VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO

NR. VA-93 „DĖL PAVYZDINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM311 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. VA-51

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Lietuvoje gavę pajamų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (toliau – darbo santykiai), privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – metinis NPD; žr. Taisyklių 6 priedą „2021 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“), kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytų NPD suma yra didesnė už taikytino metinio NPD sumą, pavyzdžiui, tokių pajamų gavę iš kelių darbdavių arba gavę kitų rūšių apmokestinamųjų pajamų, dėl kurių gavimo taikytinas metinis NPD sumažėja;“.

1.2. Pakeičiu 4.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.7.3. 2021 m. – 60 VDU suma (81 162 Eur), taikoma apdraustųjų asmenų 2021 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti;“.

1.3. Pakeičiu 4.9 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.9. gavę apmokestinamųjų pajamų ne iš darbo santykių, kai jų bendra suma per 2019 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 120 VDU (2019 m. – 136 344  Eur; 2020 m. – 148 968 Eur; 2021 m. – 162 324 Eur) suma. Apskaičiuojant pajamas ne iš darbo santykių, neįskaitomos:“.

1.4. Pakeičiu 17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.4. deklaracijos priedas GPM311D1 „Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalis „Turto pajamos“) skirtas deklaruoti iš nekilnojamojo daikto ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautas pajamas;“.

1.5. Pakeičiu 25.5 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės Taisyklių 111 punkte nurodytais atvejais. Be to, Lietuvos vieneto už darbą užsienio valstybėje nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos, kurios pagal su ta valstybe sudarytą ir taikomą dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį yra apmokestinamos toje užsienio valstybėje, turi būti deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės, nesvarbu, kad jas faktiškai išmokėjo Lietuvos vienetas.“

1.6. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Deklaracijos priedo GPM311C II skyriuje „Išlaidos“ (vedlio C dalyje) su I skyriuje deklaruotomis individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos turi būti įrašomos tuo atveju, kai leidžiamais atskaitymais iš įregistruotos (registruotinos) veiklos pajamų gyventojas yra pasirinkęs pripažinti faktiškai patirtas, juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas, taip pat kai šio priedo I skyriuje „Pajamos“ yra deklaruojamos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą (išskyrus išlaidas, susijusias su veikla pagal verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, kurios gali būti nenurodomos).

Deklaracijos priedo GPM311C II skyriuje „Išlaidos“ (vedlio C dalyje) faktiškai patirtas, juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas turi nurodyti ir gyventojas, individualios veiklos pajamų ar jų dalį gavęs iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens, nes pasirinkti alternatyvaus leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdo (30 procentų gautų ar uždirbtų pajamų) jis negali.

Pasirinktas leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas – pagal faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, – yra taikomas visoms iš visų veiklos rūšių per mokestinį laikotarpį gautoms (uždirbtoms) pajamoms.“

1.7. Pakeičiu 40 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metines apmokestinamąsias pajamas perskaičiuoja, atimdamas patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas, tai pajamų mokestį mažinančio mokesčio kredito suma taip pat turi būti perskaičiuojama dėl neapmokestinamosioms individualios veiklos pajamoms tenkančių šių išlaidų dalies. Tokiais atvejais mokesčio kredito suma apskaičiuojama taip: pagal formulę apskaičiuota mokesčio kredito suma padauginama iš patirtų (atimamų) GPMĮ 21 str. išlaidų sumos ir padalijama iš bendros metinių pajamų, apmokestinamų, taikant 15, 20 ir 32 procentų tarifą (2020 m. ir vėlesniais metais), sumos (nesumažintos GPM 21 str. išlaidomis); apskaičiuota suma atimama iš mokesčio kredito, apskaičiuoto pagal formulę (žr. Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2021 m. pajamų pavyzdžiai“ 8 pavyzdį).“

1.8. Pakeičiu 89 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų (neįskaičiuojant pajamų, gautų iš veiklos pagal verslo liudijimą, ir pajamų už ne individualios veiklos atliekų perleidimą nuosavybėn, apmokestinamų, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą), perskaičiuotų taip: iš darbo pajamų atėmus metinį NPD (žr. Taisyklių 6 priedą „2021 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“), iš turto (daikto) perleidimo nuosavybėn pajamų atėmus jo įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus, iš individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus bei mokestinius nuostolius.“

1.9. Pakeičiu 92.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

92.4. pastatų, statinių remonto ir apdailos darbų, lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių (iki 18 metų) vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa šeimoje) priežiūros paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento data ir numeris (kai deklaruojamos 6, 7, 8 kodais žymimos išlaidos). Tokiu atveju turi būti įrašoma paslaugos teikėjo išduoto apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito) data ir numeris. Į 2020 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio preliminariąją deklaraciją perkeliami nuolatinio Lietuvos gyventojo Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje įvesti Gyventojo pranešimo apie išlaidas (toliau – Gyventojo pranešimas apie išlaidas) duomenys.“

1.10. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Užpildant popierinę deklaracijos GPM311 formą, mokėtinos VSD ir PSD įmokų sumos gali būti apskaičiuojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) interneto svetainėje (www.sodra.lt) pateikta Individualios veiklos skaičiuokle, remiantis kita SODROS teikiama informacija, Taisyklių 8 priedo „Apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ nuostatomis bei 7 priede „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2021 m. pajamų pavyzdžiai“ pateiktais pavyzdžiais.

Užpildant deklaraciją vedliu, VSD ir PSD įmokų sumos įrašomos pagal SODROS mokesčio administratoriui pateiktus duomenis, o visi aritmetiniai veiksmai atliekami automatiškai pagal mokesčio apskaičiavimą reglamentuojančias Taisyklių nuostatas. Jeigu tam tikru atveju duomenys iš SODROS nėra gauti, vedlio C dalyje laukeliuose „Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ / VSDĮ įmokų suma“ VSD ir PSD įmokų sumas, apskaičiuotas šiame punkte aptarta tvarka, gali įrašyti pats gyventojas.

Vedliu sudarytoje deklaracijoje gali būti pateikta daugiau tarpinių apskaičiavimo rezultatų (bendros pajamų sumos pagal joms taikomus pajamų mokesčio tarifus, perskaičiuotos pajamų sumos, bendros išskaičiuoto, kito asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos, įmokos pagal jų rūšis ir apskaičiavimo būdą, duomenys apie GPMĮ 21 straipsnio lengvatų taikymą ir pan.).“

1.11. Pakeičiu 98.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.3. nurodomi mėnesiai (popierinėje deklaracijoje pažymimi „X“ ženklu), kuriais gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, lengvas ar vidutinis neįgalumas, vidutiniai arba nedideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į padidintą (600 Eur – 2020 m. ir vėlesniais metais) mėnesio NPD. Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas, specialūs poreikiai, neįskaitomas;“.

1.12. Pakeičiu 98.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.4. nurodomi mėnesiai (popierinėje deklaracijoje pažymimi „X“ ženklu), kuriais gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sunkus neįgalumas arba dideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į padidintą (645 Eur – 2020 m. ir vėlesniais metais) mėnesio NPD. Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas, specialūs poreikiai, neįskaitomas.“

1.13. Pakeičiu 103.9 papunkčio penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nereikia pateikti tų šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurie mokesčio administratoriui buvo pateikti kartu su Gyventojo pranešimu apie išlaidas.“

1.14. Pakeičiu 1 priedą „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.15. Pakeičiu 5 priedą „Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų gyventojams išmokamų dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalių tarifų, atskaitomų iš Lietuvoje mokėtinos sumos, sąrašas“:

1.15.1. Papildau nauja trisdešimt antrąja pastraipa:

Lichtenšteinas

2021-01-01

15

10

0

 

“.

1.15.2. Buvusias trisdešimt antrąją-penkiasdešimt penktąją pastraipas laikau atitinkamai trisdešimt trečiąja-penkiasdešimt šeštąja pastraipomis.

1.16. Pakeičiu 6 priedą „2021 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.17. Pakeičiu 7 priedą „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2021 m. pajamų pavyzdžiai“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.18. Pakeičiu 8 priedą „2021 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad pagal šiuo įsakymu pakeistas Taisykles užpildytos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                      Edita Janušienė

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM311 formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

1 priedas

 

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ IR PAJAMŲ MOKESČIO TARIFŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pajamos (pajamų grupė)

Pajamų rūšių kodai

Pajamų mokesčio tarifas (proc.)

1.

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis**, neviršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur)

- 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur)

- 60 VDU* (2021 m. – 81 162 Eur).

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos (išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais);

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma.

20 %

 

2.

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis**, viršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur )

- 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur)

- 60 VDU* (2021 m. 81 162 Eur).

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos, išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais);

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma.

27 %

(2019 m.)

 

 

 

 

 

 

32 %

(2020 m. ir vėliau)

3.

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).

04 – 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais).

15 %

4.

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).

03 – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos.

15 %

5.

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (neatsižvelgiant į metinių

pajamų sumą).

 

26 – dividendai;

 

27 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos iš pelno (išskyrus sumą, priskirtą 02 kodu);

 

29 – kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno (išskyrus gautas iš žemės ūkio bendrovės (kooperatyvo), apmokestintas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą).

15 %

6.

Individualios žemės ūkio veiklos pajamos (gautos PVM mokėtojo).

35 – individualios žemės ūkio veiklos pajamos (išskyrus ne PVM mokėtojo gautas neapmokestinamąsias pajamas).

15 %, atėmus mokesčio kreditą**

7.

 

Individualios veiklos (kitos nei žemės ūkio veiklos).

96 – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

 

97 – žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) perleidimo nuosavybėn pajamos;

 

93 – kitos įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos pajamos (išskyrus žymimas 35, 96, 97 kodais).

15 %, atėmus mokesčio kreditą**

8.

Individualios veiklos pajamos iš veiklos, vykdytos pagal verslo liudijimą, laikomos pajamomis iš privalomos registruoti individualios veiklos.

92 – pagal verslo liudijimą tokioms pajamoms (išskyrus iš 051 veiklos rūšies):

 

- pajamų daliai, viršijančiai 45 000 Eur,

 

- iš juridinių asmenų už parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) ir iš prekybos veiklą vykdančių gyventojų už ne savo gamybos prekes gautai pajamų daliai, viršijančiai 4 500 Eur,

 

- iš juridinių asmenų, vykdančių tą pačią veiklą, visai pajamų sumai;

 

- pajamoms, gautoms, nesilaikant veiklos apribojimų.

15 %, atėmus mokesčio kreditą**

9.

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo–pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. – 148 968 Eur; 2021 m. – 162 324 Eur).

15 – pajamos (ne individualios veiklos) už parduotas atliekas.

5 %

10.

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo–pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. – 148 968 Eur; 2021 m. – 162 324 Eur).

15 – pajamos (ne individualios veiklos) už parduotas atliekas.

20 %

11.

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis**, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur), 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur), 60 VDU* (2021 m. – 81 162 Eur):

- tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis,

- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai,

- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

44 – tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis;

 

60 – iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai;

 

89 – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos.

 

 

20 %

12.

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis**, viršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur), 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur), 60 VDU* (2021 m. –81 162 Eur):

- tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis,

- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautos pajamos pagal autorines sutartis,

- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

44 – tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis;

 

60 – iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai;

 

89 – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos.

27 % (2019 m.)

 

32 % (2020 m. ir vėliau)

13.

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. 148 968 Eur; 2021 m. – 162 324 Eur).

