KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KIOSKŲ, PAVILJONŲ IR PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR PRIEKABŲ IŠDĖSTYMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-52

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, 2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013 m. gruodžio 31 d.) 18 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. sausio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-3-(15.4), Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialųjį planą (pridedama).

2. Pripažinti 1 punkte nurodytą specialųjį planą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sudedamąja dalimi.

3. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių parengti ir patvirtinti Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų projektavimo ir statybos (įrengimo) Kauno miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis