustatytu laiku ir su savimi turėti asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, taip pat kitus su paimamu turtu susijusius dokumentus (paimamo turto naudojimo instrukcijas (jeigu jos turi būti), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus), siekiant užtikrinti saugų paimamo turto naudojimą.

Gavęs šį pranešimą, savininkas per 2 darbo dienas raštu turi informuoti apie tai turto naudotoją, jeigu jis yra.

Savininkas, negalintis perduoti turto nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ar kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos perduoti turtą. Tokiu atveju turtą gali perduoti turto naudotojas (jeigu jis yra) ar kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, galintis atlikti turto perdavimo procedūras (jeigu perduodamas nekilnojamasis turtas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro), o apie neatvykimą į turto paėmimo vietą ir jo priežastis, taip pat turtą perduodantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto po minėtų priežasčių atsiradimo, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki nustatyto turto paėmimo laiko) telefonu ar elektroniniu paštu pranešti šį pranešimą pateikusiai ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusiai savivaldybės administracijai.

Jeigu dėl pirmiau nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti perduoti turto ir nėra numatęs asmenų, galinčių tai atlikti, jis nedelsdamas, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto šio turto paėmimo laiko, telefonu ar elektroniniu paštu privalo informuoti šį pranešimą pateikusią ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusią savivaldybės administraciją.

Savininkui ar kitam turtą perduodančiam asmeniui neatvykus į turto paėmimo vietą nustatytu laiku ir apie tai neinformavus pirmiau nurodyta tvarka, turtas (išskyrus gyvenamąjį būstą) vis tiek paimamas, jeigu yra galimybė jį paimti.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu laikinai paimtą turtą (jis turi būti grąžintas per kuo trumpiausią laiką, ne vėliau kaip per metus po to, kai išnyksta priežastys, dėl kurių jis laikinai paimtas);

už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtą turtą gauti teisingą atlyginimą:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuoto, laikinai paimto, tačiau neišlikusio turto vertė (nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais vertės nustatymo principais, atsižvelgiant į prašymo atlyginti už paimtą turtą nagrinėjimo metu esančią tos pačios rūšies turto (rūšiniais požymiais apibūdintų daiktų) kaip rekvizuoto ir laikinai paimto, bet neišlikusio turto rinkos vertę), nuostoliai dėl išlikusio ir grąžinamo turto sužalojimo (nustatomi įvertinus turto paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimto išlikusio turto grąžinimo aktuose nurodytos turto būklės pokyčius), taip pat išlaidos dėl turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, turto savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtą turtą turi kreiptis į jį paėmusią savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris); turtas, kuris mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtas, ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusį turtą, nuostolių dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo suma, taip pat dėl paimto turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos paėmimo ir perdavimo akto (-ų) (jeigu savininkas turi tokį (-ius) akto (-ų) egzempliorių (-ius), grąžinimo (jeigu turtas savininkui grąžintas) akto kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą turto savininkas informuojamas raštu.

 

Atsakomybė

 

Turto savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
7 priedas

 

 

(Pranešimo apie transporto priemonės paėmimą forma)

pranešimas APIE transporto priemonės pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

_____________

(vieta)

_____________________________________________________________________________,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodyta transporto priemonė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymu, rekvizuojama ir (ar) laikinai paimama (nereikalingą žodį išbraukti):

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos ar kitas identifikavimo Nr.

Kategorija

Markė, modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris (kub. cm)

Variklio galia (kW)

Kiti duomenys (pildoma, jeigu reikia)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės paėmimo data ir laikas _______ m. __________  ____ d. ______ val.

 

Transporto priemonės paėmimo vieta _____________________________

(adresas)

 

_____________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Gavęs šį pranešimą, savininkas privalo būti transporto priemonės paėmimo vietoje nustatytu laiku ir su savimi turėti asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, taip pat kitus su paimama transporto priemone susijusius dokumentus (techninį pasą, naudojimo instrukciją (jeigu ji turi būti), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus), siekiant užtikrinti saugų paimamos transporto priemonės naudojimą.

Gavęs šį pranešimą, savininkas per 2 darbo dienas raštu turi informuoti apie tai transporto priemonės naudotoją, jeigu jis yra.

Savininkas, negalintis perduoti transporto priemonės nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ar kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos perduoti ją. Tokiu atveju transporto priemonę gali perduoti jos naudotojas (jeigu jis yra) ar kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, galintis atlikti transporto priemonės perdavimo procedūras, o apie neatvykimą į transporto priemonės paėmimo vietą ir jo priežastis, taip pat ją perduodantį asmenį savininkas privalo nedelsdamas (iš karto po minėtų priežasčių atsiradimo, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki nustatyto paėmimo laiko) telefonu ar elektroniniu paštu pranešti šį pranešimą pateikusiai ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusiai savivaldybės administracijai.

Jeigu dėl pirmiau nurodytų priežasčių savininkas negali atvykti perduoti transporto priemonės ir nėra numatęs asmenų, galinčių tai atlikti, jis nedelsdamas, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto paėmimo laiko, telefonu ar elektroniniu paštu privalo informuoti šį pranešimą pateikusią ar per visuomenės informavimo priemones paskelbusią savivaldybės administraciją.

Transporto priemonės savininkui ar kitam ją perduodančiam asmeniui neatvykus į paėmimo vietą nustatytu laiku ir apie tai neinformavus pirmiau nurodyta tvarka, transporto priemonė vis tiek paimama, jeigu yra galimybė ją paimti.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu laikinai paimtą transporto priemonę (ji turi būti grąžinta per kuo trumpiausią laiką, ne vėliau kaip per metus po to, kai išnyksta priežastys dėl kurių ji laikinai paimta);

už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtą transporto priemonę gauti teisingą atlyginimą:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuotos, laikinai paimtos, tačiau neišlikusios transporto priemonės vertė (nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais vertės nustatymo principais, atsižvelgiant į prašymo atlyginti už paimtą transporto priemonę nagrinėjimo metu esančią tos pačios rūšies transporto priemonės kaip rekvizuotos ir laikinai paimtos, bet neišlikusios transporto priemonės rinkos vertę), nuostoliai dėl išlikusios ir grąžinamos transporto priemonės sužalojimo (nustatomi įvertinus transporto priemonės paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimo aktuose nurodytos būklės pokyčius), taip pat išlaidos dėl transporto priemonės paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, turto savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtą transporto priemonę turi kreiptis į jį paėmusią savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris); transporto priemonė, kuri mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimta, ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusią transporto priemonę, nuostolių dėl laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės sužalojimo suma, taip pat dėl paimtos transporto priemonės paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos paėmimo ir perdavimo akto (-ų) (jeigu savininkas turi tokį (-ius) akto (-ų) egzempliorių (-ius), grąžinimo (jeigu turtas savininkui buvo grąžintas) akto kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą turto savininkas informuojamas raštu.

 

Atsakomybė

 

Transporto priemonės savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
8 priedas

 

 

(Turto paėmimo ir perdavimo akto forma)

TURTO PAĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

laikinai paėmė ir (ar) rekvizavo iš _________________________________________________

(nereikalingą išbraukti)                                    (savininko ar kito turtą perduodančio asmens vardas, pavardė,

______________________________________________________________________________

asmens kodas, atstovavimo pagrindas; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas,

_________________________________________________________________________________________

kodas, asmens pareigų pavadinimas)

ir perdavė ______________________________________________________________ šį turtą:

(institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

 

Turto pavadinimas

 

Turto registracijos Nr. (jeigu nėra, – kitas turto identifikavimo Nr.)

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudaro daiktų rinkinys)

 

Kiti turto požymiai (pildoma, jeigu reikia)

 

 

 

Paimamo turto būklė ____________________________________________________________ .

 

Šis aktas surašytas __________egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(institucijos atstovas) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(turtą perdavęs asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(policijos pareigūnas) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(paimamo turto būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio jį paimant, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Pastaba. Paimto turto grąžinimo ir atlyginimo tvarka nustatyta Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
9 priedas

 

 

(Transporto priemonės paėmimo ir perdavimo akto forma)

Transporto priemonės PAĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

laikinai paėmė ir (ar) rekvizavo iš _________________________________________________

(nereikalingą išbraukti)                               (savininko ar kito transporto priemonę perduodančio asmens

______________________________________________________________________________

vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas;  jeigu  asmuo atstovauja  juridiniam  asmeniui, – juridinio

_____________________________________________________________________ ir perdavė

asmens pavadinimas, kodas, asmens pareigų pavadinimas)

__________________________________________________________ šią transporto priemonę:

(institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos ar kitas identifikavimo Nr.

Kategorija

Markė, modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris
(kub. cm)

Variklio galia (kW)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paimamos transporto priemonės būklė _______________________________________________

 

Šis aktas surašytas ____________ egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(institucijos atstovas) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(transporto priemonę perdavęs asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(policijos pareigūnas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

______________________________________________________________________________

(paimamos transporto priemonės būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio ją paimant, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Paimtos transporto priemonės grąžinimo ir atlyginimo tvarka nustatyta Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
10 priedas

 

 

(Pranešimo apie laikinai paimto išlikusio turto grąžinimą forma)

pranešimas APIE laikinai paimto IŠLIKUSIO Turto GRĄŽINIMĄ

 

___________________

(data, Nr.)

_____________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad ____ m. _________ __ d. bus grąžinamas šis pagal ____m. _________ __d. turto paėmimo ir perdavimo aktą Nr. _____ laikinai paimtas išlikęs turtas:

 

Turto pavadinimas

 

Turto registracijos Nr. (jeigu nėra, – kitas turto identifikavimo Nr.)

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudarė daiktų rinkinys)

 

Kiti turto požymiai (pildoma, jeigu reikia)

 

 

 

Grąžinimo vieta ____________________________, laikas ______ val.

