LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. vasario 8 d. Nr. V-222

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2021 m. sausio 19 d. raštu Nr. 4S-38

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-222

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) su visais pakeitimais (toliau – Veiksmų programa), 1  prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V- 380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Sumaniosios specializacijos programa);

2.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

2.6. 2014 m. birželio 27 d. Komisijos komunikatą Nr. 2014/C198/01 „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ (toliau – Komunikatas Nr. 2014/C198/01);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2020 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) patvirtintus ir 2016 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 44P-18.1 (20), 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 44P-5 (35) bei 2019 m. rugsėjo 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45) bei 2020 m. gruodžio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-11 (60) pakeistus 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami “ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio d. 4 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konkursinio finansavimo taisyklės);

2.9. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2019 m. gegužės 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.11. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai);

2.12. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų veiklos taisyklės);

2.13. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aukšto lygio tyrėjų grupė  suprantama kaip pagal Priemonę finansuojamą mokslinį tyrimą vykdanti tyrėjų grupė;

4.2. Jaunasis mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos įgijęs mokslų daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

4.3. Mokslinio tyrimo grupė suprantama kaip projekto mokslinį tyrimą vykdantys mokslinio tyrimo vadovas, pagrindiniai ir nepagrindiniai mokslinio tyrimo grupės nariai;

4.4. Mokslinio tyrimo vadovas suprantamas kaip mokslininkas, inicijuojantis paraiškos mokslinio tyrimo projektui finansuoti teikimą įgyvendinančiajai institucijai, kartu su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui;

4.5. Nepagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys suprantamas kaip asmuo, kuris atlieka jam paskirtą darbą mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto įgyvendinimo;

4.6. Pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys suprantamas kaip asmuo, kuris atlieka esminius mokslinio tyrimo darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurio mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką;

4.7. Patyręs mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos  įgijęs mokslų daktaro laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 metų (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

4.8. Mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektai, skirti COVID-19 tyrimams ir/arba pasekmėms suprantami kaip MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 000 000,00 eurų (dešimt milijonų eurų 00 ct), iš kurių iki 10 000 000,00 eurų (dešimt milijonų eurų 00 ct) Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 1 kvietimą teikti paraiškas (toliau – kvietimas), kuriam skirta iki 10 000 000,00 eurų (dešimt milijonų eurų 00 ct) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).

12. Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

13. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma skelbti 2021 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) (toliau – AIKOS) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės; galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas (kartu su paraiška partneriai (privatieji juridiniai asmenys) turi pateikti Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtintą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinę ataskaitą (Forma MT-02) už paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos).

15. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios pareiškėjo ir visų partnerių pasirašytos bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopija.

16. Bendradarbiavimo (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės vykdant projektą (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą ir projekto rezultatus, ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

16.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

16.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

16.3. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais.

17. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

17.1. turėti infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti;

17.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

18. Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir finansinius išteklius.

19. Teikdamas paraišką, pareiškėjas turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos mokslinio tyrimo vadovas gali būti ne daugiau kaip dviejų LMT finansuojamų projektų pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys (pagrindinis vykdytojas) nebūdamas arba būdamas ne daugiau kaip vieno iš jų vadovu. Šis reikalavimas apima šias LMT remiamas ir administruojamas veiklas:

19.1. Taikomieji tyrimai, skirti parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių;

19.2. Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su SAM), susiję su COVID-19;

19.3. Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami;

19.4. Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus;

19.5. Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami;

19.6. Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją;

19.7. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus;

19.8. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus;

19.9. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (reikalavimas taikomas stažuotojų atžvilgiu).

20. Jei įsiteisėjusiu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimu ar dėl minėto sprendimo priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatoma, kad asmuo pažeidė akademinę etiką ir jei pažeidimas atitinka Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo, patvirtintų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, 17 punkte nurodytas grubiausias akademinės etikos principus pažeidžiančias elgesio formas, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip mokslinio tyrimo vadovas ar kitas pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys, nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui (finansuotam pagal LMT įgyvendinamas nacionalines ir tarptautines konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo programas), nurodomas kaip būsimo mokslinio tyrimo vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

21. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, mokslinio tyrimo vadovas ir partneris turi atitikti kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

22. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

23. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) ir patikslintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1(20), 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 44P-5(35) bei 2019 m. rugsėjo 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45) bei 2020 m. gruodžio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-12 (60):

23.1. projektas atitinka Sumaniosios specializacijos programos nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas prisideda prie Sumaniosios specializacijos programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką;

23.2. projektas prisideda prie COVID-19 viruso sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo;

23.3. projektu siekiamų rezultatų reikšmingumas. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš nurodytų rodiklių:

