LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. V-503

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 12 dalimi:

1. T v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. P a v e d u Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui (direktorius – Algirdas Sakevičius) organizuoti ir vykdyti Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu aprašu.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. V-217 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2017 m.  birželio 22 d.

įsakymu Nr. V-503

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato iš valstybės biudžeto finansuojamų projektų, kurių metu vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos ir / ar neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – Projektai) finansavimo konkurso organizavimo, paraiškų vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Projektams finansuoti organizuojamas Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas (toliau – Konkursas).

3. Konkurso tikslas yra skatinti vaikų saviraišką, pozityvią socializaciją, nevyriausybinių organizacijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

4. Remiantis Aprašo nuostatomis gali būti finansuojamas toks Projektas, kurio tikslinė grupė yra vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

5. Konkursą inicijuoja ir lėšas skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija).

6. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).

7. Lėšos, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ kodas (11-01), priemonę „Įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmus“, kodas (03-03-06), priemonę „Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų ugdymą (03-04-01) ir priemonę „Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą“, kodas (03-02-02).

8. Informacija apie Konkursą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt ir Centro interneto svetainėje www.lmnsc.lt. 

9. Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti neformaliojo vaikų švietimo, kitos švietimo įstaigos ir kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą, registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Pareiškėjai).

10. Vienas Pareiškėjas Konkursui gali pateikti vieną paraišką.

11. Pareiškėjai per 30 dienų nuo Konkurso paskelbimo datos Centrui adresu Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius pateikia žemiau nurodytus dokumentus (kopijas arba originalus) ir elektronines dokumentų versijas el. paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“:

11.1. užpildytą Konkurso paraišką pagal Aprašo 1 priedą su parašais ir Pareiškėjo antspaudu; 

11.2. steigimo dokumentus, įrodančius, kad Pareiškėjas gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą;

11.3. bendradarbiavimą ir (ar) partnerystę pagrindžiančius dokumentus (sutartis ar raštus), jei teikiamas Projektas bus vykdomas su partneriais;

11.4. Projekto vadovo, finansininko ir vykdytojų, įgyvendinsiančių Projekto veiklas, gyvenimo aprašymus (CV); jei Projekto metu bus vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, jas įgyvendinantys asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius jų teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;

11.5. dokumentus, įrodančius Projekto papildomą finansavimą (jei toks numatytas) iš Pareiškėjo lėšų ar kitų šaltinių;

11.6. Pareiškėjo registracijos Lietuvos Respublikoje pažymėjimą arba Registrų centro išrašą.

12. Paraiškos Projektams finansuoti, pateiktos po Aprašo 11 punkte nurodyto termino, nepriimamos. Paraiškos Projektams finansuoti, gautos voke su pašto žyma, rodančia, kad išsiųsta po Aprašo 11 punkte nurodyto termino, neregistruojamos.

13. Konkursui pasibaigus paraiškos negrąžinamos ir saugomos Centre vienerius metus nuo Konkurso pabaigos.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

14. Konkurso teminės sritys:

14.1. Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas. Projektai turi būti skirti didinti vaikų motyvaciją judėti, stiprinti sveikatą, populiarinti fizinį aktyvumą kaip bendros kultūros dalį;

14.2. Kultūrinė edukacija. Projektai turi skatinti švietimo ir kultūros bendrus projektus, skirtus vaikų ir jaunimo kultūrinei raiškai ir inovatyvių edukacinių programų įvairovei didinti;

14.3. Pilietiškumas. Projektai turi būti skirti stiprinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą,  pilietinę savimonę, paskatinti savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės, regiono ar šalies problemoms spręsti;

14.4. STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinė veikla). Projektai turi skatinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, sieti kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis.

15. Projekto veiklos turi būti ne trumpesnės nei 3 mėn. ir turi būti įgyvendintos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. ir atitikti šiuos reikalavimus:

15.1. skirtos Aprašo 4 punkte numatytai tikslinei grupei;

15.2. numatytas vaikų dalyvavimas Projekto planavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo,  etapuose;

15.3. Projekto veiklos turi vykti saugiose aplinkose ir nekelti grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.4. Projekto pagrindinis tikslas, uždavinys ar rezultatas negali būti teorinio mokymo seminarų, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas, o tik priemonė Projekto tikslams pasiekti.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

16. Projektų vertinimas susideda iš administracinio vertinimo ir Projekto turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo.

