LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

lietuvos respublikoS aplinkos ministrAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRo ir lietuvos respublikoS aplinkos ministro

2012 M. RUGPJŪČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 4-804/D1-647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. 4-701/D1-793

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. 4-804/D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

lietuvos respublikoS aplinkos ministrAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ 4 punktu ir įgyvendindami 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES (OL 2013 L 37, p. 10):

1. T v i r t i n a m e Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūrą atlieka Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.“

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. pakuotėms, kurias ūkio subjektai yra pagaminę ir (ar) įsigiję iki šio įsakymo įsigaliojimo, šio įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo reikalavimai, nustatantys pareigą rengti pakuočių atitiktį Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 4-870/D1-958 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams“ pakeitimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                        Evaldas Gustas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu

Nr. 4-804/D1-647

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. spalio 30 d. įsakymo

Nr. 4-701/D1-793 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – rinka) tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas) nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo ir šių reikalavimų laikymosi priežiūros tvarką.

2. Tvarkos aprašu turi vadovautis gaminius pakuojantys (net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) gamintojai (pakuočių naudotojai), importuotojai, importuojantys ir (ar) iš kitos valstybės įvežantys gaminių pripildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją, tuščių pakuočių ir pakuočių komponentų, medžiagų gamintojai ir importuotojai (toliau kartu – ūkio subjektai) ir rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūrą atliekanti institucija (toliau – rinkos priežiūros institucija). Tvarkos aprašas taikomas visoms rinkai tiekiamoms tuščioms ir gaminių pripildytoms pakuotėms (toliau kartu – pakuotė), išskyrus gaminių pripildytas pakuotes, naudojamas savoms reikmėms.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PAKUOČIŲ ATITIKTIES PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS PAGRINDIMAS

 

4. Rinkai gali būti tiekiamos tik tos pakuotės, kurios atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus. Rinkai tiekiamos pakuotės laikomos atitinkančiomis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, jeigu pakuočių pateikimo rinkai dieną jos atitinka 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES (OL 2013 L 37, p. 10), priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, paskelbtų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinkamus reikalavimus, ir (arba) ūkio subjektai raštu patvirtina jų atitiktį šiems reikalavimams. Ūkio subjektai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, turi pateikti pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

 

III SKYRIUS

PAKUOČIŲ ATITIKTIES PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS PRIEŽIŪROS TVARKA

 

5. Pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiamos tik Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytus reikalavimus atitinkančios pakuotės.

6. Rinkos priežiūros institucijos pareigūnai, siekdami Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyto tikslo, turi teisę:

6.1. ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu iš ūkio subjekto gauti pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, nustatydami ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šiems dokumentams pateikti;

6.2. paimti pakuočių, dėl kurių yra pateikti Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodyti dokumentai, bandinius;

6.3. nustatę pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams pažeidimų, įspėti apie tai ūkio subjektą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų ir ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą pažeidimams pašalinti;

6.4. ūkio subjektui nevykdant Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyto įpareigojimo pateikti pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, įspėti ūkio subjektą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų ir ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą minėtiems dokumentams pateikti;

6.5. ūkio subjektui per įspėjimo terminą nepašalinus pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams pažeidimų (Tvarkos aprašo 6.3 papunktis) ar nepateikus pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų (Tvarkos aprašo 6.4 papunktis) – taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones.

7. Rinkos priežiūros institucija, atlikdama pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūrą, taip pat turi ir kitų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Pavyzdinį dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašą tvirtina rinkos priežiūros institucija ir šį sąrašą paskelbia savo interneto svetainėje.

9. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________