LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ PALŪKANŲ UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI SUTEIKTUS KREDITUS IR (AR) KREDITO LINIJAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 3D-691

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA                                                

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2015-08-21 raštu Nr. (9.8-35) 6V-1814         


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691

 

 

 

DALIES KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ PALŪKANŲ UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI SUTEIKTUS KREDITUS IR (AR) KREDITO LINIJAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemė ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3.2. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, pasinaudoti kreditais ir (ar) kredito linijomis su Bendrovės garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

5. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linijas su Bendrovės garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui (toliau – trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas), nurodytam Taisyklių priede, įsigyti, kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos. Kredito ir (ar) kredito linijos sutartyje turi būti nurodyta, kad kredito ir (ar) kredito linijos paskirtis – įsigyti trumpalaikį ir (ar) biologinį turtą, nurodytą Taisyklių priede.

6. Dalis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949, priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007) 5076, priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

7. Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama pagal šias Taisykles, negali būti didesnė kaip 6 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.).

8. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo kredito įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus ir (ar) kredito linijas nekompensuojami.

9. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus negali viršyti 15 000 eurų.

10. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą būtų viršijama bendra šių Taisyklių 9 punkte nurodyta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, negali būti išmokama net ta pagalbos suma, kuri šios ribos neviršija.

11. Bendra visiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos, skiriamos vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, suma per bet kuriuos trejus finansinius metus neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 priede nurodytos nacionalinės ribos.

12. Jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

13. Kaimo vietovėje veikiančių subjektų reorganizavimo atveju, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą kaimo vietovėje veikiančiam subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

14. Pagalba nėra sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms sąnaudoms.

15. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

 

16. Kaimo vietovėje veikiantys subjektai, norėdami gauti pagalbą, kredito įstaigai kartu su teikiamais dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

16.1. paraišką (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba; paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt);

16.2. žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją, patvirtintą kaimo vietovėje veikiančio subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“.

17. Tuo atveju, kai kredito įstaiga iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos yra pateikusi dokumentus Bendrovei dėl garantijos suteikimo, kaimo vietovėje veikiantys subjektai, norintys gauti pagalbą, Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus pateikia Bendrovei.

18. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas paraiškoje nurodo pagalbos išmokėjimo dažnumą:

18.1. dalimis, t. y. kas ketvirtį. Šiuo atveju pagalbos suma diskontuojama iki jos vertės pagalbos suteikimo dieną ir pagalbos dydis visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui apskaičiuojamas vadovaujantis 2014–2020 m. regioninių valstybės pagalbos gairių (2013/C 209/01) (OL 2013 C 209, p. 1) 20 ir 90 punktais ir Komisijos komunikato dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6) nuostatomis. Faktiškai išmokama pagalbos suma neturi viršyti pagalbos dydžio, apskaičiuoto visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui;

18.2. per vieną kartą, t. y. pasibaigus kredito ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos (kai sutartis ilgesnė nei 24 mėn.). Šiuo atveju pagalbos vertė nediskontuojama ir apskaičiuojama pagal faktiškai palūkanoms mokėti pagal kredito ir (ar) kredito linijos sutartį (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) ar per 24 mėn. laikotarpį (kai sutartis ilgesnė nei 24 mėn.) patirtas išlaidas.

19. Kredito įstaigos teikia Bendrovei:

19.1. kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo – informaciją apie kaimo vietovėje veikiančio subjekto reitingą ir turto įkeitimo lygį pagal Komunikate pateiktą orientacinės palūkanų maržos nustatymo lentelę (taikoma tuo atveju, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas paraiškoje nurodo išmokėti pagalbą dalimis);

19.2. kas ketvirtį – duomenis apie už kreditus ir (ar) kredito linijas sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su kredito įstaiga suderina sutartyje dėl garantijų teikimo.