23.3.1. inovatyvus, grįstas moksliniais tyrimais ir (ar) technologijomis, sukurtas testuotas ir (ar) pritaikytas vartotojui produktas ir (ar) procesas (taikoma Socialinių ir humanitarinių mokslų sričių (HS) bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių (NTMA) projektams);

23.3.2. MTEPI veiklos produktas ir (ar) procesas, kurio faktinis veikimas patikrintas imituojant realią aplinką (sąlygas). Produktu ir (ar) procesu suinteresuoti subjektai turi patvirtinti, kad sukurtas produktas ir (ar) procesas yra tinkamas numatytiems rezultatams gauti (taikoma NTMA ir HS projektams);

23.3.3. atviro kodo skaitmeninis išteklius (taikoma HS ir NTMA projektams);

23.3.4. mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR („Clarivate Analytics“ žurnalų citavimo ataskaitos (Clarivate Analytics Journal Citation Reports)) (taikoma NTMA projektams);

23.3.5. mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR ar SNIP SCOPUS (SNIP – Source-Normalized Impact per Paper) (taikoma HS projektams);

23.4. pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką (vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus).

24. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 ir 3 prieduose. Aprašo 2 priedas taikomas vertinant socialinių arba humanitarinių mokslų sričių projektus; Aprašo 3 priedas taikomas vertinant gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 ir 3 prieduose. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 50, iš jų ne mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 10 balų pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 2 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 3 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų. Minimalus privalomas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 ir 3 prieduose.

25. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 50 balų arba projektas nesurenka Aprašo 24 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

26. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

27. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Jei pagal Aprašo 97 punktą mokslinio tyrimo vadovo darbo projekte pradžia yra vėlesnė nei dotacijos sutarties įsigaliojimo data, atitinkamai trumpinama ir projekto trukmė. Tam tikrais atvejais, jei projekto veiklas numatyta baigti anksčiau, nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d., dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

28. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

29. Pareiškėjas paraiškos 9 priede (pildomas paraiškos formos priedas Nr. 2) nurodo, kuriam iš sumaniosios specializacijos prioritetų, nurodytų Sumaniosios specializacijos programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurią prioriteto įgyvendinimo tematiką atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiam sumaniosios specializacijos prioritetui ir jo įgyvendinimo tematikai nustato įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskirtinas kitam sumaniosios specializacijos prioritetui ir (ar) kitai šio prioriteto įgyvendinimo tematikai nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriam iš sumaniosios specializacijos prioritetų ir (ar) šio prioriteto įgyvendinimo tematikai priskiriamas projektas.

30. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396), minimali siektina reikšmė – 1 projektas.

31. Aprašo 30 punkte nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

32. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, atitinkančią Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius dokumentus.

33. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

34. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

35. Tuo atveju, kai projekto pareiškėjas vykdo projektą kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu, pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos mokslinių tyrimų plėtrai ir infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

36. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal šį Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis projekte dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr. 2014/C198/01 19 punkte.

37. Duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą teikiami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 592 redakcija), nustatyta tvarka.

38. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

39. Projekte suplanuoti veiklos fiziniai rodikliai turi atitikti Aprašo 23.1 – 23.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius kriterijus ir galimą mokslinę produkciją (tačiau ja neapsiribojant), nurodytą Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose.

40. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

41. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

42. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000,00 eurų (trys šimtai tūkstančių eurų).

43. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

44. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil.Nr.

 

 

Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Bazinė finansuojamoji dalis

Padidinama vidutinėms įmonėms

Padidinama labai mažoms ir mažoms įmonėms

Padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje nurodytos sąlygos

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ir maža įmonė

1.

Moksliniai tyrimai

50 proc.

+10 procentinių punktų

+20 procentinių

+15 procentinių punktų

65 proc.

75 proc.

80 proc.

2.

Eksperimentinė plėtra

25 proc.

+10 procentinių punktų

+20 procentinių punktų

+15 procentinių punktų

40 proc.

50 proc.

60 proc.

 

45. Paraiškoje (projekte) turi būti aiškiai atskirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai (eksperimentinės plėtros etapo dalis turi sudaryti daugiau nei 5 proc. didžiausios galimos projekto finansuojamosios dalies). Kiekvienam etapui nustatoma atskira didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima kiekvieno etapo finansuojamoji dalis apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

46. Jeigu paraiškoje (projekte) neįmanoma atskirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų, projektui nustatoma eksperimentinei plėtrai taikoma projekto finansuojamoji dalis, nustatyta Aprašo 44 punkte.

47. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui nustatoma atskirai. Viena ar kelios projekte bendradarbiaujančios šalys gali prisiimti visas projekto išlaidas ir taip apsaugoti kitas šalis nuo projekto finansų rizikos.

