HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. D1-476 

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3415 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 3, 4, 5 punktais ir įgyvendindamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) nuostatas:“;

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse:

2.1. pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu. e-ASTA vartotojo instrukcijos paskelbtos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) svetainėje (http://gamta.lt)“;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 2.7 papunktį;

2.3. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir (ar) įgaliotasis atstovas (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Taisyklių 11 priede (pridedama) ir užpildytą pagal šių Taisyklių 12 priede (pridedama) nustatytus reikalavimus. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, gaminio vieneto svoris. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos.“;

2.4. pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. transporto priemonių sąrašas, nurodant markę, klasę“;

2.5. pripažįstu netekusiu galios 9.3 papunktį;

2.6. pripažįstu netekusiu galios 9.4 papunktį;

2.7. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje nurodomi duomenys:

11.1. elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašas;

11.2. į Lietuvos Respubliką importuotos ir (ar) įvežtos ir vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.3. Lietuvos Respublikoje pagamintos ir vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotos ir (ar) išvežtos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis.“;

2.8. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaitoje nurodomi duomenys:

13.1. nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas;

13.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (eksportuojami ir (ar) išvežami kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis.";

2.9. pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo”. Dokumentą elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų balandžio 2 d.;“;

2.10. pakeičiu 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodantį (-čius) dokumentą (-us);“;

2.11. pakeičiu 20.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.3. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo (toliau – Sutartys) kopijas. Ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai ir savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantys gamintojai ir importuotojai Sutarčių kopijų pateikti neprivalo;“;

2.12. pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 131 punktą;

2.13. pakeičiu 1 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Dokumentai, įrodantys alyvos atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2.14. pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 131 punktą;

2.15. pakeičiu 2 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16 dalis „Dokumentai, įrodantys alyvos atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus alyvos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti (regeneruoti ar perdirbti į kurą) alyvos atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.“;

2.16. pakeičiu 3 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas transporto priemones:

 

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų transporto priemonių kiekis

Klasė (M1, N1)

Markė

vnt.

t

1

2

3

4

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

2.17. pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 131 punktą;

2.18. pakeičiu 3 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Duomenys apie dokumentus, įrodančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

 

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

 

Dokumento numeris

 

Dokumento išrašymo data

 

Sutvarkytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis

 

Transporto priemonės klasė

 

(M1, N1)

 

vnt.

 

t

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19. pakeičiu 4 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas transporto priemones“: užpildant lentelę pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas transporto priemones (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio):

1, 2 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės klasė (M1, N1) ir markė (-ės);

3, 4 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).“;

2.20. pakeičiu 4 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14 dalis „Duomenys apie dokumentus, įrodančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, sutvarkytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis, nurodytas dokumente, transporto priemonės klasė (M1, N1). Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.“

2.21. papildau 5 priedą 81 punktu:

„81. Įgaliotojo atstovo, pildžiusio Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė įgaliotasis atstovas, išskyrus atvejus, kai įgaliotasis atstovas yra licencijuota organizacija)

 

 

 

 

2.22. pakeičiu 5 priedo II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR DOKUMENTUS, ĮRODANČIUS, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS“;

 

2.23. pakeičiu 5 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

 

Elektros ir elektroninė įrangos kategorijos Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

1

2

3

4

1

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

3

IT ir telekomunikacinė įranga:

3A

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

3B

Kompiuterių monitoriai

 

 

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

4

Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės:

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

4B

Televizoriai

 

 

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

5

Apšvietimo įranga:

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

5B

Dujošvytės lempos

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

2.24. pakeičiu 5 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos Nr.

Elektros ir elektroninė įrangos kategorijos pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

1

2

3

4

1

Temperatūros keitimo įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

2

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

3

Lempos

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

4

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

5

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

6

Smulki informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

2.25. pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 131 punktą;

2.26. pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 15 punktą;

2.27. pakeičiu 5 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2.28. pakeičiu 5 priedo 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos elektros ir elektroninės įrangos atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo”.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo                                                         __                     

                                                                                             (vardas ir pavardė)                   (parašas)“

2.30. pakeičiu 6 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre.“;

2.31. papildau 6 priedą 81 punktu:

81 dalis „Įgaliotojo atstovo, pildžiusio Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už užsienio valstybės asmenį pildo įgaliotasis atstovas, išskyrus atvejį, kai įgaliotasis atstovas yra licencijuota organizacija. Nurodomas Ataskaitą pildžiusio juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas.“;

2.32. pakeičiu 6 priedo II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR DOKUMENTUS, ĮRODANČIUS, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio) ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos Nr.“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas, pateiktas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481, 1 priede ir Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“, priede;

3 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) ataskaitiniu laikotarpiu. Nurodant svorį, neįskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris;

4 skiltyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ nurodomas dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Galimi dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Ši skiltis pildoma tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.“;

2.33. pakeičiu 6 priedo III skyrių ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

16 dalis „Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje nurodomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

18 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).“;

 

2.34. pakeičiu 7 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius:

 

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandarios švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35. pakeičiu 7 priedo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas pramonines baterijas ar akumuliatorius:

 

Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Bendras Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.36. pakeičiu 7 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius:

 

Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Bendras Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.37. pakeičiu 7 priedo 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

 

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2.38. pakeičiu 8 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (nikelio kadmio, sandarios švino rūgštinės, kitos).

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (5 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (7 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.“;

2.39. pakeičiu 8 priedo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas pramonines baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio,  kitos);

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (5 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (7 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų pramoninių baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.“;

2.40. pakeičiu 8 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekį. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodyta automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio, kitos);

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (3 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai kaip gaminių patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (5 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (7 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.“;

2.41. pakeičiu 8 priedo 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18 dalis „Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie baterijų ar akumuliatorių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti baterijų ar akumuliatorių atliekų kiekis tonomis, nurodytas dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.“;

2.42. pakeičiu 9 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

 

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2.43. pakeičiu 10 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16 dalis „Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis tonomis, nurodytas dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.“;

2.44. pakeičiu 11 priedą ir jį išdėstau taip:


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų

tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių

11 priedas

 

_______________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

GAMINIŲ 20 __ m. SĄRAŠAS

 

Gaminio įrašymo data

Gaminio pavadinimas

Gaminio svoris, kg

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ ________________                  _______________

(vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)                                              (vardas, pavardė)“;

 

2.45. pripažįstu netekusiu galios 12 priedo 7 punktą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 ir 2.19 papunkčiai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.;

3.2. šio įsakymo 2.25. papunktis įsigalioja nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d.

4. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2015 m. sausio 1 d. organizuoti gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimui būtinos programinės įrangos parengimą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Valentinas Mazuronis