55 – palūkanos, gautos per tarpusavio skolinimosi arba sutelktinio finansavimo platformas, įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

58 – palūkanos už paskolas;

 

64 – indėlių palūkanos pagal 2014 m. ar vėlesnes sutartis (išskyrus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

67 – palūkanos už 2014 m. ar vėliau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

59 – kitos apmokestinamos palūkanos;

 

61 – autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio;

 

11 – finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) taikoma mokesčio lengvata (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų pajamų ir įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

12 – finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) netaikoma mokesčio lengvata;

 

13 – kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų pajamų ir įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

14 – nenukirsto miško, apvaliosios medienos perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą bendrą su 13 kodu žymimomis pajamomis 2 500 eurų pajamų ir įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

16 – registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 m.; įregistruoto ne EEE valstybėje) perleidimo nuosavybėn pajamos;

 

17 – nekilnojamojo daikto (kito nei būstas) perleidimo nuosavybėn pajamos (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 m.; kai jis yra ne EEE valstybėje);

 

18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus EEE esantį būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 m. arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 m. panaudotos kitam EEE esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta);

 

23 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos;

 

24 – kito turto nuomos pajamos;

 

62 – honorarai;

 

42 – azartinių lošimų laimėjimų pajamos (skirtumas tarp laimėtų ir pralaimėtų sumų);

 

41 – dovanos ne iš artimųjų (ne iš sutuoktinio, vaikų, tėvų, senelių, vaikaičių, brolių, seserų (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų sumą per metus);

 

46 – juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos (išskyrus iki 100 eurų vertės nepinigines dovanas);

 

45 – iš pelno siekiančių vienetų gautos stipendijos, viršijančios 2 500 eurų per metus (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų sumą per metus);

 

47 – stipendijos (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

31 – ne darbdavio skirti prizai, laimėjimai (išskyrus priskiriamus neapmokestinamosioms pajamoms);

 

39 – premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams, gautos iš tikslinių teritorijų;

 

34 – miško gėrybių pardavimo pajamos (išskyrus priskiriamą neapmokestinamosioms pajamoms 3 000 eurų sumą per metus);

 

51 – sporto (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos;

 

52 – atlikėjo (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos;

 

71 – pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

72 – gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

75 – gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

76 – pensijų kaupimo išmokos, viršijančios įmokas (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

48 – pensijos, rentos, anuitetai (išskyrus priskiriamus neapmokestinamosioms pajamoms);

 

43 – loterijų laimėjimai, kuriuos išmokėjo ne EEE valstybių vienetai, mokantys mokestį nuo loterijų apyvartos;

 

77 – pajamos už kitas paslaugas (mažosios bendrijos vadovo (nario) už vadovavimą mažajai bendrijai; pajamos už kitas paslaugas, gautos ne pagal autorines sutartis, ne individualios veiklos);

 

87 – pozityviosios pajamos;

 

88 – pajamos pagal paslaugų kvitą (išskyrus priskiriamą neapmokestinamosioms pajamoms 1 750 eurų sumą per metus);

 

70 – kitos apmokestinamosios pajamos.

15 %

14.

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. – 148 968 Eur; 2021 m. – 162 324 Eur).

13 punkte nurodytų rūšių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU*.

20 %

 

* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti (2019 m. 1 VDU – 1 136,20 Eur; 2020 m. 1 VDU – 1 241,40 Eur; 2021 m. – 1 352,70 Eur).

** 120 (84, 60) VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis, apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:

-    su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (01, 02 kodais) (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus neįskaitomos),

-    tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete (44 kodu),

-    iš darbdavio gautos pajamos pagal autorines sutartis (60 kodu),

-    mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

*** Mokesčio kreditas, pritaikomas 1 kartą bendrai pajamų iš visų individualios veiklos rūšių gautai (uždirbtai) pajamų sumai.

________________________________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM311 formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

6 priedas

 

 

2021 M. METINIO NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO

APSKAIČIAVIMAS

 

 

1. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, taip pat ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms (deklaracijoje žymimoms 01, 02, 03, 04 kodais). Taikomo MNPD sumą lemia ne vien tokios pajamos, bet ir visos kitos apmokestinamosios pajamos (toliau – GMP), išskyrus: pajamas už parduotas ne individualios veiklos atliekas (žymimos 15 pajamų rūšies kodu), apmokestintas, taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą, išmokas, išmokėtas, pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar tokią sutartį nutraukus, neviršijančios sumokėtų įmokų sumos (žymimos atitinkamai 71 ir 72 pajamų rūšių kodais).

2. Gyventojui, kurio 2021 m. metinės pajamos (GMP) neviršija 12 minimaliosios algos dydžių (toliau – MMA), t. y. 7 704 Eur (642 Eur x 12 mėn.), MNPD – 4 800 Eur.

3. Gyventojui, kurio GMP yra 34 370,67 Eur ar didesnės, MNPD netaikomas (lygus 0).

4. Kitam gyventojui (išskyrus riboto darbingumo asmenį) MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

MNPD = 4 800 (Eur) – 0,18 x (GMP (Eur, ct) – 7 704 (Eur),

tokia seka: GMP – 7 704; skirtumas x 0,18; apskaičiuota suma atimama iš 4 800 Eur.

5. Didesnis MNPD – 7 200 Eur (600 Eur x 12 mėn.) taikomas gyventojui, kuriam visus 2021 m. buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus gyventojui, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2021 m., tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojui, kuriam 30–55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2021 m. birželio 2 d., didesnis mėnesio NPD priklauso liepos–gruodžio mėnesiais (iš viso 3 600 Eur). Už sausio–birželio mėn. taikytino MNPD dalis apskaičiuojama pagal 4 punkte pateiktą MNPD formulę. Prie MNPD dalies pridėjus 3 600 Eur, apskaičiuojama jam taikytina visa MNPD suma.

6. Didžiausias MNPD – 7 740 Eur (645 Eur x 12 mėn.) taikomas gyventojui, kuriam visus 2021 m. buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus gyventojui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2021 m., tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojui, kuriam 0–25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2021 m. spalio 12 d., toks mėnesio NPD priklauso lapkričio–gruodžio mėnesiais (1 290 Eur). Už sausio–spalio mėn. taikytino MNPD dalis apskaičiuojama pagal 4 punkte pateiktą MNPD formulę. Prie MNPD dalies pridėjus 1 290 Eur, apskaičiuojama jam taikytina visa MNPD suma.

7. Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, iki išvykimo laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip tris mokestinius laikotarpius iš eilės, deklaruojančiam nuo išvykimo mokestinio laikotarpio pradžios iki išvykimo dienos gautas (uždirbtas) pajamas, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, t. y.: apskaičiuoto MNPD suma padauginama iš Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus ir padalijama iš 365.

8. Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, iki išvykimo laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip tris mokestinius laikotarpius iš eilės ir išvykimo metais išbuvusiam Lietuvoje 183 dienas ar daugiau, deklaruojančiam per visą išvykimo mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas, metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal šio Taisyklių priedo 1–6 punktus.

__________________________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM311 formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

7 priedas

 

 

PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO NUO 2021 M. PAJAMŲ

PAVYZDŽIAI

 

 

1 pavyzdys (kai gautas 2021 m. darbo užmokestis, ligos išmoka, patirtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 str. nurodytos išlaidos).

Galutinai iš Lietuvos 2021 m. balandžio 2 d. išvykstantis gyventojas gavo 2 000 Eur darbo užmokestį (01 kodas) už 2021 m. sausio–vasario mėn. darbo dienas ir 500 Eur ligos išmoką (03 kodas). Darbo užmokesčiui buvo pritaikytas 707,12 Eur neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir nuo 1 292,88 Eur išskaičiuotas 258,58 Eur pajamų mokestis (toliau – GPM; 20 %). Nuo ligos išmokos, netaikant NPD, išskaičiuotas 75 Eur GPM (15 %). Patirtos išlaidos nedeklaruojamos, nes jomis sumažinti pajamas gali tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, išvykimo iš Lietuvos metais išbuvęs daugiau nei 183 dienas, deklaruojantis viso mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas.

2021 m. balandžio 2 d. pateikiamoje deklaracijoje apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 2 000 + 500 = 2 500 Eur;

2) metinis NPD (visa jo suma, jeigu gyventojas būtų laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju visus 2021 m.) – 4 800 Eur (nes metinės apmokestinamosios pajamos neviršija 12 MMA (7 704 Eur = 642 Eur x 12 mėn.).

Taikytino metinio NPD dalis yra 1 196,71 Eur (4 800 Eur x 91 d. (išbūtų dienų) : 365 d.);

3) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro ligos išmoka (pagal formulę:

2 500 Eur – 100 %; 500 Eur – x %; metinis NPD taikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos pašalpai):

500 x 100 : 2 500 = 20 %;

4) kokia metinio NPD suma tenka ligos išmokai: 239,34 Eur (1 196,71 Eur x 20 : 100);

5) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui: 957,37 Eur (1 196,71 – 239,34);

6) GPM (20 %) nuo darbo užmokesčio, sumažinto jam tenkančia metinio NPD suma:

2 000 – 957,37; 1 042,63 x 20 : 100 = 208,53 Eur;

7) GPM (15 %) nuo ligos išmokos, sumažintos jai tenkančia metinio NPD suma:

500 – 239,34; 260,66 x 15 : 100 = 39,10 Eur;

8) apskaičiuota GPM suma:

208,53 + 39,10 = 247,63 Eur;

9) GPM prievolė:

247,63 (apskaičiuotas GPM) – 333,58 (258,58 + 75; išskaičiuotas GPM) = - 85,95 Eur;

10) grąžintinas GPM: 85,95 Eur.

 

2 pavyzdys (kai gautas 2021 m. darbo užmokestis ir darbo užmokestis už 2018 m. gruodžio mėnesį, patirtos GPMĮ 21 str. išlaidos).

Gyventojas 2021 m. gavo 18 000 Eur darbo užmokestį už 2021 m. sausio–gruodžio mėn. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 2 441,68 Eur NPD, buvo išskaičiuotas 3 111,66 Eur GPM, ir 1 600 Eur darbo užmokestį už laikotarpį iki 2018 gruodžio 31 d. (04 kodas), nuo kurio, pritaikius 217,04 Eur NPD, išskaičiuotas 207,44 Eur GPM (15 %). Gyventojas patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų – sumokėjo 1 000 Eur gyvybės draudimo įmokų.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 18 000 + 1 600 = 19 600 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 Eur – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur);

19 600 – 7 704; 11 896 x 0,18; 4 800 – 2 141,28 = 2 658,72 Eur;

3) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro darbo užmokestis už 2018 m. (pagal formulę: 19 600 Eur – 100 %; 1 600 Eur – x %):

1 600 x 100 : 19 600 = 8,1633 %

4) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui už 2018 m.:

2 658,72 Eur x 8,1633 : 100 = 217,04 Eur;

5) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui už 2021 m.:

2 658,72 – 217,04  = 2 441,68 Eur;

6) kokia išlaidų suma tenka darbo užmokesčiui už 2021 m. (91,8367 % visos darbo užmokesčio sumos (100 % – 8,1633 %)):

1 000 Eur x 91,8367 : 100 = 918,37 Eur;

7) 2021 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančiomis metinio NPD ir išlaidų sumomis ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20 %):

18 000 – 2 441,68 – 918,37 = 14 639,95 Eur;

14 639,95 x 20 : 100 = 2 927,99 Eur;

8) kokia išlaidų suma tenka darbo užmokesčiui už 2018 m.:

1 000 Eur x 8,1633 : 100 = 81,63 Eur;

9) 2018 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančiomis metinio NPD ir išlaidų sumomis ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (15 %):

1 600 – 217,04 – 81,63 = 1 301,33 Eur;

1 301,33 x 15 : 100 = 195,20 Eur;

10) apskaičiuota GPM suma:

2 927,99 + 195,20 = 3 123,19 Eur;

11) GPM prievolė: 3 123,19 (apskaičiuotas GPM) – (3 111,66 + 207,44) išskaičiuotas GPM) = - 195,91 Eur;

12) grąžintinas GPM: 195,91 Eur (3 319,10 Eur; išskaičiuotas GPM) – 3 123,19 Eur (apskaičiuotas GPM).

 

3 pavyzdys (kai gautas 2021 m. darbo užmokestis ir autorinis atlyginimas ne iš darbdavio).

Gyventojas gavo 12 000 Eur darbo užmokestį už 2021 m. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 4 026,72 Eur NPD, buvo išskaičiuotas 1 594,66 Eur GPM, ir iš asmens, nesančiu darbdaviu, 3 000 Eur autorinį atlyginimą (61 kodas), iš kurio išskaičiuotas 450 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 12 000 + 3 000 = 15 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)):

15 000 – 7 704 =7 296; 7 296 x 0,18; 4 800 – 1 313,28 = 3 486,72 Eur;

3) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20 %):

12 000 – 3 486,72  = 8 513,28 Eur;

8 513,28 x 20 : 100 = 1 702,66 Eur;

4) GPM (15 %) nuo autorinio atlyginimo:

3 000 x 15 : 100 = 450 Eur;

5) apskaičiuota GPM suma:

1 702,66 + 450 = 2 152,66 Eur;

6) GPM prievolė:

2 152,66 (apskaičiuotas GPM) – 2 044,66 (1 594,66 + 450) (išskaičiuotas GPM) = 108 Eur;

7) mokėtinas GPM: 108 Eur.

