vytis

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 2 d. Nr. 1B-902

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą:

1.1.   Pakeičiu 1 punkte nurodytą elektroninės paslaugos pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Intrastato statistinės ataskaitos“.

1.2.   Papildau 14 punktu:

14. Prašymų muitinei imtis veiksmų dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos teikimas ir valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://www.ipenforcementportal.eu

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

Nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Intelektinės nuosavybės teisių (INT) užtikrinimo portalas (IPEP)

CUST_EXECUTIVE

Prašymų imtis muitinės veiksmų dėl intelektinės nuosavybės teisių duomenų tvarkymas ir valdymas

Taip

 

2.    Nustatau, kad:

2.1.   paslaugų gavėjams, iki 2021 m. gruodžio 13 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 14 punkte nurodytas paslaugas;

2.2.   šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 13 d.

 

 

Generalinis direktorius                                                                   Darius Žvironas