TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE TEISMŲ VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS taisyklių PAtvirtinimo

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. 13P-51-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2012 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 13P-15-(7.1.2) „Dėl Informacijos apie teismų veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklių patvirtinimo“.

3. Pavesti teismų pirmininkams iki 2014 m. liepos 1 d. peržiūrėti ir atnaujinti teismo vidaus teisės aktus, tarp jų ir teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kad būtų užtikrintas Taisyklėse teismo atstovams ryšiams su visuomene priskirtų funkcijų įgyvendinimas.

4. Rekomenduoti teismams užtikrinti, kad kiekvienos teisme įsteigtos teismo atstovo ryšiams su visuomene pareigybės funkcijų įgyvendinimas nebūtų priskiriamas keliems teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Gintaras Kryževičius

 

 

Sekretorė                                                                                            Laima Garnelienė


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d.

nutarimu Nr. 13P-51-(7.1.2)

 

 

INFORMACIJOS APIE TEISMŲ VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei siekdami užtikrinti teismų veiklos viešumą, visi Lietuvos Respublikos teismai (toliau – teismai) viešosios informacijos rengėjų atstovams (toliau – informacijos rengėjai) teikia informaciją apie teismų veiklą ir bylas.

2. Šių Taisyklių paskirtis – padėti užtikrinti teismų veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei bei sudaryti informacijos rengėjams palankias sąlygas gauti objektyvią informaciją apie teismų veiklą ir bylas.

3. Informacijos rengėjams visa informacija apie teismų veiklą ir bylas teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija), Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-308, Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1R-301/V-154, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Viešosios informacijos rengėjasvisuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją.

Visuomenės informavimo priemonė – laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Visuomenės informavimo priemonei nepriskiriamas oficialus, techninis ir tarnybinis dokumentas, vertybiniai popieriai.

Informacija apie teismo veiklą – informacinio arba šviečiamojo pobūdžio žinios apie renginius, įvykius, teismo darbuotojų darbo vizitus, susitikimus, kvalifikacijos kėlimą ar mokymus, teismo žmogiškųjų išteklių ir finansų politiką, struktūrinius pokyčius teismuose, krizinių situacijų valdymą ar kitą teismo veiklą, išskyrus informaciją apie bylas.

Informacija apie bylas – žinios apie teismo nagrinėjamas arba išnagrinėtas bylas, teismo nagrinėjant bylas priimtus sprendimus.

Informacijos teikimas – informacijos atskleidimas perduodant ar kitokiu būdu padarant ją prieinamą informacijos rengėjams.

Teismo atstovas ryšiams su visuomene – teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už informacijos apie teismo veiklą ir (ar) bylas teikimą informacijos rengėjams.

Byla, kelianti visuomenės susidomėjimą, – teisme nagrinėjama arba išnagrinėta byla, atitinkanti bent vieną iš šių požymių:

- apie bylą jau buvo paskelbta informacija visuomenės informavimo priemonėse;

- bylos eiga domisi viešosios informacijos rengėjai;

- byloje dalyvauja viešasis asmuo ir yra visuomenės viešasis interesas būti informuotai apie tokios bylos nagrinėjimo eigą ir rezultatus;

- byloje nagrinėjami visuomenei ar didelei jos daliai reikšmingi klausimai.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. Informaciją teikiantys subjektai

 

5. Informaciją apie teismo veiklą informacijos rengėjams teikia teismo pirmininkas, teismo atstovas ryšiams su visuomene arba bet kuris kitas teisėjas ar teismo darbuotojas, prieš tai informavęs teismo atstovą ryšiams su visuomene, o jo nesant – teismo pirmininką.

6. Informaciją apie bylas informacijos rengėjams teikia teismo pirmininkas, teismo atstovas ryšiams su visuomene, ją suderinęs su bylą nagrinėjančiu ar išnagrinėjusiu teisėju (kolegialaus bylos nagrinėjimo atveju – kolegijos pirmininku arba kitu jo nurodytu kolegijos nariu) arba su teisėjo nurodytu padėjėju, arba bylą nagrinėjantis ar išnagrinėjęs teisėjas (kolegialaus bylos nagrinėjimo atveju – kolegijos pirmininkas arba kitas jo nurodytas kolegijos narys), prieš tai informavęs teismo atstovą ryšiams su visuomene, o jo nesant – teismo pirmininką.

7. Jeigu informacija apie teismo veiklą arba bylas buvo suteikta prieš tai neinformavus teismo atstovo ryšiams su visuomene, o jo nesant – teismo pirmininko, informaciją suteikęs teisėjas ar teismo darbuotojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti teismo atstovą ryšiams su visuomene arba teismo pirmininką.