 

4 pavyzdys (kai gautas 2021 m. darbo užmokestis ir tantjemos).

Gyventojas gavo 17 000 Eur darbo užmokestį už 2021 m. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 3 126,72 Eur NPD, išskaičiuotas 2 774,66 Eur GPM, ir 18 000 Eur tantjemų (44 kodas) (arba autorinį atlyginimą iš darbdavio (60 kodas), nuo kurių išskaičiuotas 3 600 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 17 000 + 18 000 = 35 000 Eur;

2) metinis NPD: 0 Eur (kai metinės pajamos yra 34 370,67 Eur ar didesnės, MNPD netaikomas);

3) apskaičiuota GPM (20 %) suma:

35 000 x 20 : 100 =7 000 Eur;

4) GPM prievolė:

7 000 (apskaičiuotas GPM) – 6 374,66 (2 774,66 +3 600) (išskaičiuotas GPM) = 625,34 Eur;

5) mokėtinas GPM: 625,34 Eur.

 

5 pavyzdys (kai gautas 2021 m. darbo užmokestis ir turto pardavimo apmokestinamosios pajamos).

Gyventojas gavo 7 400 Eur darbo užmokestį už 2021 m. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 4 800 Eur NPD, išskaičiuotas 520 Eur GPM, ir 600 Eur apmokestinamųjų pajamų už parduotą butą (18 kodas) (perskaičiuotų, atėmus iš 50 000 Eur buto pardavimo pajamų jo įsigijimo kainą ir privalomus mokėjimus – 49 400 Eur). GPM nuo buto pardavimo pajamų nebuvo išskaičiuotas ar sumokėtas.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 7 400 + 600 = 8 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)):

8 000 – 7 704; 296 x 0,18; 4 800 – 53,28 = 4 746,72 Eur;

3) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

7 400 – 4 746,72 = 2 653,28 Eur;

2 653,28 x 20 : 100 = 530,66 Eur;

4) GPM (15 %) nuo turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų:

600 x 15 : 100 = 90 Eur;

5) apskaičiuota GPM suma: 530,66 + 90 = 620,66 Eur;

6) GPM prievolė: 620,66 (apskaičiuotas GPM) – 520 (išskaičiuotas GPM) = 100,66 Eur;

7) mokėtinas GPM: 100,66 Eur.

 

6 pavyzdys (kai gautas 2018 m. ir 2021 m. darbo užmokestis, ir ligos išmoka).

Gyventojas gavo 9 000 Eur darbo užmokestį už 2021 m. (01 kodas) ir 2 000 Eur už 2018 m. (04 kodas). Nuo 2021 m. 9 000 Eur darbo užmokesčio, pritaikius 4 566,72 Eur NPD, išskaičiuotas 886,66 Eur GPM. Nuo 2 000 Eur 2018 m. darbo užmokesčio sumos, netaikant NPD, išskaičiuotas 300 Eur (15 %) GPM.

Be to, gauta 1 000 Eur ligos išmoka (03 kodas), nuo kurios, netaikant NPD, išskaičiuotas 150 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 9 000 + 2 000 + 1 000 = 12 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)):

12 000 – 7 704; 4 296 x 0,18; 4 800 – 773,28 = 4 026,72 Eur;

3) apmokestinamosios pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas (ligos išmoka ir darbo užmokestis už 2018 m.):

2 000 + 1 000 = 3 000 Eur;

4) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro ligos išmoka ir darbo užmokestis už 2018 m. (pagal formulę: 12 000 Eur – 100 %; 3 000 Eur – x %; metinį NPD taikant proporcingai pajamoms, kurioms nustatytas 15 % GPM tarifas, ir kurioms – 20 % GPM tarifas):

3 000 x 100 : 12 000 = 25 %;

5) 2018 m. darbo užmokesčiui ir ligos išmokai tenkanti metinio NPD suma:

4 026,72 Eur x 25 : 100 = 1 006,68 Eur;

6) 2018 m. darbo užmokesčio ir ligos išmokų suma mažinama joms tenkančia metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (15 %):

3 000 – 1 006,68 = 1 993,32 Eur;

1 993,32 x 15 : 100 = 299 Eur;

7) metinio NPD suma, tenkanti 2021 m. darbo užmokesčiui:

4 026,72 – 1 006,68 = 3 020,04 Eur;

8) 2021 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančia metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20 %):

9 000 – 3 020,04  = 5 979,96 Eur;

5 979,96 x 20 : 100 = 1 195,99 Eur;

9) apskaičiuota GPM suma: 299 + 1 195,99 = 1 494,99 Eur;

10) GPM prievolė: 1 494,99 (apskaičiuotas GPM) – (886,66 + 300 + 150) (išskaičiuotas GPM) =  158,33 Eur;

11) mokėtinas GPM: 158,33 Eur.

 

7 pavyzdys (kai gautos individualios veiklos pajamos ir darbo užmokestis).

Gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, uždirbo 38 000 Eur pajamų iš įregistruotos individualios veiklos (93 kodas), vietoje leidžiamų atskaitymų pripažįsta 30 % pajamų (11 400 Eur) ir perkelia 1 600 Eur ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius. Be to, gyventojas gavo 3 000 Eur darbo užmokestį už 2021 m. sausio–kovo mėn. (01 kodas), nuo kurių, pritaikius 1 006,68 Eur NPD (335,56 Eur x 3 mėn.), buvo išskaičiuotas 398,66 Eur GPM (20 %). Gyventojas GPM ir VSD įmokų nemokėjo, PSD įmokų sumokėjo 403,29 Eur (po 44,81 Eur x 9 mėn.).

Apskaičiuojama:

1) individualios veiklos apmokestinamosios pajamos: 38 000 – (11 400 + 1 600) = 25 000 Eur;

2) metinės apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu):

25 000 + 3 000 = 28 000 Eur;

3) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)):

28 000 – 7 704; 20 296 x 0,18; 4 800 – 3 653,28 = 1 146,72 Eur;

4) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20 %):

3 000 – 1 146,72 = 1 853,28 Eur;

1 853,28 x 20 : 100  = 370,66 Eur;

5) GPM nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus GPM kredito):

25 000 x 15 : 100 = 3 750 Eur;

6) GPM kreditas – pagal formulę:

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2 : 300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)),

tokia seka:

6.1) 2 5000 – 20 000 = 5 000 Eur (iš apmokestinamųjų pajamų sumos atimama 20 000 suma);

6.2) 2 : 300 000 x 5 000 = 0,03333333333;

6.3) 0,1 – 0,03333333333 = 0,06666666667;

6.4) 25 000 x 0,06666666667 = 1 666,67 Eur;

7) GPM (15 %) nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, atėmus GPM kreditą:

3 750 – 1 666,67 = 2 083,33 Eur;

8) apskaičiuota GPM suma:

2 083,33 + 370,66 = 2 453,99 Eur;

9) GPM prievolė: 2 453,99 (apskaičiuotas GPM) – 398,66 (išskaičiuotas GPM) = 2 055,33 Eur;

10) mokėtinas GPM: 2 055,33 Eur;

11) Sodros įmokų bazė (90 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų): 25 000 x 90 : 100 = 22 500 Eur;

12) PSD įmokų prievolė (6,98 % nuo Sodros įmokų bazės): 22 500 x 6,98 : 100 = 1 570,50 Eur;

13) mokėtina PSD įmokų suma: 1 570,50 – 403,29 = 1 167,21 Eur;

14) VSD įmokų prievolė (12,52 % nuo Sodros įmokų bazės, kai nekaupiama papildomai pensijai):

22 500 x 12,52 : 100 = 2 817 Eur;

15) mokėtina VSD įmokų suma: 2 817 Eur.

 

8 pavyzdys (kai gautos individualios veiklos pajamos ir patirtos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos).

Gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, uždirbo 38 000 Eur pajamų iš įregistruotos individualios veiklos (93 kodas), vietoje leidžiamų atskaitymų pripažįsta 30 % pajamų (11 400 Eur) ir perkelia 1 600 Eur ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius. Gyventojas dar gavo 2 000 Eur apmokestinamųjų pajamų (perskaičiuotų, atėmus įsigijimo išlaidas) už parduotą automobilį. Gyventojas patyrė 2 000 Eur buto remonto išlaidų, GPM ir VSD įmokų iki deklaracijos pateikimo nemokėjo, PSD įmokų sumokėjo 403,29 Eur (po 44,81 Eur x 9 mėn.).

Apskaičiuojama:

1) individualios veiklos apmokestinamosios pajamos: 38 000 – (11 400 + 1 600) = 25 000 Eur;

2) metinės apmokestinamosios pajamos: 25 000 + 2 000 = 27 000 Eur;

3) GPM nuo visų apmokestinamųjų (15 %) pajamų, atėmus buto remonto išlaidas:

(27 000 – 2 000) x 15 : 100 = 3 750 Eur;

4) GPM kreditas – pagal formulę (neįvertinant GPM kredito dalies, tenkančios GPMĮ 21 str. nurodytoms išlaidoms):

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2 : 300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)),

tokia seka:

4.1) 25 000 – 20 000 = 5 000 Eur (iš apmokestinamųjų pajamų sumos atimama 20 000 suma);

4.2) 2 : 300 000 x 5 000 = 0,03333333333;

4.3) 0,1 – 0,03333333333 = 0,06666666667;

4.4) 25 000 x 0,06666666667 = 1 666,67 Eur;

5) GPM kredito suma, tenkanti dėl buto remonto išlaidų neapmokestinamų individualios veiklos pajamų daliai:

1 666,67 x 2 000 : 27 000 (metinių pajamų suma) = 123,46 Eur;

6) apskaičiuota GPM (15 %) suma (atėmus perskaičiuotą GPM kreditą):

3 750 – (1 666,67 – 123,46) = 2 206,79 Eur;

7) GPM prievolė: 2 206,79 Eur (apskaičiuotas GPM);

8) mokėtinas GPM: 2 206,79 Eur;

9) Sodros įmokų bazė (90 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų): 25 000 x 90 : 100 = 22 500 Eur;

10) PSD įmokų prievolė (6,98 % nuo Sodros įmokų bazės):

22 500 x 6,98 : 100 = 1 570,50 Eur;

11) mokėtina PSD įmokų suma: 1 570,50 – 403,29 = 1 167,21 Eur;

12) VSD įmokų prievolė (12,52 % nuo Sodros įmokų bazės, kai nekaupiama papildomai pensijai):

22 500 x 12,52 : 100 = 2 817 Eur;

13) mokėtina VSD įmokų suma: 2 817 Eur.

 

9 pavyzdys (kai darbo užmokestis gautas Lietuvoje ir užsienio valstybėje).

Gyventojas 5 mėnesių 5 000 Eur darbo užmokestį gavo iš Lietuvos darbdavio už darbą Lietuvoje. Nuo kiekvieno mėnesio 1 000 Eur darbo užmokesčio sumos darbdavys, pritaikęs 335,56 Eur NPD, išskaičiavo 132,89 Eur (20 %) GPM (už 5 mėn. – 664,45 Eur). 7 mėnesių 14 000 Eur darbo užmokestis gautas iš Vokietijos darbdavio už darbą Vokietijoje, kurioje nuo 14 000 Eur sumos, taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, GPM buvo sumokėtas į Vokietijos biudžetą. Lietuvoje šios pajamos, taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą (GPMĮ 37 str. 1  d.), neapmokestinamos.

Gyventojas patyrė 1 700 Eur išlaidų, sumokėdamas gyvybės draudimo įmokas.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos: 5 000 + 14 000 = 19 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)): 19 000 – 7 704; 11 296 x 0,18; 4 800 – 2 033,28 = 2 766,72 Eur;

3) iš Lietuvos darbdavio gauto darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma: 5 000 –2 766,72 = 2 233,28 Eur;

4) kokia maksimali patirtų išlaidų (25 %) suma gali būti atimta iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų:

2 233,28 x 25 : 100  = 558,32 Eur;

5) apmokestinamosios pajamos mažinamos patirtomis išlaidomis, neviršijančiomis 25 % pajamų:

2 233,28 – 558,32 = 1 674,96 Eur;

6) apskaičiuota GPM suma: 1 674,96 x 20 : 100 = 334,99 Eur;

7) GPM prievolė: 334,99 Eur (apskaičiuotas GPM) – 664,44 Eur (išskaičiuotas GPM) = - 329,45 Eur;

8) grąžintinas GPM: 664,44 Eur (išskaičiuotas GPM) – 334,99 Eur (apskaičiuotas GPM) = 329,45 Eur.