(adresas)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Pranešime nurodyto turto grąžinimo tvarka nustatyta Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
11 priedas

 

 

(Pranešimo apie laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimą forma)

pranešimas APIE laikinai paimtos IŠLIKUSIOs transporto priemonės GRĄŽINIMĄ

 

_________________

(data, Nr.)

__________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad ____ m. _________ __ d. bus grąžinama ši pagal ____m. _________ __d. transporto priemonės paėmimo ir perdavimo aktą Nr. _____ paimta transporto priemonė:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos ar kitas identifikavimo Nr.

Kategorija

Markė, modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris (kub. cm)

Variklio galia (kW)

Kiti duomenys (pildoma, jeigu reikia)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės grąžinimo vieta ____________________________, ____ val.

(adresas)

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Transporto priemonių grąžinimo tvarka nustatyta Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
12 priedas

 

(Laikinai paimto išlikusio turto grąžinimo akto forma)

LAIKINAI PAIMTO IŠLIKUSIO TURTO GRĄŽINIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitos turtą grąžinančios institucijos vadovo įgalioto asmens vardas,

_________________________________________________________________________________________

pavardė, pareigų pavadinimas)

grąžino _______________________________________________________________________

(turtą atsiimti atvykusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas;  jeigu asmuo

__________________________________________________________ šį laikinai paimtą turtą:

atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, asmens pareigos)

 

Turto pavadinimas

 

Turto registracijos Nr. (jeigu nėra, kitas turto identifikavimo Nr.)

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudarė daiktų rinkinys)

 

Kiti turto požymiai (pildoma, jeigu reikia)

 

 

Grąžinamo turto būklė __________________________________________________________

 

Aktas surašytas ____________ egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitos turtą grąžinančios institucijos vadovo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(institucijos, kuri naudojosi laikinai paimtu grąžintu turtu, atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė)*

________________________________________________________________________________________________________

(turto atsiimti atvykusio asmens parašas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________________

(turto būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio jį grąžinant, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Pastaba. Už šiame akte nurodytą turtą atlyginama Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

* Pildoma ir pasirašoma, kai turtą grąžinant dalyvauja ir aktą surašo savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

––––––––––––––––––––

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
13 priedas

 

 

(Laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės grąžinimo akto forma)

LAIKINAI PAIMTOs IŠLIKUSIOs TRANSPORTO PRIEMONĖS GRĄŽINIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitos transporto priemonę grąžinančios institucijos vadovo įgalioto

______________________________________________________________________________

asmens vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

grąžino _______________________________________________________________________

(transporto priemonės atsiimti atvykusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas;

______________________________________________________________________________

jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, asmens pareigos)

šią laikinai paimtą transporto priemonę:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos ar kitas identifikavimo Nr.

Kategorija

Markė, modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris (kub. cm)

Variklio galia (kW)

Kiti duomenys (pildoma, jeigu reikia)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinamos transporto priemonės būklė ________________________________________

 

Aktas surašytas __________ egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota šiems asmenims:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos direktoriaus ar kitos transporto priemonę grąžinančios institucijos vadovo įgalioto

asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(institucijos, kuri naudojosi laikinai paimta grąžinta transporto priemone, atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė)*

______________________________________________________________________________

(transporto priemonės atsiimti atvykusio asmens parašas, vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(transporto priemonės būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio ją grąžinant,  pareigos, parašas, vardas,

pavardė)

Pastaba. Už šiame akte nurodytą transporto priemonę atlyginama Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

 

* Pildoma ir pasirašoma, kai transporto priemonę grąžinant dalyvauja ir aktą surašo savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
14 priedas

 

 

(Pranešimo apie atlyginimo už paimtą turtą išmokėjimą forma)

pranešimas APIE ATLYGINIMO UŽ PAimtą turtą išmokėjimą

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

informuojame, kad atsižvelgiant į Jūsų _____ m. _____ ___ d. pateiktą prašymą atlyginti už paimtą turtą:

 

Turto pavadinimas

 

Komplekto dalys (jeigu turtą sudarė daiktų rinkinys)

 

Kiti turto požymiai (pildoma, jeigu reikia)

 

Jums bus išmokėtas atlyginimas (nereikalingas išmokamo atlyginimo sudedamąsias dalis išbraukti) už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusį turtą, atlyginti nuostoliai dėl laikinai paimto išlikusio turto sužalojimo, taip pat turėtos turto paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo išlaidos.

 

Atlyginimo suma __________________________________________

Atlyginimo terminas________________________________________

(nurodoma, iki kurios datos bus išmokėtas atlyginimas)

 

Atlyginimas pervedamas į šią ___ m. ____ __ d. prašyme nurodytą banko sąskaitą:

LT__________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(apie atlyginimo išmokėjimą informuojančios institucijos ar įstaigos vadovo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_____________________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Jeigu šiame pranešime pastebėjote netikslumų, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai raštu informuokite šį pranešimą pateikusią savivaldybės administraciją.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo
15 priedas

 

 

(Pranešimo apie atlyginimo už paimtą transporto priemonę išmokėjimą forma)

pranešimas APIE ATLYGINIMO UŽ PAimtą transporto priemonę išmokėjimą

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

informuojame, kad atsižvelgiant į Jūsų _____ m. _____ ___ d. pateiktą prašymą atlyginti už paimtą transporto priemonę:

 

Eil. Nr.

Kategorija

Markė

Modelis

Degalų tipas

Pagaminimo metai

Variklio darbinis tūris (kub. cm)

Variklio galia (kW)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jums bus išmokėtas atlyginimas (nereikalingas išmokamo atlyginimo sudedamąsias dalis išbraukti) už rekvizuotą, laikinai paimtą, tačiau neišlikusią transporto priemonę, atlyginti nuostoliai dėl laikinai paimtos išlikusios transporto priemonės sužalojimo, taip pat turėtos transporto priemonės paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo išlaidos.

 

Atlyginimo suma __________________________________________

Atlyginimo terminas _______________________________________

(nurodoma, iki kurios datos bus išmokėtas atlyginimas)

 

Atlyginimas pervedamas į šią ___ m. ____ __ d. prašyme nurodytą banko sąskaitą:

LT_________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(apie atlyginimo išmokėjimą informuojančios institucijos ar įstaigos vadovo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_____________________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Jeigu šiame pranešime pastebėjote netikslumų, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai raštu informuokite šį pranešimą pateikusią savivaldybės administraciją.

––––––––––––––––––––


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 141

 

 

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ IR SPROGMENŲ rekvizicijos ir (ar) LAIKINOJO PAĖMIMO, SAUGOJIMO, GRĄŽINIMO IR atlyginimo UŽ jų REKVIZICIJĄ IR (AR) LAIKINĄJĮ PAĖMIMĄ TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinėje apyvartoje esančių ginklų, šaudmenų ir sprogmenų (toliau – ginklai ir (ar) kitos medžiagos) rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo (toliau – paėmimas), taip pat jų saugojimo, laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo ir atlyginimo už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Paėmimo objektas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) mobilizacijos plane (reikalingų paimti ginklų ir šaudmenų sąraše ir reikalingų paimti sprogmenų sąraše) nurodyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos, kuriuos būtina paimti siekiant užtikrinti civilinę saugą, visuomenės ir valstybės saugumą, viešąją tvarką ir paramą ginkluotosioms pajėgoms.

 

II SKYRIUS

 

GINKLŲ IR (AR) KITŲ MEDŽIAGŲ PAĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Vidaus reikalų ministro pavedimu Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), atsižvelgdamas į Aprašo 3 punkte nurodytus paėmimo tikslus, parengia arba pakeičia (keičia taip pat atsižvelgdamas į Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka jiems pateiktą informaciją apie ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkų ar valdytojų (toliau – savininkai) duomenų pasikeitimus) reikalingų paimti ginklų ir šaudmenų sąrašą (1 priedas), o Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) – reikalingų paimti sprogmenų sąrašą (2 priedas) ir juos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) nuo pavedimo gavimo, jeigu pavedime nenurodomas ilgesnis terminas, raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) pateikia Vidaus reikalų ministerijai.

5. Vidaus reikalų ministerija gautus Aprašo 4 punkte nurodytus sąrašus įtraukia į Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879 „Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka rengiamą arba keičiamą Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.

6. Vidaus reikalų ministerija per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plano patvirtinimo (pakeitimo) raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) informaciją apie numatytus paimti ginklus ir (ar) kitas medžiagas ir jų savininkus, jeigu jie anksčiau neinformuoti (pasikeitus savininkams arba numačius naują paėmimo objektą), pateikia teritorinėms policijos įstaigoms, kurių administruojamose teritorijose numatoma šiuos ginklus ir (ar) medžiagas paimti.

7. Teritorinė policijos įstaiga per 15 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkte nurodytos informacijos gavimo informuoja šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkus, išsiųsdama jiems pranešimą apie galimą ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą (3 priedas). Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu savininkai apie galimą ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą neinformuojami.

8. Jeigu Aprašo 7 punkte nurodytą pranešimą gavęs savininkas jame pastebi duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytais ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis, jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausantys ginklai ir (ar) kitos medžiagos perduodami kitiems asmenims, jie prarandami ar pakinta jų naudojimo paskirtis, jis apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo šio pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu informuoja šį pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą, kuri per 5 darbo dienas (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 2 darbo dienas) šią informaciją raštu pateikia pagal kompetenciją atitinkamai Policijos departamentui ar Ginklų fondui.

9. Aprašo 3 punkte nurodyti sąrašai keičiami ir įtraukiami į Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka.

10. Į Aprašo 3 punkte nurodytus sąrašus įrašytų ginklų ir (ar) kitų medžiagų saugojimo vietas numato teritorinės policijos įstaigos. Numatydamos šias vietas, teritorinės policijos įstaigos prireikus bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir (ar) fiziniais ar juridiniais asmenimis.

