VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, PRIVALOmojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo IR fizinių asmenų, siekiančių ĮGYTI teisę mokyti RADIACINĖS SAUGOS, ATEstavimo tvarkos aprašAS“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 22.3-73

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 ir 10 punktais, 15 straipsnio 2 dalimi ir 151 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 5 dalies 2 punktu ir 6 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos fiziniams asmenims pagal privalomojo radiacinės saugos mokymo teikėjų patvirtintas programas išduoti radiacinės saugos pažymėjimai galioja iki radiacinės saugos pažymėjime nurodytos galiojimo dienos;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną.

 

 

Viršininkas                                                                                                         Michail Demčenko

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr. (1.1.5-411)10-3850

 

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos viršininko

2016 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. 22.3-73

 

Branduolinės saugos reikalavimai

BSR-1.9.4-2016

 

Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO, ŽINIŲ PATIKRINIMO, INSTRUKTAVIMO IR FIZINIŲ ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, ATESTAVIMO TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) nustato branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių, įskaitant branduolinės energetikos objekte (toliau – BEO) nuolatos ar laikinai dirbančius, darbuotojų (toliau – darbuotojai) bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo organizavimo, mokymo ir žinių patikrinimo bei instruktavimo tvarką, taip pat fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti darbuotojus ir asmenis, atsakingus už radiacinę saugą, radiacinės saugos, atestavimo tvarką, įskaitant asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarką. Taip pat Apraše nurodomi atestavimui būtini pateikti dokumentai, radiacinės saugos mokymo temų sąrašas bei fizinių asmenų, turinčių atestatą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai ir informacija.

2.  Aprašas privalomas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, turintiems Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1–5 punktuose nurodytą licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltinis), juridiniams asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytas licencijas (toliau kartu vadinama – licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai), ūkio subjektams, organizuojantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą (toliau – radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjai), fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos ir fiziniams asmenims, turintiems teisę mokyti radiacinės saugos (toliau – mokymo vykdytojai).

3.  Darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, radiacinės saugos mokymo tikslas – užtikrinti saugų šaltinių naudojimą, darbuotojų, gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Radiacinės saugos įstatyme, Branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės energijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMO IR INSTRUKTAVIMO REIKALAVIMAI LICENCIJŲ IR LAIKINŲJŲ LEIDIMŲ TURĖTOJAMS

 

5Licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai privalo organizuoti darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomąjį radiacinės saugos mokymą Aprašo nustatyta tvarka ir periodiškumu.

6Licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai privalo parengti darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašą, nurodytą Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 8.2.6 papunktyje, vadovaudamiesi Aprašo reikalavimais.

7Asmenys, priskiriami Aprašo 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, turi būti mokomi radiacinės saugos prieš pradedant dirbti (toliau – pradinis mokymas), o vėliau – ne rečiau kaip kas penkerius metus (toliau – periodinis mokymas).

8Licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai privalo instruktuoti darbuotojus radiacinės saugos klausimais Radiacinės saugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. BEO nuolatos dirbančius darbuotojus licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai privalo instruktuoti ne rečiau nei 1 kartą per metus.

9Jei licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojų darbuotojai vykdo veiklą BEO kaip komandiruoti darbuotojai, darbuotoją priimančioji įmonė papildomai turi instruktuoti šiuos darbuotojus Lietuvos higienos normos HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

10Licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai, instruktuodami darbuotojus radiacinės saugos klausimais, turi pateikti darbuotojams informaciją apie rizikas, susijusias su jų vykdomais darbais BEO kontroliuojamojoje zonoje, ir vidaus darbo tvarkos taisyklėse BEO nustatytus reikalavimus radiacinei saugai užtikrinti:

10.1.         individualiosios saugos priemonių naudojimo vykdant darbus BEO kontroliuojamojoje zonoje tvarką;

10.2.         individualiosios apšvitos stebėsenos tvarką;

10.3.         matavimo prietaisų, skirtų darbo vietų stebėsenai vykdyti, naudojimo tvarką;

10.4.         įspėjamuosius ženklus, signalus ir veiksmus, kurių privalo imtis darbuotojai, išgirdę ar pamatę įspėjamąjį signalą;

10.5.         užterštumo kontrolės ir jo mažinimo BEO tvarką;

10.6.         elgesio ir higienos taisykles BEO kontroliuojamojoje zonoje;

10.7.         kitus vidaus darbo tvarkos taisyklėse BEO nustatytus reikalavimus radiacinei saugai užtikrinti.

