Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ JUOS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1334

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. Kiekvieno pavadinimo tos pačios grupės konkretaus nacionalinio vaistinio preparato pakuotės identifikavimo kodo (toliau – NPAKID) kompensuojamojo vaistinio preparato mažmeninės kainos dalis (M) jo bazinei kainai apskaičiuoti nustatoma pagal formulę:

M = C – (A/(0,69056 x A + 10)).

Šioje formulėje:

A – Lietuvai taikoma vaistinio preparato kaina (GLT);

C = GESvid, jeigu GLT > GESvid; jeigu GLT ≤ GESvid arba Lietuvos Respublikos tiekėjo vaistinis preparatas parduodamas tik Lietuvos Respublikoje, C = A.

Skaičiuojant vardinių vaistinių preparatų bazinę kainą C = A.

GESvid – to paties bendrinio pavadinimo vaistinių preparatų Europos Sąjungos valstybėse deklaruojamų, jų nesant, didmeninių trijų mažiausių kainų, nurodytų Tarptautinėje duomenų bazėje vaistų kainoms patikrinti (toliau – EURIPID) (neįskaitant PVM ar analogiško toje valstybėje taikomo mokesčio) ir neatitinkančių Aprašo 42 punkte nurodytų sąlygų, vidurkis. Jeigu vaistinis preparatas neįregistruotas ir neparduodamas nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje, jo GESvid laikoma vaistinio preparato tiekėjo valstybėje deklaruojama kaina. Jeigu Europos Sąjungos valstybėje (arba vaistinio preparato tiekėjo valstybėje) parduodamo vaistinio preparato pakuotės dozuočių kiekis neatitinka Lietuvos Respublikai tiekiamo vaistinio preparato pakuotės dozuočių kiekio, šio vaistinio preparato pakuotės tiekėjo kaina, deklaruojama toje valstybėje, perskaičiuojama pagal artimiausio dozuočių kiekio ir santykinai pigesnės pakuotės kainą.“

1.2. Papildyti 41 punktu:

41. Europos Sąjungos valstybėse deklaruojamos, jų nesant, didmeninės kainos, nurodytos EURIPID, imamos Europos centrinio banko nustatytu ir Lietuvos banko paskelbtu praėjusio ketvirčio vidutiniu euro ir užsienio valiutų santykiu. Duomenys iš EURIPID Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynui rengti imami kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmo mėnesio 1–10 dienomis.“

1.3. Papildyti 42 punktu:

42. Apskaičiuojant vaistinių preparatų, kurie priskiriami vieno tiekėjo vaistinių preparatų ir negenerinių panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupei, bazines kainas, toje Europos Sąjungos valstybėje deklaruojamos kainos, jų nesant, didmeninės kainos, nurodytos EURIPID, nenaudojamos, jei yra viena iš Aprašo 42.1–42.4 papunkčiuose numatytų sąlygų ir pareiškėjas yra pateikęs jas (išskyrus Aprašo 42.3 papunktyje numatytą sąlygą) patvirtinančius įrodymus iš tos Europos Sąjungos valstybės kompetentingos institucijos:

42.1. jei vaistinis preparatas toje Europos Sąjungos valstybėje nėra tiekiamas į rinką;

42.2. jei EURIPID nurodoma ne deklaruojama ar didmeninė, o toje Europos Sąjungos valstybėje konkurso būdu vykdomų pirkimų vaistinio preparato kaina;

42.3. jei vaistinio preparato toje Europos Sąjungos valstybėje kaina yra daugiau kaip 20 procentų mažesnė negu antra mažiausia kaina Europos Sąjungos valstybėse;

42.4. vaistinio preparato kaina, nurodyta EURIPID, tuo pačiu laikotarpiu neatitinka šio vaistinio preparato kainos, kurią oficialiai skelbia tos Europos Sąjungos valstybės kompetentinga institucija.“

