herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-36

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 str. 1 d., 2.97 str. 3 d., 2.99 str. 1 d., Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 3, 4, 5 d., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 str. 2 ir 6 d., Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 11 ir 21 p., atsižvelgdama į Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-3 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1.  Pradėti Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kalvarijos gimnazijos, įsteigiant Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrių.

2.  Įpareigoti Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos ir Kalvarijos gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iki 2019 m. balandžio 5 d. parengti Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo sąlygas, numatant, kad Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos reorganizavimas bus vykdomas prijungimo būdu prie Kalvarijos gimnazijos, ir jas pateikti Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinti.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Vincas Plikaitis