 

III SKYRIUS

 

GINKLŲ IR (AR) KITŲ MEDŽIAGŲ PAĖMIMAS IR SAUGOJIMAS

 

11. Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos gali būti paimami, kai teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl visuotinės mobilizacijos paskelbimo arba teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl dalinės mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ir jame nurodoma vykdyti paėmimą:

11.1. paskelbus visuotinę mobilizaciją ir (ar) įvedus karo ar nepaprastąją padėtį visoje valstybėje, paimami visi Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos;

11.2. paskelbus dalinę mobilizaciją, paimami tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytose savivaldybių teritorijose esantys Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos;

11.3. įvedus karo ar nepaprastąją padėtį tam tikroje valstybės teritorijos dalyje, paimami tik tie Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos, kurie yra toje valstybės teritorijos dalyje, kurioje įvesta karo ar nepaprastoji padėtis.

12. Dėl ginklų ir (ar) kitų medžiagų konkretaus paėmimo būdo (laikinojo paėmimo ar rekvizicijos) teritorinės policijos įstaigos sprendžia kiekvienu konkrečiu paėmimo atveju atskirai, atsižvelgdamos į paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį susidariusias faktines aplinkybes ir paėmimo tikslą. Rekvizicija taikoma tik tokiems ginklams ir (ar) kitoms medžiagoms, kurie panaudoti visuomenės poreikiams neišliks (bus sunaudoti). Laikinasis paėmimas taikomas kitiems Aprašo 3 punkte nurodytiems ginklams ir (ar) kitoms medžiagoms, kurių nebūtina rekvizuoti.

13. Paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, kai numatyta paimti ginklus ir (ar) kitas medžiagas, teritorinės policijos įstaigos apie tai nedelsdamos, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paėmimo, skelbia per visuomenės informavimo priemones (nacionalinį radiją, televiziją ir (ar) regioniniame laikraštyje).

14. Skelbiant apie ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą per visuomenės informavimo priemones, nurodoma bendra su paėmimu susijusi informacija: paėmimo data, laikas, paėmimo vieta ir teritorinės policijos įstaigos, atsakingos už paėmimą, kontaktiniai duomenys; jeigu yra tokių savininkų, kurie visai neinformuoti apie ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą, per visuomenės informavimo priemones skelbiami savininkų kontaktiniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės ar juridinių asmenų pavadinimai), taip pat jiems primenama, kad parengtų ginklus ir (ar) kitas medžiagas ir visus su jais susijusius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 15.1 ir 15.3 papunkčiuose.

15. Apie ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą paskelbus per visuomenės informavimo priemones, ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkas privalo:

15.1. paruošti ginklus ir (ar) kitas medžiagas (ginklai ir šaudmenys turi būti neužtaisyti, laikomi dėkluose ar kitose tinkamose pakuotėse, šoviniai negali būti įdėti į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo; prie sprogmenų privalo būti instrukcijos ir (kur būtina) žymenys apie saugų jų naudojimą, saugojimą, laikymą ir sunaikinimą, turi būti apsaugos nuo savaiminio sprogimo ir užsidegimo priemonės) ir laikytis kitų saugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme;

15.2. būti ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo vietoje nustatytu laiku;

15.3. paruošti visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybę (pasą ar asmens tapatybės kortelę), teisę į nuosavybę patvirtinančius, paimamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų įsigijimo ir kitus reikiamus su ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis susijusius dokumentus (licencijas, leidimus).

16. Savininkas, negalintis perduoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos juos perduoti. Šiuo atveju jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo laiko, apie tai informuoja teritorinę policijos įstaigą, kuri organizuoja šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą ir pristatymą į jų saugojimo vietą (-as).

17. Paimdamas ginklus ir (ar) kitas medžiagas, teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo patikrina savininko pateiktus asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius ir kitus su paimamais ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis susijusius dokumentus, paima šių dokumentų kopijas, įvertina paimamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę, nustato jų įsigijimo kainą (nurodytą įsigijimo dokumentuose) ir paėmęs ginklus ir (ar) kitas medžiagas surašo 2 egzemplioriais ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą (4 priedas). Vieną nurodyto akto egzempliorių teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo įteikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui, kitą pasilieka sau (šis egzempliorius lieka paėmimo procedūras atliekančioje teritorinėje policijos įstaigoje). Paimamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklei nustatyti teritorinė policijos įstaiga, neturinti užtektinai specialistų, galinčių įvertinti ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę, kviečiasi kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka perka šią paslaugą.

18. Kai ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkas atsisako pasirašyti Aprašo 17 punkte nurodytą aktą arba neatvyksta perduoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų ir apie neatvykimą nepraneša teritorinei policijos įstaigai, kaip nurodyta Aprašo 16 punkte, arba paėmimo metu paaiškėja, kad savininkas neturi visų ar dalies Aprašo 15.3 papunktyje nurodytų dokumentų, šie faktai pažymimi akte. Tokiu atveju ginklai ir (ar) kitos medžiagos, jeigu yra tokia galimybė, vis tiek paimami, o nepateiktus dokumentus savininkas pristato ginklus ir (ar) kitas medžiagas paimant dalyvavusiai teritorinei policijos įstaigai per jos įgalioto asmens nurodytą terminą.

19. Paimti ginklai ir (ar) kitos medžiagos laikomi (saugomi) saugojimo vietose, kuriose privalo būti užtikrintas paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų saugumas, iki jie bus perduoti naudoti, o jeigu šie ginklai ir (ar) kitos medžiagos paimti saugoti, iki jie bus grąžinti savininkui.

 

IV SKYRIUS

 

LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ GINKLŲ IR (AR) KITŲ medžiagų GRĄŽINIMAS

 

20. Paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai paimti išlikę ginklai ir (ar) kitos medžiagos turi būti grąžinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vienus metus.

21. Laikinai paimtus išlikusius ginklus ir (ar) kitas medžiagas grąžina mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu juos paėmusios teritorinės policijos įstaigos, kurios apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki grąžinimo informuoja ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkus, išsiųsdamos pranešimą apie laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimą (5 priedas).

22. Savininkas, gavęs Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą ir dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių) negalintis nustatytu laiku atvykti atsiimti laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų, neatleidžiamas nuo pareigos juos atsiimti. Šiuo atveju jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo laiko, telefonu, elektroniniu paštu ar kita informacijos perdavimo priemone apie tai, kad negali dalyvauti grąžinant ginklus ir (ar) kitas medžiagas, informuoti pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą, kuri organizuoja jų grąžinimą (suderina su savininku kitą grąžinimo laiką arba tuo atveju, jeigu savininkas negali atvykti atsiimti grąžinamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų dėl priežasčių, ribojančių jo judėjimo galimybę, pati juos jam pristato).

23. Grąžindamas laikinai paimtus išlikusius ginklus ir (ar) kitas medžiagas, teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo patikrina jų atsiimti atvykusio asmens tapatybę, teisę į grąžinamus ginklus ir (ar) kitas medžiagas patvirtinančius dokumentus (jeigu ginklus ir (ar) kitas medžiagas atsiima kitas savininkas, ne nurodytas šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo akte), įvertina grąžinamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę ir surašo 2 egzemplioriais laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo aktą (6 priedas), kurio vieną egzempliorių įteikia ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkui, o kitą pasilieka sau (šis egzempliorius lieka grąžinimo veiksmus atliekančioje teritorinėje policijos įstaigoje).

24. Laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo akte pateikiami duomenys apie grąžinamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę, kuriai nustatyti teritorinės policijos įstaigos, neturinčios užtektinai specialistų, galinčių įvertinti ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę, gali kviestis kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka pirkti šią paslaugą.

25. Kai savininkas atsisako pasirašyti Aprašo 23 punkte nurodytą aktą, jame tai pažymima, taip pat nurodoma priežastis, kodėl aktas nepasirašomas. Šiame punkte nurodytais atvejais ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

 

ATLYGINIMAS UŽ PAIMTUS GINKLUS IR (AR) KITAS MEDŽIAGAS

 

26. Už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas savininkams atlyginama (atlyginimas apima Aprašo 27 punkte nurodytus vertę, nuostolius ir išlaidas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš Lietuvos valstybės rezervo ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo. Jeigu trūksta piniginių lėšų, ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitais tokiais pat ar atitinkamos vertės kitokiais ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis.

27. Atlyginama rekvizuotų, laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų vertė, nuostoliai dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo, taip pat dėl paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Rekvizuotų ir laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų vertė nustatoma pagal ginklų ir (ar) kitų medžiagų įsigijimo kainą (nurodytą jų įsigijimo dokumentuose). Nuostoliai dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo nustatomi įvertinus ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo aktuose nurodytos ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklės pokyčius. Išlaidos dėl ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

28. Ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkai iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, kreipiasi į ginklus ir (ar) kitas medžiagas paėmusią teritorinę policijos įstaigą, pateikdami prašymus atlyginti už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas (toliau – prašymas).

29. Prašyme turi būti nurodyti: ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris), ginklų ir (ar) kitų medžiagų, kurie mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimti, pavadinimai ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotus, laikinai paimtus, tačiau neišlikusius ar dėl kokių nors priežasčių tapusius netinkamus naudoti ginklus ir (ar) kitas medžiagas, nuostolių dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo atlyginimo suma ir dėl paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo akto (jeigu savininkas turi šio akto egzempliorių), grąžinimo akto (jeigu ginklai ir (ar) kitos medžiagos savininkui grąžinti) kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

30. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi iš savininko prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo jį išnagrinėja: patikrina jame pateiktus duomenis, nustato Aprašo 27 punkte nurodyto atlyginimo už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas dydį, taip pat patikrina, ar ginklai ir (ar) kitos medžiagos grąžinti savininkui, ar nėra išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų, kuriuos galima grąžinti.

31. Teritorinė policijos įstaiga, nustačiusi prašyme pateiktų duomenų netikslumų, kreipiasi į savininką su prašymu patikslinti duomenis. Savininkas patikslina duomenis ir informuoja teritorinę policijos įstaigą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Patikslintam prašymui išnagrinėti nustatomas Aprašo 30 punkte nurodytas terminas.

32. Sprendimus dėl prašymų pagrįstumo ar nepagrįstumo priima teritorinė policijos įstaigos vadovas. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga prašymą pateikusį asmenį informuoja per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

33. Kiekvieną einamųjų metų ketvirtį teritorinės policijos įstaigos sudaro Aprašo 32 punkte nurodytų sprendimų suvestines, kurias iki ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d. pateikia Policijos departamentui. Policijos departamentas šias suvestines apibendrina ir ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija). Teritorinių policijos įstaigų Policijos departamentui pateiktose suvestinėse nurodomi savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais ir kuriems turi būti atlyginama už rekvizuotus, laikinai paimtus, tačiau neišlikusius ar dėl kokių nors priežasčių tapusius netinkamus naudoti ginklus ir (ar) kitas medžiagas, nuostoliai dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo ir dėl paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos, duomenys, paimti ginklai ir (ar) kitos medžiagos ir atlyginimo dydis (aiškiai nurodomos jo sudedamosios dalys).

34. Gavusi iš Policijos departamento Aprašo 33 punkte nurodytas suvestines, Finansų ministerija, atsižvelgdama į lėšų poreikį, valstybės rezerve esančias ir turimas ar numatomas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą dėl lėšų atlyginti už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas šaltinių ir lėšų skyrimo Policijos departamentui. Sprendimą dėl lėšų atlyginti už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas šaltinių ir lėšų skyrimo Policijos departamentui priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

35. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Aprašo 34 punkte nurodytą sprendimą, Policijos departamentas jam skirtas lėšas paskirsto teritorinėms policijos įstaigoms, kurios išmoka atlyginimą paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkams.

36. Teritorinės policijos įstaigos, gavusios lėšas atlyginti už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas, per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo pagal savininkų prašymų pateikimo datą sudaro savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais, eilę ir informuoja ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkus, kuriems pagal šią eilę gautomis lėšomis bus mokamas atlyginimas, raštu išsiųsdamos pranešimą apie atlyginimo už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas (7 priedas) išmokėjimą.

37. Ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkas, gavęs Aprašo 36 punkte nurodytą pranešimą ir jame pastebėjęs netikslumų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoja šį pranešimą pateikusią teritorinę policijos įstaigą.

38. Aprašo 36 punkte nurodytą pranešimą pateikusi teritorinė policijos įstaiga atlyginimą savininkui į prašyme nurodytą banko sąskaitą perveda ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo lėšų gavimo teritorinėje policijos įstaigoje dienos.

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Parengti ar pakeisti Aprašo 4 punkte nurodyti sąrašai įslaptinami teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Ginčai, susiję su Aprašo nuostatų taikymu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

__________________

 

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Reikalingų paimti ginklų ir šaudmenų sąrašo forma)

REIKALINGŲ PAIMTI GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ SĄRAŠAS*

___________________

(data, Nr.)

________________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Rūšis

Modelis

Kategorija

Kiekis

Savininko kontaktiniai duomenys**

Ginklų, šaudmenų buvimo vieta (adresas), savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ _____________ ____________________

(sąrašo rengėjo pareigos)                                                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

 

* Sąrašo forma gali būti papildoma naujais stulpeliais.

** Kontaktinius duomenis sudaro: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris (-iai); juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris (-iai).

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Reikalingų paimti sprogmenų sąrašo forma)

REIKALINGŲ PAIMTI SPROGMENŲ SĄRAŠAS*

 

___________________

(data, Nr.)

________________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Sprogmens pavadinimas

Unikalus atpažinties žymuo

Kiekis

Savininko kontaktiniai duomenys**

Sprogmenų buvimo vieta (adresas), savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ _________________ ___________________________

(sąrašo rengėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

* Sąrašo forma gali būti papildoma naujais stulpeliais.

** Kontaktinius duomenis sudaro: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris (-iai); juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris (-iai).

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Pranešimo apie galimą ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą forma)

pranešimas APIE GALIMĄ ginklų IR (ar) kitų medžiagų pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

_____________

(vieta)

 

______________________________________________________________________________

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas,

________________________________________________________________________________________ ,

atstovo vardas, pavardė pareigos)

informuojame, kad toliau nurodyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos, paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, gali būti rekvizuojami ar laikinai paimami:

______________________________________________________________________________

(ginklų ir (ar) kitų medžiagų pavadinimai, kiekis, rūšis ir (ar) kiti požymiai)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastabos: 1. Šiame pranešime nurodyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos paimami įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

2. Informavimas apie šiame pranešime nurodytų ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą, jų paruošimo reikalavimai, paėmimo mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu procedūros, laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimas, taip pat atlyginimas už šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą, paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, reglamentuoti Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu apie ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, jų savininkas privalo:

paruošti ginklus ir (ar) kitas medžiagas (ginklai ir šaudmenys turi būti neužtaisyti, laikomi dėkluose ar kitose tinkamose pakuotėse, šoviniai negali būti įdėti į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo; prie sprogmenų privalo būti instrukcijos ir (kur būtina) žymenys apie saugų jų naudojimą, saugojimą, laikymą ir sunaikinimą, turi būti apsaugos nuo savaiminio sprogimo ir užsidegimo priemonės) ir laikytis kitų saugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme;

būti ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo vietoje nustatytu laiku;

paruošti visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybę (pasą ar asmens tapatybės kortelę), teisę į nuosavybę patvirtinančius, paimamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų įsigijimo ir kitus reikiamus su ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis susijusius dokumentus (licencijas, leidimus).

Pastebėjęs duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytais ginklais ir (ar) kitomis medžiagomis, jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausantys ginklai ir (ar) kitos medžiagos perduodami kitiems asmenims, jie prarandami ar pakinta jų naudojimo paskirtis, savininkas apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo turi raštu informuoti pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą.

Savininkas, negalintis perduoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos juos perduoti. Šiuo atveju jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo laiko, apie tai turi informuoti teritorinę policijos įstaigą, kuri organizuoja šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimą ir pristatymą į jų saugojimo vietą (-as).

Kai savininkas atsisako pasirašyti ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą arba neatvyksta jų perduoti, šiame pranešime nurodyti ginklai ir (ar) kitos medžiagos, jeigu yra tokia galimybė, vis tiek paimami.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti iš jo mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu laikinai paimtus išlikusius ginklus ir (ar) kitas medžiagas (jie turi būti grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vienus metus po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo);

gauti teisingą atlyginimą už paimtus iš jo ginklus ir (ar) kitas medžiagas:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuotų ir laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti ginklų ir (ar) kitų medžiagų vertė (nustatoma pagal ginklų ir (ar) kitų medžiagų įsigijimo kainą (nurodytą jų įsigijimo dokumentuose), nuostoliai dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo (nustatomi įvertinus ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo ir laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo aktuose nurodytos ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklės pokyčius), taip pat išlaidos dėl ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Jeigu trūksta piniginių lėšų, ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitais tokiais pat ar atitinkamos vertės kitokiais ginklais ir (ar) kitokiomis medžiagomis.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas turi kreiptis į juos paėmusią teritorinę policijos įstaigą ir pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris), ginklų ir (ar) kitų medžiagų, kurie mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimti, pavadinimai ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotus, laikinai paimtus, tačiau neišlikusius ar dėl kokių nors priežasčių tapusius netinkamus naudoti ginklus ir (ar) kitas medžiagas, nuostolių dėl laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų sužalojimo atlyginimo suma ir dėl paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo akto (jeigu savininkas turi šio akto egzempliorių), grąžinimo akto (jeigu ginklai ir (ar) kitos medžiagos savininkui grąžinti) kopijos ir kiti savininko turėtus nuostolius ir išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkas informuojamas pranešimu.

 

Atsakomybė

 

Ginklų ir (ar) kitų medžiagų savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
4 priedas

 

(Ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo akto forma)

GINKLŲ IR (AR) KITŲ MEDŽIAGŲ PAĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

_________________________________________________________________________________________

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

rekvizavo / laikinai paėmė_____________________________________________________

(nereikalingą išbraukti)                    (savininko ar kito ginklus ir (ar) kitas medžiagas perduodančio asmens vardas,

_________________________________________________________________________________________

pavardė, asmens kodas; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas, kodas,

_________________________________________________________________________________________

atstovo vardas, pavardė, pareigos)

šiuos ginklus ir (ar) kitas medžiagas:

______________________________________________________________________________

(pavadinimas, kiekis, rūšis, kiti ginklų ir (ar) kitų medžiagų požymiai, vertė* ir esama būklė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Šis aktas surašytas ______________egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(paimamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio paimant, pareigos,

parašas, vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Paimtų ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo ir atlyginimo tvarka nustatyta Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 

 

* Nustatoma pagal ginklų ir (ar) kitų medžiagų įsigijimo dokumentus.

––––––––––––––––––––


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Pranešimo apie laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimą forma)

pranešimas APIE LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ ginklų ir (ar) kitų medžiagų GRĄŽINIMĄ

___________________

(data, Nr.)

_____________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

informuojame, kad ____ m. _________ __ d. bus grąžinami šie pagal ___ m. ______ __ d. ginklų ir (ar) kitų medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą Nr. ___ laikinai paimti išlikę ginklai ir (ar) kitos medžiagos:

______________________________________________________________________________

(pavadinimas, kiekis, rūšis ir kiti požymiai)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

Ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo vieta __________________________, laikas ______ val.