17. Paraiškos administracinį vertinimą atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už Konkurso organizavimą. Jei po administracinio vertinimo nustatyta, kad pateiktas Projektas neatitinka Aprašo 11, 14, 15 punktų nuostatų, Projekto turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimas neatliekamas, o Pareiškėjas apie tai informuojamas paraiškoje nurodytu el. paštu per 5 darbo dienas.

18. Projektų turinį ir biudžeto pagrįstumą pagal vertinimo kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priede, vertina Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, kuri veikia pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą. Komisiją sudaro Centro, kitų Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių institucijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius Paraiškoje pateiktą informaciją.

19. Skiriant lėšas, prioritetai teikiami Pareiškėjams, kurių Projektai:

19.1. sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui;

19.2. įgyvendinami didesniame skaičiuje savivaldybių;

19.3. užtikrina tęstinumą ne mažiau kaip 3 mėnesius Projektui pasibaigus;

19.4. sudaro galimybes dalyvauti vaikams iš socialinės rizikos šeimų ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

19.5. turintys papildomų finansavimo šaltinių, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų bendros Projekto vertės;

19.6. numatantys veiklų organizavimą mokinių atostogų metu;

19.7. įgyvendinami su partneriais (nevyriausybinėmis organizacijomis).

20. Lėšos gali būti numatytos veikloms, tiesiogiai susijusioms su Projekto įgyvendinimu:

20.1. Projektui  įgyvendinti reikalingoms priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

20.2. įrangos, priemonių ir reikmenų nuomai;

20.3. Projekto dalyvių maitinimui, nakvynei bei kelionės išlaidoms.

21. Lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

21.1. baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei įrangai ir kitam inventoriui, kuris nenusidėvi per vienerius metus, o jo vieneto vertė yra didesnė kaip 500 eurų, įsigyti;

21.2. įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

21.3. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui;

21.4. atostogoms, turizmui ar pelnui siekti;

21.5. Projekto parengimo išlaidoms.

22. Projektui įgyvendinti gali būti skiriamas finansavimas iki 15 tūkst. eurų, atsižvelgus į Projekto apimtis ir paraiškos vertinimo rezultatus.

23.  Centro direktorius, remdamasis ekspertų komisijos siūlymu, įsakymu patvirtina Projektų, kuriems skiriamas finansavimas, sąrašą ir skiriamą finansavimą. Centro direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo skelbiamas Centro interneto tinklapyje www.lmnsc.lt.

24. Centras per 5 darbo dienas nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo pasirašymo paraiškoje nurodytu el. pašto adresu praneša Pareiškėjams apie Konkurso rezultatus, o Pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo informacijos gavimo el. paštu konkursas@lmnsc.lt patvirtina sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikia patikslintus Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą pagal Aprašo 1 priedą.

25. Pareiškėjui, kuriam buvo skirtas finansavimas, nepasirašius lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per vieną mėnesį nuo Centro direktoriaus įsakymo dėl lėšų Projektams skyrimo, sprendimą dėl lėšų skyrimo kitam Projektui, pagal eiliškumą Konkurse surinkusiam daugiausiai vertinimo balų, priima Centro direktorius.

26. Centras lėšas Pareiškėjams, laimėjusiems konkursą (toliau – Projekto vykdytojai), skiria teisės aktų nustatyta tvarka sudarydamas Sutartis. 

27. Projektui vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal Sutartį ir patvirtintą sąmatą, parengtą pagal programos sąmatos BFP-1 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“.

28. Projekto vykdytojai iki Sutartyje nurodyto laiko pateikia:

28.1. Centro Finansinės apskaitos skyriui biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, ir išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašą bei patvirtintas dokumentų kopijas;

28.2. Projekto veiklos ataskaitą pagal Aprašo 3 priedą adresu konkursas@lmnsc.lt, taip pat pridedama rašytinė ar vaizdinė medžiaga, susijusi su Projekto įgyvendinimu.

