MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1B-1002 „DĖL ASMENS ATITIKIMO REIKALAVIMAMS NAUDOTIS SUTEIKTAIS PATVIRTINTO EKSPORTUOTOJO ĮGALIOJIMAIS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1B-633

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens atitikimo reikalavimams naudotis suteiktais patvirtinto eksportuotojo įgaliojimais kontrolinį klausimyną, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-1002 „Dėl Asmens atitikimo reikalavimams naudotis suteiktais patvirtinto eksportuotojo įgaliojimais kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                           Vytenis Ališauskas


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-1002

(Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymo Nr. 1B-633 redakcija)

 

ASMENS ATITIKIMO REIKALAVIMAMS NAUDOTIS SUTEIKTAIS PATVIRTINTO EKSPORTUOTOJO ĮGALIOJIMAIS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

I. Bendroji dalis

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

__________________ teritorinės muitinės 20____ m. ________________ d. patikrinimo ataskaitos (sprendimo) Nr. ____________________, kurioje (kuriame) pateikiamos išvados dėl asmens atitikimo nustatytiems reikalavimams, priedas

2.

Tikslus tikrinamo asmens pavadinimas, registravimo kodas

 

3.

Patikrinimą atlikusio muitinės pareigūno (pareigūnų) pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

4.

Patikrinimo pagal šį kontrolinį klausimyną atlikimo data

II. Patikrinimas atliekamas asmens buveinėje (vykdo struktūrinis padalinys, atsakingas už ūkinės komercinės veiklos patikrinimų (teminių mokestinių, tikslinių muitinių) atlikimą)

Eil. Nr.

Reikalavimai

Teisės aktų punktai1

Taip/Ne/ Netikrinta

Pastabos

1.

Ar tikrinamo asmens įgaliojimai neatšaukti (iš dalies nepakeisti)?

6–19 p.

 

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

2.

Ar asmuo nustatyta tvarka informavo teritorinę muitinę apie atsiradusius pasikeitimus, susijusius su Sprendime jam suteiktais įgaliojimais?

6–17.4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

3.

Ar buvo papildyti (pataisyti) asmens įgaliojimai?

6–13 ir 14, 17.8 p.

 

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

4.

Ar buvo atlikti asmenų išduotų dokumentų patikrinimai pagal kitų šalių įgaliotų institucijų prašymus?

6–17.1, 17.3, 17.5 p.

 

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

 

1Teisės aktai ir jų numeracija pateikti kontrolinio klausimyno dalyje „Teisės aktų, susijusių su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, priežiūra ir šiuo kontroliniu klausimynu, sąrašas“

 

5.

Ar atlikus asmenų išduotų dokumentų patikrinimus pagal kitų šalių įgaliotų institucijų prašymus buvo nustatyti pažeidimai?

6–17.1, 19 p.

 

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

6.

Ar asmuo A.TR. judėjimo sertifikatų tvirtinimui naudoja teisės aktais nustatyto pavyzdžio antspaudą (įvertintą teritorinės muitinės)?

5–III priedas;

6–5 p.

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

7.

Ar asmuo išduoda Sprendime nurodytus dokumentus?

6–3.1, 15 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

8.

Ar asmuo eksportuoja tik Sprendime nurodytas prekes?

6–17.1 p.

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

9.

Ar asmuo tik savo eksportuojamoms prekėms išduoda Sprendime nurodytus dokumentus?

6–15 p.

6–17.1 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

10.

Ar asmens eksportuojamos prekės įgijo kilmę vienoje šalyje?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

11.

Ar asmens eksportuojamos prekės įgijo kilmę dėl kumuliacijos?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

12.

Ar asmuo eksportavo prekes, įsigytas iš tiekėjų (eksportas nekeičiant kilmės)?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

13.

Ar asmens eksportuojamų prekių gamyboje naudojamos turinčios lengvatinės kilmės statusą žaliavos, medžiagos, sudėtinės dalys?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

14.

Ar asmens eksportuojamų prekių gamyboje naudojamos žaliavos, medžiagos, sudėtinės dalys kilusios iš trečiųjų šalių?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

15.

Ar asmens eksportuojamų prekių gamyboje naudojamos žaliavos, medžiagos, sudėtinės dalys tiesiogiai importuotos?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

 

 

 

16.

