NacionalinĖs ŽemĖs tarnybos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

įsakymas

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS 2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO 1P-372-(1.3 E.) „DĖL
GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. kovo 14   d. Nr. 1P-81-(1.3 E.)

Vilnius

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. 1P-372-(1.3 E.) „Dėl Geodezininko kvalifikacijos egzaminų komisijos sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Geodezininko kvalifikacijos egzaminų komisiją (toliau – komisija):

Jurgita Macinkevičienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Ramūnė Žygaitė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus patarėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Jūratė Bojarunienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausioji specialistė;

Justinas Černiauskas – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Audrius Kalesnikas – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Arvydas Musteikis – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ieva Nakvosienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus patarėja.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                            Saulius Mocevičius