ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 9 d. Nr. A-618

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ 1 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-142 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo“, Atstovavimo Šiaulių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A-656 „Dėl Atstovavimo Šiaulių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu:

1. P a d i d i n u uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinį kapitalą 378 311,85 Eur (trimis šimtais septyniasdešimt aštuoniais tūkstančiais trimis šimtais vienuolika eurų 85 ct),  nuo 16 306 539,63 Eur (šešiolikos milijonų trijų šimtų šešių tūstančių penkių šimtų trisdešimt devynių eurų 63 ct) iki 16 684 851,48 Eur (šešiolikos milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro 48 ct), išleisdamas 1 304 524 (vieną milijoną tris šimtus keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekviena 0,29 Eur nominalios vertės. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei.

2. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatus (pridedama).

3. Į g a l i o j u uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ direktorių Algimantą Joną Glodenį:

3.1. parengti akcijų pasirašymo sutarties projektą;

3.2. pasirašyti įsakymo 2 punktu patvirtintus bendrovės įstatus ir perregistruoti juos įstatymų nustatyta tvarka.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. A-74 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatų patvirtinimo“.

5. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 4 punktas įsigalioja įregistravus pakeistus uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Gipoldas Karklelis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A-618

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kuršėnų vandenys“ (toliau – bendrovė) yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Įstatymas) bei kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose.

4. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Kuršėnų vandenys“.

5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

6. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

7. Bendrovės buveinės adresas – Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Gergždelių g. 44.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

 

8. Bendrovės veiklos tikslas – geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir išvalymas.

9. Bendrovės veiklos objektai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

36.00.10 Vandens surinkimas ir valymas;

36.00.20 vandens tiekimas pramonės įmonėms;

36.00.30 vandens tiekimas gyventojams;

37. nuotekų valymas.

10. Licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kurią nurodo vykdyti visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES,

JŲ NOMINALI VERTĖ. ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS IR MAŽINIMAS

 

11. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 16 684 851,48 Eur (šešiolika milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 48 ct) Eur.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 57 533 971 (penkiasdešimt septynis milijonus penkis šimtus trisdešimt tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.

13. Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo numatyta, kad teisė įsigyti išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės ir nematerialios, kurios yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi bendrovė. Akcininkams išduodami išrašai iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinti bendrovės vadovo parašu ir bendrovės antspaudu.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas arba mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Įstatinis kapitalas gali būti didinamas papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant naujas akcijas arba iš bendrovės lėšų, t. y. iš nepaskirstyto pelno, akcijų priedų ir rezervų, padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.  

 

IV SKYRIUS

AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Akcininkų teises ir pareigas nustato Įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat bendrovės įstatai.

17. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

18. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

19. Akcininkai turi šias turtines teises:

19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendus);

19.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

19.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtį ir Įstatymo 471 straipsnyje nustatytu atveju;

19.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

19.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

19.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

19.7. kitas akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

20. Akcininkai turi šias neturtines teises:

20.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu ko kito nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai;

20.2. gauti Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

20.3. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus;

20.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

20.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.

21. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

22. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių  finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ir dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

23. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

24. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

25. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo (Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybei akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba (toliau – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė turi kolegialų valdymo organą – valdybą – ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (bendrovėje vadinamą direktoriumi). Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba nesudaroma.

26. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba. Valdybos kompetenciją nustato Įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrovės įstatai.

27. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.          

28. Valdyba svarsto ir tvirtina:

28.1. bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

28.2. bendrovės metinį pranešimą ir tarpinius pranešimus;

28.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

28.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

28.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

28.6. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

29. Valdyba priima:

29.1. sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

29.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

29.3. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

30. Valdyba analizuoja ir vertina:

30.1. bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie bendrovės veiklos organizavimą;

30.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

30.3. akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

30.4. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia jas visuotiniam akcininkų susirinkimui.

31. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organų kompetencijai.

32. Bendrovės valdyba, prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą dėl:

32.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama kiekvienai sandorio rūšiai);

32.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

32.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo ir sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

32.4. įsigyjamo ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

33. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

34. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

35. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareigybės aprašymu.

36. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

37. Bendrovės vadovas renkamas 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

38. Su bendrovės vadovu sudaroma terimuota darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą jį atšaukti, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

39. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

40. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties pasibaigimą kitais pagrindais, valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

41. Bendrovės vadovas:

41.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

41.2. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius, kuriuos gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

41.3. privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužino eidamas šias pareigas.

42. Bendrovės vadovas atsako už:

42.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

42.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

42.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priėmimą. Tarpiniam pranešimui mutatis  mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą bei skelbimą;

42.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

42.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

42.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Įstatymo nustatytais atvejais ir prašymu;

42.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

42.8. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

42.9. Įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą nurodytame šaltinyje;

42.10. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

42.11. informacijos pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams ir valdybai Įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

42.12. kitų Įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

43. Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo gali išduoti prokūrą bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu, taip pat bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokūra turi būti rašytinė ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prokūrų išdavimo reikalingumą sprendžia bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, prokūrų skaičius neribojamas.

 

VI SKYRIUS 

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS

 

44. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendrovės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendrovė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendrovės prievoles.

45. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendrovės valdyba.

46. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima valdyba savo sprendimu.

 

VII SKYRIUS  

PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

47. Įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato įstatymai ir bendrovės įstatai. Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais.

48. Viešus pranešimus bendrovė skelbia Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

49. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą pasirenka bendrovės vadovas.

50. Už Įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų akcininkams ir kreditoriams bei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir laiku pateikimą atsako bendrovės vadovas.

51. Įstatai keičiami Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Šie įstatai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.   

53. Įstatai pasirašyti 3 egzemplioriais 2018 m. d.

 

___________________

 

Įgaliotas asmuo           

uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“

direktorius Algimantas Jonas Glodenis