Ar asmens eksportuojamų prekių gamyboje naudojamos žaliavos, medžiagos, sudėtinės dalys įsigytos iš tiekėjo Sąjungos muitų teritorijoje?

6–3.2 p.

6–4 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

17.

Ar asmens išduodamuose dokumentuose, nurodytuose Sprendime, kuriuose pakankamai detaliai aprašytos eksportuojamos prekės, nurodo jam suteiktą patvirtinto eksportuotojo numerį?

6–16 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

18

Ar informacija pagal šio kontrolinio klausimyno 10–17 p. klausimus atitinka informaciją, pateiktą asmens prašyme suteikti patvirtinto eksportuotojo įgaliojus?

6–3 p.

6–4 p.

6–17 p.

6–19 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

19.

Ar asmuo ne trumpiau kaip nustatyta teisės aktais saugo Sprendime nurodytų ir asmens išduodamų dokumentų kopijas?

 

6–17.2 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

20

Ar asmuo ne trumpiau kaip nustatyta teisės aktais saugo dokumentus, pagrindžiančius kilmę ar statusą prekių, kurioms buvo išduoti Sprendime nurodyti dokumentai?

 

6–17.1 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

21.

Ar asmuo pagal teritorinės muitinės reikalavimus sunaikino sugadintus arba nepanaudotus A.TR. judėjimo sertifikatų blankus (jei asmeniui suteikta teisė išduoti iš anksto teritorinės muitinės patvirtintus A.TR judėjimo sertifikatus)?

 

6–17.7 p.

 

Taip                 

 

Ne                     

 


Netikrinta        

 

22.

Ar asmuo sudarė sąlygas teritorinei muitinei atlikti ūkinės komercinės veiklos patikrinimą, t. y. pateikė patikrinimui reikalingus ir prašomus duomenis ir apskaitos dokumentus, susijusius su eksportuojamų prekių lengvatinės kilmės arba ES statuso įrodymu?

6–17.3 p.

6–17.5 p.

6–17.6 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Netikrinta        

 

III. Baigiamoji dalis

Patikrinimą atlikusio muitinės pareigūno (pareigūnų) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė

Patikrinime dalyvavusio tikrinamo asmens atstovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė

 

Kontroliniame klausimyne naudojamos santrumpos

Santrumpa

Pavadinimas

Asmuo

Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir veikiantis asmuo, kuriam nustatyta tvarka teritorinė muitinė yra suteikusi patvirtinto eksportuotojo įgaliojimus

 

Sprendimas

Teritorinės muitinės asmeniui išduotas sprendimas, susijęs su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu

 

Teisės aktų, susijusių su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, priežiūra ir šiuo kontroliniu klausimynu, sąrašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

Sąjungos vardu sudaryti susitarimai dėl lengvatinės (preferencinės) prekybos tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių (asociacijų, šalių grupių)

2.

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 22, 23, 27, 28 straipsniai

3.

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) 67, 69, 77, 120 straipsniai

4.

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), 39 straipsnis

5.

2006 m. liepos 26 d. EB ir Turkijos muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimo Nr. 1/2006, nustatančio išsamias EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/95 taikymo taisykles (OL 2006 L 265, p. 18), 11 straipsnis

6.

Patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1B-321 „Dėl Patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi taisyklių patvirtinimo“ (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1B-325 redakcija)

7.

EUR.1 judėjimo sertifikatų, A.TR. judėjimo sertifikatų ir A formos kilmės sertifikatų pildymo ir išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1B-610 „Dėl EUR.1 judėjimo sertifikatų, A.TR. judėjimo sertifikatų ir A formos kilmės sertifikatų pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo

8.

EUR.1, EUR-MED judėjimo sertifikatų ir sąskaitos faktūros deklaracijos muitinio tikrinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1B-623 „Dėl EUR.1, EUR-MED judėjimo sertifikatų ir sąskaitos faktūros deklaracijos muitinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“

9.

A formos kilmės sertifikato ir prekių kilmės deklaracijos sąskaitoje faktūroje priėmimo ir muitinio tikrinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1B-1181 „Dėl A formos kilmės sertifikato ir prekių kilmės deklaracijos sąskaitoje faktūroje priėmimo ir muitinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“

 

 

__________________