 

10 pavyzdys (kai darbo užmokestis gautas Lietuvoje ir užsienio valstybėje).

Gyventojas iš Lietuvos darbdavio gavo: 3 mėnesių 4 200 Eur darbo užmokestį už darbą Lietuvoje, nuo kurio, pritaikius 790,68 Eur (263,56 Eur x 3 mėn.) NPD, išskaičiuotas 681,87 Eur GPM. Tas pats darbdavys išmokėjo 9 mėnesių 18 000 Eur darbo užmokestį už darbą Danijoje. Pritaikęs 1 400,04 Eur NPD (155,56 Eur x 9 mėn.), darbdavys nuo 16 782,03 Eur išskaičiavo 3 320,01 Eur (368,89 Eur x 9 mėn.) GPM. Be to, nuo 18 000 Eur sumos už darbą Danijoje GPM buvo sumokėtas į Danijos biudžetą. Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš Danijos įmonės. Taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, nuo darbo užmokesčio už darbą Danijoje GPM turi būti sumokamas į Danijos biudžetą, Lietuvoje šios pajamos, taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą (GPMĮ 37 str. 1 d.), neapmokestinamos, todėl sumokėtas į Lietuvos biudžetą GPM turi būti grąžintas gyventojui.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos:

4 200 + 18 000 = 22 200 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)):

22 200 – 7 704; 14 496 x 0,18; 4 800 – 2 609,28 = 2 190,72 Eur;

3) už darbą Lietuvoje gauta darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojama GPM (20 %) suma:

4 200 – 2 190,72 = 2 009,28 Eur;

2 009,28 x 20 : 100 = 401,86 Eur;

4) GPM prievolė: 401,86 Eur (apskaičiuotas GPM) – 4 001,88 Eur (išskaičiuotas GPM; 681,87 + 3 320,01) = - 3 600,02 Eur;

5) grąžintinas GPM: 4 001,88 Eur (išskaičiuotas GPM) – 401,86 Eur (apskaičiuotas GPM) = 3 600,02 Eur.

 

11 pavyzdys (kai gautas darbo užmokestis, individualios veiklos pajamos, patirtos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos).

Gyventojas gavo 12 000 Eur darbo užmokestį (01 kodas), nuo kurio, netaikant NPD, buvo išskaičiuotas 2 400 Eur GPM, ir 10 857,14 Eur individualios veiklos pajamų (93 kodas), leidžiamais atskaitymais pripažįstama 30 % pajamų suma, patyrė 1 300 Eur gyvybės draudimo išlaidų.

Apskaičiuojama:

1)  individualios veiklos apmokestinamosios pajamos: 10 857,14 – 3 257,14 = 7 600 Eur;

2)  metinės apmokestinamosios pajamos: 12 000 + 7 600 = 19 600 Eur;

3) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 4 800 – 0,18 x (metinės pajamos – 7 704 Eur (12 MMA)): 19 600 – 7 704; 11 896 x 0,18; 4 800 – 2 141,28 = 2 658,72 Eur;

4) darbo užmokesčio suma mažinama MNPD: 12 000 – 2 658,72  = 9 341,28 Eur;

5) apmokestinamųjų pajamų suma, sumažinta MNPD ir leidžiamais atskaitymais:

9 341,28 + 7 600 = 16 941,28 Eur;

6) kokia maksimali patirtų išlaidų (25 %) suma gali būti atimta iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų:

16 941,28 x 25 : 100 = 4 235,32 Eur;

7) kokią pajamų dalį sudaro darbo užmokestis (16 941,28 – 100 %; 9 341,28 – x %) ir jam tenkanti gyvybės draudimo išlaidų suma:

9 341,28 x 100 : 16 941,28 = 55,1392 %;

300 x 55,1392 : 100 = 716,81 Eur;

8) darbo užmokestis mažinamas gyvybės draudimo išlaidų dalimi ir nuo jo apskaičiuojamas GPM:

9 341,28 – 716,81 = 8 624,47 Eur;

8 624,47 x 20 : 100 = 1 724,89 Eur;

9) individualios veiklos pajamos mažinamos gyvybės draudimo išlaidų dalimi ir nuo jų apskaičiuojamas GPM (pajamos neviršija 20 000 Eur, todėl, pritaikius GPM kreditą, faktinis GPM tarifas yra 5 proc.):

7 600 – (1 300 – 716,81) = 7 016,81 Eur;

7 016,81 x 5 : 100 = 350,84 Eur;

10) apskaičiuotas GPM: 350,84 +1 724,89  = 2 075,73 Eur

11) GPM prievolė: 2 075,73 (apskaičiuotas GPM) – 2 400 (išskaičiuotas GPM) = - 324,27 Eur;

12) grąžintinas GPM: 324,27 Eur.

______________

 

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM311 formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo ir tikslinimo taisyklių

8 priedas

 

2021 M. APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ IR PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Santrumpos ir paaiškinimai:

1.1. Darbo pajamos – su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

1.2. GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

1.3. GPM – gyventojų pajamų mokestis;

1.4. MNPD – metinis neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.5. VSD įmokos – valstybinio socialinio draudimo įmokos;

1.6. PSD įmokos – privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

1.7. p. – punktas ar papunktis;

1.8. pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje pajamos iš užsienio valstybės, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo;

1.9. SUMA1, SUMA2, SUMA3 ir t. t. – tam tikros rūšies pajamų ir (ar) pajamų grupės sumoms žymėti skirta reikšmė, pateikta 1–4 lentelėse;

1.10. SUMA LTA – suma pajamų, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, t y.: Lietuvoje gautos pajamos, taip pat tos iš užsienio valstybės gautos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį nėra priskirtos neapmokestinamoms Lietuvoje, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPMĮ nėra atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį;

1.11. SUMA UVA – suma pajamų iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis yra atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį;

1.12. SUMA (15 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 15 procentų GPM tarifas;

1.13. SUMA (20 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 20 procentų GPM tarifas;

1.14. SUMA (32 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 32 procentų GPM tarifas;

1.15. SUMA (5 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 5 procentų GPM tarifas;

1.16. 1–4 lentelėse pateikiamos pajamų rūšys, sugrupuotos pagal joms GPMĮ nustatytą GPM tarifą;

1.17. 6–56 punktuose apskaičiuojamos ir (ar), taikant GPM lengvatas, perskaičiuojamos pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, į Lietuvos biudžetą mokėtinas ir gyventojo sumokėtinas ar jam grąžintinas GPM;

1.18. pajamos iš užsienio valstybės, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį neapmokestinamos Lietuvoje, nei į SUMĄ LTA, nei į SUMĄ UVA neįskaičiuojamos;

1.19. skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) GPM ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą (UVA), apskaičiuojamos (perskaičiuojamos) atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje jos gautos, ir toms pajamoms taikomą GPM tarifą.

 

II SKYRIUS

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

2. Pajamos, kurioms taikomas 20 ir (ar) 32 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 1 lentelę.

1 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 20 ir (ar) 32 procentų GPM tarifas.

 

Pajamų rūšis ir kodas

Apskaičiuojant GPM, žymima kaip:

Metinių pajamų suma (Eur, ct)

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus; 01, 02 kodais), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA1

 

 

SUMA2

 

 

 

 

SUMA3

 

 

Tantjemos ir kitos išmokos už valdymo funkcijas (44 kodu);

Autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio (60 kodu);

Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos (89 kodas);

Pajamų (44, 60, 89 kodais) suma:

 

iš jos:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA4

 

SUMA5

 

SUMA6

 

 

SUMA7

(SUMA4 + SUMA5 + SUMA6)

 

SUMA8

 

 

 

SUMA9

 

Iš viso pajamų 01, 02, 44, 60, 89 kodais.

SUMA10

(SUMA1 + SUMA7)

 

 

3. Pajamos, kurioms taikomas tik 15 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 1 lentelę.

2 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 15 procentų GPM tarifas.

 

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA11

 

SUMA12

 

 

 

SUMA13

 

 

 

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (04 kodu), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA14

 

 

 

SUMA15

 

 

 

 

SUMA16

 

 

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (26, 27, 29 kodai), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA17

 

SUMA18

 

Individualios veiklos pajamos (atėmus leidžiamus atskaitymus, mokestinius nuostolius, VSD, PSD įmokas) (93, 35, 97, 96 kodais, 92 kodu deklaruotų pajamų dalis, gautų pagal verslo liudijimą iš juridinių asmenų ir prekybos veiklą vykdančių gyventojų, viršijanti 4 500 Eur, ir visa iš juridinių asmenų, vykdančių tą pačią veiklą, pajamų suma), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 str. 1 d.);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA19

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA21

 

 

 

SUMA22

 

Iš viso pajamų 03, 04, 26, 27, 29, 93, 35, 97, 96 kodais, dalis pajamų 92 kodu.

SUMA20

(SUMA11 + SUMA14 + SUMA17 + SUMA19)

 

 

4. Pajamos, kurioms taikomas 5 proc. ir (ar) 20 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 3 lentelę.

3 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 5 proc. ir (ar) 20 procentų GPM tarifas.

 

Ne individualios veiklos atliekų perleidimo nuosavybėn pajamos (15 kodu),

iš jų:

SUMA30

 

 

 

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį).

SUMA31

 

 

 

 

 

SUMA32

 

 

5. Pajamos, kurioms taikomas 15 ir (ar) 20 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 4 lentelę.

4 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 15 ir (ar) 20 procentų GPM tarifas

 

Palūkanos

(55 kodu – atėmus 500 Eur iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių neapmokestinamų palūkanų sumą;

64 ir 67 kodais – atėmus bendrą iš EEE valstybių gautų 500 Eur neapmokestinamų palūkanų sumą;

58, 59 kodais – visos).

SUMA41

 

Autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio (61 kodu).

SUMA42

 

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) taikoma mokesčio lengvata (11 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus).

SUMA43

 

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) netaikoma mokesčio lengvata (12 kodu; suma, atėmus įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus).

SUMA44

 

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos (13, 14 kodais; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus, o iš gauto skirtumo – 2 500 Eur*).

SUMA45

 

Registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos (16 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus).

SUMA46

 

Nekilnojamojo daikto (kito nei būstas) perleidimo nuosavybėn pajamos (17 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su  perleidimu susijusius privalomus mokėjimus).

SUMA47

 

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) perleidimo nuosavybėn pajamos (18 kodu; suma, atėmus įsigijimo kainą ir perleidimu susijusius privalomus mokėjimus).

SUMA48

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos (23 kodu; 90 kodu pažymėtų pajamų pagal verslo liudijimą dalis, viršijanti 45 000 Eur).

SUMA49

 

Kito turto nuomos pajamos (24 kodu).

SUMA50

 

Honorarai (62 kodu).

SUMA51

 

Azartinių lošimų laimėjimai (42 kodu; apskaičiuoti kaip skirtumas tarp laimėtų ir pralaimėtų sumų).

SUMA52

 

Dovanos ne iš artimųjų (41 kodu; iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, vaikų, tėvų, senelių, vaikaičių, brolių, seserų) gautų dovanų suma, atėmus 2 500 Eur*).

SUMA53

 

Juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos

(46 kodu; išskyrus iki 100 Eur vertės nepinigines dovanas).

SUMA54

 

Iš pelno siekiančių vienetų gautos stipendijos, viršijančios 2 500 Eur per metus (45 kodu; suma, atėmus 2 500 Eur*).

SUMA55

 

Stipendijos (47 kodu).

SUMA56

 

Ne darbdavio skirti prizai, laimėjimai (31 kodu; iš to paties asmens gautų prizų, laimėjimų bendros sumos atėmus ne daugiau kaip šešių per metus prizų vertę, kurių kiekvienas neviršija 200 Eur*, neįskaičiuojant 100 Eur vertės neviršijančių nepiniginių prizų).

SUMA57

 

Miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamos (34 kodu; suma, atėmus 3 000 Eur*).

SUMA58

 

 

Sporto (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos (51 kodu).

SUMA59

 

 

Atlikėjo (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos (52 kodu).

SUMA60

 

 

Pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų (71 kodu).

SUMA61

 

Gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų (72 kodu).

SUMA62

 

 

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas (75 kodu).

SUMA63

 

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios įmokas (76 kodu).

