Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1250 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr. 882

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 12.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.1. valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 50 tūkst. eurų ir didesnė;“.

1.2. Pakeisti 12.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.2. valstybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 50 tūkst. eurų ir didesnė;“.

1.3. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. savivaldybės taryba – dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų, taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, – rašytiniu valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir priėmimo aktą), arba, jeigu valstybės turtas buvo perduotas valstybės įmonės, – valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga ar valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusi valstybės įstaiga; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusio juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė likviduota ar po pertvarkymo privatizuota, rašytinį sutikimą duoda buvusios valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinusi institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga likviduota, rašytinio sutikimo nereikia;“.

1.4. Pakeisti 12.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.3.1. valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų;“.

1.5. Pakeisti 12.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.3.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų;“.

1.6. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar turto valdytojo sprendimo dėl turto nurašymo projekte nurodoma:

14.1. nurašant nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus: turto valdytojas, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priežastis; nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą; nurašomų objektų sąrašas su šiame papunktyje nurodytais nekilnojamojo turto identifikavimo duomenimis, jeigu nurašomi daugiau nei 2 nekilnojamojo turto arba kitų nekilnojamųjų daiktų vienetai;

14.2. nurašant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: turto valdytojas; turto pavadinimas, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priežastis; kiti duomenys, identifikuojantys turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeriai); likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą; nurašomo turto sąrašas su šiame papunktyje nurodytais turto identifikavimo duomenimis, jeigu nurašomi daugiau nei 2 turto vienetai“.

1.7. Pakeisti 15.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1. kai nurašomas nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai, – nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma (1 priedas);“.

1.8. Pripažinti netekusiu galios 15.2 papunktį.

1.9. Pakeisti 15.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.6. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sutikimas, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms atlikti pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktą;“.

1.10. Pakeisti 15.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.7. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau – VTIPS) ataskaita, kurioje nurodomi valstybės nekilnojamojo turto duomenys;“.

1.11. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Sprendimų dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti projektai su Aprašo 15.4 ir 15.5 papunkčiuose nurodytomis institucijomis derinami raštu, o su Aprašo 15.3 ir 15.6 papunkčiuose nurodytomis institucijomis – naudojantis VTIPS, pateikiant sprendimą priimančiai institucijai VTIPS ataskaitą, kurioje nurodomi sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo suderinimo duomenys. Aprašo 12.1 papunktyje nustatytais atvejais sprendimų projektai skelbiami ir derinami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

1.12. Pripažinti netekusiu galios 17 punktą.

1.13. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pradėtos vykdyti valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo procedūros baigiamos vykdyti pagal Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo nuostatas, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir

savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir

likvidavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto forma)

_____________________________________

(turto valdytojo pavadinimas)

 

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

 

20        m.                                            d. Nr._____

______________________________

(sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Komisija, sudaryta ________________________________________________________

(dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

______________________________________________________________________________

iš ____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, darbovietė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

nurašė:

1. Turto pavadinimas, įsigijimo savikaina, nusidėvėjimo (amortizacijos) suma ir trumpas apibūdinimas        

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Atsakingas asmuo _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Buvimo vieta ___________________________________________________________

4. Pagaminimo (pastatymo) metai _____________________________________________

5. Įsigijimo metai, mėnuo ___________________________________________________

6. Inventoriaus numeris _____________________________________________________

7. Turtas pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (kas reikalinga, pabraukti)

______________________________________________________________________________

(dokumento, kurio pagrindu turtas pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, pavadinimas, data ir Nr.)

8. Techninė būklė ir nurašymo priežastys _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Liekamosios medžiagos

 

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Skaičius (vnt.)

Kaina

Suma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

 

 

Komisijos pirmininkas _________________  ________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

Nariai: ______________________________            ________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

______________________________ ________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

______________________________ ________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

______________________________ ________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Turtą likvidavo ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

paskirta (-as) ___________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.                                                                                                                        

(dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Akto duomenis į apskaitą įtraukė _____________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

______________________________________________________________________________

 

 

––––––––––––––––––––