8. Jeigu informacija apie teismo veiklą ir bylas negali būti parengta ir (ar) pateikta apylinkės teisme (teisme nėra teismo atstovo ryšiams su visuomene ar yra kitų objektyvių priežasčių), apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismas, pirmininkui neprieštaraujant tokią informaciją rengia ir (ar) teikia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismas, atstovas ryšiams su visuomene, prieš teikdamas informaciją suderina ją su atitinkamo apylinkės teismo pirmininku.

 

III. bendrieji reikalavimai informacijos teikimui

 

9. Pagrindinis informacijos apie teismo veiklą ir bylas (toliau – informacija) teikimo tikslas – tenkinti teisėtą visuomenės interesą gauti objektyvią informaciją.

10. Teismas informaciją teikia laikydamasis veiklos viešumo ir skaidrumo, teisingumo, aiškumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo, nešališkumo ir teisės aktais saugomų interesų balanso bei nekaltumo prezumpcijos principų. Informacijos teikimo būdai turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus, nediskriminuoti atskirų visuomenės informavimo priemonių, informacijos rengėjų ir būti priimtini tiek teismui, tiek informacijos rengėjui.

11. Informacijos teikimas vykdomas:

11.1. teismo iniciatyva;

11.2. informacijos rengėjų prašymu.

12. Informacija teismo iniciatyva gali būti teikiama šiais būdais:

12.1. pranešimais spaudai;

12.2 trumpais komentarais ar interviu;

12.3. organizuojant spaudos konferencijas, renginius;

12.4. dalyvaujant televizijos ir radijo laidose;

12.5. užsiimant leidyba, teisiniu švietimu ir kita veikla;

12.6. skelbiant ją teismo ir (ar) Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) interneto svetainėse;

12.7. elektroninės naujienų prenumeratos būdu;

12.8. kitais būdais.

13. Informacija informacijos rengėjų prašymu gali būti teikiama šiais būdais:

13.1. pranešimais spaudai;

13.2. trumpais komentarais ar interviu;

13.3. atsakymais į informacijos rengėjų paklausimus žodžiu, raštu, taip pat ir elektroniniu paštu;

13.4. dalyvaujant televizijos ir radijo laidose;

13.5. organizuojant spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas.

14. Teikiant informaciją, turi būti užtikrinta asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir viešojo intereso pusiausvyra.

15. Proceso dalyvių asmens duomenys (pavyzdžiui, vardai, pavardės) ir informacija apie privatų gyvenimą gali būti nurodomi teikiant informaciją apie bylą įstatymuose nustatytais atvejais arba kai jie jau yra žinomi visuomenei, taip pat kai proceso dalyvis yra viešasis asmuo ir yra visuomenės viešasis interesas būti informuotai apie tokios bylos nagrinėjimo eigą ir rezultatus. 

16. Informaciją apie viešai nagrinėjamas bylas, keliančias visuomenės susidomėjimą, rekomenduojama teikti reguliariai, informuojant apie įvykius jose (pavyzdžiui, kardomosios priemonės keitimas, ekspertizės paskyrimas, bylos sustabdymas, svarbūs proceso dalyvių prašymai ir pan.). Prieš pradedant nagrinėti bylą, keliančią visuomenės susidomėjimą, bylą nagrinėjančio ar nagrinėsiančio teismo atstovui ryšiams su visuomene rekomenduojama iš anksto parengti ir išplatinti pranešimą spaudai Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka.

17. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, informacijos rengėjams pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę nuo informacijos rengėjo prašymo suteikti informaciją gavimo dienos.

18. Tais atvejais, kai informacija, kurią pateikti prašo informacijos rengėjai, negali būti teikiama, jiems apie tai raštu pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo suteikti informaciją gavimo dienos, nurodomos atsisakymo pateikti informaciją priežastys.

19. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka paskelbti teismų procesiniai dokumentai, su kuriais galima susipažinti šių Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka, informacijos rengėjams neteikiami.

20. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nepaskelbtų viešuose teismo posėdžiuose priimtų ir nustatyta tvarka nuasmenintų bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO skelbiamų procesinių dokumentų (nutarčių, nuosprendžių, sprendimų, nutarimų) kopijos arba jų elektroninės versijos informacijos rengėjams pateikiamos ne vėliau kaip per savaitę nuo informacijos rengėjo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašomas pateikti teismo priimtas procesinis dokumentas yra neįsiteisėjęs, teismo atstovas ryšiams su visuomene, pateikdamas tokį dokumentą, privalo jį gaunančiam informacijos rengėjui išaiškinti, kad nors teismo priimtas procesinis dokumentas yra paskelbtas viešame teismo posėdyje, tačiau yra neįsiteisėjęs ir dar gali būti skundžiamas, ir rekomenduoti šiuos faktus nurodyti informuojant visuomenę.