20. Pakeitus kredito ir (ar) kredito linijos sutarties sąlygas po Bendrovės valdybos priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo, pagalbos dydis visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 18.1 papunkčiu, neperskaičiuojamas.

 

iv SKYRIUS

pARAIŠKŲ VERTINIMO IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

21. Bendrovė, gavusi Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus ir Taisyklių 19 punkte nurodytą informaciją iš kredito įstaigų:

21.1 pagal kaimo vietovėje veikiančių subjektų pateiktus dokumentus įvertina jų tinkamumą pagalbai gauti;

21.2. apskaičiuoja pagalbos dydį visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, kuris yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo kredito sutarties pasirašymo dienos (Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytu atveju) arba mokėtiną pagalbos dydį (Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytu atveju);

21.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius kaimo vietovėje veikiančio subjekto (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) finansinius metus gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias Taisykles mokėtiną pagalbos sumą, apskaičiuotą kaimo vietovėje veikiančiam subjektui visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neviršija leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos;

21.4. Bendrovės valdybai pateikia informaciją dėl kaimo vietovėje veikiančio subjekto tinkamumo gauti pagalbą ir mokėtinos pagalbos sumos;

22. Sprendimą dėl pagalbos jos prašantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovės valdyba jos nustatytais terminais. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, kaimo vietovėje veikiantis subjektas tampa pagalbos gavėju.

23. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

23.1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl pagalbos pagal šias Taisykles skyrimo raštu informuoja pagalbos gavėjus apie pagalbos dydį, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, nurodydama, kad pagalbos gavėjui faktiškai sumokėta pagalbos suma negali būti didesnė už apskaičiuotą pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (kai pagalba išmokama Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytu būdu) ar mokėtiną pagalbos dydį (kai pagalba išmokama Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytu būdu),  kad didžiausia metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, yra 6 proc., taip pat nurodo, kad pagalba yra nereikšminga (de minimis), pateikia aiškią nuorodą į reglamentą (ES) Nr. 1408/2013, nurodydama jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį;

23.2. vadovaudamasi Nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) registrui informaciją apie pagalbos gavėjams už visą palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Paaiškėjus, kad per palūkanų kompensavimo laikotarpį faktiškai išmokėta pagalbos suma nepasiekia pagalbos dydžio, apskaičiuoto vadovaujantis Taisyklių 18.1 papunkčiu, visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, duomenys per 5 dienas patikslinami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre atsižvelgiant į faktiškai išmokėtą pagalbos sumą.

24. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kaimo vietovėje veikiančiam subjektui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

25. Bendrovė pagal kredito įstaigos pateiktus duomenis apie sumokėtas palūkanas apskaičiuoja lėšų poreikį pagalbai išmokėti ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. raštu pateikia Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) informaciją apie lėšų poreikį daliai kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensuoti.

26. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal gautą Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį daliai kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su Bendrovės garantija kompensuoti, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, rengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų daliai kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo pažymos gavimo dienos.

27. Bendrovė, gavusi lėšas pagalbai išmokėti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

28. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Gražintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Gražintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

29. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias Taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbai išmokėti skirtų lėšų panaudojimo, Žemės ūkio ministerijai pavedus, gali būti skelbiami pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

32. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

______________


 

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už

trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių

priedas

 

 

TRUMPALAIKIO IR (AR) BIOLOGINIO TURTO, KURĮ ĮSIGIJUS KOMPENSUOJAMOS UŽ KREDITO ĮSTAIGOS SUTEIKTUS KREDITUS IR (AR) KREDITO LINIJAS SUMOKĖTOS PALŪKANOS, SĄRAŠAS

 

 

1. Kuras ir elektros energija ūkio reikmėms.

2. Trąšos.

3. Augalų apsaugos priemonės.

4. Dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.).

5. Pašarai ir (ar) jų priedai.

6. Medžiagos, skirtos pašarams ruošti.

7. Žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys.

8. Biologinis turtas.

9. Veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

______________