(adresas)

 

 

 

 

 

 

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

_______________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo tvarka nustatyta Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
6 priedas

 

(Laikinai paimtų išlikusių ginklų ir (ar) kitų medžiagų grąžinimo akto forma)

LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ Ginklų ir (AR) kitų medžiagų GRĄŽINIMO AKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nr.)

 

 

 

 

m.

 

mėn.

 

d.

 

 

(data)

 

 

 

 

(akto surašymo vieta)

 

_______________________________________________________________________ grąžino (teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

______________________________________________________________________________

(savininko ar kito ginklus ir (ar) kitas medžiagas paimančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;  jeigu asmuo

______________________________________________________________________________

atstovauja juridiniam asmeniui – juridinio asmens pavadinimas, kodas, atstovo vardas, pavardė, pareigos)

šiuos laikinai paimtus išlikusius ginklus ir (ar) kitas medžiagas:

______________________________________________________________________________

(pavadinimas, kiekis, rūšis ir kiti požymiai, taip pat šių ginklų ir (ar) kitų medžiagų esama būklė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Šis aktas surašytas ______________egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(grąžinamų ginklų ir (ar) kitų medžiagų būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio grąžinant, pareigos,

parašas, vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Šiame akte nurodytų ginklų ir (ar) kitų medžiagų atlyginimo tvarka nustatyta Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

––––––––––––––––––––

 


 

Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
7 priedas

 

(Pranešimo apie atlyginimo už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas išmokėjimą forma)

PRANEŠIMAS APIE ATLYGINIMO UŽ PAIMTUS GINKLUS IR (AR) KITAS MEDŽIAGAS IŠMOKĖJIMĄ

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(vieta)

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad atsižvelgiant į Jūsų _____ m. _____ ___ d. pateiktą prašymą atlyginti už paimtus ginklus ir (ar) kitas medžiagas:

______________________________________________________________________________

(ginklai ir (ar) kitos medžiagos, jų pavadinimai, kiekis, rūšis ir kiti požymiai)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Jums bus išmokėtas atlyginimas (nereikalingas išmokamo atlyginimo sudedamąsias dalis išbraukti) už rekvizuotus, laikinai paimtus, tačiau neišlikusius ar dėl kokių nors priežasčių tapusius netinkamus naudoti ginklus ir (ar) kitas medžiagas, taip pat atlygintos dėl ginklų ir (ar) kitų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos.

 

Atlyginimo suma ____________________________

 

Atlyginimo terminas_____________________________________________________________

(data, iki kurios bus išmokėtas atlyginimas)

 

Atlyginimas pervedamas į šią ___ m. ____ __ d. prašyme nurodytą banko sąskaitą:

LT_________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(apie atlyginimo išmokėjimą informuojančios institucijos ar įstaigos vadovo įgalioto asmens pareigos, parašas,

vardas, pavardė)

_____________________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Jeigu šiame pranešime pastebėjote netikslumų, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuokite šį pranešimą pateikusią teritorinę policijos įstaigą.

–––––––––––––––––––

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 141

 

 

NUODINGŲJŲ IR PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ (NARKOTINIŲ, PSICHOTROPINIŲ) MEDŽIAGŲ REKVIZICIJOS IR (AR) LAIKINOJO PAĖMIMO, SAUGOJIMO, GRĄŽINIMO IR ATLYGINIMO UŽ jų REKVIZICIJĄ IR (AR) LAIKINĄJĮ PAĖMIMĄ TVARKOS APRAŠas

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuodingųjų (potencialiai nuodingųjų), narkotinių ir psichotropinių medžiagų (toliau – medžiagos) rekvizicijos ir laikinojo paėmimo (toliau – paėmimas) iš fizinių ar juridinių asmenų (savininkų ar medžiagų valdytojų (toliau – savininkai), turinčių leidimus šias medžiagas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti, taip pat paimtų medžiagų saugojimo, laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo ir atlyginimo už paimtas medžiagas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Paimamoms nuodingosioms medžiagoms priskiriamos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) mobilizacijos plane esantį reikalingų paimti nuodingųjų medžiagų sąrašą (1 priedas) įtrauktos nuodingosios medžiagos, kurias būtina paimti siekiant užtikrinti civilinę saugą, visuomenės ir valstybės saugumą ir viešąją tvarką mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties metu.

4. Paimamoms narkotinėms, psichotropinėms medžiagoms priskiriamos Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos narkotinės, psichotropinės medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane esantį reikalingų paimti narkotinių, psichotropinių medžiagų sąrašą (2 priedas), kuriuos būtina paimti siekiant užtikrinti civilinę saugą, visuomenės, valstybės saugumą ir viešąją tvarką mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties metu.

 

II SKYRIUS

 

MEDŽIAGŲ PAĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) nuo Vidaus reikalų ministerijos prašymo gavimo, jeigu prašyme nenurodomas ilgesnis terminas, atsižvelgdama į Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytus medžiagų paėmimo tikslus, parengia arba pakeičia (keičia taip pat atsižvelgdama į Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka jai pateiktą informaciją apie medžiagų savininkų duomenų pasikeitimus) minėtuose Aprašo punktuose nurodytus sąrašus ir juos raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) pateikia Vidaus reikalų ministerijai. Rengdama ir keisdama šiuos sąrašus, Sveikatos apsaugos ministerija prireikus bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, medžiagų savininkais ir (ar) kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

6. Vidaus reikalų ministerija gautus Aprašo 5 punkte nurodytus sąrašus įtraukia į Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879 „Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka rengiamą arba keičiamą savo mobilizacijos planą.

7. Vidaus reikalų ministerija per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plano patvirtinimo (pakeitimo) raštu kartu su optine duomenų laikmena (vienkartinio įrašymo kompaktiniu disku) informaciją apie jame numatytas paimti medžiagas ir jų savininkus, jeigu jie anksčiau neinformuoti apie galimą medžiagų paėmimą (pasikeitus savininkams arba numačius naują paėmimo objektą), pateikia teritorinėms policijos įstaigoms, kurių administruojamose teritorijose numatoma šias medžiagas paimti.

8. Teritorinė policijos įstaiga per 15 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodytos informacijos gavimo informuoja joje nurodytų medžiagų savininkus apie galimą medžiagų paėmimą, išsiųsdama jiems pranešimą apie galimą medžiagų paėmimą (3 priedas). Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu savininkai apie galimą medžiagų paėmimą neinformuojami.

9. Jeigu Aprašo 8 punkte nurodytą pranešimą gavęs savininkas jame pastebi duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytomis medžiagomis, jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausančios medžiagos perduodamos kitiems asmenims, jos prarandamos ar pasikeičia jų naudojimo paskirtis, apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo šio pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu informuoja šį pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą, kuri per 5 darbo dienas (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 2 darbo dienas) šią informaciją raštu pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai.

10. Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodyti sąrašai keičiami ir įtraukiami į Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.

11. Į Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytus sąrašus įrašytų medžiagų saugojimo vietas numato teritorinės policijos įstaigos. Šiose vietose turi būti sudarytos tinkamos sąlygos laikyti paimtas medžiagas ir užtikrinti jų fizinį saugumą (medžiagos turi būti laikomos saugiai, turi būti užtikrintas jų kokybės išsaugojimas gamintojo nustatytomis sąlygomis). Numatydamos šias vietas, teritorinės policijos įstaigos prireikus bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir (ar) fiziniais ar juridiniais asmenimis.

 

III SKYRIUS

 

MEDŽIAGŲ PAĖMIMAS IR SAUGOJIMAS

 

12. Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatytos medžiagos gali būti paimamos, kai teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl visuotinės mobilizacijos paskelbimo arba teisės aktų nustatyta tvarka įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl dalinės mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ir jame nurodoma vykdyti medžiagų paėmimą:

12.1. paskelbus visuotinę mobilizaciją ir (ar) įvedus karo ar nepaprastąją padėtį visoje valstybėje, paimamos visos Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatytos medžiagos;

12.2. paskelbus dalinę mobilizaciją, paimamos tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytose savivaldybių teritorijose esančios Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatytos medžiagos;

12.3. įvedus karo ar nepaprastąją padėtį tam tikroje valstybės teritorijos dalyje, paimamos tik tos Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane numatytos medžiagos, kurios yra toje valstybės teritorijos dalyje, kurioje įvesta karo ar nepaprastoji padėtis.

13. Dėl medžiagų konkretaus paėmimo būdo (laikinasis paėmimas ar rekvizicija) teritorinės policijos įstaigos sprendžia kiekvienu konkrečiu paėmimo atveju, atsižvelgdamos į paskelbus visuotinę ar dalinę mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį susidariusias faktines aplinkybes ir paėmimo tikslą. Rekvizicija taikoma tik toms medžiagoms, kurios panaudotos visuomenės poreikiams neišliks (bus sunaudotos). Laikinasis paėmimas taikomas kitoms, Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytoms medžiagoms, kurių nebūtina rekvizuoti.

14. Paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, kai numatyta paimti medžiagas, teritorinės policijos įstaigos apie tai nedelsdamos, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatyto šių medžiagų paėmimo, informuoja savininkus, išsiųsdamos jiems pranešimą apie medžiagų paėmimą (4 priedas).

15. Jeigu nėra galimybės įteikti savininkui Aprašo 14 punkte nurodyto pranešimo, teritorinės policijos įstaigos apie medžiagų paėmimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paėmimo, skelbia per visuomenės informavimo priemones (nacionalinį radiją, televiziją ir (ar) regioniniame laikraštyje). Skelbiant apie tai per visuomenės informavimo priemones, nurodoma bendra su medžiagų paėmimu susijusi informacija: paėmimo data, laikas, vieta ir teritorinės policijos įstaigos, atsakingos už paėmimą, kontaktiniai duomenys; jeigu yra tokių savininkų, kurie visai neinformuoti apie medžiagų paėmimą, per visuomenės informavimo priemones skelbiami jų kontaktiniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės ar juridinių asmenų pavadinimai), be to, jiems primenama paruošti medžiagas ir visus su jomis susijusius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 16.1 ir 16.2 papunkčiuose.

