LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo nr. 1-162 „Dėl skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. birželio 25 d. Nr. 1-187

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 182 punktą ir jį išdėstau taip:

182. Skirstomojo dujotiekio atšakoje vartotojui, kai didžiausiasis darbinis dujų slėgis > 100 mbar ir jei atšaka prijungiama prie ne mažesnio kaip 90 mm skersmens skirstomojo dujotiekio bei atšakoje neįrengiamas uždarymo įtaisas, turi būti įrengtas dujų srauto ribotuvas (angl. service excess flow valve – SEFV). Kitais atvejais SEFV įrengimo būtinumą, atsižvelgiant į dujotiekio įrengimo sąlygas, numato projektuotojas arba skirstymo sistemos operatorius išduotoje projektavimo techninėje užduotyje arba prisijungimo sąlygose.“

1.2. Pakeičiu 618 punktą ir jį išdėstau taip:

618. Kai yra visiškai užbaigti didelio slėgio dujotiekio ir jo įrenginių bandymo darbai, statinio statytojas (užsakovas), rangovas ir statybos techninis prižiūrėtojas patikrina atliktus statybos darbus ir sudaro didelio slėgio dujotiekio ir jo įrenginių statybos darbų patikros aktą, nurodytą statybos techniniame pase (Taisyklių 5, 6 ir 7 priedai).“

1.3. Pakeičiu 619 punktą ir jį išdėstau taip:

619. Taisyklių 618 punkte nurodyto statybos darbų patikros akto teigiamos išvados, kad didelio slėgio dujotiekio ir jo įrenginių statybos darbai atlikti pagal projektą ir galiojančius statybos darbų norminius dokumentus bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma suteikia teisę užpildyti dujų sistemą dujomis ir atlikti paleidimo (paleidimo ir derinimo) darbus.“

1.4. Pakeičiu 620 punktą ir jį išdėstau taip:

620. Atlikus sumontuotų didelio slėgio dujotiekių ir jo įrenginių paleidimo (paleidimo ir derinimo) darbus, atliekamos statybos užbaigimo procedūros pagal Taisyklių 1 priedo 31 punkte nurodyto statybos techninio reglamento reikalavimus.“

1.5. Pakeičiu 9 priedą:

1.5.1. Pakeičiu 9.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2.2. parengtas dujotiekio planas (geodezinė nuotrauka) ir kai užsakovas, rangovas ir techninis prižiūrėtojas, patikrinus atliktus įrengimo darbus, pasirašo dujotiekio įrengimo darbų patikros aktą (Taisyklių 5, 6 ir 7 priedai), kuris patvirtina, kad mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai įrengti pagal įrengimo projektą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus bei suteikia teisę užpildyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio skirstymo sistemą dujomis.“

1.5.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Būti techniniu prižiūrėtoju turi teisę Taisyklių 11, 13 punktuose nurodyti asmenys ir Taisyklių 1 priedo 17 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka atestuoti gamtinių dujų skirstymo sistemas įrengiantys specialistai, turintys atitinkamą energetikos darbuotojo pažymėjimą, kuris patvirtina turimą kvalifikaciją.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d. 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          Žygimantas Vaičiūnas