LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-1036

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-CPVA-V-618 „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1.2.    Pakeičiu ketvirtojo skirsnio 6 punkto dešimtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

„P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

0

5“

 

 

 

 

 

 

1.3. Papildau aštuntuoju skirsniu:

 

„AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-V-608 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. priklausomybės ligų centrų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su priklausomybės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

1.3.2. priklausomybės ligų centrų įrangos ir baldų, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;

1.3.3. priklausomybės ligų centrų aprūpinimas specialiais automobiliais mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

1.4. Galimas pareiškėjas – Vilniaus priklausomybės ligų centras.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybių ligų centrai.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J04-CPVA-V „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Veiklos, susijusios su priklausomybių ligų centrų statinių rekonstrukcija, finansuojant ir pastatų energetinio efektyvumo didinimo priemones, gali būti finansuojamos, jei jos nefinansuojamos pagal Veiksmų programos 4.3 konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“, už kurį atsakinga Energetikos ministerija.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.622

„Pakaitinio gydymo aprėptis“

Procentai

15

30

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra“

Skaičius

1

5

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

10 000

30 000

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 830 862

852 505

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

4 830 862

852 505

0

0

0

0

0“

 

 

1.4. Papildau devintuoju skirsniu:

 

„DEVINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-CPVA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tyrimų, analizių ir vertinimų priklausomybių ligų srityje atlikimas;

1.3.2. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas į praktiką (reikalingų tvarkos aprašų, metodikų ir pan. parengimas, modelio išbandymas, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kurios vadovausis modeliu, specialistų mokymai dėl modelio praktinio taikymo, visuomenės informavimo veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų teikimo modelį);

1.3.3. psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programų, skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas bei priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo psichikos sveikatos centruose metodikų, rekomendacijų parengimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Vilniaus priklausomybių ligų centras, Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybių ligų centrai.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J04-CPVA-V „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai nenustatomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.623

„Vaikų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

 

0

15

R.N.624

„Suaugusių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

 

0

15

R.N.625

„Socialinės rizikos šeimų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, psichoaktyviomis medžiagomis ir kurioms suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

0

15

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

5

24

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Asmenys

30

170

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 724 606

304 342

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

1 724 606

304 342

0

0

0

0

0“

 

 

2.       Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

 

2.1. Papildau rodikliu R.N.622 „Pakaitinio gydymo aprėptis“:

 

 

„R.N.622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pakaitinio gydymo aprėptis“

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-centai

 

 

 

 

Pakaitinis gydymas – asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, gydymas (abstinencijos gydymas ir pakaitinis palaikomasis gydymas) pakaitiniais opioidiniais vaistiniais preparatais.

Abstinencijos gydymas  – įvairaus sunkumo simptomų, atsirandančių nutraukus opioidų vartojimą, sušvelninimas ar nuslopinimas.

Pakaitinis palaikomasis gydymas – asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, tęstinis gydymas, skiriant santykinai stabilias opioidinių vaistinių preparatų dozes, siekiant maksimaliai normalizuoti paciento somatinę ir psichikos būseną, skatinti pozityvius elgesio ir socialinės adaptacijos pokyčius.

(šaltinis: Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“).

Įvedama-sis

Skaičiuojamas asmenų, gavusių (gaunančių) pakaitinio gydymo paslaugas, skaičių dalijant iš bendro asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, skaičiaus ir dauginant iš 100 proc.

 

 

 

 

 

 

 

Pirminiai šaltiniai Valstybinio psichikos sveikatos centro oficialiai pateikti duomenys.

 

Antriniai šaltiniai

2014−2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

 

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė bus nustatoma, kai 2 kartus per laikotarpį

(2018 m. ir 2023 m.) Valstybinis psichikos sveikatos centras parengs ataskaitą, kurioje bus nurodoma stebėsenos rodiklio reikšmė, pasiekta iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

 

Už duomenų apie pasiektą rodiklio reikšmę registravimą antriniuose šaltiniuose atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Papildau rodikliu R.N.623 „Vaikų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“:

 

 

„R.N.623

 

„Vaikų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

 

Pro-centai

Vaikas – sąvoka suprantama taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

 

Psichikos ir elgesio sutrikimas – gydytojo, pagal savo srities medicinos normą turinčio tokią teisę, nustatytas ir gydytojo psichiatro patvirtintas sutrikimas, sukeltas biologinių, psichologinių veiksnių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, pagal galiojančią Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją priskiriamas prie psichikos ir elgesio sutrikimų

(šaltinis: Terminų bankas, terminai.vlkk.lt).

 

Gydymo paslaugos – sąvoka suprantama kaip sąvoka „Gydymo epizodas“ – suteiktos priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugos pagal vieną iš punktų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.

(šaltinis: Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Socialinės integracijos paslaugos – paslaugos, skirtos asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Socialinės integracijos paslaugos apima medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą

(šaltinis: Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014−2023 m. veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014─2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“).

 

Vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimovaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, TLK-10-AM klasifikatoriuje žymimi F10-F19 kodais.

 

Automa-tiškai ap-

skaičiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto lygiu atlikto tyrimo ataskaita,  dėl bazinio rodiklio –

Valstybinio psichikos sveikatos centro oficialiai pateikti duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymas.

