CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO ORLAIVIO ĮGULOS NARIO IR CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO BEI GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 28 d. Nr. 4R-53

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 4R-109 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 3 ir 4 priedus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas


 

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos

nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų

išdavimo, galiojimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAIŠKA LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO ORLAIVIO ĮGULOS NARIO PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

Prašau išduoti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą.

 

1. ASMENS DUOMENYS

(pildo asmuo, norintis gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą)

 

Vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis)

 

Lytis

 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris

 

Gimimo data

 

Gyvenamoji vieta

(namų adresas, telefonas)

 

Pilietybė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Asmens kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

(prašom pažymėti varnele)

·    avialinijų transporto piloto licencija

·    komercinės aviacijos piloto licencija

·    civilinės aviacijos skraidančiojo inžinieriaus licencija  

·    civilinės aviacijos navigatoriaus licencija

·    valstybinės aviacijos specialisto licencija

·    dokumentai, įrodantys, kad asmuo dirba keleivių salono įgulos nariu

Terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas

 

Visi asmenys, norintys gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie gyvenamąsias vietas / valstybes, kuriose gyveno per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki dabar

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

Visi asmenys, norintys gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą,  privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie darbo (mokslo) vietas, kuriose dirbo (mokėsi) per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar. Taip pat privalu atskirame lape pateikti išsamią informaciją dėl darbo (mokslo) pertraukų (pvz., jeigu tam tikrą laiką nedirbote, buvote nutraukęs, sustabdęs studijas ir kt.).

„Pertrauka“ – išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnį nei 28 kalendorinių dienų periodą.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki dabar

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

 

 


 

 

2. PATVIRTINIMAS

(pildo asmuo, norintis gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą)

 

Aš patvirtinu, kad:

1.      nebuvau nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgdamas į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2.      nebuvau nuteistas už nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs arba teistumas nepanaikintas;

3.      nebuvau nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą arba jau esu atlikęs paskirtą bausmę (išskyrus atleidimo nuo bausmės atlikimo atvejus).

4.      nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

5.      per paskutinius vienerius metus man nebuvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

6.      organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka man nėra taikomi teismo įpareigojimai.

 

Patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti paraiškoje, yra teisingi ir suprantu, kad, jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ar melaginga, man Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimas gali būti neišduotas ir galiu būti traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Norėdamas gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą, SUTINKU, kad mano asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tikrinami.

Praradęs (-usi) pažymėjimą, nedelsiu ir apie tai pranešiu savo darbdaviui. Atleidus mane iš darbo, per 3 dienas pažymėjimą grąžinsiu savo darbdaviui.

 

...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta parašui (prašom pasirašyti lentelės centre)

(vardas, pavardė, data)

 

 


 

 

3. DUOMENYS, KURIUOS PILDO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

Pažymėjimo Nr.

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo išdavimo vieta                VILNIUS

 

Daugkartinio įvažiavimo leidimas:               taip            ne         

 

 

 

Elektroninio nuskaitymo informacija

A

C

L

T

U

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

V

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

T

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

______________    ___________________________________

(CAA darbuotojo, išdavusio dokumentą, pareigos, (parašas)                                          

vardas ir pavardė)

 

 

 


 

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio

įgulos nario ir Civilinės aviacijos

inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,

galiojimo bei galiojimo panaikinimo

taisyklių

4 priedas

 

PARAIŠKA CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

Prašau išduoti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą.

 

 

1. ASMENS DUOMENYS

(pildo asmuo, norintis gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą)

 

Vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis)

 

 

Lytis

 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris

 

Gimimo data

 

Gyvenamoji vieta

(namų adresas, telefonas)

 

Pilietybė

 

 

Darbovietė

 

 

Pareigos

 

Terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas

 

Visi asmenys, norintys gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie gyvenamąsias vietas / valstybes, kuriose gyveno per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki dabar

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

 

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

Visi asmenys, norintys gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie darbo (mokslo) vietas, kuriose jie dirbo (mokėsi) per paskutinius 5 (penkerius) metus chronologine tvarka iki dabar. Taip pat privalu atskirame lape pateikti išsamią informaciją dėl darbo (mokslo) pertraukų (pvz., jeigu tam tikrą laiką nedirbote, buvote nutraukęs, sustabdęs studijas ir kt.).

„Pertrauka“ - išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnį nei 28 kalendorinių dienų periodą.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki dabar

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai) (mėnuo) (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 


 

 

2. PATVIRTINIMAS

(pildo asmuo, norintis gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą)

 

 

Aš patvirtinu, kad:

1.   nebuvau nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgdamas į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2.            nebuvau nuteistas už nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs arba teistumas nepanaikintas;

3.            nebuvau nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą arba jau esu atlikęs paskirtą bausmę (išskyrus atleidimo nuo bausmės atlikimo atvejus);

4.            nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

5.            per paskutinius vienerius metus man nebuvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

6.            organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka man nėra taikomi teismo įpareigojimai.

 

Patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti paraiškoje, yra teisingi ir suprantu, kad, jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ar melaginga, man Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimas gali būti neišduodamas bei galiu būti traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Norėdamas gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, SUTINKU, kad mano asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tikrinami.

Praradęs(-usi) pažymėjimą, nedelsiu ir apie tai pranešiu Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriui. Atleidus mane iš darbo, per 3 dienas pažymėjimą grąžinsiu Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriui.

 

...........................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta parašui (prašom pasirašyti lentelės centre)

 


 

 

3. DUOMENYS, KURIUOS PILDO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

Pažymėjimo Nr.

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo išdavimo vieta                VILNIUS

 

Daugkartinio įvažiavimo leidimas:               taip            ne         

 

 

 

Elektroninio nuskaitymo informacija

A

C

L

T

U

D

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

V

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

T

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

______________    ___________________________________

(CAA darbuotojo, išdavusio dokumentą, pareigos, (parašas)                                          

vardas ir pavardė)