29. Projektams skirtas ir nepanaudotas lėšas Projekto vykdytojai iki  Sutartyje nurodyto laiko turi grąžinti Centrui, kuris nepanaudotas lėšas perveda į valstybės biudžetą.

30. Už skirtas lėšas Centras atsiskaito Ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Projektai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu ir higiena susijusias normas ir reikalavimus.

32. Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Projekte dalyvaujančių vaikų saugą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę.

33. Projekto vykdymo veiklos, finansinę priežiūrą ir kontrolę vykdo Centras.

34. Teikdamas paraišką Konkursui Pareiškėjas sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija gal būti viešinama, išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Skundai dėl Konkurso organizavimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVMO KONKURSO PARAIŠKA

 

I.     INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTO VADOVĄ

 

1. Pareiškėjo pavadinimas 

 

 

2. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys

 

Kodas 

 

Adresas 

 

Miestas, rajonas ir pašto indeksas   

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)  

 

Elektroninis paštas   

 

Banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris

 

 

3. Informacija apie projekto vadovą:

Vardas ir pavardė  

 

Pareigos

 

Adresas  

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninis paštas   

 

 

II.        PROJEKTO APRAŠYMAS

 

4. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

5.  Teminė sritis (pažymėti X)

 

 

Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas

 

Kultūrinė edukacija

 

Pilietiškumas

 

STEAM

 

6. Bendra projekto įgyvendinimo suma (Eur)

 

Prašomos lėšos

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei yra)

1.

 

2.

 

 

7. Projekto įgyvendinimo trukmė

nuo 20 /____/___ iki 20 /___/___

 

 

8. Trumpas Projekto poreikio pagrindimas

 

 

 

9. Projekto tikslas ir uždaviniai

 

 

10. Trumpas Projekto aprašymas

 

 

11. Projekto įgyvendinimo numatomi rezultatai

 

 

12. Projekto dalyviai

12.1. Projekto tikslinės grupės amžius ir vaikų skaičius iš viso

 

12.2. Iš jų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius

 

12.3. Iš jų vaikų, priklausančių socialinės rizikos šeimoms, skaičius

 

12.4. Dalyvavimas Projekto etapuose (planavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo)

 

 

13. Projekto viešinimas (jei numatyta)

 

 

14. Projekto tęstinumas

 

 

 

15. Savivaldybės ir švietimo teikėjai, kuriuose vyks Projekto įgyvendinimas

 

 

 

Savivaldybės pavadinimas

 

Švietimo teikėjo pavadinimas

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

16. Projekto partneriai (jei yra)

Juridinio asmens

pavadinimas

Adresas, kontaktinis asmuo

Veiklos Projekte apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

III.       PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS

 

17. Projekto veiklos pavadinimas

Trumpas Projekto veiklos

aprašymas

Terminai

Konkreti vieta, kur vyks veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.       PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

18. Projekto sąmata

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Detalus išlaidų skaičiavimas

Prašomos lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai

1.

Projektui įgyvendinti būtinos priemonės

 

 

 

2.

Projekto veikloms organizuoti būtinos paslaugos

 

 

 

3.

Įrangos, priemonių ir reikmenų nuoma

 

 

 

4.

Projekto dalyvių maitinimas

 

 

 

 

5.

Projekto dalyvių nakvynė

 

 

 

 

6.

Transporto, kelionės išlaidos

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

V. KITA BŪTINA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

19. Su Projektu teikiami dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

1.

Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija

 

2.

Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija

 

3.

Asmenų, įgyvendinančių Projekto veiklas, gyvenimo aprašymai (CV)

 

4.

Dokumentai (kopijos), įrodantys asmenų teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas (jei numatyta)

 

5.

Bendradarbiavimo, partnerysčių sutarčių kopijos

 

6.

Dokumentai, patvirtinantys numatytą arba gautą papildomą finansavimą (jei yra)

 

 

 

Institucijos, teikiančios projektą, vadovas (vardas ir pavardė)

(parašas)

 

_____________________________

 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo 

2 priedas

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ

TURINIO IR BIUDŽETO PAGRĮSTUMO VERTINIMO FORMA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto registracijos Nr.