SUMA64

 

 

Pensijos (48 kodu).

SUMA65

 

 

Pajamos už kitas paslaugas (mažosios bendrijos vadovo (nario); ne pagal autorines sutartis, ne individualios veiklos) (77 kodu).

SUMA66

 

 

Pozityviosios pajamos (87 kodu).

SUMA67

 

 

Pajamos pagal paslaugų kvitą (88 kodu; suma, atėmus 1 750 Eur).

SUMA68

 

 

Loterijų laimėjimai, kuriuos išmokėjo ne EEE valstybių vienetai, mokantys mokestį nuo loterijų apyvartos (43 kodu).

SUMA69

 

 

Premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams, gautos iš tikslinių teritorijų (39 kodu).

SUMA70

 

 

Kitos apmokestinamosios pajamos (70 kodu).

SUMA71

 

Iš viso pajamų,

 

 

iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį; 62 ir 87 kodams netaikoma);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį; 87 kodui netaikoma).

SUMA80

(bendra suma nuo SUMA41 iki SUMA71)

 

SUMA81

 

 

 

 

SUMA82

 

 

* Pajamos, gautos iš tikslinių teritorijų (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), apmokestinamos visos, netaikant GPMĮ 17 straipsnyje nustatytų lengvatų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

2021 M. APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ PERSKAIČIAVIMAS IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais, žr. 1 lentelę).

 

6. Bendra metinių apmokestinamųjų pajamų suma (SUMA90) apskaičiuojama, sudėjus apmokestinamąsias pajamas (žr. šio priedo I skyrių):

6.1. Kai SUMA30 + SUMA80 ne didesnė nei 162 324 Eur, tai:

SUMA90 = (SUMA10 + SUMA20 + SUMA80) – (SUMA61 + SUMA62).

6.2. Kai SUMA30 + SUMA80 = SUMA87 yra didesnė nei 162 324 Eur, tai:

į GMP įskaičiuojama ta pajamų iš atliekų pardavimo dalis, kuri apmokestinama, taikant 20 % GPM tarifą:

SUMA87 – 162 324 Eur = SUMA88;

SUMA30 x SUMA88 : SUMA87 = SUMA89 (atliekų pardavimo pajamų suma (20 %);

SUMA90 = SUMA10 + SUMA20 + SUMA80 + SUMA89.

(Toliau žr. 7 p., 8 p., 9 p. ar 10 p. – kai Suma90 yra mažesnė nei 34 370,67 Eur (sąlyga dėl mažesnės nei 34 370,67 Eur sumos netaikoma riboto darbingumo asmenims) ir yra gautos pajamos iš darbo ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos;

žr. nuo 11 p. – kai Suma90 yra didesnė nei 34 370,67 Eur).

 

Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas

 

7. Metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę, iš apmokestinamųjų pajamų (SUMA90) atėmus 7 704 Eur; gautą skirtumą padauginus iš koeficiento 0,18 ir gautą sumą atėmus iš 4 800 Eur:

SUMA90 – 7 704 Eur = SUMA91;

SUMA91 x 0,18 (koeficientas) = SUMA92;

MNPD = 4 800 Eur – SUMA92.

Riboto darbingumo asmenims MNPD apskaičiavimo paaiškinimą žr. Taisyklių 6 priede.

Kai deklaruojamos iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos gautos pajamos, tai:

MNPD iki išvykimo dienos dalis = MNPD x išbūtų dienų skaičiaus : 365.

 

Pajamų iš darbo, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokų, atėmus metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio, perskaičiavimas

 

(Perskaičiuojama, kai 2021 m. gautos pajamos (Suma90, žr. 1 p.) yra mažesnės nei 34 370,67 Eur arba kai didesnes nei 34 370,67 Eur pajamas gavo riboto darbingumo asmenys:

žr. 8 p. – kai gautos tik 2021 m. (arba 2021 m., 2020 m. ir (ar) 2019 m.) apskaičiuotos darbo pajamos (01, 02 kodais, SUMA1);

žr. 9 p. – kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14);

žr. 10 p. – kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14).

 

8. Apskaičiuojama, kai 2021 m. gautos tik 2021 m. (arba 2021 m., 2020 m. ir (ar) 2019 m.) apskaičiuotos darbo pajamos (01, 02 kodais; SUMA1; žr. 1 lentelę), apmokestinamos, taikant 20 % GPM tarifą:

(žr. 8.1 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 8.2 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 8.3 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 8.4 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

8.1. Kai yra gautos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD atimamas iš šių pajamų sumos:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA1 – MNPD) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA1 – MNPD.

 

8.2. Kai yra gautos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos, tai MNPD atimamas tik iš pajamų LTA:

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA2) – MNPD.

 

8.3. Kai yra gautos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD pajamoms LTA ir pajamoms UVA taikomas proporcingai:

MNPD pajamoms LTA = (SUMA1 – SUMA3) : SUMA1 x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA3) – MNPD pajamoms LTA;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – (MNPD – MNPD pajamoms LTA).

 

8.4. Kai yra gautos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD pajamoms LTA ir pajamoms UVA taikomas proporcingai:

apmokestinama SUMA = SUMA1 – SUMA2;

MNPD pajamoms UVA = (SUMA3 : apmokestinama SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA;

MNPD pajamoms LTA = MNPD – MNPD pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = apmokestinama SUMA – (SUMA3 + MNPD pajamoms LTA).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

9. Apskaičiuojama, kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11, žr. 2 lentelę) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14, žr. 2 lentelę), apmokestinamos, taikant tik 15 % GPM tarifą:

(žr. 9.1 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 9.2 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 9.3 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 9.4 p. – kai yra gautos pajamos(03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

9.1. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD; arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %)  = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD.

 

9.2. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD atimamas iš pajamų LTA:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 – SUMA12) + (SUMA14 – SUMA15) – MNPD.

 

9.3. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD taikomas proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

MNPD pajamoms UVA = (SUMA13 + SUMA16) : (SUMA11 + SUMA14) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = ((SUMA13 + SUMA16) x MNPD pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) – (MNPD – MNPD dalis pajamoms UVA).

 

9.4. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD taikomas proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

Apmokestinama SUMA = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA15);

MNPD pajamoms UVA= (SUMA13 + SUMA16) : apmokestinama SUMA x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms UVA;

MNPD dalis pajamoms LTA = MNPD – MNPD dalis pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = apmokestinama SUMA – (SUMA13+ SUMA16 + MNPD pajamoms LTA).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

10. Apskaičiuojama, kai 2021 m. gautos darbo pajamos (01, 02 kodais, SUMA1, žr. 1 lentelę), ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11, žr. 2 lentelę) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14, žr. 2 lentelę), apmokestinamos, taikant 15 % GPM tarifą:

(žr. 10.1 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 10.2 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 10.3 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (pajamos LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pajamos UVA);

žr. 10.4 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

10.1. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD dalis, tenkanti darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

 

Bendra SUMA = SUMA1 + SUMA11 + SUMA14;

Pajamų (01, 02 kodais) dalis = SUMA1 : Bendra SUMA;

MNPD pajamoms (01, 02 kodais) = pajamų (01, 02 kodais) dalis x MNPD;

MNPD pajamoms (03, 04 kodais) = MNPD – MNPD pajamoms (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA1 – MNPD pajamoms 01, 02 kodais;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD pajamoms 03, 04 kodais.

 

10.2. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD atimamas iš pajamų LTA proporcingai pajamoms (01, 02 kodais) ir pajamoms (03, 04 kodais):

Bendra SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) LTA = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14) – (SUMA2 + SUMA12 + SUMA15);

pajamų (01, 02 kodais) dalis LTA = (SUMA1 – SUMA2) : Bendra SUMA;

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = pajamų (01, 02 kodais) dalis LTA x MNPD;

MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais) = MNPD – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA2) – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11+ SUMA14) – (SUMA12 + SUMA15) – MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais).

 

10.3. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (pajamos LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pajamos UVA), tai MNPD dalis, tenkanti darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

Bendra SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14);

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = ((SUMA1 – SUMA3) : Bendra SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais) = SUMA3 : Bendra SUMA x MNPD;

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA3) – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais);

MNPD pajamoms LTA (03,04 kodais) = ((SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) : (Bendra SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais) = ((SUMA13 + SUMA16) : Bendra SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms UVA (03, 04 kodais).

 

10.4. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD dalis, tenkanti darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

apmokestinama SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14) – (SUMA2 + SUMA12 + SUMA15);

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = ((SUMA1 – (SUMA2 + SUMA3) : apmokestinama SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais) = (SUMA3 : apmokestinama SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – (SUMA2+ SUMA3) - MNPD pajamoms (01, 02 kodais) LTA;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais);

MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais) = ((SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA13 + SUMA15 + SUMA16) : apmokestinama SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais) = ((SUMA13 + SUMA16) : apmokestinama SUMA) x MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA13 + SUMA15 + SUMA16) – MNPD pajamoms LTA (03, 04);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD dalis pajamoms UVA (03, 04 kodais).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

Pajamų, kurioms taikomas 20 ir (ar) 32 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifai, apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (SUMA10, žr. 1 lentelę), kurioms taikomi 20 % ir (ar) 32 % GPM tarifai:

žr. 11 p. – kai SUMA10 (įskaitant perskaičiuotas 8, 9, 10 p.) yra ne didesnė nei 60 VDU ( 81 162 Eur),

žr. 12 p. – kai SUMA10 didesnė nei 60 VDU ( 81 162 Eur)).

 

11. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomi 20 % ir 32 % GPM tarifai, suma (SUMA10, žr. 1 lentelę) yra ne didesnė nei 60 VDU (81 162 Eur):

(žr. 11.1 p. – kai gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 11.2 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 11.3 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.11.4 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

11.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)):

 

11.1.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai: 

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – SUMA1 + Perskaičiuota suma LTA (01, 02 kodais; 20 %; žr. 8.1 p. ar 10.1 p.)) arba

SUMA UVA (20 %) = (SUMA10 – SUMA1 + Perskaičiuota suma UVA (01, 02 kodais; 20 %; žr. 8.1 p. ar 10.1 p.)).

11.1.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 arba

SUMA UVA (20 %) = SUMA10.

 

11.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, apskaičiuojamos pajamos LTA:

11.2.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD (žr.8.2 p. ar 10.2 p.), tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1 + SUMA8) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais).

11.2.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8).

 

11.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai pajamų suma LTA ir suma UVA apskaičiuojamos atskirai:

11.3.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1+ SUMA9)) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais, žr. 8.3 p. ar 10.3 p.);

SUMA UVA (20 %) = SUMA9 + Perskaičiuotos pajamos UVA (01, 02 kodais, žr. 8.3 p. ar 10.3 p.).

11.3.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9);

SUMA UVA (20 %) = SUMA3 + SUMA9.

 

11.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai pajamos LTA ir pajamos UVA apskaičiuojamos atskirai.

11.4.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1+ SUMA8 + SUMA9) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais; žr. 8.4 p. ar 10.4 p.);

SUMA UVA (20 %) = SUMA9 + Perskaičiuotos pajamos UVA (01, 02 kodais; žr. 8.4 p. ar 10.4 p.).

11.4.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai: 

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9);

SUMA UVA (20 %) = SUMA3 + SUMA9.

 

12. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomas 20 % ir 32 % GPM tarifas, suma (SUMA10, žr. 1 lentelę) yra didesnė nei 60 VDU (81 162 Eur):

(žr. 12.1 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 12.2 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr.12.3 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.12.4 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

12.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

SUMA LTA (20 %) arba SUMA UVA (20 %) = 81 162 Eur;

SUMA LTA (32 %) arba SUMA UVA (32 %) = SUMA10 – 81 162 Eur.

 

12.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai apskaičiuojamos LTA pajamų sumos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai:

SUMA (20 %) = 81 162 Eur;

SUMA (32 %) = SUMA10 – 81 162 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8)) : SUMA10 x 81 162  Eur;

SUMA LTA (32 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8)) : SUMA10 x SUMA (32 %).

 

12.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi (20 % ar 32 %) GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal pajamoms LTA ir UVA tenkančias SUMOS (20 %) ir SUMOS (32 %) dalis:

SUMA (20 %) = 81 162 Eur;

SUMA (32 %) = SUMA10 –  81 162 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9)) : SUMA10 x 81 162  Eur;

SUMA LTA (32 %) = (SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9)) : SUMA10 x SUMA (32 %);

SUMA UVA (20 %) = 81 162 Eur – SUMA LTA (20 %);

SUMA UVA (32 %) = SUMA (32 %) – SUMA LTA (32 %).