21. Informacijos rengėjai susipažinti su išnagrinėtų bylų medžiaga gali procesiniuose įstatymuose nustatyta tvarka, vadovaudamiesi teisės aktais, reglamentuojančiais susipažinimo su baudžiamųjų, civilinių, administracinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų medžiaga tvarką, teismo posėdžio garso ir vaizdo įrašų bei jų kopijų, nuorašų ir išrašų darymo tvarką teismuose.

22. Sprendžiant informacijos teikimo klausimus įvertinami su juo susiję suinteresuotų asmenų pateikti siūlymai bei prašymai.

 

IV. NETEIKIAMA INFORMACIJA

 

23. Informacijos rengėjams neteikiama informacija:

23.1. kurios paskelbimas ir atskleidimas pažeistų asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ar pažeistų ar apribotų kitas žmogaus teises ir laisves;

23.2. kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaro valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę arba banko paslaptį;

23.3. kuri gali žeminti asmens garbę ir orumą;

23.4. kuri susijusi su teisme nagrinėjama arba išnagrinėta įvaikinimo, politinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo byla ar kita neviešame teismo posėdyje nagrinėta byla ir gali atskleisti duomenis, dėl kurių apsaugos teismas nagrinėjo bylą neviešame teismo posėdyje;

23.5. kuria atskleidžiami nepilnametį proceso dalyvį leidžiantys identifikuoti duomenys;

23.6. kurios paskelbimas ir atskleidimas trukdytų teismui nagrinėti bylą;

23.7. kuria atskleidžiami ikiteisminio tyrimo duomenys, išskyrus duomenis, susijusius su teismo atliekamais veiksmais (duomenys apie teismo posėdį, jame priimtus sprendimus, jų motyvus ir pan.), jei jų paskelbimas netrukdys tyrimui;

23.8. neišnagrinėtų bylų medžiaga, išskyrus nustatyta tvarka nuasmenintus bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO paskelbtus teismo priimtus procesinius dokumentus;

23.9. kita informacija, kurios atskleidimą draudžia įstatymas.

 

V. INFORMACIJOS TEIKIMAS PRANEŠIMAIS SPAUDAI

 

24. Pranešimus spaudai rengia ir platina teismo atstovas ryšiams su visuomene.

25. Pranešimai spaudai platinami elektroniniu paštu informacijos rengėjams pagal teismo atstovo ryšiams su visuomene sudarytą sąrašą, į kurį turi būti įtraukti visi apie pageidavimą juos gauti pranešę informacijos rengėjai, ir paskelbiami teismo interneto svetainėje. Platinami pranešimai spaudai taip pat persiunčiami Administracijos Komunikacijos skyriui.

26. Informacija apie bylas pranešime spaudai turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai, prireikus teikiama teismo procesinio dokumento ar teisėjo pasisakymo citata.

27. Informacijoje apie bylas, teikiamoje pranešimais spaudai, pateikiami šie duomenys:

27.1. kada ir koks teismas nagrinėja arba išnagrinėjo bylą;

27.2. trumpa bylos esmė;

27.3. kokį procesinį sprendimą teismas priėmė, kokius procesinius veiksmus atliko;

27.4. trumpi teismo sprendimo priėmimo motyvai;

27.5. kai teikiama informacija apie neįsiteisėjusius teismo sprendimus, nuosprendžius, nutartis, nutarimus, pažymima, kad šie teismo dokumentai yra neįsiteisėję ir paaiškinama jų apskundimo tvarka;

27.6. papildoma informacija apie teisės normas, kuriomis vadovaujantis priimti teismo sprendimai arba pagal kurias vyksta teismo procesas, jei teikiama informacija apie sudėtingas bylas arba tais atvejais, kai teismo pateikiama informacija dėl teisės terminų vartojimo gali būti neaiški;

27.7. teismo atstovo ryšiams su visuomene vardas, pavardė, pareigos ir kontaktai;

27.8. reikalavimas nurodyti informacijos šaltinį.

