Mažeikių rajono savivaldybės

administraCIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMO RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO IR LEIDIMO VYKDYTI NUOTOLINĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ PAVASARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 1C IR 4A  KLASĖSE

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-2591

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2020 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. (8-22 16.1.17 E)2-107097 „Dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo mokykloje“  bei atsižvelgdamas į Pavasario pagrindinės mokyklos 2020 m. lapkričio 23 d. raštą Nr. V3-186 „Dėl nuotolinio ugdymo“:

1.  N u r o d a u nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 2 d. Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 1C klasėje ir nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d. Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 4A klasėje taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą.

2.    L e i d ž i u vykdyti nuotolinį ugdymą Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 1C klasėje 2020 m. lapkričio 23 - gruodžio 2 dienomis ir 4A klasėje 2020 m. lapkričio 23 - gruodžio 3 dienomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                            Saulius Šiurys