 

12.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi (20 % ar 32 %) GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal pajamoms LTA ir UVA tenkančias SUMOS (20 %) ir SUMOS (32 %) dalis:

SUMA (20 %) = 81 162 Eur;

SUMA (32 %) = SUMA10 – 81 162 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9)) : SUMA10 x   81 162 Eur;

SUMA UVA (20 %) = (SUMA3 + SUMA9) : SUMA10 x 81 162  Eur;

SUMA LTA (32 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9)) : SUMA10 x SUMA (32 %);

SUMA UVA (32 %) = (SUMA3 + SUMA9) : SUMA10 x SUMA (32 %).

 

Pajamų, kurioms taikomi 15 ir (ar) 20 procentų, ir (ar) 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifai, apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (SUMA80; žr.4 lentelę), kurioms taikomi 15 % ir (ar) 20 % GPM tarifai, ir (ar) pajamos (SUMA30; žr. 3 lentelę), kurioms taikomi 5 % ir (ar) 20 % GPM tarifai:

žr. 13 p. – kai bendra SUMA80 ir SUMA30 yra ne didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur);

žr. 14 p. – kai SUMA80 yra didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur);

žr. 15 p. – kai bendra SUMA80 ir SUMA30 yra didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur)).

 

13. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomas 15 % ir (ar) 20 %, ir (ar) 5% GPM tarifas, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę ir SUMA30, žr. 3 lentelę) yra ne didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur):

(žr. 13.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 13.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 13.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.13.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

13.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80) arba SUMA UVA (15 %) = (SUMA80);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 arba SUMA UVA (5 %) = (SUMA30).

 

13.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – SUMA81;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – SUMA31.

 

13.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – SUMA82;

SUMA UVA (15 %) = SUMA82;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – SUMA32;

SUMA UVA (5 %) = SUMA32.

 

13.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82);

SUMA UVA (15 %) = SUMA82;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 + SUMA32);

SUMA UVA (5 %) = SUMA32.

 

14. Apskaičiuojama, kai bendra pajamų, kurioms taikomas 15 % ir 20 % GPM tarifai, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę) yra didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur):

(žr. 14.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 14.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 14.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.14.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

14.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

SUMA LTA (15 %) arba (SUMA UVA (15 %) = 162 324 Eur;

SUMA LTA (20 %) arba (SUMA UVA (15 %) = SUMA80 – 162 324 Eur.

 

14.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA (15 %) = 162 324 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 162 324 Eur);

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80 – SUMA81) : SUMA80 x 162 324 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA81) : SUMA80 x (SUMA80 – 162 324 Eur).

 

14.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančias SUMOS (15 %) ir SUMOS (20 %) dalis:

SUMA (15 %) = 162 324 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 162 324 Eur);

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80 – SUMA82) : SUMA80 x 162 324 Eur;

SUMA UVA (15 %) = (SUMA82 : SUMA80) x 162 324 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : SUMA80 x (SUMA80 – 162 324 Eur);

SUMA UVA (20 %) = (SUMA82 : SUMA80) x (SUMA80 – 162 324 Eur).

 

14.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje, ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai joms tenkančias SUMOS (15 %) ir SUMOS (20 %) dalis:

SUMA (15 %) = 162 324 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 162 324  Eur);

SUMA LTA (15 %) = ((SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82) : SUMA80) x 162 324 Eur;

SUMA UVA (15 %) = (SUMA82 : SUMA80) x 162 324 Eur;

SUMA LTA (20 %) = ((SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82) : SUMA80) x (SUMA80 – 162 324 Eur);

SUMA UVA (20 %) = (SUMA82 : SUMA80) x (SUMA80 – 162 324 Eur).

 

15. Kai bendra pajamų, kurioms taikomas 15 % ir 20 % GPM tarifas, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę) ir pajamų, kurioms taikomas 5 % ir 20 % GPM tarifas (SUMA30, žr. 3 lentelę), suma yra didesnė nei 120 VDU (162 324 Eur):

(žr. 15.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 15.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 15.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 15.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

15.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai apskaičiuojama:

BENDRA SUMA(20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA LTA (20 %) arba (SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) –  162 324 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų (20 %) = (SUMA30 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (5 %) arba (SUMA UVA (5 %)) = SUMA30 – atliekų pardavimo pajamų suma (20 %);

SUMA LTA (15 %) = 162 324 – SUMA LTA (5 %) arba

SUMA UVA (15 %) = 162 324 – SUMA UVA (5 %).

 

15.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai apskaičiuojamos pajamų LTA sumos, kurioms taikomi skirtingi (20 %, 15 %, 5 %) GPM tarifai:

BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) – 162 324 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – SUMA31) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA81) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 + atliekų pardavimo pajamų SUMA LTA (20 %));

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA81 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %)).

 

15.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančiais pajamų, apmokestinamų taikant 5, 15 ir 20 procentų GPM tarifą, dalis:

BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) – 162 324 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – SUMA32) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) = SUMA32 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų UVA (20 %) = SUMA82 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA(20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA UVA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) + SUMA kitų pajamų UVA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA32 + atliekų pardavimo pajamų suma LTA (20 %));

SUMA UVA (5 %) = SUMA32 – atliekų pardavimo pajamų suma UVA (20 %);

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA82 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %));

SUMA UVA (15 %) = SUMA82 – SUMA kitų pajamų UVA (20 %).

 

15.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančiais pajamų, apmokestinamų taikant 5, 15 ir 20 procentų GPM tarifą, dalis:

BENDRA SUMA (15 %, 20 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA (15 %, 20 %, 5 %) – 162 324 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – (SUMA31 + SUMA32): BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) = SUMA32 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų UVA (20 %) = SUMA82 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA UVA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) + SUMA kitų pajamų UVA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 +SUMA32 + atliekų pardavimo pajamų suma LTA (20 %));

SUMA UVA (5 %) = SUMA32 – atliekų perleidimo pajamų suma UVA (20 %));

SUMA LTA (15 %) =SUMA80 – (SUMA82 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %));

SUMA UVA (15 %) = SUMA82 – SUMA kitų pajamų UVA (20 %).

 

Pajamų, kurioms taikomas tik 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas, apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos:

žr. 16 p. – 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu, SUMA14, žr. 2 lentelę) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (deklaruotos 03 kodu, SUMA11, žr. 2 lentelę), kurios 8 p. ar 10 p. nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD;

ir (ar)

žr. 17 p. – pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai; 26, 27, 29 kodai; SUMA17, žr. 2 lentelę), ir (ar) pajamos iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos (93, 35, 97, 96 kodai; dalis registruotinai individualiai veiklai priskiriamų pajamų 92 kodu, SUMA19; žr. 2 lentelę)).

 

16. Kai ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu) ir (ar) 2018 m. ar anksčiau apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD:

(žr. 16.1 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA));

žr. 16.2 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 16.3 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 16.4 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

16.1. Kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai apskaičiuojama:

SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) arba (SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %)) = SUMA11 + SUMA14.

 

16.2. Kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA15).

 

16.3. Kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16);

SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16).

 

16.4. Kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA13 + SUMA15 + SUMA16);

SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = SUMA13 + SUMA16.

 

17. Kai gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai; 26, 27, 29 kodais, SUMA17, žr. 2 lentelę), ir (ar) pajamos įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos (93, 35, 97, 96 kodais, dalis registruotinai individualiai veiklai priskiriamų pajamų (92) iš veiklos pagal verslo liudijimą (SUMA19, žr. 2 lentelę):

(žr. 17.1 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės (UVA), kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje UVA);

žr. 17.2 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 17.3 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 17.4 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

17.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės (UVA), kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje UVA), tai apskaičiuojama:

SUMA LTA (15 %) arba SUMA UVA (15 %) = SUMA17 + SUMA19.

 

17.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje (netaikoma 26, 27, 29 kodams), tai:

SUMA LTA (15 %) = (SUMA17 + SUMA19) – SUMA21 arba

SUMA UVA (15 %) = SUMA18.

 

17.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (15 %) = ((SUMA17 + SUMA19) – (SUMA18 + SUMA22));

SUMA UVA (15 %) = (SUMA18 + SUMA22).

 

17.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA17, SUMA19), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje (netaikoma pajamoms 26, 27, 29 kodais), tai:

SUMA LTA (15 %) = ((SUMA17 + SUMA19) – (SUMA18 +SUMA21 + SUMA22);

SUMA UVA (15 %) = (SUMA18 + SUMA22).

 

Pajamų, apmokestinamų, taikant skirtingus (20, 15, 32, 5 procentų) gyventojų pajamų mokesčio tarifus, bendrų sumų apskaičiavimas

 

18. Bendros pajamų, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas, sumos apskaičiavimas:

(apskaičiuojama, kai gautos 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 punktuose apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas:

žr. 18.1 p. – kai pajamos 03, 04 kodais buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD,

žr. 18.2 p. – kai pajamos 03, 04 kodais nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD,

žr. 18.1 p. arba 18.2 p. – kai pajamų 03, 04 kodais negauta.

Apskaičiavus bendras pajamų sumas, toliau žr.:

22–26 p. – jeigu metinės pajamos bus perskaičiuojamos, atėmus GPMĮ 21 str. nurodytas išlaidas;

nuo 32 p. – jeigu metinės pajamos nebus perskaičiuojamos).

 

18.1. Kai pajamos 03, 04 kodais buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

BENDRA SUMA LTA (15 %) = PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (03, 04 KODAIS; 15 %; žr.9 p. ar 10 p.) + SUMA LTA (15 %; žr. 13 p. ar 14 p., ar 15 p.) + SUMA LTA (15 %; žr. 17 p.);

BENDRA SUMA UVA (15 %) = PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (03, 04 kodais; 15 %; žr. 9 p. ar 10 p.) + SUMA UVA(15 %; žr. 13 p. ar 14 p., ar 15 p.) + SUMA UVA (15 %; žr. 17 p.).

 

18.2. Kai pajamos 03, 04 kodais nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD:

BENDRA SUMA LTA (15 %) = SUMA LTA (03, 04 kodais; 15 %; žr. 16 p.) + SUMA LTA(15 %; žr. 13 p. ar 14 p., ar 15 p.) + SUMA LTA (15 %; žr. 17 p.);

BENDRA SUMA UVA (15 %) = SUMA UVA(03, 04 KODAIS; 15 %; žr. 16 p.) + SUMA UVA (15 %; žr. 13 p. ar 14 p., ar 15 p.) + SUMA UVA (15 %; žr. 17 p.). 

 

19. Pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas, sumų apskaičiavimas:

(apskaičiuojama, kai gautos 11, 12, 14, 15 punktuose apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas).

 

BENDRA SUMA LTA (20 %) = SUMA LTA (20 %; žr. 11 p. ar 12 p.) + SUMA LTA (20 %; žr. 14 p. ar 15 p.);

BENDRA SUMA UVA (20 %) = SUMA UVA (20 %; žr. 11 p. ar 12 p.) + SUMA UVA (20 %; žr. 14 p. ar 15 p.).

 

20. Apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas, sumų apskaičiavimas:

(apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos, kurioms taikomi 15 % ir (ar) 20 %, ir (ar) 32 % GPM tarifai).

 

BENDRA SUMA LTA (32 %) = SUMA LTA (32 %; žr. 12 p.);

BENDRA SUMA UVA (32 %) = SUMA  UVA (32 %; žr. 12 p.).

 

21. Apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas, sumų apskaičiavimas:

(apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas).

 

BENDRA SUMA LTA (5 %) = SUMA LTA (5 %; žr. 13 p. ar 15 p.);

BENDRA SUMA UVA (5 %) = SUMA UVA (5 %; žr. 13 p. ar 15 p.).

 

Apmokestinamųjų pajamų, atėmus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, perskaičiavimas

 

(Perskaičiuojama, kai iš pajamų yra atimamos patirtos GPMĮ 21 straipsnyje nurodytos išlaidos:

žr. 22 p. – kai gautos 18 punkte apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomas tik 15 % (arba 15 % ir 5 %) GPM tarifas;

žr. 23 p. – kai gautos 19 punkte apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomas tik 20 % (arba 20 % ir 5 %) GPM tarifas;

žr. 24 p. – kai gautos 18 ir 19 punktuose apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomi 15 % ir 20 % (arba 15 %, 20 % ir 5 %) GPM tarifai;

žr. 25  p. – kai gautos 19 ir 20 punktuose apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomi 20 % ir 32 % (arba 20 %, 32 % ir 5 %) GPM tarifai;

žr. 26 p. kai gautos 18, 19 ir 20 punktuose apskaičiuotos pajamos, kurioms taikomi 15 % ir 20 %, ir 32 % (arba 15 % ,20 %, 32 % ir 5 %) GPM tarifai.