11Aprašo 10 punkte nurodytų temų detalumas instruktavimo metu turi atitikti darbuotojų darbo BEO kontroliuojamojoje zonoje pobūdį ir apšvitos sąlygas darbo vietoje.

12Darbuotoją priimančioji įmonė privalo užtikrinti, kad darbuotojų radiacinės saugos instruktavimo metu darbuotojai įgytų darbui atlikti reikalingus matavimo prietaisų ir individualiosios saugos priemonių naudojimo praktinius įgūdžius.

13.  Darbuotojai radiacinės saugos klausimais turi būti instruktuojami pasirašytinai.

14Licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojai turi daryti ir saugoti įrašus apie atliktą instruktavimą: instruktavimo temą, atlikimo datą, instruktavusį ir instruktuotus asmenis. Rekomenduojama šiuos įrašus saugoti ne trumpiau nei 5 metus nuo instruktavimo datos.

 

 

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI radiacinės saugos mokymo PASLAUGŲ teikėjams

 

15Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjai privalo turėti teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jų tęstinį mokymą ir vadovautis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą.

16Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjai privalo:

16.1.  užtikrinti, kad mokymas būtų vykdomas kokybiškai, tik pagal Aprašo 1–4 prieduose nustatytas mokymo programas, šių mokymo programų temas ir ne trumpesnę nei nustatyta mokymo trukmę;

16.2.  turėti pakankamai mokymo priemonių (informacinių komunikacijų priemonės, leidiniai, plakatai, bukletai ir kita) ir parengtą metodinę medžiagą;

16.3.  mokymų metu užtikrinti, kad mokomi asmenys galėtų naudotis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis radiacinės saugos srityje;

16.4.  užtikrinti, kad mokomi asmenys būtų supažindinami su dozimetrijos ir radiometrijos prietaisais, reikalingais praktiniams įgūdžiams išugdyti;

16.5.  užtikrinti, kad mokymus vestų mokymo vykdytojai ir tik jų atestavimo pažymėjimuose nurodytomis radiacinės saugos mokymo temomis;

16.6.  sudaryti pas juos dirbančių mokymo vykdytojų sąrašą ir ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo jo sudarymo ar pakeitimo pateikti jį Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI);

16.7.  sudaryti ne didesnes kaip 30 asmenų teorinio mokymo ir ne didesnes kaip 15 asmenų praktinio mokymo grupes;

16.8.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prieš planuojamus radiacinės saugos mokymus informuoti VATESI apie planuojamus organizuoti radiacinės saugos mokymus, nurodant radiacinės saugos mokymų ir žinių vertinimo datą, laiką ir vietą, mokymų tvarkaraštį ir mokymų vykdytojus;

16.9.  organizuoti radiacinės saugos žinių vertinimą ir išduoti Aprašo 5 priede nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimus;

16.10.  parengti su mokymu susijusių dokumentų, įrašų ir kitos svarbios su mokymais susijusios informacijos kaupimo ir saugojimo tvarkos aprašus.

17Darbuotojams ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, radiacinės saugos mokymai turi būti organizuojami pagal mokymo programas ir jų įgytos žinios turi būti įvertintos. Mokymo programos ir šių mokymo programų temos, nurodytos Aprašo 1–4 prieduose, yra nustatytos šioms darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, grupėms:

17.1Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1–3 punktuose ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų licencijų turėtojų darbuotojams (toliau – darbuotojai, dirbantys su šaltiniais), kurių mokymo programa ir šios mokymo programos temos yra nurodytos Aprašo 1 priede;

17.2Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punkte ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytų licencijų turėtojų darbuotojams (toliau – darbuotojai, dirbantys jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje), kurių mokymo programa ir šios mokymo programos temos yra nurodytos Aprašo 2 priede;

17.3Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 4 punkte ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų licencijų turėtojų darbuotojams (toliau – darbuotojai, vykdantys radioaktyviųjų medžiagų vežimą), kurių mokymo programa ir šios mokymo programos temos yra nurodytos Aprašo 3 priede;

17.4Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1–5 punktuose ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytų licencijų turėtojų paskirtiems asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, kurių mokymo programa ir šios mokymo programos temos yra nurodytos Aprašo 4 priede.