28. Pranešimuose spaudai apie teismo bylą taip pat gali būti pateikiama:

28.1. atitinkamos kategorijos nagrinėjamų ir (arba) išnagrinėtų bylų skaičius per tam tikrą laikotarpį, nuteistų ir (arba) išteisintų asmenų skaičius atitinkamos kategorijos bylose, kitokia statistinė informacija, atspindinti tam tikrus bylų nagrinėjimo ypatumus arba tendencijas;

28.2. kita informacija, kurios paskelbimas nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių ir kurią, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir procesinę stadiją, reikia nurodyti, siekiant išsamiai ir nešališkai informuoti visuomenę apie bylos nagrinėjimą.

 

VI. INFORMACIJOS TEIKIMAS SPAUDOS KONFERENCIJOSE

 

29. Trumpoji spaudos konferencija organizuojama teismo iniciatyva (paprastai, kai yra bent dviejų informacijos rengėjų paklausimai) tą pačią dieną, kai tampa aktualu paskelbti svarbią ir (arba) skubiai teiktiną informaciją. Informacijos rengėjai apie trumpąją spaudos konferenciją informuojami ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki jos pradžios.

30. Spaudos konferencija organizuojama kvietimą informacijos rengėjams išsiuntus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jos pradžios.

31. Kvietimuose informacijos rengėjams į spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas nurodoma renginio tema, dalyviai, laikas, vieta ir kitos svarbios detalės.

32. Spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas paprastai veda teismo atstovas ryšiams su visuomene, kuris esant galimybei parengia dalijamąją medžiagą informacijos rengėjams.

33. Spaudos konferencijų ir trumpųjų spaudos konferencijų metu į informacijos rengėjų klausimus gali atsakyti teismo pirmininkas, teismo atstovas ryšiams su visuomene arba teismo pirmininko pavedimu – bet kuris kitas teisėjas ar teismo darbuotojas.

 

VII. INFORMACIJOS SKELBIMAS INTERNETO SVETAINĖJE

 

34. Teismų interneto svetainėse skelbiant informaciją, susijusią su teisme tvarkomais asmens duomenimis (teismo posėdžių tvarkaraščiais, teismų procesiniais sprendimais ir kt.), turi būti vadovaujamasi tikslingumo bei proporcingumo principais ir užtikrinta viešai neskelbtinų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas.

35. Teismų baigiamieji aktai, atskirosios nutartys ir metinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalgos skelbiami Administracijos interneto svetainėje www.teismai.lt Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo skelbiami Teisės aktų registre.

36. Teismo interneto svetainėje rekomenduojama sudaryti galimybę užsiprenumeruoti teismo naujienas, informaciją apie įvykius ir renginius, kitą aktualią periodiškai atnaujinamą teismo interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie teismo veiklą.

37. Teismo interneto svetainėje skelbiama nuoroda į viešą konkretaus teismo posėdžių tvarkaraščių paiešką, per kurią vartotojas gali gauti tokią informaciją: teismo posėdžio datą, laiką, vietą, teisminio proceso ir bylos numerį, teismo sudėtį, bylos esmę, įvykį, posėdžio rezultatą ir proceso dalyvio fizinio asmens, pagal kurio duomenis buvo atlikta paieška, bei kitų proceso dalyvių – juridinių asmenų – duomenis.

38. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka informacijos rengėjams pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis suteikiama galimybė prisijungti prie jiems skirtos specialios teismo posėdžių tvarkaraščių paieškos, atlikti ne mažiau kaip keturiolikos kalendorinių dienų konkretaus teismo posėdžių tvarkaraščių paiešką ir gauti informaciją apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą, teisminio proceso ir bylos numerį, teismo sudėtį, bylos esmę, posėdžio rezultatą ir proceso dalyvių duomenis (fizinių asmenų vardus ir pavardes, juridinių asmenų teisinę formą, pavadinimą, kodą). Jei byla paskirta nagrinėti uždarame teismo posėdyje, proceso dalyvių duomenys neskelbiami. Prašymo forma suteikti prieigą prie šios paieškos pateikiama šių Taisyklių priede.

39. Teismų interneto svetainėse privalomą skelbiamos informacijos struktūrą nustato Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas, Teisėjų tarybos nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

VIII. INFORMACIJOS PANEIGIMAS

 

40. Teismo atstovas ryšiams su visuomene privalo įvertinti informacijos rengėjams jų prašymu suteiktą informaciją ir prireikus užtikrinti, kad ji būtų teisinga, objektyvi ir neklaidintų visuomenės, ją papildyti ar patikslinti iki jos paskelbimo.