Perskaičiavus pajamas, toliau žr. 27–31 p.).

 

22. Pajamų, kurioms taikomas vienas – 15 % (arba 15 % ir 5 %) GPM tarifas – perskaičiavimas, kai metines pajamas sudaro tik 15 % GPM tarifu apmokestinamos pajamos:

(žr. 22.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 22.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)).

 

22.1. Kai yra gautos pajamos ( žr. 18.1 p. ar 18.2 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,25; arba

BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,25);

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą).

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – atimamų išlaidų suma; arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – atimamų išlaidų suma.

 

22.2. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą).

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.)) x atimamų išlaidų suma;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.)) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

23. Pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas, perskaičiavimas, kai metines pajamas sudaro tik vienu – 20 % (arba 20 % ir 5 %), GPM tarifu apmokestinamos pajamos:

(žr. 23.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 23.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)).

 

23.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 19 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) x 0,25; arba

BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – atimamų išlaidų suma; arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) – atimamų išlaidų suma.

 

23.2. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 19 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma); arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

24. Pajamų, kurioms taikomi 15 % ir 20 % GPM tarifai, perskaičiavimas, kai metines pajamas sudaro dviem 15 % ir 20 % (arba 15 %, 20 % ir 5 %), GPM tarifais apmokestinamos pajamos:

(žr. 24.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 24.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)).

 

24.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.)) x 0,25; arba

= (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p)). x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą).

 

24.1.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

24.1.2. Kai pajamos yra gautos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p.) tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p. p.) – (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. p. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) x atimamų išlaidų suma).

 

24.2. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

BENDRA SUMA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.);

BENDRA SUMA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.);

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = (BENDRA SUMA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA (20 %; žr. 19 p.)) x 0,25);

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA (20 %; žr. 20 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA (20 %; žr. 19 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

25. Pajamų, kurioms taikomi 20 ir 32 procentų GPM tarifai, perskaičiavimas, kai metines pajamas sudaro dviem – 20 % ir 32 % (arba 20 %, 32 % ir 5 %), GPM tarifais apmokestinamos pajamos:

(žr. 25.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 25.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)).

 

25.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 19 p. ir 20 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.)) x 0,25; arba

= (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.)) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą).

 

25.1.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 19 p. ir 20 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

25.1.2. Kai pajamos gautos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr.19 p.) : (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %) = BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.)) : (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.)) x atimamų išlaidų suma).

 

25.2. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 19 p. ir 20 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

BENDRA SUMA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.);

BENDRA SUMA (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.);

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA (20 %) + BENDRA SUMA (32 %) x 0,25);

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA (20 %) + BENDRA SUMA (32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA (20 %) + BENDRA SUMA (32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) : (BENDRA SUMA (20 %) + BENDRA SUMA (32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %) = BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) : (BENDRA SUMA (20 %) + BENDRA SUMA (32 %)) x atimamų išlaidų suma).

 

26. Pajamų, kurioms taikomi 15 % ir 20 %, ir 32 % GPM tarifai, perskaičiavimas, kai metines pajamas sudaro trimis 15 % ir 20 %, ir 32 % (arba 15 %, 20 %, 32 % ir 5 %), GMP tarifais apmokestinamos pajamos:

(žr. 26.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA);

žr. 26.2 p. – kai yra gautos pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 26.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)).

 

26.1. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p., ir 20 p., ir 21 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM (15 %, 20 %, 32 %, 5 %) sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), tai:

BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.);

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 20 p.) : BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) : BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma).

 

26.2. Kai pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p., ir 20 p., ir 21 p.) gautos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.);

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) : BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma);

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %) = BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) : BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma).

 

26.3. Kai yra gautos pajamos (apskaičiuotos 18.1 p. ar 18.2 p. ir 19 p., ir 20 p., ir 21 p.), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.);

BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p. p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 19 p.);

patirtų išlaidų suma = išlaidų suma, deklaruota deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“;

maksimali išlaidų suma = (BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) + BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x 0,25;

atimamų išlaidų suma = patirtų išlaidų suma (kai ji ne didesnė už maksimalią išlaidų sumą) arba

= maksimali išlaidų suma (kai patirtų išlaidų suma yra didesnė už maksimalią išlaidų sumą);

išlaidų suma pajamoms (15 %) = (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 ar 18.2 p.)) : (BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) + BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.)) x išlaidų suma pajamoms (15 %));

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %) = BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) – (BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) : (BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.)) x išlaidų suma pajamoms (15 %));

 

išlaidų suma pajamoms (20 %) = (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.)) : (BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) + BENDRA SUMA UVA (15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %, žr. 19 p.) – (BENDRA SUMA LTA (20 %, žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %, žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %, žr. 19 p.)) x išlaidų suma pajamoms (20 %));

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA UVA (20 %, žr. 19 p.) : (BENDRA SUMA LTA (20 %, žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %, žr. 19 p.)) x išlaidų suma pajamoms (20 %);

 

išlaidų suma pajamoms (32 %) = (BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.)) : (BENDRA SUMA LTA (15 %, 20 %, 32 %) + BENDRA SUMA UVA(15 %, 20 %, 32 %)) x atimamų išlaidų suma;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %, žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA LTA (32 %, žr. 20 p.) : (BENDRA SUMA LTA (32 %, žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %, žr. 20 p.)) x išlaidų suma pajamoms (32 %));

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %) = BENDRA SUMA UVA (32 %, žr. 20 p.) – (BENDRA SUMA UVA (32 %, žr. 20 p.) : (BENDRA SUMA UVA (32 %, žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %, žr. 20 p.)) x išlaidų suma pajamoms (32 %)).

 

Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, kai pajamos buvo perskaičiuotos, atėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodytas išlaidas

 

(Apskaičiuojama, kai pajamos buvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 str. nurodytas išlaidas: žr. 27 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas;

žr. 28 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas;

žr. 29 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas;

žr. 30 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 5 %  GPM tarifas;

žr. 31 p. – bendros GPM sumos apskaičiavimas.

Apskaičiavus GPM sumą, toliau žr.:

– nuo 49 p. – kai nėra atskaitomas užsienio valstybėje sumokėtas GPM. Tokiu atveju GPM suma nuo perskaičiuotų pajamų yra apskaičiuota GPM suma (į Lietuvos biudžetą mokėtina GPM suma);

– 37–41 p. – kai yra atskaitomas užsienio valstybėje sumokėtas (išskaičiuotas) GPM nuo perskaičiuotų pajamų, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas).

 

27. GPM apskaičiavimas nuo perskaičiuotų pajamų, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas:

 

27.1. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 22 p.) apmokestinamos, taikant vieną 15 % (arba 15 % ir 5 %), GPM tarifą, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15%) = Perskaičiuota suma LTA (15 %; žr. 22 p.) + Perskaičiuota suma UVA (15 %; žr. 22 p.) x 0,15.

 

27.2. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 24 p.) apmokestinamos, taikant du 15 % ir 20 % (arba 15 %, 20 % ir 5 %), GPM tarifus, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15 %) = Perskaičiuota suma LTA (15 %; žr. 24 p.) + Perskaičiuota suma UVA (15 %; žr. 24 p.) x 0,15.

 

27.3. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 26 p.) apmokestinamos, taikant tris 15 % ir 20 % ir 32 % (arba 15 %, 20 %, 32 % ir 5 %), GPM tarifus, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15 %) = Perskaičiuota suma LTA (15 %; žr. 26 p.) + Perskaičiuota suma (15 %; žr. 26 p.) x 0,15.

 

27.4. Kai yra gautos 35 000 Eur neviršijančios individualios veiklos pajamos (SUMA19; apskaičiuota, atėmus leidžiamus atskaitymus, VSD ir PSD įmokas bei mokestinius nuostolius), tai 27 p. apskaičiuotas GPM mažinamas GPM kredito suma ir apskaičiuojamas pagal 27.4.1 p. arba 27.4.2 p.:

GPM kredito suma apskaičiuojama pagal formulę:

kai individualios veiklos pajamos (SUMA19; apskaičiuotos, atėmus leidžiamus atskaitymus, VSD ir PSD įmokas bei mokestinius nuostolius) neviršija 20 000 Eur, tai:

GPM kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (SUMA19) x 0,1;

– kai individualios veiklos pajamos (SUMA19; apskaičiuotos, atėmus leidžiamus atskaitymus, VSD ir PSD įmokas bei mokestinius nuostolius) viršija 20 000 Eur, bet neviršija 35 000 Eur, tai:

GPM kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (SUMA19) x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)).

GPM apskaičiuojamas, prieš tai įvertinus kredito dalį, tenkančią dėl patirtų GPMĮ 21 str. nurodytų išlaidų, neapmokestinamų individualios veiklos pajamų daliai:

 

27.4.1. Kai metines pajamas sudaro tik 15 % GPM tarifu (arba 15 % ir 5 %) apmokestinamos pajamos, tai:

GPM kredito dalis = GPM kredito suma x atimamų GPMĮ 21 str. nurodytų išlaidų suma : BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.);

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15 %) = GPM nuo perskaičiuotos sumos (15 %; žr. 27.1 p.) – (GPM kredito suma – GPM kredito dalis).

 

27.4.2. Kai metines pajamas sudaro 15 % ir 20 % GPM tarifais (arba 15 %, 20 % ir 5 %) apmokestinamos pajamos, tai:

GPM kredito dalis = GPM kredito suma x atimamų GPMĮ 21 str. nurodytų išlaidų suma : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.);

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15 %) = GPM nuo perskaičiuotos sumos (15 %; žr. 27.2 p.) – (GPM kredito suma – GPM kredito dalis).

 

27.4.3. Kai metines pajamas sudaro 15 %, 20 % ir 32 % GPM tarifais (arba 15 %, 20 %, 32 % ir 5 %) apmokestinamos pajamos, tai:

GPM kredito dalis = GPM kredito suma x atimamų GPMĮ 21 str. nurodytų išlaidų suma : (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) +  (BENDRA SUMA LTA (20 %; žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) + (BENDRA SUMA LTA (32 %; žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.). 

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (15 %) = GPM nuo perskaičiuotos sumos (15 %; žr. 27.3 p.) – (GPM kredito suma – GPM kredito dalis).

 

28. GPM apskaičiavimas nuo perskaičiuotų pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas:

 

28.1. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 23 p.) apmokestinamos, taikant tik vieną – 20 % (arba 20 % ir 5 %), GPM tarifą, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (20 %) = Perskaičiuota suma LTA (20 %; žr. 23 p.) + Perskaičiuota suma UVA (20 %; žr. 23 p.) x 0,2.

 

28.2. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 24 p.) apmokestinamos, taikant du 15 % ir 20 % (arba 15 %, 20 % ir 5 %), GPM tarifus, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (20 %) = Perskaičiuota suma LTA (20 %; žr. 24 p.) + Perskaičiuota suma UVA (20 %; žr. 24 p.) x 0,2.

 

28.3. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 25 p.) apmokestinamos, taikant du 20 % ir 32 % (arba 20 %, 32 % ir 5 %), GPM tarifus, tai:

 

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (20 %) = Perskaičiuota suma LTA (20 %; žr.25 p.) + Perskaičiuota suma UVA (20 %; žr.  25 p.) x 0,2.

 

28.4. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 26 p.) apmokestinamos, taikant tris – 15 % ir 20 %, ir 32 % (arba 15 %, 20 %, 32 % ir 5 %), GPM tarifus, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (20 %) = Perskaičiuota suma LTA (20 %; žr. 26 p.) + Perskaičiuota suma UVA (20 %; žr. 26 p.) x 0,2.

 

29. GPM apskaičiavimas nuo perskaičiuotų pajamų, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas:

 

29.1. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 25 p.) apmokestinamos, taikant 20 % ir 32 % GPM tarifus, tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (32 %) = PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %, žr. 25 p.) + PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %, žr. 25 p.) x 0,32.