48. Siekiant gauti papildomą 15 proc. finansavimo intensyvumą pagal Aprašo 44 punktą – t. y., veiksmingai bendradarbiaujant privačiam juridiniam asmeniui ir bent vienai mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, mokslo ir studijų institucija ar universiteto ligoninė privalo padengti bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus arba projekto rezultatai turi būti plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirą programinę įrangą.

49. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšų.

50. Pareiškėjo įnašas į projektą gali susidėti tik iš piniginio įnašo.

51. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

52. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

53. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 42 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos.

54. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

55. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra:

 

2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.1 papunktis);

 

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.2 papunktis). Tinkamos finansuoti tik su pagal Aprašą finansuojamo mokslinio tyrimo turiniu susijusių komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginės projekto išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.1 papunktis);

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.2 papunktis).

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

56. Projekto išlaidos:

56.1. projekto vykdymo išlaidos:

56.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant   Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.;

56.1.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos kompensuojamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.2. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:

56.2.1. netiesioginės projekto išlaidos apmokamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projektų taisyklių 433.2 papunktį;

56.2.2. tiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri sudaro iki 18,73 proc. (socialinių ir humanitarinių mokslų sričių projektuose) ir iki 34,73 proc. (gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektuose) nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų (fiksuotoji norma nustatoma vadovaujantis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

57. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 56 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

57.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

57.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių ir fiksuotosios normos dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai.

58. Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji įkainiai nustatomi dotacijos sutartyje ir projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiami, išskyrus atvejus, kai pasikeičia fiksuotosios normos ar fiksuotojo įkainio taikymą reglamentuojantys teisės aktai arba kai projekto įgyvendinimo metu vadovaujančioji ar audito institucija nustato, kad fiksuotasis įkainis / fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

59. Netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

60. Paraiškos parengimo išlaidos ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

61. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., mokslinio tyrimo vadovo (-ės) bei mokslinio tyrimo grupės narių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, lėktuvo įlaipinimo kortelės, bilietai (bilietų šaknelės) ar automobilio kelionės lapai, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl trumpalaikių / ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje (Aprašo 6 priedas).

62. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

63. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susiję dokumentai“.

64. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 68 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

65. Jeigu vadovaujantis Aprašo 64 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

65.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

65.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

66. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

67. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

68. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

68.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

68.2. pareiškėjo ir partnerio (jei paraiška teikiama kartu su partneriu) užpildytą klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „Paraiškų priedų formos“ ir įgyvendinančios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

68.3. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (pildomas paraiškos formos priedas Nr. 3);

68.4. užpildytą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą (pildomas paraiškos formos priedas Nr. 2);

68.5. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

68.6. partnerio institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl partnerio institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (taikoma, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu) (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

68.7. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijas;

68.8. partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka patvirtintų įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijas arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus (reikalavimas netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į AIKOS);

68.9. bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopiją (taikoma, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais));

68.10. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo / partnerio įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

68.11. dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, t. y., yra įgyvendinęs Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus;

68.12. partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinio ataskaitinio finansinio laikotarpio duomenis (taikoma, jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis));

68.13. dokumentus, kuriuose atskirta pareiškėjo ekonominė ir neekonominė veikla (pvz., paskutinė patvirtinta ir paskutinė tarpinė finansinė atskaitomybė, detalizuojant finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsnius pagal pajamų finansavimo šaltinius ir sumas, pagrindžiančius ekonominės veiklos pajamas/išlaidas);

68.14. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos (teikiama, jei paraiška teikiama su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu(-imi));

68.15. Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtintą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinę ataskaitą (Forma MT-02)  už paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos (teikiama, jei paraiška teikiama su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu(-imi)).

69. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

70. Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje turi užpildyti šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, partnerių pasirinkimo pagrįstumas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas, planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos, projekto loginis pagrindimas). Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį www.junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis. Į sistemą pareiškėjas turi taip pat įkelti šiuos dokumentus:

70.1. mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymą (anglų kalba);

70.2. mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba);

70.3. mokslinio tyrimo vadovo mokslų daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

70.4. mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymus (anglų kalba);

70.5. mokslinio tyrimo grupės narių svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašus (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba);

70.6. dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į Aprašo 4.2 ir 4.7 papunkčiuose nurodytą laikotarpį).

71. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

72. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 arba 3 prieduose nustatytus reikalavimus (Aprašo 2 priedas taikomas vertinant socialinių arba humanitarinių mokslų sričių projektus; Aprašo 3 priedas taikomas vertinant gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus). Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo atskaitoje.

73. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

73.1. pirmiausia atliekamas projektų tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams – t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija, ir atitiktis bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede;

73.2. paraiškos, atitikusios projektų tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos projektų naudos ir kokybės vertinimui.