1.4. Papildyti 101 punktu:

101. Jeigu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įvertinus paraiškas įrašyti vaistinį preparatą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną nustatoma, kad pagal Aprašo 9.2 papunktį apskaičiuota kompensuojamojo vaistinio preparato sutartinio veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina (V) yra didesnė nei sutartinio veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina (V) galiojančiame Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, galiojanti bazinė kaina (V) nekeičiama. Jei nustatoma, kad pagal Aprašo 9.2 papunktį apskaičiuota kompensuojamojo vaistinio preparato sutartinio veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina (V) yra mažesnė nei sutartinio veikliosios medžiagos kiekio bazinė kaina (V) galiojančiame Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, galiojanti bazinė kaina (V) keičiama.

1.5. Pakeisti 15.1 papuntį ir jį išdėstyti taip:

15.1. Kiekvieno pavadinimo tos pačios grupės konkretaus NPAKID kompensuojamojo biologinio vaistinio preparato mažmeninės kainos dalis (M) jo bazinei kainai apskaičiuoti nustatoma pagal formulę:

M = C – (A/(0,69056 x A+10)).

Insulino preparatams taikoma formulė M = С.

Šioje formulėje:

A – Lietuvai taikoma vaistinio preparato kaina (GLT);

C = GESvid, jeigu GLT > GESvid; jeigu GLT ≤ GESvid arba Lietuvos Respublikos tiekėjo vaistinis preparatas parduodamas tik Lietuvos Respublikoje, C = A.

Skaičiuojant vardinių biologinių vaistinių preparatų bazinę kainą C = A.

GESvid – to paties bendrinio pavadinimo to paties tiekėjo biologinių vaistinių preparatų Europos Sąjungos valstybėse deklaruojamų, jų nesant, didmeninių trijų mažiausių kainų, nurodytų EURIPID (neįskaitant PVM ar analogiško toje valstybėje taikomo mokesčio) ir neatitinkančių Aprašo 42 nustatytų sąlygų, vidurkis. Jeigu biologinis vaistinis preparatas neįregistruotas ir neparduodamas nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje, jo GESvid laikoma biologinio vaistinio preparato tiekėjo valstybėje deklaruojama kaina. Jeigu Europos Sąjungos valstybėje (arba vaistinio preparato tiekėjo valstybėje) parduodamo biologinio vaistinio preparato pakuotės dozuočių kiekis neatitinka Lietuvos Respublikai tiekiamo biologinio vaistinio preparato pakuotės dozuočių kiekio, šio biologinio vaistinio preparato pakuotės tiekėjo kaina, deklaruojama toje valstybėje, perskaičiuojama pagal artimiausio dozuočių kiekio ir santykinai pigesnės pakuotės kainą. Naudojant EURIPID kainas biologinių vaistinių preparatų bazinei kainai apskaičiuoti vadovaujamasi Aprašo 41 ir 42 punktų nuostatomis.“

1.6. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Aprašo 17 punkte nurodytos vaistinių preparatų grupės bazinė kaina bei mažiausia ir didžiausia paciento priemoka už juos apskaičiuojamos vadovaujantis Aprašo 9, 10 ir 101 punktais.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas taikomas rengiant 2020 metų II ketvirčio ir vėlesnius kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynus.

2.2. Rengiant 2020 metų I ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimus, taikomi iki šio nutarimo įsigaliojimo galioję reikalavimai.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą pacientams ir atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų vaistiniams preparatams kompensuoti, pokyčius ir esamas makroekonomines sąlygas, kiekvienų metų, pradedant nuo 2020 m., paskutinį ketvirtį įvertinti Aprašo 51, 101 ir 151 punktų nuostatų tolesnio taikymo tikslingumą ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Aprašo pakeitimo projektą. Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją per 90 dienų nuo tokio patikrinimo pradžios paskelbti vertinimo rezultatus.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                            Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                     Aurelijus Veryga