 

 

Eksperto vardas ir pavardė

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Projekto atitikimas konkurso sąlygoms  

(Bent vienos iš šių sąlygų neatitinkantis Projektas toliau nevertinamas)

Taip

Ne

1.

Projekto tikslinė grupė yra vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

 

 

2.

Atitinka vieną iš šių teminių sričių

2.1. Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas

 

 

2.2. Kultūrinė edukacija

 

 

2.3. Pilietiškumas

 

 

2.4. STEAM

 

 

3.

Projekto veiklos įgyvendinamos ne trumpiau, nei 3 mėnesius ir turi būti įgyvendintos iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

 

 

4.

Projekto veiklos vyksta saugiose aplinkose ir nekelia grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

 

 

5.

Projekto pagrindinis tikslas, uždavinys ar rezultatas nėra teorinio mokymo seminarų, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas, o tik priemonė Projekto tikslams pasiekti

 

 

 

 

I.          Projekto atitikimas prioritetams

Galimi skirti balai

Skiriami balai

1.  

Sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui

0 balų  – dalyvauja mažiau nei 50 vaikų

1 balas – dalyvauja 51–100 vaikų

2 balai – dalyvauja 101–200 vaikų

3 balai – dalyvauja daugiau nei 200 vaikų

 

2.  

Įgyvendinamas didesniame skaičiuje savivaldybių

Už kiekvieną savivaldybę skiriami du balai

 

3.  

Užtikrina tęstinumą ne mažiau kaip 3 mėnesius Projektui pasibaigus

0 balų – neužtikrina tęstinumo

1 balas – užtikrina tęstinumą

 

4.  

Sudaro galimybes dalyvauti vaikams iš socialinės rizikos šeimų ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

0 balų – nesudaro galimybės

1 balas – dalyvauja iki 50 proc. šios grupės vaikų

2 balas – dalyvauja 50 proc. ir daugiau šios grupės vaikų

3 balai – projektas tikslingai skirtas šioms vaikų grupėms

 

5.  

Turintys papildomų finansavimo šaltinių, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų bendros Projekto vertės

0 balų – neturi

1 balas turi

 

6.  

Numatantys veiklų organizavimą mokinių atostogų metu

0 balų – nenumato

1 balas – numato

 

7.  

Numatoma įgyvendinti su partneriais – nevyriausybinėmis organizacijomis

0 balų – nenumato

1 balas – numato

 

 

II.        Projekto turinio vertinimo kriterijai

 

 

8.  

Projekto poreikio pagrindimas

 

0 balų – nepagrįstas

1–2 balai – iš dalies pagrįstas

3 balai – pagrįstas

 

9.  

Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir aiškūs, atitinka Konkurso tikslą

0 balų – nekonkretūs ir neaiškūs

1–2 balai – iš dalies konkretūs ir aiškūs

3 balai – konkretūs ir aiškūs

 

10.

Projekto įgyvendinimo numatomi rezultatai atitinka Paraiškoje išsikeltus tikslus ir uždavinius

0 balų – menkai atitinka

1–2 balai – iš dalies atitinka

3 balai – atitinka

 

11.

Projekto dalyvių dalyvavimas projekto etapuose (planavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo)

1 balas – dalyvauja viename iš trijų Projekto etapų

2 balai – dalyvauja dvejuose iš trijų Projekto etapų

3 balai – dalyvauja Projekto planavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo etapuose

 

12.

Pareiškėjo patirtis įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas (vertinama pagal informaciją, pateiktą CV)

 

0 balų – neturi patirties

1 balas – turi patirties instituciniu lygmeniu

2 balai – turi patirties regioniniu

lygmeniu

3 balai – turi patirties nacionaliniu lygmeniu

 

13.

Projekto partnerių (jeigu yra) dalyvavimas projekte

 

0 balų – nėra partnerių ar jų įsitraukimas į Projekto veiklas pasyvus

1–2 balai – dalinis partnerių įsitraukimas, ne visuose Projekto etapuose

3 balai – aktyvus įsitraukimas visuose Projekto etapuose

 

14.