74. Iki atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į keturias dalis:

74.1. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra patyrę mokslininkai;

74.2. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra jaunieji mokslininkai;

74.3. gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra patyrę mokslininkai;

74.4 gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai  yra jaunieji mokslininkai.

75. Kiekviena iš Aprašo 74 punkte išvardytų paraiškų dalių suskirstoma į paraiškų grupes, įvertinus paraiškų skaičių, jų skaičių pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“ patvirtintas mokslo kryptis ir atsižvelgiant į projektų tematikas. Paraiškų skaičius grupėse neturėtų būti mažesnis kaip penkiolika (išskyrus atvejus, kai Aprašo 74 punkte nurodytose paraiškų dalyse paraiškų skaičius yra mažesnis nei 15) ir didesnis kaip 30. Įgyvendinančiosios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir šiai grupei priskirtų paraiškų kodus.

76. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 13 punktuose nustatytus kriterijus atlieka ekspertai, skiriami vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos patvirtintomis Ekspertų veiklos taisyklėmis bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 1411 punktą, o pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 4 punkte nustatytą kriterijų – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai.

77. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka ir terminais turi paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

78. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka:

78.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas  trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

78.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas ir atranka trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

79. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu.  Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija turi informuoti pareiškėjus per DMS ir Ministeriją raštu.

80. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 20 punkte arba Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, Projektų taisyklėse nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

81. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 76 punktą atlieka atitinkamo Komiteto paskirti užsienio ekspertai, kurių darbą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų grupėje. Kiekvieną paraišką individualiai įvertinti skiriami 3 ekspertai, motyvuotu atitinkamo Komiteto sprendimu gali būti skiriamas (-i) papildomas (-i) ekspertas (-ai), jeigu paraiškoje numatyti moksliniai tyrimai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Iš individualiai vertinti paraiškas paskirtų ekspertų sudaromos kiekvienos Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka sudarytos paraiškų grupės ekspertų grupės. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos vertinimo. Vertinimo ekspertų grupėje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

82. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti turi būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

83. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, parengiamos projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos pagal Aprašo 75 punkte nurodytas paraiškų grupes. Šiose ataskaitose pateikiami įvertintų paraiškų sąrašai, išdėstyti pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

84. Lėšos, numatytos kvietimu skirti Priemonės projektų finansavimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie surinko minimalų balų skaičių pagal Aprašo 24 punkte nurodytus reikalavimus, prašomas lėšas (patikslintas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

85. Jei pagal Aprašo 84 punktą paraiškų grupei skirtų lėšų neužtenka visiems teigiamai įvertintiems šios grupės projektams finansuoti, šios paraiškų grupės pirmas eilėje teigiamai įvertintas projektas, kuriam finansuoti pritrūko dalies lėšų, finansuojamas naudojant kitose paraiškų grupėse nepaskirstytas kvietimo lėšas (pirmiausia finansuojami projektai, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų). Ministerijai pritarus, taip pat gali būti finansuojami likę pirmieji eilėje teigiamai įvertinti projektai, kuriems finansuoti pritrūko dalies lėšų, neviršijant bendros pagal Aprašą skirtų lėšų sumos (pirmiausia finansuojant projektus, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų).

86. Baigus paraiškų vertinimą gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas Projektų taisyklių 155 punkte nustatyta tvarka.

87. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

88. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 87 punkte, jei visoms pagal kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms galimomis finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

89. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis. Pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, sąrašas, kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų suma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo dienos skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

90. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimą išsiuntimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Konkursinio finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka (taisyklės skelbiamos įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

91. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

92. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

93. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

93.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

93.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

94. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

95. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma projekto mokslinio tyrimo vadovo (-ės) darbo projekte pradžia.

96. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per  mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projektų taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

97. Mokslinio tyrimo vadovas (-ė) turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Darbo sutartyje privalo būti nustatyta sąlyga dėl jo (jos) darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 840 valandų per 12 mėnesių.

98. Projekto vertinimo, įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto finansavimo pabaigos pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

99. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo vietoje. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

100. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas įgyvendinančiai institucijai teikia įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitas dotacijos sutartyje nustatytais terminais. Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitas įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka vertina ekspertai. Įgyvendinančiajai institucijai pareikalavus, projekto vykdytojas taip pat teikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, įgyvendinant projektą sukurtą mokslinę ir (ar) technologinę produkciją.

101. Jeigu mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimo metu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi, ir yra realu pasiekti Aprašo 30 papunktyje nustatytą projekto stebėsenos rodiklį arba bent vieną iš Aprašo 23 punkte nustatytų rezultatų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą tęsti projekto finansavimą.

102. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

103. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

104. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 42 skirsnio 488 punkte nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

105. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

106. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

107. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

___________________