LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS ĮSTATYMO NR. X-1262 1, 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. kovo 22 d. Nr. XII-2267

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

4. Šis įstatymas netaikomas asmenims į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas siųsti, išskyrus šio įstatymo 10, 11, 12, 13 ir 14 straipsnius, kurie mutatis mutandis taikomi pretendentų vykti į šias misijas atrankai.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kiti asmenys – asmenys, kurie nėra karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ar prokurorai.“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Pretendentų atranka iš delegavimo rezervo

Pretendentų atranką iš delegavimo rezervo organizuoja ir vykdo Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į konkrečioms pareigoms ar pareigybėms civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip pat pareigoms ar pareigybėms tarptautinėje, Europos Sąjungos institucijoje ir užsienio valstybės institucijoje, susijusioms su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, keliamus reikalavimus, taip pat į tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų nustatytus pretendentų atrankos principus ir kriterijus. Vykdant atranką, siekiama užtikrinti dalyvaujančiųjų civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose kaitą ir sudaryti galimybes jose dalyvauti naujiems pretendentams. Tam tikslui Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma atrankos komisija. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Į atrankos komisijos sudėtį gali būti įtraukiami asmenys iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, su kurių funkcijomis yra susijęs pareigų ar pareigybių civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, taip pat pareigų ar pareigybių tarptautinėje, Europos Sąjungos institucijoje ir užsienio valstybės institucijoje, susijusių su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, pobūdis.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė