VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKELBIMŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 2 dalies 11 punktu:

1.   T v i r t i n u  Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. 1S-96

 

 

SKELBIMŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nurodo sąlygas, kurioms esant Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) nesiunčia viešąjį pirkimą atliekančių perkančiųjų organizacijų ar pirkimą atliekančių subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) skelbimų (toliau – Skelbimai) skelbti per Europos Sąjungos leidinių biurą (internetinėje Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versijoje, skirtoje Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams (toliau – TED)) ir / ar neskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) ir grąžina pirkimo vykdytojui taisyti.  

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. SKELBIMŲ VERTINIMAS

 

3. Tarnyba iki Skelbimo išsiuntimo TED ir / ar jo paskelbimo CVPIS, atsižvelgdama į galimą pradedamo viešojo pirkimo ar pirkimo (toliau – pirkimas) riziką, patikrina (išskyrus mažos vertės pirkimų skelbimus), ar Skelbime pateikta informacija atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

4. Tikrintinus Skelbimus, tikrinimų mastą ir apimtį, t.y. tikrinti visą Skelbime pateiktą informaciją ar tik dalį, Tarnyba, atsižvelgdama į šio Aprašo 5 punkte nurodytus kriterijus, pasirenka pati. Neatrinktų tikrinimui Skelbimų turinio atitiktis šio Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimams netikrinama, Skelbimai išsiunčiami TED ir / ar paskelbiami CVPIS.

5. Skelbimai tikrinimui atrenkami atsižvelgiant į:

5.1. pirkimo vykdytojo rizikingumą, nustatytą Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos pagalba;

5.2. numatomą pirkimo vertę;

5.3. prioritetines atitinkamais metais Tarnybos nustatytas rizikingiausias sritis / sektorius;

5.4. gautus pranešimus dėl techninės specifikacijos reikalavimų;

5.5. kitais atvejais.

6. Jeigu Skelbimas neatitinka šio Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų, Tarnyba per 3 darbo dienas (išskyrus mažos vertės pirkimų skelbimus) nuo Skelbimo gavimo priima sprendimą grąžinti Skelbimą taisyti ir informuoja pirkimo vykdytoją elektroninėmis priemonėmis. Sprendimas formuojamas CVPIS priemonėmis arba raštu.

7. Tarnyba grąžina pirkimo vykdytojui Skelbimus taisyti šiais atvejais:

7.1. pasirinkta neteisinga Skelbimo forma;

7.2. netinkamai parinktas sutarties tipas (darbai, prekės, paslaugos) ir / ar paslaugų kategorija ir / ar pirkimo objekto kodai, nurodyti pagal pirkimuose taikomą klasifikacijos sistemą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), nurodytą Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 (OL 2002 L 340, p.1);

7.3. pirkimo apimtis nurodyta nesivadovaujant Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintais teisės aktais;

7.4. netinkamai nurodyta sutarties trukmė;

7.5. nenurodyta atsiskaitymo tvarka arba ji prieštarauja Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatoms;

7.6. tiekėjams keliami pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, kokybės vadybos sistemos ir / arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai neužtikrina lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų laikymosi;

7.7. netinkamai nurodytas pirkimo būdas ir / ar riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai;

7.8. nustatyti netinkami terminai, nurodyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 60, 62, 65, 69, 74, 79 straipsniais ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 70, 72, 74, 77, 82, 84 straipsniais;

7.9. pirkimo vykdytojas per 1 darbo dieną nuo Tarnybos prašymo nepateikia papildomos informacijos ir / ar dokumentų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 2 punktu ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 101 straipsnio 2 dalies 2 punktu;

7.10. nustačius kitus Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų neatitikimus.

8. Tarnyba grąžina Skelbimus pirkimo vykdytojui nepriimant sprendimo dėl Skelbimo grąžinimo, kai:

8.1. Pirkimo vykdytojas, pats identifikavęs Skelbimo trūkumus, raštu (elektroniniu paštu) kreipiasi į Tarnybą dėl Skelbimo grąžinimo;

8.2. Skelbimas atsiųstas dėl pirkimo, kuriam taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus III skirsnio ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo I skyriaus IV skirsnio nuostatos.

9. Tarnybos sprendime, kuriuo grąžinamas pirkimo vykdytojui šio Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų neatitinkantis Skelbimas, turi būti nurodyti Skelbimo grąžinimo motyvai ir sprendimo apskundimo tvarka.

____________________________