VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1K-43 „DĖL LIGŲ PREVENCIJOS PROGRAMŲ VYKDYMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. 1K-77

Vilnius

 

1P a k e i č i u  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ :

1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvos diagnostikos programos vykdymo ataskaitos formą (pridedama);“.

1.2. Papildau 1.7 papunkčiu:

1.7. 2021 m. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymo ataskaitos formą (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos aprašą ir 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, patvirtintą SAM 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“;“.

1.4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos vykdymo ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymo ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas taikomas rengiant Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje  ir Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje numatytų paslaugų, suteiktų nuo 2022 m. sausio 1 d., ataskaitas;

2.2. teritorinės ligonių kasos duomenis apie Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymą 2021 m. skelbia naudodamos šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintą 2021 m. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymo ataskaitos formą.

3S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Gintaras Kacevičius