16. Medžiagų savininkas, gavęs Aprašo 14 punkte nurodytą pranešimą ar apie medžiagų paėmimą sužinojęs per visuomenės informavimo priemones, privalo:

16.1. paruošti visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, medžiagų įsigijimo dokumentus, licencijas, leidimus, taip pat saugos duomenų lapus ir kitus su paimamomis medžiagomis susijusius dokumentus), kad būtų užtikrintas jų saugus naudojimas ir (ar) saugojimas;

16.2. paruošti medžiagas paimti:

16.2.1. nuodingąsias medžiagas supakuoti ir paženklinti, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme;

16.2.2. narkotines ir psichotropines medžiagas supakuoti ir laikyti taip, kad jos būtų apsaugotos nuo poveikio, galinčio pakeisti jų savybes, taip pat užtikrinti šių medžiagų saugumą ir nepažeisti jų pakuotės;

16.3. paimamas medžiagas pristatyti į nurodytą jų saugojimo vietą arba būti medžiagų paėmimo vietoje nustatytu laiku.

17. Savininkas, negalintis perduoti medžiagų nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos jas perduoti. Tokiu atveju medžiagas gali perduoti kitas savininko raštu įgaliotas asmuo. Kai perduodamos nuodingosios medžiagos, savininko įgaliotas asmuo turi atitikti Aprašo 20 punkte nurodytus reikalavimus.

18. Jeigu Aprašo 17 punkte nurodytu atveju medžiagas perduos savininko įgaliotas asmuo, savininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki numatyto medžiagų paėmimo, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis apie tai informuoti teritorinę policijos įstaigą ir nurodyti šio asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimą, jam atstovaujančio asmens vardą, pavardę, pareigas) ir kitus su šiuo asmeniu susijusius duomenis (telefono numerį, adresą).

19. Jeigu Aprašo 17 punkte nurodytu atveju nėra kam perduoti medžiagų, savininkas apie tai Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja teritorinę policijos įstaigą, kuri organizuoja jų paėmimą ir pristatymą į saugojimo vietą (-as).

20. Nuodingąsias medžiagas perduodantis, paimantis, laikantis ir naudojantis asmuo privalo atitikti Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

21. Medžiagas paimant dalyvauja medžiagų savininkas ar jo įgaliotas asmuo (išskyrus Aprašo 19 punkte nurodytą atvejį), taip pat teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo ir kitas teritorinės policijos įstaigos pasitelktas specialistas ar ekspertas (specialistas ar ekspertas medžiagas paimant dalyvauja Aprašo 22 punkte nurodytu atveju ar tuo atveju, kai teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo negali atlikti paėmimo veiksmų, nes neatitinka Aprašo 20 punkte nurodytų reikalavimų).

22. Paimdamas medžiagas, teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo patikrina jas perduodančio asmens pateiktus asmens tapatybę ir teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, įgaliojimą (jeigu medžiagas perduoda savininko raštu įgaliotas asmuo), paima saugos duomenų lapų ir kitų su medžiagomis susijusių dokumentų kopijas, kad būtų užtikrintas jų saugus naudojimas (saugojimas), įvertina paimamų medžiagų būklę, nustato jų įsigijimo kainą (nurodytą jų įsigijimo dokumentuose) ir paėmęs medžiagas 2 egzemplioriais surašo medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą (5 priedas). Vieną nurodyto akto egzempliorių teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo įteikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui, kitą pasilieka sau (šis egzempliorius lieka paėmimo procedūras atliekančioje teritorinėje policijos įstaigoje). Paimamų medžiagų būklei nustatyti teritorinė policijos įstaiga tuo atveju, jeigu neturi užtektinai specialistų, galinčių įvertinti medžiagų būklę, kviečiasi kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka perka šią paslaugą.

23.  Kai medžiagas perduodantis asmuo atsisako pasirašyti Aprašo 22 punkte nurodytą aktą arba neatvyksta perduoti medžiagų ir apie neatvykimą nepraneša teritorinei policijos įstaigai, kaip nustatyta Aprašo 18 punkte, šis aktas surašomas be savininko parašo arba jam nedalyvaujant, akte pažymima, kad savininkas atsisakė aktą pasirašyti arba neatvyko perduoti medžiagų, o medžiagos, jeigu yra galimybė, vis tiek paimamos. Medžiagų paėmimo metu nepateikus visų Aprašo 16.1 papunktyje nurodytų dokumentų, savininkas juos privalo pateikti jas paimant dalyvavusiai teritorinei policijos įstaigai per jos įgalioto asmens nurodytą terminą.

24. Paimtos medžiagos laikomos (saugomos) teritorinių policijos įstaigų numatytose saugojimo vietose, kuriose privalo būti užtikrintas paimtų medžiagų saugumas, iki jos bus perduotos naudoti, o jeigu šios medžiagos paimtos saugoti, iki jos bus grąžintos savininkui. Paimtos medžiagos šiose saugojimo vietose laikomos (saugomos) vadovaujantis saugos duomenų lapuose nurodyta ar kita savininkų pateikta svarbia informacija, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą (saugojimą).

 

IV SKYRIUS

 

LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ MEDŽIAGŲ GRĄŽINIMAS

 

25. Paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai paimtos išlikusios medžiagos turi būti grąžintos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per metus. Grąžinamos tik tinkamos naudoti medžiagos ir tiems savininkams, kurie atitinka Aprašo 20 punkte nurodytus reikalavimus ir (ar) vis dar turi nustatytus reikalavimus atitinkančias šių medžiagų laikymo sąlygas.

26. Laikinai paimtas išlikusias medžiagas grąžina mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu jas paėmusios teritorinės policijos įstaigos, kurios apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki grąžinimo informuoja medžiagų savininkus, išsiųsdamos pranešimą apie laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimą (6 priedas).

27. Prieš grąžindamos medžiagas, teritorinės policijos įstaigos įvertina jų būklę, kokybę ir įsitikina, ar savininkas vis dar atitinka Aprašo 20 punkte nurodytus reikalavimus ir (ar) vis dar turi nustatytus reikalavimus atitinkančias šių medžiagų laikymo sąlygas. Jeigu teritorinės policijos įstaigos neturi užtektinai specialistų, galinčių įvertinti savininko atitiktį Aprašo 20 punkte nurodytiems reikalavimams, medžiagų būklę, kokybę ar medžiagų laikymo sąlygas, jos gali kviestis kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us).

28. Jeigu savininkas, gavęs Aprašo 26 punkte nurodytą pranešimą, negali atvykti atsiimti laikinai paimtų išlikusių medžiagų nustatytu laiku dėl Aprašo 17 punkte nurodytų svarbių priežasčių, šias medžiagas gali paimti kitas savininko raštu įgaliotas asmuo, atitinkantis Aprašo 20 punkte nurodytame teisės akte nustatytus reikalavimus (toliau – kitas atsiimantis asmuo). Tokiu atveju savininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo laiko, telefonu, elektroniniu paštu ar kita informacijos perdavimo priemone informuoti Aprašo 26 punkte nurodytą pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą apie tai, kad negali dalyvauti šias medžiagas grąžinant, taip pat nurodyti kitą atsiimantį asmenį (šio asmens duomenis (vardą, pavardę; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimą, jam atstovaujančio asmens vardą, pavardę, pareigas) ir kitus su šiuo asmeniu susijusius duomenis (telefono numerį, adresą).

29. Jeigu dėl Aprašo 17 punkte nurodytų svarbių priežasčių savininkas negali atvykti atsiimti grąžinamų medžiagų ir nėra kito atsiimančio asmens, savininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki numatyto laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo laiko, telefonu, elektroniniu paštu ar kita informacijos perdavimo priemone informuoja teritorinę policijos įstaigą, kuri organizuoja jų grąžinimą (suderina su savininku kitą grąžinimo laiką, o jeigu savininkas negali atvykti atsiimti grąžinamų medžiagų dėl priežasčių, ribojančių jo judėjimo galimybę, organizuoja jų pristatymą).

30. Grąžindamas laikinai paimtas išlikusias medžiagas, teritorinės policijos įstaigos įgaliotas asmuo patikrina jų atsiimti atvykusio asmens tapatybę, įgaliojimą (jeigu medžiagas atsiima savininko raštu įgaliotas asmuo), kitus teisę į grąžinamas medžiagas patvirtinančius dokumentus (jeigu grąžinamas medžiagas atsiima kitas savininkas, ne nurodytas šių medžiagų paėmimo ir perdavimo akte), įvertina grąžinamų medžiagų būklę ir surašo laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo aktą (7 priedas), kurio vieną egzempliorių įteikia medžiagų atsiimti atvykusiam asmeniui, o kitą pasilieka sau (šis egzempliorius lieka grąžinimo procedūras atliekančioje teritorinėje policijos įstaigoje).

31. Laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo akte pateikiami duomenys apie medžiagų būklę, kuriai nustatyti teritorinės policijos įstaigos, jeigu neturi užtektinai specialistų, galinčių įvertinti medžiagų būklę, gali kviestis kitos (-ų) institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų) specialistą (-us) ar ekspertą (-us) arba teisės aktų nustatyta tvarka pirkti šią paslaugą.