18Asmenų, priskiriamų Aprašo 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms ir išklausiusių atitinkamą radiacinės saugos mokymo programą (toliau – egzaminuojami asmenys), radiacinės saugos žinias vertina komisija (toliau – vertinimo komisija), kurią, paskirdamas vertinimo komisijos narius ir pirmininką, sudaro radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas. Bent vienas vertinimo komisijos narys turi būti mokymo vykdytojas.

19Siekiant įsitikinti, ar radiacinės saugos mokymų organizavimas ir žinių patikrinimas vykdomi vadovaujantis Aprašo reikalavimais, radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjai turi sudaryti sąlygas VATESI darbuotojams dalyvauti vertinimo komisijos posėdžiuose, teoriniuose ir praktiniuose mokymuose.

20Radiacinės saugos žinių patikrinimo (toliau – egzaminas) metu vertinamos egzaminuojamų asmenų teorinės radiacinės saugos žinios ir praktiniai įgūdžiai (žinios apie dozimetrijos, radiometrijos prietaisus, privalomų dokumentų rengimas, individualiosios saugos priemonių naudojimas ir kita).

21Egzaminuojamų asmenų pradinio ir periodinio mokymo teorinės radiacinės saugos žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami egzaminu žodžiu arba testu. Klausimus egzaminui žodžiu ir testus parengia radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas. Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad klausimai nebūtų iš anksto žinomi egzaminuojamiems asmenims.

22Egzaminas žodžiu yra vykdomas pagal klausimų sąrašą, iš kurio egzaminuojamas asmuo turi atsitiktinai pasirinkti ne mažiau kaip tris klausimus ir į juos atsakyti. Egzamino žodžiu klausimų atsakymai vertinami dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis yra ne mažesnis kaip septyni.

23Teorines radiacinės saugos žinias tikrinant testu egzaminuojamam asmeniui pateikiama ne mažiau kaip 30 klausimų su keliais atsakymo variantais, iš kurių vienas arba keli yra teisingi. Teorinės radiacinės saugos žinios yra vertinamos teigiamai, kai egzaminuojamas asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip 80 procentų klausimų.

24Jei atsiranda neaiškumų dėl radiacinės saugos žinių tikrinimo arba kilus įtarimų, kad egzaminuojamas asmuo testo užduotis išsprendė nesavarankiškai, vertinimo komisija turi teisę anuliuoti jo teorinių radiacinės saugos žinių įvertinimo rezultatus ir jas papildomai tikrinti žodžiu (apklausos būdu). Vertinimo komisijai papildomai tikrinant egzaminuojamo asmens teorines radiacinės saugos žinias, visi jos nariai turi lygias balso teises ir kiekvienas jų egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias vertina dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai (laikoma, kad egzaminas išlaikytas), jei jo surinktų balų vidurkis yra ne mažesnis kaip septyni.

25Egzaminų ir testų rezultatai surašomi protokole. Protokole nurodomi šie duomenys: eilės numeris, egzaminuojamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, radiacinės saugos žinių įvertinimo rezultatai. Protokolą pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas, vertinimo komisijos nariai ir egzaminuojamas asmuo. Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas yra atsakingas už protokolų ir kitų duomenų apie išduotus radiacinės saugos pažymėjimus kaupimą, tvarkymą ir saugojimą. Protokolai saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus.

26Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias įvertinus neigiamai arba jam neatvykus į radiacinės saugos žinių vertinimą, pakartotinas egzaminas arba testas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmojo egzamino dienos. Pakartotiniam egzaminui arba testui egzaminuojamas asmuo gali rengtis savarankiškai.

27Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias neigiamai įvertinus antrą kartą, egzaminuojamas asmuo gali pakartotinai mokytis savarankiškai ir egzaminą arba testą laikyti ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo paskutiniojo egzamino dienos.

28Teigiamai įvertinus egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias, jam išduodamas šio Aprašo 5 priede nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas. Radiacinės saugos pažymėjimas galioja 5 metus.

29Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas radiacinės saugos pažymėjimus registruoja Radiacinės saugos pažymėjimų registre, kuriame nurodomi šie duomenys: eilės numeris, asmens, kuriam yra išduotas radiacinės saugos pažymėjimas, vardas, pavardė, gimimo data, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data. Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nuo VATESI prašymo pateikimo dienos privalo pateikti VATESI Radiacinės saugos pažymėjimų registro duomenis.

30Egzaminuojamas asmuo, praradęs radiacinės saugos pažymėjimą, jį išdavusiam radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjui pateikia prašymą išduoti radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas, įsitikinęs, kad radiacinės saugos pažymėjimas buvo išduotas ir galioja, išduoda prašančiam asmeniui radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Išduodant radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, radiacinės saugos pažymėjimo dublikato apatiniame dešiniajame kampe užrašoma: „DUBLIKATAS“. Išduodant radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, radiacinės saugos pažymėjimo galiojimo laikas nepratęsiamas.

31Asmeniui, priskirtam Aprašo 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, kuris turi galiojantį ne Lietuvos Respublikoje išduotą radiacinės saugos pažymėjimui lygiavertį dokumentą, Apraše nurodytas radiacinės saugos pažymėjimas nėra privalomas.

32Asmenims, priskiriamiems Aprašo 17.1 papunktyje nurodytai asmenų grupei, turintiems galiojantį VATESI patvirtintos formos radiacinės saugos pažymėjimą ir vykdantiems Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą, papildomas radiacinės saugos pažymėjimas dėl šios veiklos vykdymo nėra privalomas.

 

V SKYRIUS

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ įgyti TEISę MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, ATESTAVIMAS

 

33Asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos asmenų grupes, nustatytas Aprašo 17.1–17.4 papunkčiuose, atestuoja VATESI viršininko įsakymu sudaryta Atestavimo komisija.

34Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, privalo pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į VATESI Aprašo 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo ir:

34.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją;

34.2.  dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, patvirtintą kopiją.

35Tais atvejais, kai dokumentai, nurodyti Aprašo 34.1–34.2 papunkčiuose, pateikiami VATESI tiesiogiai (ne nuotolinėmis priemonėmis), gali būti pateikiamas dokumento originalas ir šio dokumento kopija, kurios autentiškumu įsitikinama priimamus dokumentus palyginant su originalu.

36Asmuo, kuris kreipėsi su prašymu dėl atestavimo, per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos turi būti raštu informuojamas apie:

36.1.  tai, kad VATESI dokumentus gavo;

36.2.  Atestavimo komisijos posėdžio datą;

36.3.  galimas asmens, kuris kreipėsi su prašymu dėl atestavimo, teisių gynimo priemones ginčo atveju.

37Jeigu asmuo pateikė netinkamai įformintus atestavimui būtinus dokumentus, VATESI, vadovaudamasi Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 4 dalies nuostatomis, informuoja šį asmenį, kad gauti netinkamai įforminti arba ne visi Aprašo 34 punkte nurodyti dokumentai, nurodo jų trūkumus, tai, kad Atestavimo komisijos posėdžio datos paskyrimo terminas, nurodytas Aprašo 49 punkte, skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo VATESI dienos ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą nuo šio asmens informavimo dienos trūkumams pašalinti.

38Atsakymo į prašymą dėl atestavimo nepateikimas nelaikomas atestavimo pažymėjimo išdavimu.

39Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuojami Aprašo 8 priede nurodytomis radiacinės saugos mokymo temomis.

40Atestavimo komisijos sekretorius, vadovaudamasis Atestavimo komisijos protokolu, Atestavimo komisijos posėdžio dieną informuoja egzamine dalyvavusius asmenis apie atestavimo rezultatus ir prievolę sumokėti valstybės rinkliavą, jei asmuo išlaikė egzaminą.

41VATESI viršininkas, per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie sumokėtą valstybės rinkliavą, asmeniui, siekiančiam įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, neterminuotam laikui išduoda atestavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę mokyti radiacinės saugos (toliau – atestavimo pažymėjimas), kurio forma nustatyta Aprašo 6 priede.