41. Informacijos rengėjų prašymu suteiktą informaciją paskelbus viešai, teismo atstovui ryšiams su visuomene rekomenduojama, o tais atvejais, kai informacijos rengėjas nurodo visuomenės informavimo priemonę, kurioje bus paskelbta teismo suteikta informacija, privaloma peržiūrėti, ar ji teisinga, objektyvi ir neklaidinanti visuomenės. Pastebėjęs, kad visuomenės informavimo priemonėje paskelbta informacija yra neteisinga, neobjektyvi ar klaidinanti ir tokia informacija pažeidžia proceso dalyvių ar teismo interesus arba gali trukdyti teismui nagrinėti bylą, teismo atstovas ryšiams su visuomene nedelsdamas apie tai turi informuoti teismo pirmininką ir Administracijos Komunikacijos skyrių bei pagal poreikį teisės aktų nustatyta tvarka patikslinti arba paneigti tokią informaciją kreipdamasis į informacijos rengėją, kuris paskelbė informaciją, ir (ar) parengti bei išplatinti pranešimą spaudai.

 

IX. TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS TEISMO POSĖDŽIO METU

 

42.  Informacijos rengėjams filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus teismo posėdžių salėje galima iki teismo posėdžio pradžios arba pasibaigus teismo posėdžiui. Teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti tam skirtas technines priemones draudžiama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

43. Teismo atstovas ryšiams su visuomene arba kitas teismo darbuotojas prieš teisėjui arba teisėjų kolegijai atvykstant į teismo posėdžių salę turi informuoti informacijos rengėjus apie draudimą filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus prasidėjus teismo posėdžiui ir paprašyti pasiruošti išjungti arba esant galimybei išnešti iš teismo posėdžių salės jų turimą vaizdo ir garso įrašymo įrangą ir sudaryti sąlygas teisėjui arba teisėjų kolegijai įeiti į teismo posėdžių salę ir netrukdomiems pradėti teismo posėdį.

44. Teisėjui arba teisėjų kolegijai atėjus į teismo posėdžių salę visos naudojamos techninės priemonės, skirtos garsui ir (ar) vaizdui fiksuoti, privalo būti išjungiamos siekiant netrikdyti teismo posėdžio pradžios. Informacijos rengėjų vaizdo ir garso įrašymo įranga teismo posėdžio metu privalo būti išjungta, o esant galimybei – išnešta iš teismo posėdžių salės.

 

X. baigiamosios nuostatos

 

45. Šių Taisyklių įgyvendinimą teismuose kontroliuoja teismų pirmininkai.

 

 

_____________


 

Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo

viešosios informacijos rengėjams taisyklių

priedas

 

(Prašymo suteikti galimybę atlikti visų Lietuvos Respublikos teismų 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų teismo posėdžių tvarkaraščių su proceso dalyvių vardais ir pavardėmis paiešką formos pavyzdys)

 

VARDENIS PAVARDENIS

 

Tel. ________________________

El. paštas ____________________

 

 

 

_______________________ teismo pirmininkui

 

(arba)

 

Nacionalinės teismų administracijos

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI GALIMYBĘ ATLIKTI VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ 14 (KETURIOLIKOS) KALENDORINIŲ DIENŲ TEISMO POSĖDŽIŲ TVARKARAŠČIŲ SU PROCESO DALYVIŲ VARDAIS IR PAVARDĖMIS PAIEŠKĄ

 

20__-__-__

__________________

(Vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsniu, prašau Jūsų pateikti informaciją apie

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ teismo (-ų) posėdžių tvarkaraščius.

 

Patvirtinu, kad atstovauju ____________________________________________________ ,

(informacijos rengėjo teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas)

darbo pažymėjimo Nr.: _______________________________________________________________________________.

 

Įsipareigoju gerbti žmogaus teises, saugoti ir neatskleisti teismo posėdžių tvarkaraščių duomenų tretiesiems asmenims, jeigu tai nesusiję su teisėtu visuomenės informavimu.

PRIDEDAMA. Užpildyta informacijos kortelė.

 


 

__________________________ 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Informacijos kortelė

 

 

 

 

 

Vardas                                                     _____________________________________

 

Pavardė                                                    _____________________________________

 

Gimimo data                                            ______ m. ____________________ d.   

 

 

Atstovaujamas informacijos rengėjas

_____________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_____________________________________

(adresas)               

_____________________________________

(telefono numeris)

_____________________________________

(elektroninio pašto adresas)

 

 

Pareigos                                                   _____________________________________

 

Identifikavimo dokumentas                    _____________________________________

(pavadinimas)

 

Dokumento Nr.                                       _____________________________________

 

 

Teismas (-ai), kurio (-ių) posėdžių tvarkaraščius pageidaujama gauti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

__________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________