32. Kai medžiagas atsiimantis asmuo atsisako pasirašyti laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo aktą, tai pažymima šiame akte, taip pat nurodoma, kodėl aktas nepasirašomas. Šiame punkte nurodytais atvejais ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

 

ATLYGINIMAS UŽ PAIMTAS MEDŽIAGAS

 

33. Už mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtas medžiagas savininkams atlyginama (atlyginimas apima Aprašo 34 punkte nurodytus vertę, nuostolius ir išlaidas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš Lietuvos valstybės rezervo ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo. Jeigu trūksta piniginių lėšų, medžiagų savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

34. Atlyginama rekvizuotų, laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti medžiagų vertė, taip pat dėl paimtų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Rekvizuotų ir laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti medžiagų vertė nustatoma pagal medžiagų įsigijimo kainą (nurodytą jų įsigijimo dokumentuose). Išlaidos dėl medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

35. Medžiagų savininkai iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, kreipiasi į medžiagas paėmusią teritorinę policijos įstaigą, pateikdami prašymus atlyginti už paimtas medžiagas (toliau – prašymas).

36. Prašyme turi būti nurodyti: medžiagų savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris), medžiagų, kurios mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtos, pavadinimai ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotas, laikinai paimtas, tačiau neišlikusias ar dėl kitų priežasčių tapusias netinkamas naudoti medžiagas ir dėl paimtų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su šiuo prašymu pateikiamos medžiagų paėmimo ir perdavimo akto (jeigu savininkas turi tokį akto egzempliorių), grąžinimo akto (jeigu medžiagos savininkui grąžintos) kopijos ir kiti savininko turėtas išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

37. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi iš savininko prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo jį išnagrinėja: patikrina jame pateiktus duomenis, nustato Aprašo 34 punkte nurodyto atlyginimo už paimtas medžiagas dydį, taip pat patikrina, ar medžiagos grąžintos savininkui, ar nėra išlikusių medžiagų, kurias galima grąžinti.

38. Teritorinė policijos įstaiga, nustačiusi prašyme pateiktų duomenų netikslumų, kreipiasi į savininką su prašymu patikslinti duomenis. Savininkas patikslina duomenis ir informuoja teritorinę policijos įstaigą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Patikslintam prašymui išnagrinėti nustatomas Aprašo 37 punkte nustatytas terminas.

39. Sprendimus dėl prašymų pagrįstumo ar nepagrįstumo priima teritorinės policijos įstaigos vadovas. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga prašymą pateikusį asmenį informuoja per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

40. Kiekvieną einamųjų metų ketvirtį teritorinės policijos įstaigos sudaro Aprašo 39 punkte nurodytų sprendimų suvestines, kurias iki paskutinio ketvirčio mėnesio 28 d. pateikia Policijos departamentui. Policijos departamentas šias suvestines apibendrina ir ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija). Teritorinių policijos įstaigų Policijos departamentui pateiktose suvestinėse nurodomi savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais ir kuriems turi būti atlyginama rekvizuotų, laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti medžiagų vertė ir dėl paimtų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos, duomenys, paimtos medžiagos ir atlyginimo dydis (aiškiai nurodomos jo sudedamosios dalys).

41. Gavusi iš Policijos departamento Aprašo 40 punkte nurodytas suvestines, Finansų ministerija, atsižvelgdama į lėšų poreikį, valstybės rezerve esančias ir turimas ar numatomas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą dėl lėšų atlyginti už paimtas medžiagas šaltinių ir lėšų skyrimo Policijos departamentui. Sprendimą dėl lėšų atlyginti už paimtas medžiagas šaltinių ir lėšų skyrimo Policijos departamentui priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

42. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Aprašo 41 punkte nurodytą sprendimą, Policijos departamentas jam skirtas lėšas paskirsto teritorinėms policijos įstaigoms, kurios išmoka atlyginimą paimtų medžiagų savininkams.

43. Teritorinės policijos įstaigos, gavusios lėšas atlyginti už paimtas medžiagas, per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo pagal savininkų prašymų pateikimo datą sudaro savininkų, kurių prašymai pripažinti pagrįstais, eilę ir informuoja medžiagų savininkus, kuriems pagal šią eilę gautomis lėšomis bus mokamas atlyginimas, raštu išsiųsdamos pranešimą apie atlyginimo už paimtas medžiagas išmokėjimą (8 priedas).

44. Medžiagų savininkas, gavęs Aprašo 43 punkte nurodytą pranešimą ir jame pastebėjęs netikslumų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoja šį pranešimą pateikusią teritorinę policijos įstaigą.

45. Aprašo 43 punkte nurodytą pranešimą pateikusi teritorinė policijos įstaiga atlyginimą savininkui į prašyme nurodytą banko sąskaitą perveda ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo lėšų gavimo teritorinėje policijos įstaigoje dienos.

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Parengti ar pakeisti Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodyti sąrašai įslaptinami teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Ginčai, susiję su Aprašo nuostatų taikymu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

__________________

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Reikalingų paimti nuodingųjų medžiagų sąrašo forma)

REIKALINGŲ PAIMTI Nuodingųjų medžiagų sąrašas

 

___________________

(data, Nr.)

________________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

Savininkai (kontaktiniai duomenys*)

Nuodingųjų medžiagų buvimo vieta** (adresas), savivaldybė

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ ____________ ___________________

(sąrašo rengėjo pareigos)                                                (parašas)                               (vardas,  pavardė)

 

 

*Kontaktinius duomenis sudaro: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris (-iai); juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris (-iai).

** Nurodoma faktinė medžiagų buvimo vieta.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Reikalingų paimti narkotinių, psichotropinių medžiagų sąrašo forma)

REIKALINGŲ PAIMTI NARKOTINIŲ, PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

___________________

(data, Nr.)

______________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

Savininkai (kontaktiniai duomenys*)

Narkotinių, psichotropinių medžiagų buvimo vieta** (adresas), savivaldybė

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ _________________ ___________________________

(sąrašo rengėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

*Kontaktinius duomenis sudaro: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris (-iai); juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris (-iai).

**Nurodoma faktinė medžiagų buvimo vieta.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Pranešimo apie galimą medžiagų paėmimą forma)

pranešimas APIE GALIMĄ medžiagų pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

______________

(vieta)

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodytos medžiagos, paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, gali būti rekvizuojamos ir (ar) laikinai paimamos

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė
(t / kg, g / mg /ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

Pastabos: 1. Šiame pranešime nurodytos medžiagos paimamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

2. Informavimas apie šiame pranešime nurodytų medžiagų paėmimą, jų paruošimo reikalavimai, paėmimo mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu procedūros, laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimas, taip pat atlyginimas už medžiagų paėmimą, paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, reglamentuoti Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu gavęs pranešimą apie medžiagų paėmimą ar apie medžiagų paėmimą sužinojęs per visuomenės informavimo priemones, savininkas privalo:

paruošti visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, medžiagų įsigijimo dokumentus, licencijas, leidimus, taip pat saugos duomenų lapus ir kitus su paimamomis medžiagomis susijusius dokumentus), kad būtų užtikrintas jų saugus naudojimas ir (ar) saugojimas;

paruošti medžiagas paimti (nuodingąsias medžiagas supakuoti ir paženklinti, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme; narkotines ir psichotropines medžiagas supakuoti ir laikyti taip, kad jos būtų apsaugotos nuo poveikio, galinčio pakeisti jų savybes, taip pat užtikrinti šių medžiagų saugumą ir nepažeisti jų pakuotės);

paimamas medžiagas pristatyti į nurodytą jų saugojimo vietą arba būti medžiagų paėmimo vietoje nustatytu laiku.

Pastebęs duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytomis medžiagomis, jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausančios medžiagos perduodamos kitiems asmenims, jos prarandamos ar pakinta jų naudojimo paskirtis, apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo šio pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu informuoti šį pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą.

Savininkas, negalintis perduoti medžiagų nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos jas perduoti. Tokiu atveju šias medžiagas gali perduoti kitas savininko raštu įgaliotas asmuo.

Medžiagas perduodantis asmuo privalo atitikti Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

Jeigu šiame pranešime nurodytas medžiagas perduos savininko įgaliotas asmuo, savininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų iki numatyto medžiagų paėmimo, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis apie tai informuoti teritorinę policijos įstaigą ir nurodyti šio asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimą, jam atstovaujančio asmens vardą, pavardę, pareigas) ir kitus su šiuo asmeniu susijusius duomenis (telefono numerį, adresą).

Jeigu nėra kam perduoti šiame pranešime nurodytų medžiagų, savininkas apie tai pirmiau nurodyta tvarka informuoja teritorinę policijos įstaigą.

Jeigu medžiagas perduodantis asmuo atsisako pasirašyti medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą arba neatvyksta jų perduoti, šiame pranešime nurodytos medžiagos, jeigu yra galimybė, vis tiek paimamos.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti šiame pranešime nurodytas laikinai paimtas išlikusias medžiagas (jos turi būti grąžintos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo);

gauti teisingą atlyginimą už šiame pranešime nurodytas paimtas medžiagas:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuotų, laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti medžiagų vertė (nustatoma pagal medžiagų įsigijimo kainą, nurodytą jų įsigijimo dokumentuose) ir išlaidos dėl medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, medžiagų savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtas medžiagas turi kreiptis į medžiagas paėmusią teritorinę policijos įstaigą ir pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyta: medžiagų savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris), medžiagų, kurios mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtos, pavadinimai ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotas, laikinai paimtas, tačiau neišlikusias ar dėl kitų priežasčių tapusias netinkamas naudoti medžiagas ir dėl paimtų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su prašymu pateikiamos medžiagų paėmimo ir perdavimo akto (jeigu savininkas turi šio akto egzempliorių), grąžinimo akto (jeigu medžiagos savininkui grąžintos) kopijos ir kiti savininko turėtas išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą medžiagų savininkas informuojamas pranešimu.