 

29.2. Kai gautos pajamos (perskaičiuotos 26 p.) apmokestinamos, taikant tris – 15 % ir 20 %, ir 32 %, GPM tarifus (arba 15 % ir 20 %, ir 32 %, ir 5 %), tai:

GPM NUO PERSKAIČIUOTOS SUMOS (32 %) = PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (32 %, žr. 26 p.) + PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %, žr. 26 p.) x 0,32.

 

30. GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas:

 

GPM NUO SUMOS (5 %) = SUMA LTA (5 %; žr. 21 p.) + SUMA UVA (5 %, žr. 21 p.)) x 0,05.

 

31. Bendros GPM sumos apskaičiavimas nuo perskaičiuotų (atėmus GPMĮ 21 str. išlaidas) pajamų:

 

GPM SUMA nuo perskaičiuotų pajamų = sudedamos 27, 28, 29 ir 30 punktuose apskaičiuotos GPM sumos.

 

Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, kai pajamos nebuvo perskaičiuotos, atėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodytas išlaidas

 

(Apskaičiuojama, kai pajamos nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas:

žr. 32 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas;

žr. 33 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas;

žr. 34 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas;

žr. 35 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas;

žr. 36 p. – bendros GPM sumos apskaičiavimas.

Apskaičiavus bendrą GPM sumą, toliau žr.:

– nuo 49 p. – kai nėra atskaitomas užsienio valstybėje sumokėtas GPM. Tokiu atveju apskaičiuota bendra GPM suma yra apskaičiuota GPM suma (į Lietuvos biudžetą mokėtina GPM suma);

– 42–46 p.– kai yra atskaitomas užsienio valstybėje sumokėtas GPM nuo pajamų, kurios nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 str. išlaidas).

 

32. GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas:

 

32.1. Kai GPM kreditas netaikomas (apskaičiuojama, kai individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų negauta arba kai jų suma viršija 35 000 Eur per metus):

GPM NUO BENDROS SUMOS (15 %) = BENDRA SUMA LTA (15 %, žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,15.

 

32.2 Kai taikomas GPM kreditas (apskaičiuojama, kai gautų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma neviršija 35 000 Eur per metus):

GPM NUO BENDROS SUMOS (15 %) = (BENDRA SUMA LTA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) + BENDRA SUMA UVA (15 % ;žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,15) – GPM kreditas;

GPM kreditas apskaičiuojamas pagal formulę:

- kai individualios veiklos pajamos (SUMA19; apskaičiuota, atėmus leidžiamus atskaitymus, VSD ir PSD įmokas bei mokestinius nuostolius) neviršija 20 000 Eur, tai:

GPM kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (SUMA19) x 0,1;

- kai individualios veiklos pajamos (SUMA19; apskaičiuota, atėmus leidžiamus atskaitymus, VSD ir PSD įmokas bei mokestinius nuostolius) viršija 20 000 Eur, bet neviršija 35 000 Eur, tai:

GPM kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (SUMA19) x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)).

 

33. GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas:

 

GPM NUO BENDROS SUMOS (20 %) = BENDRA SUMA LTA (20 %, žr. 19 p.) + BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) x 0,2;

 

34. GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas:

 

GPM NUO BENDROS SUMOS (32 %) = BENDRA SUMA LTA (32 %, žr. 20 p.) + BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) x 0,32;

 

35. GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas:

 

GPM NUO BENDROS SUMOS (5 %) = BENDRA SUMA LTA (5 %, žr. 21 p.) + BENDRA SUMA UVA (5 %; žr. 21 p.) x 0,05;

 

36. Bendros GPM sumos apskaičiavimas:

 

GPM SUMA nuo pajamų = sudedamos 32, 33, 34, 35  punktuose apskaičiuotos GPM sumos.

 

Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas nuo perskaičiuotų pajamų, atėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21  straipsnyje nurodytas išlaidas

 

(Apskaičiuojama, kai pajamos gautos iš užsienio valstybės, nuo kurių joje sumokėtas (išskaičiuotas) GPM ar jam tapatus mokestis (toliau kartu – GPM) yra atskaitomas pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį. Skirtingose užsienio valstybėse sumokėtos (išskaičiuotos) atskaitomos GPM sumos apskaičiuojamos atskirai pagal kiekvieną užsienio valstybę ir pagal toms pajamoms taikomą GPM tarifą:

žr. 37 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas;

žr. 38 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas;

žr. 39 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas;

žr. 40 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas);

žr. 41 p. – bendros atskaitomos GPM sumos apskaičiavimas.

Apskaičiavus atskaitomą GPM, toliau žr. 47 p., 49–56 p.).

 

37. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM.

Lietuvoje mokėtinas GPM = PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (15 %; žr. 22 p. ar 24 p., ar 26 p.) x 0,15;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

38. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje) sumokėtą (išskaičiuotą) GPM.

Lietuvoje mokėtinas GPM = PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (20 %; žr. 23 p. ar 24 p., ar 25 p., ar 26 p.) x 0,2;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

39. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM.

Lietuvoje mokėtinas GPM = PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (32 %; žr. 25 p. ar 26 p.) x 0,32;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

40. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas, apskaičiavimas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM.

Apskaičiuojama:

Lietuvoje mokėtinas GPM = BENDRA SUMA UVA (5 %; žr. 21 p.) x 0,05;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

41. Bendros atskaitomos GPM sumos apskaičiavimas:

 

Bendra atskaitoma GPM suma = sudedamos 37, 38, 39, 40 punktuose apskaičiuotos sumos.

 

Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas nuo pajamų, kurios nebuvo perskaičiuotos, atėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodytas išlaidas

 

(Apskaičiuojama, kai pajamos gautos iš užsienio valstybės, nuo kurių joje sumokėtas (išskaičiuotas) GPM ar jam tapatus mokestis (toliau kartu – GPM) yra atskaitomas pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį. Skirtingose užsienio valstybėse sumokėtos (išskaičiuotos) atskaitomos GPM sumos apskaičiuojamos atskirai pagal kiekvieną užsienio valstybę ir pagal toms pajamoms taikomą GPM tarifą:

žr. 42 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas;

žr. 43 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas;

žr. 44 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas;

žr. 45 p. – kai gautos pajamos, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas;

žr. 46 p. – bendros atskaitomos GPM sumos apskaičiavimas.

Apskaičiavus atskaitomą GPM, toliau žr. 48–56 p.).

 

42. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM;

Lietuvoje mokėtinas GPM = BENDRA SUMA UVA (15 %; žr. 18.1 p. ar 18.2 p.) x 0,15;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

43. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 20 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma įrašoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM;

Lietuvoje mokėtinas GPM = BENDRA SUMA UVA (20 %; žr. 19 p.) x 0,2;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

44. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 32 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma nustatoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM;

Lietuvoje mokėtinas GPM = BENDRA SUMA UVA (32 %; žr. 20 p.) x 0,32;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

45. Atskaitomo užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) GPM apskaičiavimas nuo pajamų, kurioms taikomas 5 % GPM tarifas:

 

Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma įrašoma iš turimo dokumento apie užsienio valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) GPM;

Lietuvoje mokėtinas GPM = BENDRA SUMA UVA (5 %; žr. 21 p.) x 0,05;

atskaitomas GPM = Lietuvoje mokėtinas GPM (kai užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma yra didesnė už mokėtiną Lietuvoje) arba

= užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) GPM suma (kai ji yra mažesnė arba lygi mokėtinai Lietuvoje).

 

46. Bendros atskaitomos GPM sumos apskaičiavimas:

 

Bendra atskaitoma GPM suma = sudedamos 42, 43, 44, 45 punktuose apskaičiuotos sumos.

 

Į Lietuvos biudžetą mokėtino gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas, atėmus atskaitomą užsienio valstybėje sumokėtą gyventojų pajamų mokestį

 

(Perskaičiuojama, kai užsienio valstybėje sumokėtas (išskaičiuotas) GPM yra atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje:

žr. 47 p. – kai GPM apskaičiuotas (31 punkte) nuo perskaičiuotų pajamų, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas;

žr. 48 p. – kai GPM yra apskaičiuotas (36 punkte) nuo pajamų, kurios nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas).

 

47. Perskaičiuojamas GPM, apskaičiuotas nuo perskaičiuotų pajamų, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas:

 

GPM SUMA = BENDRA GPM SUMA nuo perskaičiuotų pajamų (žr. 31 p.) – Bendra atskaitoma GPM suma (žr. 41 p.).

 

48. Perskaičiuojamas GPM, apskaičiuotas nuo pajamų, kurios nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas:

 

GPM SUMA = BENDRA GPM SUMA (žr. 36 p.) – Bendra atskaitoma GPM suma (žr. 46 p.).

 

Duomenys apie iki deklaracijos pateikimo dienos išskaičiuotą, sumokėtą gyventojų pajamų mokestį, galutinę mokėtiną ar grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio sumą

 

(Apskaičiuojama visais atvejais).

 

49. Apskaičiuota GPM suma (į Lietuvos biudžetą mokėtina GPM suma):

 

49.1. Kai pajamos buvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, tai:

GPM SUMA nuo perskaičiuotų, atėmus išlaidas, pajamų (žr. 31 p.).

49.2. Kai pajamos buvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas ir atskaitomą užsienio valstybėje sumokėtą GPM, tai: GPM SUMA nuo perskaičiuotų, atėmus išlaidas, pajamų (žr. 47 p.).

49.3. Kai pajamos nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, tai:

GPM SUMA (žr. 36 p.).

49.4. Kai pajamos nebuvo perskaičiuotos, atėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, tačiau perskaičiuotos, atėmus atskaitomą užsienio valstybėje sumokėtą GPM, tai: GPM SUMA (žr. 48 p.).

 

50. Išskaičiuota GPM suma (apskaičiuojama pagal gyventojo turimus duomenis, sutartis, išmokas išmokėjusių asmenų išduotas pažymas ir kitus dokumentus).

51. Gyventojo sumokėta GPM suma (pagal gyventojo turimus duomenis).

52. Kito asmens savomis lėšomis už gyventoją sumokėta GPM suma (apskaičiuojama pagal gyventojo turimus duomenis, sutartis, išmokas išmokėjusių asmenų išduotas pažymas ir kitus dokumentus).

53. GPM prievolė (+ arba –) = apskaičiuota GPM suma (žr. 49 p.)) – išskaičiuota GPM suma (žr. 50 p.) + GPM suma, grąžinta (įskaityta) pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką (FR0464 forma).

(Kai apskaičiuota suma yra neigiama, įrašomas ir minuso ženklas, kai ji lygi nuliui, įrašomas 0).

54. GPM prievolė, sumažinta kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM (apskaičiuojama, kai 53 p. apskaičiuotos GPM prievolės suma yra teigiama) = GPM prievolė (žr. 53 p.) – kito asmens savomis lėšomis už gyventoją sumokėta GPM suma (žr. 52 p.).

Apskaičiuota neigiama suma laikoma 0.

55. Grąžinta (įskaityta) GPM suma, apskaičiuota nuo tų pačių metų pajamų (teikiant patikslintą deklaraciją, kai nuo tais pačiais metais gautų pajamų GPM buvo grąžintas (įskaitytas) pagal anksčiau pateiktą deklaraciją).

56. Galutinė mokėtina arba grąžintina GPM suma:

56.1. kai GPM prievolės suma (žr. 53 p.) yra teigiama, tai:

galutinė mokėtina arba grąžintina GPM suma (+ arba –) = gyventojo sumokėta GPM suma (žr. 51 p.) – (GPM prievolė, sumažinta kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM (žr. 54 p.) + grąžinta (įskaityta) GPM suma, apskaičiuota nuo tų pačių metų pajamų (žr. 55  p.));

56.2. kai apskaičiuota GPM prievolės (žr. 53 p.) suma yra neigiama (su minuso ženklu) arba 0, tai:

galutinė mokėtina arba grąžintina GPM suma (+ arba –) = gyventojo sumokėta GPM suma (žr. 51 p.) + išskaičiuota GPM suma (žr. 50 p.) – (apskaičiuota GPM suma (žr. 49 p.) + grąžinta (įskaityta) GPM suma, apskaičiuota nuo tų pačių metų pajamų (žr. 55 p.)) + GPM suma, grąžinta (įskaityta) pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką (FR0464 forma)).

(Apskaičiuota neigiama suma reiškia gyventojo sumokėtiną GPM sumą; apskaičiuota teigiama suma reiškia gyventojui grąžintiną GPM sumą).

______________