42Jeigu priimamas motyvuotas sprendimas neišduoti atestavimo pažymėjimo, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 5 dalies nuostatomis, per 3 darbo dienas nuo Atestavimo komisijos posėdžio dienos apie atsisakymą išduoti atestavimo pažymėjimą raštu informuojamas prašymą dėl atestavimo pateikęs asmuo.

43Asmenų, turinčių galiojantį atestavimo pažymėjimą, sąrašą VATESI skelbia interneto svetainėje. Šiame sąraše nurodoma asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, vardas, pavardė, išduoto atestavimo pažymėjimo numeris, išdavimo data ir radiacinės saugos mokymo temų, nurodytų atestavimo pažymėjime, numeriai.

44Asmuo, praradęs ar sugadinęs atestavimo pažymėjimą, turi pateikti VATESI viršininkui laisvos formos prašymą išduoti atestavimo pažymėjimo dublikatą ir nurodyti jo praradimo aplinkybes. Atestavimo pažymėjimo dublikatas išduodamas, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 7 dalies nuostatomis. Už dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.

45Atestuotas asmuo privalo tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos klausimais atestavimo pažymėjime nurodytomis temomis ne mažiau kaip 16 valandų per metus ir kas penkerius metus pateikti VATESI kvalifikacijos tobulinimą (dalyvavimą seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose radiacinės saugos klausimais) patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas.

46Sprendimus dėl įspėjimo apie atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, dėl atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo priima VATESI viršininkas, vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 8–12 dalių nuostatomis. Apie VATESI viršininko priimtus sprendimus per 3 darbo dienas informuojamas atestuotas asmuo ir radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjas. Vadovaujantis VATESI viršininko priimtais sprendimais yra atnaujinamas Asmenų, turinčių galiojantį atestavimo pažymėjimą, sąrašas.

47Informaciją apie išduotus atestavimo pažymėjimus, atestavimo pažymėjimų galiojimo sustabdymą, atestavimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, atestavimo pažymėjimų galiojimo panaikinimą VATESI teikia į Licencijų informacinę sistemą Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ įgyti TEISę MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, ATESTAVIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

48Atestavimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 VATESI dirbantys asmenys. Atestavimo komisijos pirmininkas ir sekretorius skiriami iš Atestavimo komisijos narių.

49Atestavimo komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, jis sušaukia Atestavimo komisijos posėdį per 20 kalendorinių dienų nuo dienos, kai VATESI yra pateikti visi tinkamai įforminti Aprašo 34 punkte nurodyti dokumentai. Apie Atestavimo komisijos posėdį 33 punkte nurodyti asmenys informuojami ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo posėdžio dienos. Jei pirmininkas ar sekretorius negali dalyvauti posėdyje, VATESI viršininkas įsakymu Atestavimo komisijos pirmininku ar sekretoriumi paskiria jį pavaduojantį Atestavimo komisijos narį.

50Atestavimo komisija asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuoja žodžiu pagal radiacinės saugos mokymo temas, dėl kurių šie asmenys yra pateikę prašymą atestuotis, nurodytas Aprašo 7 priede. Atestavimo komisija priima sprendimą dėl atestavimo kiekviena radiacinės saugos mokymo tema atskirai.

51Atestavimo komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Atestavimo komisijos narių.

52Atestavimo komisija sprendimus priima balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Atestavimo komisijos pirmininko balsas.

53Atestavimo komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį rašo Atestavimo komisijos sekretorius ir pasirašo visi Atestavimo komisijos posėdyje dalyvavę Atestavimo komisijos nariai.

 

VII SKYRIUS

VALSTYBINĖ PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PRIEŽIŪRA

 

54VATESI vykdo valstybinę darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais, privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą, kurios tikslas – tikrinti ir vertinti mokymo vykdytojų veiklą darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo srityje.

55Vykdydama valstybinę darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą, VATESI:

55.1.  tikrina mokymo vykdytojų vykdomus mokymus, siekdama įvertinti, kaip jie laikosi Aprašo reikalavimų, bei teikia siūlymus radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjams dėl mokymų kokybės gerinimo;

55.2.  kaupia, sistemina ir saugo informaciją apie darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjus ir mokymo vykdytojus.