 

Atsakomybė

 

Medžiagų savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Pranešimo apie medžiagų paėmimą forma)

pranešimas APIE medžiagų pAėmimą

 

___________________

(data, Nr.)

___________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

 

informuojame, kad toliau nurodytos medžiagos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymu, rekvizuojamo ir (ar) laikinai paimamo (nereikalingą žodį išbraukti).

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagų paėmimo data ir laikas _______ m. __________ ____ d. ______ val.

 

Medžiagų paėmimo vieta ___________________________________

(adresas)

 

 

 

 

 

 

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

 


 

SAVININKO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

Pareigos

 

Gavęs šį pranešimą, savininkas privalo:

paruošti visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybę, teisę į nuosavybę patvirtinančius dokumentus, medžiagų įsigijimo dokumentus, licencijas, leidimus, taip pat saugos duomenų lapus ir kitus su paimamomis medžiagomis susijusius dokumentus), kad būtų užtikrintas jų saugus naudojimas ir (ar) saugojimas;

paruošti medžiagas paimti (nuodingąsias medžiagas supakuoti ir paženklinti, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme; narkotines ir psichotropines medžiagas supakuoti ir laikyti taip, kad jos būtų apsaugotos nuo poveikio, galinčio pakeisti jų savybes, taip pat užtikrinti šių medžiagų saugumą ir nepažeisti jų pakuotės);

šiame pranešime nurodytas medžiagas pristatyti į nurodytą jų saugojimo vietą arba būti medžiagų paėmimo vietoje nustatytu laiku.

Pastebėjęs duomenų netikslumų, taip pat vėliau, jeigu pasikeičia duomenys, susiję su šiame pranešime nurodytomis medžiagomis, jų savininkais, pereina nuosavybės teisė ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais nuosavybės teise priklausančios medžiagos perduodamos kitiems asmenims, jos prarandamos ar pakinta jų naudojimo paskirtis, apie tai per 10 darbo dienų (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – per 3 darbo dienas) nuo šio pranešimo gavimo ar nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu informuoti šį pranešimą atsiuntusią teritorinę policijos įstaigą.

Savininkas, negalintis perduoti medžiagų nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (sveikatos sutrikimo, ekstremalaus įvykio, ribojančio jo galimybę judėti, ir kitų svarbių aplinkybių), neatleidžiamas nuo pareigos jas perduoti. Tokiu atveju šias medžiagas gali perduoti kitas savininko raštu įgaliotas asmuo.

Medžiagas perduodantis asmuo privalo atitikti Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

Jeigu šiame pranešime nurodytas medžiagas perduos savininko įgaliotas asmuo, savininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki numatyto medžiagų paėmimo, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis apie tai informuoti teritorinę policijos įstaigą ir nurodyti šio asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimą, jam atstovaujančio asmens vardą, pavardę, pareigas) ir kitus su šiuo asmeniu susijusius duomenis (telefono numerį, adresą).

Jeigu nėra kam perduoti šiame pranešime nurodytų medžiagų, savininkas apie tai pirmiau nurodyta tvarka informuoja teritorinę policijos įstaigą.

Jeigu medžiagas perduodantis asmuo atsisako pasirašyti medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą arba neatvyksta jų perduoti, šiame pranešime nurodytos medžiagos, jeigu yra galimybė, vis tiek paimamos.

 

Teisės

 

Savininkas turi teisę:

paskelbus demobilizaciją, atšaukus karo ar nepaprastąją padėtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atgauti šiame pranešime nurodytas laikinai paimtas išlikusias medžiagas (jos turi būti grąžintos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo);

gauti teisingą atlyginimą už paimtas iš jo medžiagas:

savininkams atlyginama per kuo trumpiausią laiką nuo demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo;

savininkams atlyginama rekvizuotų, laikinai paimtų, tačiau neišlikusių ar dėl kitų priežasčių tapusių netinkamų naudoti medžiagų vertė (nustatoma pagal medžiagų įsigijimo kainą, nurodytą jų įsigijimo dokumentuose) ir išlaidos dėl medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo (nustatomos pagal savininko pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

jeigu trūksta piniginių lėšų, medžiagų savininkui sutikus, gali būti atlyginama kitu tokiu pat turtu ar atitinkamos vertės kitokiu turtu.

Savininkas iš karto po demobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties atšaukimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 metus, dėl atlyginimo už paimtas medžiagas turi kreiptis į medžiagas paėmusią teritorinę policijos įstaigą ir pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodyti medžiagų savininko duomenys (jeigu savininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris; jeigu juridinis asmuo, – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas ir atstovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono numeris), medžiagų, kurios mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu paimtos, pavadinimai ir numeris sąskaitos, į kurią turi būti pervedami pinigai už rekvizuotas, laikinai paimtas, tačiau neišlikusias ar dėl kitų priežasčių tapusias netinkamas naudoti medžiagas ir dėl paimtų medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos. Kartu su prašymu pateikiamos medžiagų paėmimo ir perdavimo akto (jeigu savininkas turi tokio akto egzempliorių), grąžinimo akto (jeigu medžiagos savininkui grąžintos) kopijos ir kiti savininko turėtas išlaidas (jeigu jų buvo) pagrindžiantys dokumentai.

Apie atlyginimo išmokėjimą medžiagų savininkas informuojamas pranešimu.

 

Atsakomybė

 

Medžiagų savininkas už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Medžiagų paėmimo ir perdavimo akto forma)

MEDŽIAGŲ PAĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

________________________________________________________________________________________________________

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

rekvizavo ir (ar) laikinai paėmė iš _________________________________________________

(nereikalingą išbraukti)                           (savininko ar kito medžiagas perduodančio asmens vardas, pavardė,

_________________________________________________________________________________________

asmens kodas, atstovavimo pagrindas; jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas,

__________________________________________________________________________  šias medžiagas:

kodas, atstovo vardas, pavardė, pareigos)

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

vertė*

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nustatoma pagal medžiagų įsigijimo kainą, nurodytą jų įsigijimo dokumentuose.

 

 

Paimamų medžiagų būklė _____________________________________________

 

Šis aktas surašytas _______________egzemplioriais, iš kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

 

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(paimamų medžiagų būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio jas paimant, pareigos, parašas, vardas,

pavardė)

Pastaba. Paimtų medžiagų grąžinimo ir atlyginimo tvarka nustatyta Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
6 priedas

 

 

(Pranešimo apie laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimą forma)

pranešimas APIE LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ MEDŽIAGŲ GRĄŽINIMĄ

 

___________________

(data, Nr.)

___________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

informuojame, kad ____ m. _________ __ d. bus grąžinamos šios pagal ___ m. _______ __ d. medžiagų paėmimo ir perdavimo aktą Nr. ___ laikinai paimtos išlikusios medžiagos:

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagų grąžinimo vieta ____________________________, laikas ______ val.

(adresas)

 

 

 

 

 

 

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

_______________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Medžiagų grąžinimo tvarka nustatyta Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
7 priedas

 

 

(Laikinai paimtų išlikusių medžiagų grąžinimo akto forma)

LAIKINAI PAIMTŲ IŠLIKUSIŲ medžiagų GRĄŽINIMO AKTAS

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(akto surašymo vieta)

 

________________________________________________________________________ grąžino

(teritorinės policijos įstaigos įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

_________________________________________________________________________________________

(savininko ar kito medžiagas paimančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas; jeigu asmuo

_________________________________________________________________________________________

atstovauja juridiniam asmeniui, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, atstovo vardas, pavardė pareigos)

šias laikinai paimtas išlikusias medžiagas:

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė
(t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinamų medžiagų būklė _______________________________________________________

 

Aktas surašytas _______________egzemplioriais, kurių po vieną perduota:

(skaičiais)

 

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, jeigu asmuo atstovauja juridiniam asmeniui) (parašas) (vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(medžiagų būklę įvertinusio specialisto ar eksperto, dalyvavusio jas grąžinant, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Už šiame akte nurodytas medžiagas atlyginama Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos apraše nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 


 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
8 priedas

 

 

(Pranešimo apie atlyginimo už paimtas medžiagas išmokėjimą forma)

PRANEŠIMAS APIE ATLYGINIMO UŽ PAIMTAS MEDŽIAGAS IŠMOKĖJIMĄ

 

______________Nr.______

(data)

________________________________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(savininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas / savininko (juridinio asmens) pavadinimas, kodas)

informuojame, kad atsižvelgiant į Jūsų _____ m. _____ ___ d. pateiktą prašymą bus atlyginta už paimtas medžiagas:

 

Eil. Nr.

Nuodingosios, narkotinės ar psichotropinės medžiagos

pavadinimas

svoris / tūris / kiekis / pakuotė (t / kg, g / mg / ml, vnt. ar kt.)

kiti požymiai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jums bus išmokėtas atlyginimas (nereikalingas išmokamo atlyginimo sudedamąsias dalis išbraukti) už rekvizuotas, laikinai paimtas, tačiau neišlikusias ar dėl kitų priežasčių tapusias netinkamas naudoti medžiagas, taip pat atlygintos dėl medžiagų paruošimo, pristatymo į paėmimo vietą ir atsiėmimo turėtos išlaidos.

 

Atlyginimo suma __________________________________________

Atlyginimo terminas _______________________________________

(nurodoma, iki kurios datos bus išmokėtas atlyginimas)

 

Atlyginimas pervedamas į šią ___ m. ____ __ d. prašyme nurodytą banko sąskaitą:

LT__________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(apie atlyginimo išmokėjimą informuojančios institucijos ar įstaigos vadovo įgalioto asmens pareigos, parašas,

vardas, pavardė)

_____________________________________________

(adresas, tel., el. p., faks.)

 

 

Pastaba. Jeigu šiame pranešime pastebėjote netikslumų, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuokite šį pranešimą pateikusią teritorinę policijos įstaigą.

 

––––––––––––––––––––