Projekto veiklos(-ų) planas 

0 balų – nenuoseklus ir nedetalus

1–2 balai – iš dalies nuoseklus ir detalus

3 balai – nuoseklus ir detalus

 

15.

Projekto vadovo, finansininko ir vykdytojų darbo patirtis (pagal informaciją, pateiktą CV)

 

0 balų – neturi patirties ir ji neadekvati

1–2 balai – iš dalies adekvati

3 balai – adekvati

 

16.

Numatyta veikla skatina vaiko saviraišką ir pozityvią socializaciją, nevyriausybinių organizacijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą

0 balų – neskatina

1–2 balai – iš dalies skatina

3 balai – tikslingai skatina

 

 

III.       Projekto biudžeto pagrįstumas

 

 

17.

Prašomų lėšų detalizavimas ir aiškus įvardijimas

0 balų – nedetalizuota ir neaišku

1 balas – iš dalies detalizuota ir aišku

2 balai – detalizuota ir aišku

 

18.

Prašomų lėšų atitikimas Konkurso lėšų naudojimo reikalavimams

0 balų – menkai atitinka

1 balas – iš dalies atitinka

2 balai – atitinka

 

19.

Lėšų naudojimo planavimas

0 balų – netaupiai ir neefektyviai

1 balas – iš dalies taupiai ir efektyviai

2 balai – taupiai ir efektyviai

 

20.

 

 

Planuojamų lėšų ir Projekto veiklų sąsajos

0 balų – lėšos, nesusijusios su numatytomis veiklomis

1 balas – lėšos, iš dalies susijusios su numatytomis veiklomis

2 balai – lėšos, susijusios su numatytomis veiklomis

 

 

Iš viso balų

 

 

 

Eksperto komentaras

 

Prašoma suma Projektui finansuoti (Eur)

 

Rekomenduojama skirti suma Projektui finansuoti (Eur)

 

 

 

Ekspertas _________________ ___________________________

 

(parašas)                                (vardas, pavardė)

 

Data _____________________

 

______________________

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I.          INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ IR VADOVĄ

 

1.1. Projekto vykdytojo pavadinimas

 

 

 

1.2.  Projekto vykdytojo kontaktiniai duomenys 

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas (miestas, rajonas ir pašto indeksas

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninis paštas

 

 

1.3. Projekto vadovo kontaktiniai duomenys

 

Vardas ir pavardė

 

Pareigos organizacijoje  

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninis paštas   

 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

2.1. Projekto pavadinimas

 

 

2.2. Projekto lėšos

Eur

Visos Projektui skirtos lėšos

 

Panaudotos Projektui skirtos lėšos

 

Kitos Projektui skirtos lėšos

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė:  nuo 20   /____/___  iki  20   /___/___

 

 

2.4. Įgyvendinto Projekto aprašymas

 

 

2.5. Tikslai ir uždaviniai, pasiekti įgyvendinant Projektą

 

 

2.6. Projekto įgyvendinimo rezultatai, privalumai ir trūkumai

 

 

2.7. Informacija apie Projekto dalyvius (vaikus)

Dalyvių skaičius ir amžius

 

Vaikų, priklausančių socialinės rizikos šeimoms skaičius

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius

 

 

2.8. Vykdytos priemonės Projekto viešinimui (jei buvo)

 

 

2.9. Kokiose savivaldybėse ir kokios veiklos vykdytos, kokie švietimo teikėjai dalyvavo?

 

 

2.10. Bendradarbiavimas su Projekto partneriais (jei buvo). Kaip jie prisidėjo prie Projekto įgyvendinimo?

 

 

2.11. Kaip numatoma tęsti projektą mažiausiai 3 mėnesius (jei planuota)?

 

 

2.12. Įvardinkite įsigytas priemones Projekto veikloms vykdyti iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų lėšų

2.13. Įvardinkite, kokias paslaugas finansavote iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų lėšų

 

2.14. Įvardinkite kokią įrangą, priemones ar reikmenis nuomojote iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų lėšų

 

 

2.15. Pastabos ir pasiūlymai dėl Konkurso organizavimo

 

 

 

Institucijos vadovas             

 

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________