LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO VYKDYTI FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 25 d. Nr. V-371

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu:

1. Į g a l i o j u Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą išduoti ekspertizės aktus dėl pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas juridiniams asmenims, kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijoms ir jų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

2. T v i r t i n u Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. ISAK-38 „Dėl Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu 

Nr. V-371

 

PASIRENGIMO VYKDYTI FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato juridinių asmenų, kitų juridinio asmens statuso neturinčių Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijų ir jų padalinių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, ir fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – pareiškėjas) pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programą (toliau – programa) vertinimo (toliau – ekspertizės) ir ekspertizės akto išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

EKSPERTIZEI ATLIKTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

3. Švietimo ir mokslo ministerija per 3 kalendorines dienas išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės), 10 punkte nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad išankstinį patikrinimą atlikti būtina, elektroninėmis priemonėmis persiunčia šiuos dokumentus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui (toliau – Centras), kuris ne vėliau kaip per 22 kalendorines dienas organizuoja ir atlieka pareiškėjų atitikties aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams vertinimą.

4. Centras konsultuoja pareiškėją dėl pasirengimo vykdyti programas vertinimo ir teikia jiems informaciją dėl ekspertizės atlikimo.

 

III SKYRIUS

EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS, EKSPERTIZĖS AKTO IŠDAVIMAS

 

5. Centro direktorius iš 3 Centro darbuotojų, turinčių programų vertinimo arba programų rengimo patirties, sudaro ekspertų komisiją (toliau – Komisija) ekspertizei atlikti.

6. Ekspertizė vykdoma:

6.1. atliekant pateiktų dokumentų analizę, neorganizuojant vizito pareiškėjo nurodytu mokymo vietos adresu (adresais);

6.2. atliekant pateiktų dokumentų analizę ir organizuojant vizitą pareiškėjo nurodytu mokymo vietos adresu (adresais).

7. Komisijai nustačius, kad organizuoti vizitą į mokymo vietą (vietas) būtina (jei pareiškėjas ketina vykdyti naujos švietimo srities ir švietimo posričio pateiktuose dokumentuose nurodytą (nurodytas) programą (programas) arba jei kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo dokumentuose nurodytų teorinio ir praktinio mokymo vietų, mokymui skirtų materialiųjų ir metodinių išteklių, kurie turi atitikti numatomą mokyti mokinių skaičių ir programoje nustatytus reikalavimus, papildomai į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami atitinkamos srities ekspertai, turintys mokymo ar praktinės veiklos patirties atitinkamos programos srityje, ar specialistai, atstovaujantys atitinkamą sritį reguliuojančiai ministerijai, Vyriausybės įstaigai ar įstaigai prie ministerijos. Į vizitą pareiškėjo nurodytu mokymo vietos adresu (adresais) vyksta ne mažiau kaip 2 Komisijos nariai. Vizito pas pareiškėją metu pareiškėjas ekspertams turi sudaryti tinkamas sąlygas susipažinti su visais programai vykdyti reikalingais ištekliais (žmogiškaisiais, materialiaisiais ir metodiniais) ir jų buvimą ir tinkamumą įrodančių dokumentų originalais. Vizito pas pareiškėją metu ekspertai parengia patikros mokymo vietoje aktą ir su juo pasirašytinai supažindina pareiškėjo atstovą.

8. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui. Jeigu posėdyje negali dalyvauti daugiau negu pusė Komisijos narių, Komisijos pirmininkas posėdį atideda, apie tai informuodamas Komisijos narius.

Posėdžiai gali vykti ir elektroniniu būdu. Posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, eilės numeris, posėdžio pirmininkas, sekretorius, posėdžio dalyviai, kviestieji asmenys, svarstytais klausimais priimti sprendimai, balsavimo rezultatai. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja 2/3 posėdyje dalyvavusių Komisijos narių.

9. Posėdžiuose priimti sprendimai įforminami nutarimu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas. Jeigu posėdžiui pateikto klausimo svarstymas atidedamas, protokole turi būti nurodyta atidėjimo priežastis, taip pat veiksmai, kurių privalo imtis atsakingas Komisijos narys, kad tuo klausimu būtų galima priimti sprendimą. Komisijos pirmininko pasirašytas nutarimas yra pagrindas išduoti ekspertizės aktą dėl pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas (aprašo priedas) su išvada, kad pareiškėjas yra pasirengęs vykdyti programą (programas) arba su išvada, kad pareiškėjas yra nepasirengęs vykdyti programą (programas). Centro direktoriaus pasirašytas ekspertizės aktas pasirašymo dieną elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas Švietimo ir mokslo ministerijai. Jeigu ekspertizės akto išvadoje nurodyta, kad pareiškėjas nepasirengęs vykdyti programą (programas), švietimo ir mokslo ministras pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti (papildyti) licenciją vykdyti programą (programas).

10. Pareiškėjo pasirengimas vykdyti programą turi atitikti Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 121 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus:

10.1. profesijos mokytojai arba kandidatai į profesijos mokytojus turi atitikti programoje ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus;

10.2. teorinio ir praktinio mokymo vietos, mokymui skirti materialieji ir metodiniai ištekliai turi atitikti numatomą mokyti mokinių skaičių ir programoje nustatytus reikalavimus;

10.3. turėti mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais.

11. Pareiškėjas, jeigu atitinka visus aprašo 10 punkte nurodytus reikalavimus, pripažįstamas pasirengusiu vykdyti programą.

12. Teisės aktų nustatyta tvarka ekspertams gali būti apmokėta už ekspertizės atlikimą ir kompensuojamos patirtos išlaidos atliekant ekspertizę.

13. Jei pareiškėjas mano, kad jo teisės ar teisėti interesai organizuojant ar atliekant ekspertizę buvo pažeisti, dėl savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų turi teisę kreiptis į teismą.

__________________________