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje projekto vykdytojas atlieka tyrimą, kurio metu yra apskaičiuojama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą projekto lygmeniu ir duomenų apie pasiektas reikšmes pateikimą projekto lygmeniu atsakingas projekto vykdytojas.“

 

R.N.623-1

B – bazinis rodiklis

(kintamasis)

„Vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoakty-

viųjų medžiagų vartojimo“

Skai-

čius

Sumuojamas įgyvendinto projekto aprėpties teritorijoje gyvenančių vaikų, kuriems dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai, skaičius.

 

R.N.623-2

P – pokyčio rodiklis

(kintamasis)

„Vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoakty-viųjų medžiagų vartojimo ir kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos“

Skai-

čius

Sumuojamas vaikų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, kuriems projekto aprėpties  lygiu suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, skaičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Papildau rodikliu R.N.624 „Suaugusių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, kuriems suteiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“:

 

 

„R.N.624

 

„Suaugusių asmenų, piktnau-džiaujančių alkoholiu, kuriems suteiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

 

Pro-centai

Suaugęs asmuo – asmuo, sulaukęs 18 amžiaus ir vyresnis.

 

Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, gydymas ir reabilitacija – įvairių gydymo priemonių, intervencijos ir paslaugų, atitinkančių kiekvieno asmens, sergančio priklausomybės ligomis, problemas ir poreikius, derinimas (kompleksas)

(šaltinis: Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis,

integracijos į visuomenę koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2001 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.129/518 „Dėl Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis,

integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“).

 

Socialinės integracijos paslaugos – paslaugos, skirtos asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Socialinės integracijos paslaugos apima medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą

(šaltinis: Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014−2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014─2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 2 priedas).

 

Asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu – asmenys, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį, TLK-10-AM klasifikatoriuje žymimi F10 kodu.

 

Automa-tiškai ap-

skaičiuo-

jamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto lygiu atlikto tyrimo ataskaita, dėl bazinio rodiklio –

Valstybinio psichikos sveikatos centro oficialiai pateikti duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymas.

 

 

 

 

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje projekto vykdytojas atlieka tyrimą, kurio metu yra apskaičiuojama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą projekto lygmeniu ir duomenų apie pasiektas reikšmes pateikimą projekto lygmeniu atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

 

 

 

 

 

R.N.624-1

B – bazinis rodiklis

(kintamasis)

„Suaugę asmenys, piktnaudžiau-jantys alkoholiu“

Skai-

čius

Sumuojamas įgyvendinto projekto aprėpties teritorijoje gyvenančių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, skaičius.

R.N.624-2

P – pokyčio rodiklis

(kintamasis)

Alkoholiu piktnaudžiau-jantys suaugę asmenys, kurie gavo gydymo ir socialinės integracijos paslaugas“

 

Sumuojamas alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurie projekto aprėpties lygiu gavo gydymo bei socialinės integracijos paslaugas, skaičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Papildau rodikliu R.N.625 „Socialinės rizikos šeimų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, psichoaktyviomis medžiagomis ir kurioms suteiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“:

 

 

„R.N.625

 

„Socialinės rizikos šeimų, piktnau-džiaujančių alkoholiu, psichotropi-nėmis medžiagomis ir kurioms suteiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

 

 

Pro-

centai

 

Socialinės integracijos paslaugos – paslaugos, skirtos asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Socialinės integracijos paslaugos apima medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą.

(šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014─2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ 2 priedas).

 

Socialinės rizikos šeimos, piktnaudžiaujančios alkoholiu ir (ar) psichotropinėmis medžiagomis – tai šeimos, auginančios vaikus, įrašytos į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (duomenys – socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS)) dėl girtavimo ir (ar) psichotropinių medžiagų vartojimo – kai bent vienas iš šios šeimos tėvų vartoja alkoholį ir  (ar) psichotropines medžiagas.

(šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Automa-tiškai ap-

skaičiuo-jamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto lygiu atlikto tyrimo ataskaita, dėl bazinio rodiklio – duomenys iš socialinės paramos šeimai informaci-nės sistemos SPIS.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymas.

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje projekto vykdytojas atlieka tyrimą, kurio metu yra apskaičiuoja-ma pasiekta šio stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Už duomenų stebėsenos rodiklio pasiekimą projekto lygmeniu ir duomenų apie pasiektas reikšmes pateikimą projekto lygmeniu atsakingas projekto vykdytojas.“

 

R.N.625-1

B – bazinis rodiklis

(kintamasis)

„Socialinės rizikos šeimos, piktnau-džiaujančios alkoholiu ir (ar) psichotropi- nėmis medžiago-mis“

Skai-čius

Sumuojamas įgyvendinto projekto aprėpties teritorijoje gyvenančių socialinės rizikos šeimų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir (ar) psichotropinėmis medžiagomis, skaičius.

R.N.625-2

P – pokyčio

rodiklis

(kintamasis)

„Alkoholiu piktnau-džiaujančios socialinės rizikos šeimos, kurioms su-

teiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos“

Skai-

čius

Sumuojamas alkoholiu ir (ar) psichotropinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančių socialinės rizikos šeimų, kurioms projekto aprėpties  lygiu suteiktos gydymo bei socialinės integracijos paslaugos, skaičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                                                                                                                             Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. birželio 29 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1504187)-6K-1504993 ir

2015 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1516415)-6K-1506175