___________________

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

1 priedas

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU ŠALTINIAIS, PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA IR JOS TEMOS

 

Programa

Radiacinė sauga darbuotojams, dirbantiems su šaltiniais

Pradinis mokymas

Periodinis mokymas

Minimali programos trukmė, val.

≥30

≥10

Programos temos

Teorinė dalis I

· Radiacinės saugos samprata ir pagrindai.

· Atomo ir branduolio fizikos pagrindai.

· Radiobiologijos pagrindai.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

 

Teorinė dalis II

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai.

· Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai.

· Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių vežimo reikalavimai.

· Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka.

· Radiacinės saugos pramoninėje radiografijoje reikalavimai.

· Radiografijai naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, jų charakteristikos.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

Teorinė dalis

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai.

· Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai.

· Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių vežimo reikalavimai.

· Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka.

· Radiacinės saugos pramoninėje radiografijoje reikalavimai.

· Radiografijai naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, jų charakteristikos.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

2 priedas

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS APLINKOJE, PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA IR JOS TEMOS

 

Programa

Radiacinė sauga darbuotojams, dirbantiems jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje

Pradinis mokymas

Periodinis mokymas

Minimali programos trukmė, val.

≥20

≥8

Programos temos

Teorinė dalis I

· Radiacinės saugos samprata ir pagrindai.

· Atomo ir branduolio fizikos pagrindai.

· Radiobiologijos pagrindai.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

 

Teorinė dalis II

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

Teorinė dalis

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

3 priedas

 

DARBUOTOJŲ, VYKDANČIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VEŽIMĄ, PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA IR TEMOS

 

Programa

Radiacinė sauga darbuotojams, vykdantiems radioaktyviųjų medžiagų vežimą

Pradinis mokymas

Periodinis mokymas

Minimali programos trukmė, val.

≥40

≥10

Programos temos

Teorinė dalis I

·  Radiacinės saugos samprata. Terminologija.

·  Atomo ir branduolio fizikos ir radiobiologijos pagrindai.

·  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

 

Teorinė dalis II

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimą.

· Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimai.

· Darbuotojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, geroji praktika, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Radioaktyviųjų medžiagų vežimui reikalingi dokumentai.

Teorinė dalis

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimą.

· Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimai.

· Darbuotojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas.

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, geroji praktika, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Radioaktyviųjų medžiagų vežimui reikalingi dokumentai.

 

 

______________________

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

4 priedas

 

ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA IR TEMOS

 

Programa

Radiacinė sauga asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą

Pradinis mokymas

Periodinis mokymas

Minimali programos trukmė, val.

≥60

≥20

Programos temos

Teorinė dalis I

·  Radiacinės saugos samprata. Terminologija.

·  Atomo ir branduolio fizikos pagrindai.

·  Radiobiologijos pagrindai.

·  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

·  Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, vaidmuo ir pareigos.

 

Teorinė dalis II

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų radiacinės saugos programa (valdymo struktūra, atsakomybės, patalpų priskyrimas ir kita).

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas (radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo programos, embriono apšvita, sveikatos tikrinimas, įrašai ir jų saugojimas).

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena (darbuotojų apšvitos planavimas ir vertinimas).

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija, veiksmai avarijos metu ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimui.

· Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai. Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai. Inžinerinės priemonės radiacinės saugos užtikrinimui.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių vežimo reikalavimai.

· Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

· Radiacinės saugos programos ir kitų privalomųjų dokumentų rengimas.

Teorinė dalis

· Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir jų reikalavimų vykdymas.

· Darbuotojų radiacinės saugos programa (valdymo struktūra, atsakomybės, patalpų priskyrimas ir kita).

· Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga ir apšvitos ribojimas (radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo programos, embriono apšvita, sveikatos tikrinimas, įrašai ir jų saugojimas).

· Individualioji ir darbo vietų stebėsena (darbuotojų apšvitos planavimas ir vertinimas).

· Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija, veiksmai avarijos metu ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

· Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimui.

· Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai.

· Įspėjamieji ženklai ir signalai. Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai. Inžinerinės priemonės radiacinės saugos užtikrinimui.

· Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių vežimo reikalavimai.

· Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka.

· Radiacinės saugos optimizavimas.

· Reikalavimai veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo sistemai, saugos kultūrai.

· Darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

· Sukaupta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje.

 

Praktinė dalis

· Dozimetrijos ir radiometrijos prietaisai.

· Individualiosios saugos priemonių naudojimas.

· Radiacinės saugos programos ir kitų privalomųjų dokumentų rengimas.

 

______________________

 

 

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

5 priedas

 

 

(Radiacinės saugos pažymėjimo forma)


Pažymėjimo formatas – 85,6 x 53,98 mm.

 

 

 

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

6 priedas

 

(Atestavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę mokyti radiacinės saugos, forma)

 

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

 

 

 

AtestaVIMO PAŽYMĖJIMAS, suteikiantis teisę mokyti radiacinės saugos

 

 

 

________________ Nr. ________

(išdavimo data)

 

 

 

_________________________________

(Vardas, Pavardė)

 

 

turi teisę mokyti radiacinės saugos šiomis radiacinės saugos mokymo temomis:    

 

1. ....

2. ....

.......

 

 

 

 

_______________________________ ______________ _____________________

(Atestatą išdavusio asmens pareigų pavadinimas)                       A.V.                  (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

7 priedas

 

(Prašymo dėl atestavimo forma)

 

Prašome pildyti DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS.

 

Vardas, jei yra keli vardai, tarp jų paliekamas tarpas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė, jei yra kelios pavardės, tarp jų paliekamas tarpas arba brūkšnelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakso Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas (nuolatinė gyvenamoji vieta)

 

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namo Nr.

 

 

 

 

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos viršininkui

 

 

PRAŠYMAS

DĖL ATESTAVIMO

 

 

 

___________

(data)

 

 

Prašau suteikti man teisę mokyti radiacinės saugos šiomis temomis:

Radiacinės saugos mokymo temos pavadinimas

Pageidaujamą pažymėti

Atomo ir branduolio fizikos pagrindai

 

Radiobiologijos pagrindai

 

Radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos pagrindai

 

Radiacinės saugos sistema Lietuvoje: teisinis reglamentavimas, veiklos autorizavimas (licencijavimas) ir valstybinė radiacinės saugos priežiūra

 

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras

 

Radiacinė sauga pramonėje ir moksle: apšvitos būdai, pagrįstumas, apribojimai, optimizavimas, reikalavimai kokybės laidavimo ir kontrolės sistemai

 

Gyventojų apšvita: būdai, stebėsena ir ribojimo reikalavimai

 

Radioaktyviųjų atliekų klasifikacija, tvarkymas

 

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimas

 

Pasirengimas ir reagavimas radiologinių ir branduolinių avarijų ir incidentų atveju

 

Radiometrija ir dozimetrija, dozimetrijos prietaisai ir metodai

 

Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga, pareigos, teisės ir darbo branduolinės energetikos objekte specifika

 

 

 

 

 

Duomenys apie išsilavinimą

Mokymo, mokslo įstaiga

Baigimo metai

Įgyta specialybė

Kvalifikacinis laipsnis

Diplomo serija, Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie patirtį

Darbovietė

Stažas, metai, mėnesiai

Pareigos

 

Komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su prašymu pateikiami dokumentai:

Nr.

Dokumento pavadinimas/apibūdinimas

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“

8 priedas

 

 

RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO TEMŲ SĄRAŠAS

 

 

1.   Atomo ir branduolio fizikos pagrindai.

2.   Radiobiologijos pagrindai.

3.   Radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos pagrindai.

4.   Radiacinės saugos sistema Lietuvoje: teisinis reglamentavimas, veiklos autorizavimas (licencijavimas) ir valstybinė radiacinės saugos priežiūra.

5.   Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

6.   Radiacinė sauga pramonėje ir moksle: apšvitos būdai, pagrįstumas, apribojimai, optimizavimas, reikalavimai kokybės laidavimo ir kontrolės sistemai.

7.   Gyventojų apšvita: būdai, stebėsena ir ribojimo reikalavimai.

8.   Radioaktyviųjų atliekų klasifikacija, tvarkymas.

9.   Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas.

10. Pasirengimas ir reagavimas radiologinių ir branduolinių avarijų ir incidentų atveju.

11. Radiometrija ir dozimetrija, dozimetrijos prietaisai ir metodai.

12. Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga, pareigos, teisės ir darbo branduolinės energetikos objekte specifika.

______________________